அபிதான சிந்தாமணி

எருநாடர் எல்லன் எரு நாடர் - ஒருவிதமான மலைநாட்டுச் சாதி புண்டாஎலி, ஹரிதஎலி, சிஞாஎலி, அதே யார். இவர்கள் பாம்பைக்கொன்று அதில் எலி, ஷாய தந்தஎலி, குனகஎலி, கோகில தைலமி றக்கிக் கஷ்டசோய்க்கும் கொடுப் எலி, கபில எலி, கிருஷ்ண எலி, ரசாலஎலி, பர். இவர்கள் ஊருக்குள் வரக்கூடாது, குறங்காலன் சச்செவி, சத்திரிமணியன், இவர்கள் வில்லம்பு கொண்டு குரங்குகளை செம்மூக்கன், வாளி, குறட்டை, கருங்கா எய்து தின்பர். வன், தலையன், விடவெலி, செங்கண் எருமை - இது பசுவைப்போன்ற உருவுள் ணன், புள்ளக்காடன், சுண்டெலி, என் ளது, இதன் உடல் கறுப்பு. அகலமாய் பன இவற்றின்குணங்களைஜீவரக்ஷாமிர்தங் நீண்டகொம்புகளுள்ளது. பசுவைக்காட் காண்க. டிலும் அதிகமாகத் தடித்த பால் கறக் எலிபேதம் - அருணம், சபலம், சுவேதம், கும். சேற்றில் புரளப்பிரியமுள்ள மூர்க்கப் கபோதம், உந்துரு, நச்செலி, பலினி,சுசுக் பிராணி, இதன்தோலும், கொம்பும், பல | தரி, செந்தலைமுட்டி, செவ்வெலி, தூங் வித சாமான்கள் செய்ய உதம். இதன் கெலி, உலைப்பெலி, புடையெலி, இரைப் பாலில் வெண்ணெயெடுத்து நெய்யாக்கு பெலி, முதலிய. கிறார்கள். காட்டெருமை மிகவும் கொடிய எலியோகிராப் (Heliograph) இது, நேருக்கு மிருகம். நேராக இரண்டு வட்டக் கண்ணாடிகளை எருமைமறம் -வோரும் பச் சினத்தைக் கடா யுடைய சுழற் கருவி. யுத்தகாலங்களில் வி முதுகிட்ட தன் சேனைக்குப் பின்னே சூரிய ஒளியாலும் வேறு ஒளியாலும் கண் நின்ற து. (பு. வெ.) ணாடியால் செய்தியை அறிந்து கொள்வது. எருமையூரான் - ஒரு அரசன், நெடுமானஞ் எலியோமிடர் - ஒரு துரதிருஷ்டிக்குமல், சியால் வெல்லப்பட்டவன். இது, ஆகாயத்திலுள்ள கிரகங்களின் சமீப எருமை வெளியனார் - "மாவாராதே மாவா அளவைத் தெரிவிப்பது... ராதே, யெல்லார் மாவும் வந்தன" எனக் எல்லப்பநாவலர் - இவர்க்குச் சைவ எல் குதிரைமறம் பாடிய ஒரு தமிழ்ப் புலவர். லப்பநாவலர் எனவும் பெயர். இவர் பிறந் கடைச்சங்கத்தவர். (அக-று.) (புற-நா.) தது தாழைநகர். இவரைச் சிலர் யாழ்ப் எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனூர்-கடைச் பாணத்தவர் என்பர். பிள்ளைப்பெருமா சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர். இவர் ளையங்கார்காலத்தி லிவரிருந்ததாகப் பலர் பெயர் கடலனார் என்பதால் இவர் நெய் கூறுகிறபடியால் இவர்காலம் திருமலை தனிலத்தவர் போலும், இவரது ஊர்ப் ராய னாசாட்சிகாலம் என்று தோன்று பெயர் எருமை வெளியென்பது போலும். திறது. இவர் செய்த நூல்கள் அருணாசல் இவர் அரவு தன் மாணிக்கத்தை உமிழ்ந்து புராணம், திருவிரிஞ்சைப்புராணம், செவ் வைத்து அவ்வொளியில் இரைதேடுதலை வர்திபுராணம், தீர்த்தகிரி புராணம், திருச் ( இருங்களி றட்ட பெருஞ்சின வழுவை, செங்காட்டங்குடி