அபிதான சிந்தாமணி

எழுத்து 275 எழுபதுபரிபாடல் யின்றிச் செவிக்கட் சென்று றூஉம் ஊறு எழுதினார். கொ கொ கோ கோ முத டைமையானும், விசும்பிற் பிறந்து இயங் விய புள்ளியும் கோடும் உடன் பெற்றன. குவதோர் தன்மையுடைமையானும், காற் இவை தொல்காப்பியத்து ஆசிரியர் கச்சி றின் குணமாயதோர் உருவாம். வன்மை , னார்க்கினியராற் கூறப்பட்டன. இவற் மென்மை, இடைமை கோடலான் உரு றின் எண், பெயர், முறை, பிறப்பு, உரு வேயாயிற்று. இதனைக் காற்றின் குணம் வம், மாத்திரை, முதலீறிடைநிலை, போலி, என்பது தொல்காப்பியர் கருத்தென்பர் பதம், புணர்ப்பு முதலியவற்றை அவ் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர். இதனை விலக்கணஞ் சொன்ன தொல்காப்பிய விசும்பின் குணம் என்பாரும் உளர். உரு முதலிய இலக்கண நூல்களுட் கான்க, வுருவாகி எனவும், உட்பெறு புள்ளியுரு உயிர்க்கு ஆன்றோர் காட்டிய வடிவே வடி வாகும்மே எனவும் காட்சிப் பொருட்கும் வாம். சிறுபான்மைவரும் வடிவாவது கட்புலனா 2, (தொகை, வகை, விரி). 1. சிறப் கியே நிற்கும். அது வட்டம் சதுரம் முத பெழுத்து, 2. உறுப்பெழுத் தென்னும் லிய முப்பத்து இரண்டினுள் ஒன்றை தொகையானும்; 1. ஒற்று, 2. உயிர், உணர்த்தும். மனத்தான் உணரும் துண் 3. உயிர் மெய்யென்னும் வகையானும் ; ணறிவு இல்லோரும், உணர்தற்கு எழுத் 1. உயிரும், 2. மெய்யும், 3. உயிர்மெய் துக்கட்கு வேறு வேறு வடிவங்காட்டி யும், 4. குறிலும், 5. நெடிலும், 6. அன எழுதப்பட்டு நடத்தலின் கட்புலனாகிய பெடையும், 7. வன்மையும், 8. மென் வரிவடிவும் உடையவாயின. தன்மையும் மையும், 9. இடைமையும், 10. குற்றிய வடிவும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் கூறி விகரமும், 11, குற்றியலுகரமும், 12. வர். வடிவு கூறுமிடத்து மெய்க்கே பெரு ஆயுதமும், 13. ஐகாரக் குறுக்கமும், 14. ம்பான்மை வடிவு கூறுவர். ஓசை உணர் ஔகாரக் குறுக்கமும், 15. மகரக்குறுக்க வார்க்குக் கருவியாகிய வரிவடிவும் சிறப் முமென்னும் விரியானும் பலவாம். (யா-வி) பிலா எழுத்தாகக் கொள்க. இவ்வெழுத் 3. மற்றும் இராசியெழுத்து, நானெழு தெனப்பட்ட ஓசையை அருவென்பர். அ த்து, தோபமுதலிய நால்வகை யெழுத்து, றியாதார்" அதனை உருவென்றே கோடும். சாதி முதலிய தன்மையெழுத்து, உச்சா அதனை உருவென்பதற்குச் “செறிப்பச் டன முதலிய உக்கிரவெழுத்து, சித்திகா சேறலானும் " என்பதனாற் கொள்க. அரு ரூட முதலிய முத்திறவெழுத்து, பாகியல் வேயாயின் ஈண்டுக் கூறியவை யின்மை முதலிய நால்வகை யெழுத்து, புத்தேன். யுணர்க. இவ்வெழுத்துக்களின் உருவி முதலிய நாற்கதியெழுத்து, தாது முத ற்கு வடிவு கூருது ஒழிந்தார். அது முப் விய வொளியெழுத்து, மாகமடைய முத பத்திரண்டு வடிவினுள் இன்ன எழுத்தி லிய சங்கேதவெழுத்து, கலி