அபிதான சிந்தாமணி

எழுவகைத்தானியங்கள் 276/ ஏகசத்தி ஆசாரி எழவகைத்தாவியங்கள் - இவை யாகங்க செய்ததால் என்னைச் சேதிக்க என்று ரூக் குதவினவை. நெல், கொள், என், உடைவாளை எறிபத்தரிடம் தந்தனன், உழுந்து, துவரை, கடுகு, பயறு, எறிபத்தநாயனார், அந்த உடைவாளினால் எழவைைதம் - உடன்படல், மறுத்தல், தம் கழுத்தினை அரியத் தொடங்குகையில் பிறர்மதமேற்கொண்டு களைதல், தானொரு அரசன் அவர் கையைப் பற்றிக்கொண்ட பொருள் யெடுத்து காட்டியதனை வரு னன். அப்போது பரமசிவம், அசரீரியாய் மிடந்தோறு நிறுத்தல், இருவர் ஒன்றற் "யாமே உங்களன்பினைத் தெரிவிக்கச் கொன்று விசோதமாகக்கொண்ட இரண் செய்தோம்” என்று யானையையும் பாக டனுள் ஒன்றனிடத்துத் துணிதல், பிறர் ரையும் பிழைப்பித்து இவர்களுக்குத் திரு ஏலிலுள்ள குற்றங் காட்டல், பிறர்மதத் வடி தந்தருளினர். (பெரிய புராணம்.) திற்கு உடம்படானாகித் தன்மதங்கொளல். எறும்பி அப்பர் தேசிகர் சாதித்தவைமாடு (கன் - பா.) னவை என்று அண்ணனுடன் வாதிட்ட எளிதின்ழடிபணி - அஃதாவது ஒருவன் மணவாள மாமுனிகளின் காலக்ஷேப்பார். செய்யத்தொடங்கிய காரியம் மற்றொரு அஷ்டதிக்கஜங்களாகக் கொண்டவர்களில் கான வுதவியா வெளிதின் முடிதலாம். ஒருவர். இவர் செய்த எல் விலக்ஷண இதனை வடநூலார் சமாதி யலங்கார மோஷாதிகாரி நிர்ணயம். மென்பர். எறும்பு - இது வண்டினத்தைச் சேர்ந்த எள் - இது ஒரு சிறு செடி. இதன் வித்தில் முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி. இதற்கும் எண்ணெயெடுப்பர். விஷ்ணுவின் வியர் சிலநாட்களில் இறக்கை முளைப்பதுண்டு, வையில் உண்டானது, ஆகையால் மிகத் இதற்குப் பல கண்கள் உண்டென்பர். தூய்மையானது. இதனைக் கண்டால் அசுர இது தன் பரிசவுறுப்பால் பொருள்களை கும் பூதப்பிரேத பைசாசர் முதலியோரும் அறியும். உருசியை உணரும் உறுப்பும் வெகுண்டு ஓடுவர். இந்த எள் கறுப்பும் உண்டு. இதிற் பலவகையான எறும்புக வெண்மையு மென இருவகைத்து. எந்த ளுண்டு. சிற்றெறும்பு, பேரெறும்பு, கட் சிதமுள்ள எள்ளையேனும் தானங்களோடு டெறும்பு, செங்காலெறும்பு, பேய்க்கா சேர்த்துக் கொடுப்பின் அதிக பயனுள்ள லெறும்பு, முயிற்றெறும்பு முதல் பல. தாகும். சிரார்த்தத்தில் கறுப்பு எள்ளைச் இவற்றின் முயற்சி பல. விசித்திரமாகக் சேர்த்தால் பிதுர்தேவர்கள் அதிகக் களிப் காரியங்களைச் செய்யும் பிராணி. படைவர். (கருடபுராணம்) எஜதயன்- பரமேஷ்டியின் புத்ரன், எறிச்சலூர் - இது கோனாட்டுள்ள ஊர்க எஜு--ஒரு வேதியன், இவன் யாகத்தின் ரூன் ஒன்று, (புறநானூறு) பொருட்டுப் பசுவின் வயிற்றில் கன்றிருக் ஏறிச்சலூர்மலாடனர் - இவர் கடைச்சங்கப் கக் கண்டு