புராணம், திருவெண் நாமநல்லராக் கதிர்பட வுமிழ்ந்த, மேய் காட்டுப் புராணம், அருணையந்தாதி, அரு மணி விளக்கிற்புலர வீர்க்கும், வாணடக் ணைக் கலம்பகம், சௌந்தரியலகரியுரை தன்ன வழக்கருங் கவலை " அகம் (எ உ ) முதலியன. இவரூர் சோழநாட்ட தாகிய ஆவது செய்யுளில் கூறியிருக்கின் றனர். திருவெண்காட்டிற் கருகிலுள்ள இராதா எலி - இது வீடுகளிலும் வயல்களிலும் உலா நல்லூர் என்பர். சிலர் இவர் தருமபுர வும் பிராணி. இதற்கு முகம் சற்றுக் கூர் ஆதீனத்தை யடுத்து இலக்கிய இலக்கணங் மையாகவும், மீசைகள் மீண்டும், கண்க | களைக் கற்ற சைவ வேளாளர் என்பர். ளிருட்டில் நன்றாய்ப் பார்க்கக்கூடியதாகவும் எல்லன் - தொண்டைநாட்டுக் குன்றையூரி கால்கள் குறுகியும், வால் நீண்டும் இருக் -லிருந்து யாசகருக்கு வேண்டிய கொடுத்து கும், இது தந்திரமாகப் பொருள்களைத் வரும் நாட்களில் ஒருவன் வந்து உடற் திருடும். கூர்மையான பற்களால் பூமி றசை கேட்க அதனை அரிந்து கொடுத்து யைத் தோண்டியும் கதவுகளைப் பற்களால் புகழ் பெற்றபிரபு. "ஆலங்கே யங்கே யரும் அறுத்தும் திருடவல்லது. இதற்குப் பூனை, பறவை யாற்றுயிலும், மாலங்கே யங்கே நாய், பாம்பு முதலியசத்ரு. இவ்வெலிகளில் மலர்மடந்தை - கோலஞ்சேர், செங்கே பலவகை உண்டு வரப்பெலி, வீல்கேலி, தகை மணக்குஞ் செங்குன்றை யூரனெல் இழுப்ப லி, சிலாலஜ எலி, சபள எலி, | சே, அங்கேயிரவலரெல்லாம்.17 |
எருநாடர் எல்லன் எரு நாடர் - ஒருவிதமான மலைநாட்டுச் சாதி புண்டாஎலி ஹரிதஎலி சிஞாஎலி அதே யார் . இவர்கள் பாம்பைக்கொன்று அதில் எலி ஷாய தந்தஎலி குனகஎலி கோகில தைலமி றக்கிக் கஷ்டசோய்க்கும் கொடுப் எலி கபில எலி கிருஷ்ண எலி ரசாலஎலி பர் . இவர்கள் ஊருக்குள் வரக்கூடாது குறங்காலன் சச்செவி சத்திரிமணியன் இவர்கள் வில்லம்பு கொண்டு குரங்குகளை செம்மூக்கன் வாளி குறட்டை கருங்கா எய்து தின்பர் . வன் தலையன் விடவெலி செங்கண் எருமை - இது பசுவைப்போன்ற உருவுள் ணன் புள்ளக்காடன் சுண்டெலி என் ளது இதன் உடல் கறுப்பு . அகலமாய் பன இவற்றின்குணங்களைஜீவரக்ஷாமிர்தங் நீண்டகொம்புகளுள்ளது . பசுவைக்காட் காண்க . டிலும் அதிகமாகத் தடித்த பால் கறக் எலிபேதம் - அருணம் சபலம் சுவேதம் கும் . சேற்றில் புரளப்பிரியமுள்ள மூர்க்கப் கபோதம் உந்துரு நச்செலி பலினி சுசுக் பிராணி இதன்தோலும் கொம்பும் பல | தரி செந்தலைமுட்டி செவ்வெலி தூங் வித சாமான்கள் செய்ய உதம் . இதன் கெலி உலைப்பெலி புடையெலி இரைப் பாலில் வெண்ணெயெடுத்து நெய்யாக்கு பெலி முதலிய . கிறார்கள் . காட்டெருமை மிகவும் கொடிய எலியோகிராப் ( Heliograph ) இது நேருக்கு மிருகம் . நேராக இரண்டு வட்டக் கண்ணாடிகளை எருமைமறம் - வோரும் பச் சினத்தைக் கடா யுடைய சுழற் கருவி . யுத்தகாலங்களில் வி