அபிதான சிந்தாமணி

எம்பெருமானாரப்பன் 272: எருச்சலூர்மலாடனார் ளுடன் பஞ்சமர் குடிசையில் ஒளித்திருந்து எயிற்போர்- கூரிய ஆயுதத்தாலே குழம்பி திருநாராயணபுரம் வந்து பெருமாளைப் னைக் காக்கும் மதிலிடத்துப் போர்வீரர் பிரதிட்டித்து ஆபத்திலு தவிய பஞ்சமர்க் மாறுபாட்டைச் சிறப்பித்தது. (பு.வெ.) குத் தலத்தில் மரியாதை செய்வித்து அவ் எயிற்றியனர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய வரில் வசிப்போர் இவரது பிரிவாற்றது புலவர்களில் ஒருவர். இவர் குறுந்தொ வேண்டத் சம்மைப்போல் விக்ரகஞ்செய் கையில் ''மடந்த தமூான் முறுவலாகிய வித்துத் தந்து திருவேங்கடஞ்சென்று அடி எயிற்றை உள்ளிக்காண்பன்” எனக்கூறின பில் தில்லை கோவிந்தசாசப் பெருமாள், மையின் எயிற்றியனார் என்பர்போலும், ஆழ்வார்முதலியவரைப்பிரதிட்டிப்பித்துத் குறு.286. திருவரங்க மெழுந்தருளி (எச) திருவாழி எயினந்தைமகனிளங்கீரனார் - கடைச்சங்க திருச்சங்கம் பிரதிட்டித்து (எச) திருநாமங் மருவிய புலவருள் ஒருவர் இளங்கீரனார் களுக்குக் கொடுத்து அவர்களுக்கு அழகிய | காண்க , (அக -று.) - சிங்கரைத் திருவாராதனமாகக் கற்பித்து | எயினந்தையார் - எயின் தந்தை எயினந்தை, ஆசார்யர்களாக்கிக் கூரத்தாழ்வானுக்கு ஸ்ரீ எயினனைத் தந்தையாக உடையவரென் பாத தீர்த்த மருளிக் கோயிலுக்குப் பலவித பது; அன்றி இவர்பாடலில் "எயின் மன் கைங்கர்ய பார்களை நியமித்துத் திருமேனி னன்போல" என்றிருத்தலால் இவ்வருங் யில், பெருமானைப் பிரார்த்தித்து நோய் தொடர் மொழி பற்றி இப்பெயர் கொடுக் சாத்தியாள, பிள்ளான் வேண்டுகோளின் கப்பட்டதோ தெரியவில்லை. இவர் இளங் படி தம்முடைய விக்கஞ் செய்வித்து கீரனாரின் தந்தையாராவர்; பாலைத்திணை அதைத் தாம் ஆலிங்கனஞ் செய்து விக்ரகத் யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார்; தலை தைத் திருவரங்கத்திலும், ஸ்ரீ பெரும்பூ வன் மகிழ்ச்சியும் தலைவி துயரமும் தோழி தூரிலும், திருநாராயணபுாத்திலும், பிர கூறுவதாக இவர்கூறியது ஆராயற்பா திட்டை செய்வித்துத் தமது திருவாரா லது. இவர் பாடியது நற் சக-ம் செய் தனப் பெருமாளைப் பிள்ளானுக்குப் பிர யுள். (நற்.) சாதித்துப் பிள்ளான் மடியில் திருமுடியும் எரிமலைகள் - பூமிக்குக்கீழ் உள்ள தீ, உள் கிடாம்பியாச்சான் மடியில் திருவடியுமாய்த் ளிருக்கும் மண்ணை உருக்கி மலைப்புழை திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினர். இவர்க்கு | வழியாக மேல்வீசுவது. தென் அமெரிகா எம்பெருமானார், இராமாநுசன், இளையாழ் கண்டத்தின் மேல்கரையில் உள்ள கொட வார், பாஷ்யகாரர், உடையவர் என்று பாஸி எனும் எரிமலை இது, (7) ஆனை திருநாமங்கள். இவர் அருளிச்செய்த பளுவுள்ள மலைக் கல்லை (9) மைல் உயரம் நூல்கள் ஸ்ரீ பாஷ்யம், வேதாந்த தீபம், ஆகாயத்தி லெறிந்ததாம். இவ் வெரிமலை