முதலிய ற்கு இன்ன வடிவெனப் பிறர்க்கு உணர்த் சங்கேதவெழுத்து, பார்ப்பான் வழக்கா துதற்கு அரிதென்பது கருதி, அவ்வடிவு கிய பதின்மூன்றெழுத்தும் பிறவுமாம். ஆராயுமிடத்துப் பெற்ற பெற்ற வடிவே (யாப்பு - வி) தமக்கு வடிவாம். குழலகத்திற் கூறில் எழத்துப்போலி- சொற்களின் முதலிடை குழல்வடிவும், குடத்தகத்திற் கூறில் குடா கடைகளில் ஓரெழுத்திற்குப் பிரதியாக வடிவும், வெள்ளிடையாற்கூறில் எல்லாத் | மற்றோரெழுத்து வரப் பொருள் மாரு திசையும், நீர்த்தரங்கமும் போல வருவ | திருப்பது. (நன்) தாம். மெய்க்கு வடிவாவது உருவு திரிந்து எழத்து வருத்தனம் - இது சித்திர கவிவகை மேலும் கீழும் விலங்கு பெற்றுங், கோடு யுள் ஒன்று. இது ஓரெழுத்து முதலாக பெற்றும் புள்ளி பெற்றும், புள்ளியும் | ஒன்று தலைச்சிறந்து ஏறிய எழுத்துக்க கோடும் உடன் பெற்றும், உயிர்த்தலாம். ளான் முறையே பொருள் தரப் பாடுவது. கி, கீ முதலியன மேல்விலங்கு பெற்றன. எழதூற்றுமங்கலம் - ஒரூர்; ஆளுடைய கு, கூ முதலிய கீழ்விலங்கு பெற்றன. நாயகர், எழுநூறு நரிகளைக் குதிரைகளா கா, நா முதலிய புள்ளி பெற்றன. கச் செய்த இடமாம். இது மதுரையில் அருகேபெற்ற புள்ளியை இக்காலத்தார் ஆளுடையார் கோயிலுக்குத் தெற்கே உ. காலாக எழுதுவர். மகரமும் இரண்டு நாழிகைவழி தூரத்திலுள்ளது. (திருவிளை) புள்ளியுள் உட்பெறு புள்ளியை வளைத்து எழப்துபரிபாடல் கடைச்சங்கமருவியால்.
எழுத்து 275 எழுபதுபரிபாடல் யின்றிச் செவிக்கட் சென்று றூஉம் ஊறு எழுதினார் . கொ கொ கோ கோ முத டைமையானும் விசும்பிற் பிறந்து இயங் விய புள்ளியும் கோடும் உடன் பெற்றன . குவதோர் தன்மையுடைமையானும் காற் இவை தொல்காப்பியத்து ஆசிரியர் கச்சி றின் குணமாயதோர் உருவாம் . வன்மை னார்க்கினியராற் கூறப்பட்டன . இவற் மென்மை இடைமை கோடலான் உரு றின் எண் பெயர் முறை பிறப்பு உரு வேயாயிற்று . இதனைக் காற்றின் குணம் வம் மாத்திரை முதலீறிடைநிலை போலி என்பது தொல்காப்பியர் கருத்தென்பர் பதம் புணர்ப்பு முதலியவற்றை அவ் ஆசிரியர் நச்சினார்க்கினியர் . இதனை விலக்கணஞ் சொன்ன தொல்காப்பிய விசும்பின் குணம் என்பாரும் உளர் . உரு முதலிய இலக்கண நூல்களுட் கான்க வுருவாகி எனவும் உட்பெறு புள்ளியுரு உயிர்க்கு ஆன்றோர் காட்டிய வடிவே வடி வாகும்மே எனவும் காட்சிப் பொருட்கும் வாம் . சிறுபான்மைவரும் வடிவாவது கட்புலனா 2 ( தொகை வகை விரி ) . 