முதுகிட்ட தன் சேனைக்குப் பின்னே சூரிய ஒளியாலும் வேறு ஒளியாலும் கண் நின்ற து . ( பு . வெ . ) ணாடியால் செய்தியை அறிந்து கொள்வது . எருமையூரான் - ஒரு அரசன் நெடுமானஞ் எலியோமிடர் - ஒரு துரதிருஷ்டிக்குமல் சியால் வெல்லப்பட்டவன் . இது ஆகாயத்திலுள்ள கிரகங்களின் சமீப எருமை வெளியனார் - மாவாராதே மாவா அளவைத் தெரிவிப்பது . . . ராதே யெல்லார் மாவும் வந்தன எனக் எல்லப்பநாவலர் - இவர்க்குச் சைவ எல் குதிரைமறம் பாடிய ஒரு தமிழ்ப் புலவர் . லப்பநாவலர் எனவும் பெயர் . இவர் பிறந் கடைச்சங்கத்தவர் . ( அக - று . ) ( புற - நா . ) தது தாழைநகர் . இவரைச் சிலர் யாழ்ப் எருமை வெளியனார் மகனார் கடலனூர் - கடைச் பாணத்தவர் என்பர் . பிள்ளைப்பெருமா சங்கமருவிய புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் ளையங்கார்காலத்தி லிவரிருந்ததாகப் பலர் பெயர் கடலனார் என்பதால் இவர் நெய் கூறுகிறபடியால் இவர்காலம் திருமலை தனிலத்தவர் போலும் இவரது ஊர்ப் ராய னாசாட்சிகாலம் என்று தோன்று பெயர் எருமை வெளியென்பது போலும் . திறது . இவர் செய்த நூல்கள் அருணாசல் இவர் அரவு தன் மாணிக்கத்தை உமிழ்ந்து புராணம் திருவிரிஞ்சைப்புராணம் செவ் வைத்து அவ்வொளியில் இரைதேடுதலை வர்திபுராணம் தீர்த்தகிரி புராணம் திருச் ( இருங்களி றட்ட பெருஞ்சின வழுவை செங்காட்டங்குடி புராணம் திருவெண் நாமநல்லராக் கதிர்பட வுமிழ்ந்த மேய் காட்டுப் புராணம் அருணையந்தாதி அரு மணி விளக்கிற்புலர வீர்க்கும் வாணடக் ணைக் கலம்பகம் சௌந்தரியலகரியுரை தன்ன வழக்கருங் கவலை அகம் ( ) முதலியன . இவரூர் சோழநாட்ட தாகிய ஆவது செய்யுளில் கூறியிருக்கின் றனர் . திருவெண்காட்டிற் கருகிலுள்ள இராதா எலி - இது வீடுகளிலும் வயல்களிலும் உலா நல்லூர் என்பர் . சிலர் இவர் தருமபுர வும் பிராணி . இதற்கு முகம் சற்றுக் கூர் ஆதீனத்தை யடுத்து இலக்கிய இலக்கணங் மையாகவும் மீசைகள் மீண்டும் கண்க | களைக் கற்ற சைவ வேளாளர் என்பர் . ளிருட்டில் நன்றாய்ப் பார்க்கக்கூடியதாகவும் எல்லன் - தொண்டைநாட்டுக் குன்றையூரி கால்கள் குறுகியும் வால் நீண்டும் இருக் - லிருந்து யாசகருக்கு வேண்டிய கொடுத்து கும் இது தந்திரமாகப் பொருள்களைத் வரும் நாட்களில் ஒருவன் வந்து உடற் திருடும் . கூர்மையான பற்களால் பூமி றசை கேட்க அதனை அரிந்து கொடுத்து யைத் தோண்டியும் கதவுகளைப் பற்களால் புகழ் பெற்றபிரபு . ஆலங்கே யங்கே யரும் அறுத்தும் திருடவல்லது . இதற்குப் பூனை பறவை யாற்றுயிலும் மாலங்கே யங்கே நாய் பாம்பு முதலியசத்ரு . இவ்வெலிகளில் மலர்மடந்தை - கோலஞ்சேர் செங்கே பலவகை உண்டு வரப்பெலி வீல்கேலி தகை மணக்குஞ் செங்குன்றை யூரனெல் இழுப்ப லி சிலாலஜ எலி சபள எலி | சே அங்கேயிரவலரெல்லாம் . 17 |