வேதாந்தசாரம், வேதார்த்தசங்கிரகம், கீதா கள் கடல்களிலுண்டாயின் கடல் கொந் பாஷ்யம். இவர் பிங்கள u பங்குனி தளிப்படைகிறது. இவை பெரும்பாலும் சநிவாரம் தசமி திருவாதிரை நக்ஷத்திரத் கடற்கரை சார்ந்தே உண்டாகின்றன. தில் பரமபத மெழுந் தருளினர். இவர் அமெரிகாவில் கொடபாஸி, சிம்பரோசா, அறுபது வயதிருந்ததாகத் தெரிகிறது. ஒரிசாபா, போபோகாடிபிடல், கீழிந்திய (குருபரம்பரை). தீவில் சில, ஐஸ்லாண்டில் எக்லா, இடாலி 2. உடையவர் எம்பாருக்கு முதலில் யில் வெசுவியஸ், எட்னா, ஸ்டராம்பொலி, இட்ட பெயர் இவற்றுள் சில எரிந்து அவிந்துபோனவை எம்பெருமானூரப்பன் - நாயினாராசாரியர் ஆக (772) எரிமலைகள் உள எனக் கூறு திருவடி சம்பந்தி. கின் றனர். எயில்-திண்டிவனந் தாலூகாவிலுள்ள ஓர் எரிழகன் - சூரபதுமனுக்குக் குமரன். - ஊர். பழைய பாடல்களி லுள்ளது. (புற) எருக்காட்டூர்த்தாயங்கண்ணனார் - "இவர் எயிறனையழித்தல்- தெளிவுடைத்தான கட் வளங்கெழு முசிறியார்ப் பெழவளை இ இங்கழலோன் அழகிய மதிலின் கட் கேட் யருசமங்கடந்து படிமம் வவ்விய நெடுநல் டினைச் சொல்லியது. (பு. வெ) யானையடுபோர்ச்செழியன்” எனச்சோழன் எயிற்பாசி - முனையும் செற்றத்தினை யுடை குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளியின் வெற் யார் காவற் குறும்புவலிகெட எணிமேல் றியைப் பாடியவர். (புற-று.) (அக. நா.) ஏறியது. (பு. வெ.) எருசீசலூர்மலாடனார் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர்,
எம்பெருமானாரப்பன் 272 : எருச்சலூர்மலாடனார் ளுடன் பஞ்சமர் குடிசையில் ஒளித்திருந்து எயிற்போர் - கூரிய ஆயுதத்தாலே குழம்பி திருநாராயணபுரம் வந்து பெருமாளைப் னைக் காக்கும் மதிலிடத்துப் போர்வீரர் பிரதிட்டித்து ஆபத்திலு தவிய பஞ்சமர்க் மாறுபாட்டைச் சிறப்பித்தது . ( பு . வெ . ) குத் தலத்தில் மரியாதை செய்வித்து அவ் எயிற்றியனர் - இவர் கடைச்சங்க மருவிய வரில் வசிப்போர் இவரது பிரிவாற்றது புலவர்களில் ஒருவர் . இவர் குறுந்தொ வேண்டத் சம்மைப்போல் விக்ரகஞ்செய் கையில் ' ' மடந்த தமூான் முறுவலாகிய வித்துத் தந்து திருவேங்கடஞ்சென்று அடி எயிற்றை உள்ளிக்காண்பன் எனக்கூறின பில் தில்லை கோவிந்தசாசப் பெருமாள் மையின் எயிற்றியனார் என்பர்போலும் ஆழ்வார்முதலியவரைப்பிரதிட்டிப்பித்துத் குறு . 286 . திருவரங்க மெழுந்தருளி ( எச ) திருவாழி எயினந்தைமகனிளங்கீரனார் - கடைச்சங்க திருச்சங்கம் பிரதிட்டித்து ( எச ) திருநாமங் மருவிய புலவருள் ஒருவர் இளங்கீரனார் களுக்குக் கொடுத்து அவர்களுக்கு அழகிய | காண்க ( அக - று . ) - சிங்கரைத் திருவாராதனமாகக் கற்பித்து | எயினந்தையார் - எயின் தந்தை எயினந்தை ஆசார்யர்களாக்கிக் கூரத்தாழ்வானுக்கு ஸ்ரீ எயினனைத் தந்தையாக உடையவரென் பாத தீர்த்த மருளிக் கோயிலுக்குப் பலவித பது ; அன்றி