1 . சிறப் கியே நிற்கும் . அது வட்டம் சதுரம் முத பெழுத்து 2 . உறுப்பெழுத் தென்னும் லிய முப்பத்து இரண்டினுள் ஒன்றை தொகையானும் ; 1 . ஒற்று 2 . உயிர் உணர்த்தும் . மனத்தான் உணரும் துண் 3 . உயிர் மெய்யென்னும் வகையானும் ; ணறிவு இல்லோரும் உணர்தற்கு எழுத் 1 . உயிரும் 2 . மெய்யும் 3 . உயிர்மெய் துக்கட்கு வேறு வேறு வடிவங்காட்டி யும் 4 . குறிலும் 5 . நெடிலும் 6 . அன எழுதப்பட்டு நடத்தலின் கட்புலனாகிய பெடையும் 7 . வன்மையும் 8 . மென் வரிவடிவும் உடையவாயின . தன்மையும் மையும் 9 . இடைமையும் 10 . குற்றிய வடிவும் ஆசிரியர் தொல்காப்பியர் கூறி விகரமும் 11 குற்றியலுகரமும் 12 . வர் . வடிவு கூறுமிடத்து மெய்க்கே பெரு ஆயுதமும் 13 . ஐகாரக் குறுக்கமும் 14 . ம்பான்மை வடிவு கூறுவர் . ஓசை உணர் ஔகாரக் குறுக்கமும் 15 . மகரக்குறுக்க வார்க்குக் கருவியாகிய வரிவடிவும் சிறப் முமென்னும் விரியானும் பலவாம் . ( யா - வி ) பிலா எழுத்தாகக் கொள்க . இவ்வெழுத் 3 . மற்றும் இராசியெழுத்து நானெழு தெனப்பட்ட ஓசையை அருவென்பர் . த்து தோபமுதலிய நால்வகை யெழுத்து றியாதார் அதனை உருவென்றே கோடும் . சாதி முதலிய தன்மையெழுத்து உச்சா அதனை உருவென்பதற்குச் செறிப்பச் டன முதலிய உக்கிரவெழுத்து சித்திகா சேறலானும் என்பதனாற் கொள்க . அரு ரூட முதலிய முத்திறவெழுத்து பாகியல் வேயாயின் ஈண்டுக் கூறியவை யின்மை முதலிய நால்வகை யெழுத்து புத்தேன் . யுணர்க . இவ்வெழுத்துக்களின் உருவி முதலிய நாற்கதியெழுத்து தாது முத ற்கு வடிவு கூருது ஒழிந்தார் . அது முப் விய வொளியெழுத்து மாகமடைய முத பத்திரண்டு வடிவினுள் இன்ன எழுத்தி லிய சங்கேதவெழுத்து கலி முதலிய ற்கு இன்ன வடிவெனப் பிறர்க்கு உணர்த் சங்கேதவெழுத்து பார்ப்பான் வழக்கா துதற்கு அரிதென்பது கருதி அவ்வடிவு கிய பதின்மூன்றெழுத்தும் பிறவுமாம் . ஆராயுமிடத்துப் பெற்ற பெற்ற வடிவே ( யாப்பு - வி ) தமக்கு வடிவாம் . குழலகத்திற் கூறில் எழத்துப்போலி - சொற்களின் முதலிடை குழல்வடிவும் குடத்தகத்திற் கூறில் குடா கடைகளில் ஓரெழுத்திற்குப் பிரதியாக வடிவும் வெள்ளிடையாற்கூறில் எல்லாத் | மற்றோரெழுத்து வரப் பொருள் மாரு திசையும் நீர்த்தரங்கமும் போல வருவ | திருப்பது . ( நன் ) தாம் . மெய்க்கு வடிவாவது உருவு திரிந்து எழத்து வருத்தனம் - இது சித்திர கவிவகை மேலும் கீழும் விலங்கு பெற்றுங் கோடு யுள் ஒன்று . இது ஓரெழுத்து முதலாக பெற்றும் புள்ளி பெற்றும் புள்ளியும் | ஒன்று தலைச்சிறந்து ஏறிய எழுத்துக்க கோடும் உடன் பெற்றும் உயிர்த்தலாம் . ளான் முறையே பொருள் தரப் பாடுவது . கி கீ முதலியன மேல்விலங்கு பெற்றன . எழதூற்றுமங்கலம் - ஒரூர் ; ஆளுடைய கு கூ முதலிய கீழ்விலங்கு பெற்றன . நாயகர் எழுநூறு நரிகளைக் குதிரைகளா கா நா முதலிய புள்ளி பெற்றன . கச் செய்த இடமாம் . இது மதுரையில் அருகேபெற்ற புள்ளியை இக்காலத்தார் ஆளுடையார் கோயிலுக்குத் தெற்கே . காலாக எழுதுவர் . மகரமும் இரண்டு நாழிகைவழி தூரத்திலுள்ளது . ( திருவிளை ) புள்ளியுள் உட்பெறு புள்ளியை வளைத்து எழப்துபரிபாடல் கடைச்சங்கமருவியால் .