அசரீரியால் கோவத்தி செய் புலவர்களுள் ஒருவர். இவரூர் எரிச்சலூர் தவனென அறிவிக்கப்பட்டுப் பெண்ணை போலும். (திருவள்ளுவமாலை) நதியில் மூழ்கி நீக்கிக்கொண்டவன். எறிபத்தநாயனுர் - பரமசிவனிடத்தும், அடி யவர்களிடத்தும் அன்புள்ள சிவனடியவர். இவர், திருக்கருவூரில் பரமசிவத்திற்குப்பூ மாலை தொடுத்துச் சாத்தும் சிவகாமியாண் டார் ஒருநாள் சுவாமிக்குப்புட்பங்கொண்டு வா, சோழராஜன் வானை, மகர் நவமிக்கு ஏகசக்ரநகாம் - இது, அரக்குமாளிகையி முன்னாள் ஸ்நானத்திற்குப் போய் வரு னின்று தப்பிப் பிராமணவேடம் பூண்ட கையில் சிவகாமியாண்டா ரிடத்திருந்த பாண்டவர் வசித்த நகரம். இதில் இருக் பூக்குடலையைப்பறித்தெறிந்தது. சிவகாமி கையில் வீமன் பகாசுரனைக் கொன்றனன். யாண்டார் சுவாமியிடத்து முறையிடுத திரௌபதியின் திருமணம் நடந்தது. தற் வைக் கேட்டு எறிபத்தநாயனார் அவ்விடம் காலம் அவ்விடம், ஏரா என்கிற பட்ட வந்து யானையையும் யானைப்பாகரையும் ணம் இருக்கிறது. கொன்றனர். இதனையறிந்த சோழராஜன் ஏகசகான் --தது புத்திரர்களில் ஒருவன். - சிவனடியார் குற்றஞ்செய்யாரென உணர் ஏகசத்தி ஆசாரி - ஏகசந்தியெனும் நூல் நது அவ்விடஞ்சென்று இக்குற்றம் யான் | செய்தவன். இவற்றில் எனச் செடியின் ஒருவர் தவமாடத்தும், அவள் சிவ திற்குள்
எழுவகைத்தானியங்கள் 276 / ஏகசத்தி ஆசாரி எழவகைத்தாவியங்கள் - இவை யாகங்க செய்ததால் என்னைச் சேதிக்க என்று ரூக் குதவினவை . நெல் கொள் என் உடைவாளை எறிபத்தரிடம் தந்தனன் உழுந்து துவரை கடுகு பயறு எறிபத்தநாயனார் அந்த உடைவாளினால் எழவைைதம் - உடன்படல் மறுத்தல் தம் கழுத்தினை அரியத் தொடங்குகையில் பிறர்மதமேற்கொண்டு களைதல் தானொரு அரசன் அவர் கையைப் பற்றிக்கொண்ட பொருள் யெடுத்து காட்டியதனை வரு னன் . அப்போது பரமசிவம் அசரீரியாய் மிடந்தோறு நிறுத்தல் இருவர் ஒன்றற் யாமே உங்களன்பினைத் தெரிவிக்கச் கொன்று விசோதமாகக்கொண்ட இரண் செய்தோம் என்று யானையையும் பாக டனுள் ஒன்றனிடத்துத் துணிதல் பிறர் ரையும் பிழைப்பித்து இவர்களுக்குத் திரு ஏலிலுள்ள குற்றங் காட்டல் பிறர்மதத் வடி தந்தருளினர் . ( பெரிய புராணம் . ) திற்கு உடம்படானாகித் தன்மதங்கொளல் . எறும்பி அப்பர் தேசிகர் சாதித்தவைமாடு ( கன் - பா . ) னவை என்று அண்ணனுடன் வாதிட்ட எளிதின்ழடிபணி - அஃதாவது ஒருவன் மணவாள மாமுனிகளின் காலக்ஷேப்பார் . செய்யத்தொடங்கிய காரியம் மற்றொரு அஷ்டதிக்கஜங்களாகக் கொண்டவர்களில் கான வுதவியா வெளிதின் முடிதலாம் . ஒருவர் . இவர் செய்த எல் விலக்ஷண இதனை வடநூலார் சமாதி யலங்கார மோஷாதிகாரி நிர்ணயம் . மென்பர் . எறும்பு - இது வண்டினத்தைச் சேர்ந்த எள் - இது ஒரு சிறு செடி . இதன் வித்தில் முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி . இதற்கும் எண்ணெயெடுப்பர் . விஷ்ணுவின் வியர் சிலநாட்களில் இறக்கை முளைப்பதுண்டு வையில் உண்டானது ஆகையால் மிகத் இதற்குப் பல கண்கள் உண்டென்பர் . தூய்மையானது . இதனைக் கண்டால் அசுர இது தன் பரிசவுறுப்பால் பொருள்களை கும் பூதப்பிரேத பைசாசர் முதலியோரும் அறியும் . உருசியை உணரும் உறுப்பும் வெகுண்டு ஓடுவர் . இந்த எள் கறுப்பும் உண்டு . இதிற் பலவகையான எறும்புக வெண்மையு மென இருவகைத்து . எந்த ளுண்டு . சிற்றெறும்பு பேரெறும்பு கட் சிதமுள்ள எள்ளையேனும் தானங்களோடு டெறும்பு செங்காலெறும்பு பேய்க்கா சேர்த்துக் கொடுப்பின் அதிக பயனுள்ள லெறும்பு முயிற்றெறும்பு முதல் பல . தாகும் . சிரார்த்தத்தில் கறுப்பு எள்ளைச் இவற்றின் முயற்சி பல . விசித்திரமாகக் சேர்த்தால் பிதுர்தேவர்கள் அதிகக் களிப் காரியங்களைச் செய்யும் பிராணி . படைவர் . ( கருடபுராணம் ) எஜதயன் - பரமேஷ்டியின் புத்ரன் எறிச்சலூர் - இது கோனாட்டுள்ள ஊர்க எஜு - - ஒரு வேதியன் இவன் யாகத்தின் ரூன் ஒன்று ( புறநானூறு ) பொருட்டுப் பசுவின் வயிற்றில் கன்றிருக் ஏறிச்சலூர்மலாடனர் - இவர் கடைச்சங்கப் கக் கண்டு அசரீரியால் கோவத்தி செய் புலவர்களுள் ஒருவர் . இவரூர் எரிச்சலூர் தவனென அறிவிக்கப்பட்டுப் பெண்ணை போலும் . ( திருவள்ளுவமாலை ) நதியில் மூழ்கி நீக்கிக்கொண்டவன் . எறிபத்தநாயனுர் - பரமசிவனிடத்தும் அடி யவர்களிடத்தும் அன்புள்ள சிவனடியவர் . இவர் திருக்கருவூரில் பரமசிவத்திற்குப்பூ மாலை தொடுத்துச் சாத்தும் சிவகாமியாண் டார் ஒருநாள் சுவாமிக்குப்புட்பங்கொண்டு வா சோழராஜன் வானை மகர் நவமிக்கு ஏகசக்ரநகாம் - இது அரக்குமாளிகையி முன்னாள் ஸ்நானத்திற்குப் போய் வரு னின்று தப்பிப் பிராமணவேடம் பூண்ட கையில் சிவகாமியாண்டா ரிடத்திருந்த பாண்டவர் வசித்த நகரம் . இதில் இருக் பூக்குடலையைப்பறித்தெறிந்தது . சிவகாமி கையில் வீமன் பகாசுரனைக் கொன்றனன் . யாண்டார் சுவாமியிடத்து முறையிடுத திரௌபதியின் திருமணம் நடந்தது . தற் வைக் கேட்டு எறிபத்தநாயனார் அவ்விடம் காலம் அவ்விடம் ஏரா என்கிற பட்ட வந்து யானையையும் யானைப்பாகரையும் ணம் இருக்கிறது . கொன்றனர் . இதனையறிந்த சோழராஜன் ஏகசகான் - - தது புத்திரர்களில் ஒருவன் . - சிவனடியார் குற்றஞ்செய்யாரென உணர் ஏகசத்தி ஆசாரி - ஏகசந்தியெனும் நூல் நது அவ்விடஞ்சென்று இக்குற்றம் யான் | செய்தவன் . இவற்றில் எனச் செடியின் ஒருவர் தவமாடத்தும் அவள் சிவ திற்குள்