இவர்பாடலில் எயின் மன் கைங்கர்ய பார்களை நியமித்துத் திருமேனி னன்போல என்றிருத்தலால் இவ்வருங் யில் பெருமானைப் பிரார்த்தித்து நோய் தொடர் மொழி பற்றி இப்பெயர் கொடுக் சாத்தியாள பிள்ளான் வேண்டுகோளின் கப்பட்டதோ தெரியவில்லை . இவர் இளங் படி தம்முடைய விக்கஞ் செய்வித்து கீரனாரின் தந்தையாராவர் ; பாலைத்திணை அதைத் தாம் ஆலிங்கனஞ் செய்து விக்ரகத் யைச் சிறப்பித்துப் பாடியுள்ளார் ; தலை தைத் திருவரங்கத்திலும் ஸ்ரீ பெரும்பூ வன் மகிழ்ச்சியும் தலைவி துயரமும் தோழி தூரிலும் திருநாராயணபுாத்திலும் பிர கூறுவதாக இவர்கூறியது ஆராயற்பா திட்டை செய்வித்துத் தமது திருவாரா லது . இவர் பாடியது நற் சக - ம் செய் தனப் பெருமாளைப் பிள்ளானுக்குப் பிர யுள் . ( நற் . ) சாதித்துப் பிள்ளான் மடியில் திருமுடியும் எரிமலைகள் - பூமிக்குக்கீழ் உள்ள தீ உள் கிடாம்பியாச்சான் மடியில் திருவடியுமாய்த் ளிருக்கும் மண்ணை உருக்கி மலைப்புழை திருநாட்டிற் கெழுந்தருளினர் . இவர்க்கு | வழியாக மேல்வீசுவது . தென் அமெரிகா எம்பெருமானார் இராமாநுசன் இளையாழ் கண்டத்தின் மேல்கரையில் உள்ள கொட வார் பாஷ்யகாரர் உடையவர் என்று பாஸி எனும் எரிமலை இது ( 7 ) ஆனை திருநாமங்கள் . இவர் அருளிச்செய்த பளுவுள்ள மலைக் கல்லை ( 9 ) மைல் உயரம் நூல்கள் ஸ்ரீ பாஷ்யம் வேதாந்த தீபம் ஆகாயத்தி லெறிந்ததாம் . இவ் வெரிமலை வேதாந்தசாரம் வேதார்த்தசங்கிரகம் கீதா கள் கடல்களிலுண்டாயின் கடல் கொந் பாஷ்யம் . இவர் பிங்கள u பங்குனி தளிப்படைகிறது . இவை பெரும்பாலும் சநிவாரம் தசமி திருவாதிரை நக்ஷத்திரத் கடற்கரை சார்ந்தே உண்டாகின்றன . தில் பரமபத மெழுந் தருளினர் . இவர் அமெரிகாவில் கொடபாஸி சிம்பரோசா அறுபது வயதிருந்ததாகத் தெரிகிறது . ஒரிசாபா போபோகாடிபிடல் கீழிந்திய ( குருபரம்பரை ) . தீவில் சில ஐஸ்லாண்டில் எக்லா இடாலி 2 . உடையவர் எம்பாருக்கு முதலில் யில் வெசுவியஸ் எட்னா ஸ்டராம்பொலி இட்ட பெயர் இவற்றுள் சில எரிந்து அவிந்துபோனவை எம்பெருமானூரப்பன் - நாயினாராசாரியர் ஆக ( 772 ) எரிமலைகள் உள எனக் கூறு திருவடி சம்பந்தி . கின் றனர் . எயில் - திண்டிவனந் தாலூகாவிலுள்ள ஓர் எரிழகன் - சூரபதுமனுக்குக் குமரன் . - ஊர் . பழைய பாடல்களி லுள்ளது . ( புற ) எருக்காட்டூர்த்தாயங்கண்ணனார் - இவர் எயிறனையழித்தல் - தெளிவுடைத்தான கட் வளங்கெழு முசிறியார்ப் பெழவளை இங்கழலோன் அழகிய மதிலின் கட் கேட் யருசமங்கடந்து படிமம் வவ்விய நெடுநல் டினைச் சொல்லியது . ( பு . வெ ) யானையடுபோர்ச்செழியன் எனச்சோழன் எயிற்பாசி - முனையும் செற்றத்தினை யுடை குளமுற்றத்துத் துஞ்சிய கிள்ளியின் வெற் யார் காவற் குறும்புவலிகெட எணிமேல் றியைப் பாடியவர் . ( புற - று . ) ( அக . நா . ) ஏறியது . ( பு . வெ . ) எருசீசலூர்மலாடனார் - ஒரு தமிழ்ப்புலவர்