அபிதான சிந்தாமணி

எணணெய்வகை 269 எம்பெருமானா சன் இருக்கின்றன. அமெரிகா கண்டத்தி எதிர் நிலையணி - அஃதாவது உவமானத்திற் லுள்ள காலிபோர்னியா நாட்டுச் சந்தாபார் குக் குறைவுதோன்றச் சொல்லுதலாம். பாராவை யடுத்துள்ள கடலில் பல எண் - இது உவமையணிக்கு எதிரியதாய் நிற்ற ணெய்க் கிணறுகளிருக்கின் றன. பர்மா) வின் அப் பெயர்த்து. இதனை வடநூலார் வின் தென்கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள பாட்டான் பிரதீபாலங்கார மென்பர். எனும் பிரதேசத்து மலையடிவாரத்தில் எதிர் நூல் - தன் கொள்கையை காட்டி அய ஒரு எண்ணெய் ஊற்று இருக்கிறது. | லான் கொள்கையை மறுப்பது. (யாப் எண்ணெய்வகை- எண்ணெயென்பது பல பருங்-உரை.) வித தைலசத்துள்ள வித்துக்களைச் செக்கி எதிர்மறையணி-- அஃதாவது, ஒழிப்பணிக்கு லிட்டு ஆட்ட உண்டாம் திரவம். அவை, வேறாகியும், கேட்போரை மகிழ்விப்ப நல்லெண்ணெய், ஆமணக் கெண்ணெய், தாகியு மிருக்கின்ற மறுப்பைச் சொல்லுத கடலை யெண்ணெய்; பனையெண்ணெய், லாம். இதனை வட நூலார் ஆக்ஷேபாலன் புங்க எண்ணெய், வாதுமை, இருப்பை, காரமென்பர். வேம்பு, தெங்குசணல், முதலியவற்றி எது-1. ஒருவகை மிலேச்சசாதியார். லுண்டாம் எண்ணெய்கள். 2. யயாதிக்குத் தேவயானியிட முதித்த எண்பேராயம் - காணத்தியல்வர், கருமா திகாரர், கனகச்சுற்றம் கடைகாப்பாளர், எந்திபாகான் - தேவர்களை வருத்திச் சிவ நகாமாந்தர், படைத்தலைவர், யானை வீரர், பிரான் நெற்றிவிழியா லெரிந்தவன். இவுளிமறவர். எமிநான் - திவிமீடன் குமரன், இவன் கும எண்பேரெச்சம் - குரு 6, வடிவில்லாத என் கிருதுமான். தசைத்திரள் , கூன், குறள், ஊமை, செ எம்பார் - கோவிந்தப் பெருமாளைக்காண்க. விடு, மணைபோல் பிறப்பது, விலங்கின் (குருபாம்பரை.) வடிவினது, மருளும் முடமும்கூறுப. எம்பெருமானார் - 1. ஆதிசேஷாம்சரான இவர் கலி (சகக அ)க்கு மேல் பிங்கள எதாகான் - சுபாலன் புத்ரன். இவன் புத் சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீபெரும் என் வபுத்திரத்தன். பூதூரில் அரீதகோத்தரத்தவராகிய ஆசூரி எதி-நைட்டிகப் பிரமசரிய மநுட்டித்த பிரம் கேசவப்பெருமாளுக்கும் பூமி பிராட்டி புத்திரராகிய இருடி. யென்னும் அவர் மனைவிக்கும் திரு அவதி எதியுதக்கான் - ஒரு அசுரன். திதிபுத்ரன். ரித்துப் பெரிய திருமலை நம்பியால் இராமா எதிரொலி-ஆகாயத்தை இடமாகக்கொண்ட நுசன் என்று பெயரிடப்பட்டு யாதவப்பிர ஒலி, திசைமுழுதும் பரவிச் செல்கையில் காசரிடத்தில் பூர்வபக்ஷம் வாசித்து யாத அதற்கெதிரிடமான திடப்பொருள்களால் வப்பிரகாசர் சொன்ன "கபியாஸாக்ஷ தடையடைவின் அப்புறஞ் செல்வதற் னென்னும் " தொடர்க்குப் பொருள் வேறு கிலாது மீண்டும் அவ்வொலி திரும்புவ கூறி மறுத்ததனால் அவர் இவரிடம் பொ தாம். ஓசையுண்டான இடத்திலிருந்து ராமை கொண்டு இவரைக் கொலை செய்ய (224) அடிகளுக்கு மேற்பட்ட தூரமாயின் எண்ணிக் கங்காயாத்திரை செய்ய ஆரம்பி அவ்வொலி நன்றாக விளங்கும், அல்லா த்து இராமாநுஜரை உடனழைத்துச் சென் விடின் குழப்பமுறும். இவ்வாறு சில றனர். ஒருநாள் ஒரு காட்டின் வழிச் செல் கட்டடங்களில் எதிரொலி, 30, 17, 12, லுகையில் சௌசத்திற்காக இளையாழ்வார் முறை கேட்கப்படுகிறதாம். எதிரொலி தனித்து நிற்பதையறிந்த கோவிந்தப்பட்ட, மாறிச் செல்லுமிடம், நற்கட்டடங்களா யாதவப்பிரகாசர் எண்ணத்தை அறிவித்து கிய பெரிய வாராவதிகளின் தூண்களின் அகலப்போ மென்றனர். இளையாழ்வார் ஓரமாகிய சுவர் இடத்தில் இருவர் எதி அவ்வழி விட்டு ஒரு மரத்தடியில் நின்று ராக நின்று கொண்டு இருவருக்கிடையில் பார்க்கப் போருளாளரும், பெருந்தேவித் ஒருவரை நிறுத்தி நின்ற இருவரும் சுவர்ப் தாயாரும், வேடனும், வில்லிச்சியுமாய் புறமாகப் பேசுவராயின் இவ்விருவரும் எதிரில் தரிசனந் தந்தனர். எம்பெருமானார் பேசின சொற்கள் மத்தியிலிருப்பவரிடத் அவர்களை நீங்களெங்குப் போகிறவர்களெ துக் கேட்பதில்லை. இவ்வேறுபாடு வாரா ன்ன? அவர்கள் நாங்கள் ஸ்ரீகாஞ்சி செல்கி வதியின் வளைவால் ஏற்படுவதாம். ளேமென நானும் உம்மைத் துணை கொண்டு
எணணெய்வகை 269 எம்பெருமானா சன் இருக்கின்றன . அமெரிகா கண்டத்தி எதிர் நிலையணி - அஃதாவது உவமானத்திற் லுள்ள காலிபோர்னியா நாட்டுச் சந்தாபார் குக் குறைவுதோன்றச் சொல்லுதலாம் . பாராவை யடுத்துள்ள கடலில் பல எண் - இது உவமையணிக்கு எதிரியதாய் நிற்ற ணெய்க் கிணறுகளிருக்கின் றன . பர்மா ) வின் அப் பெயர்த்து . இதனை வடநூலார் வின் தென்கீழ்ப்பாகத்திலுள்ள பாட்டான் பிரதீபாலங்கார மென்பர் . எனும் பிரதேசத்து மலையடிவாரத்தில் எதிர் நூல் - தன் கொள்கையை காட்டி அய ஒரு எண்ணெய் ஊற்று இருக்கிறது . | லான் கொள்கையை மறுப்பது . ( யாப் எண்ணெய்வகை - எண்ணெயென்பது பல பருங் - உரை . ) வித தைலசத்துள்ள வித்துக்களைச் செக்கி எதிர்மறையணி - - அஃதாவது ஒழிப்பணிக்கு லிட்டு ஆட்ட உண்டாம் திரவம் . அவை வேறாகியும் கேட்போரை மகிழ்விப்ப நல்லெண்ணெய் ஆமணக் கெண்ணெய் தாகியு மிருக்கின்ற மறுப்பைச் சொல்லுத கடலை யெண்ணெய் ; பனையெண்ணெய் லாம் . இதனை வட நூலார் ஆக்ஷேபாலன் புங்க எண்ணெய் வாதுமை இருப்பை காரமென்பர் . வேம்பு தெங்குசணல் முதலியவற்றி எது - 1 . ஒருவகை மிலேச்சசாதியார் . லுண்டாம் எண்ணெய்கள் . 2 . யயாதிக்குத் தேவயானியிட முதித்த எண்பேராயம் - காணத்தியல்வர் கருமா திகாரர் கனகச்சுற்றம் கடைகாப்பாளர் எந்திபாகான் - தேவர்களை வருத்திச் சிவ நகாமாந்தர் படைத்தலைவர் யானை வீரர் பிரான் நெற்றிவிழியா லெரிந்தவன் . இவுளிமறவர் . எமிநான் - திவிமீடன் குமரன் இவன் கும எண்பேரெச்சம் - குரு 6 வடிவில்லாத என் கிருதுமான் . தசைத்திரள் கூன் குறள் ஊமை செ எம்பார் - கோவிந்தப் பெருமாளைக்காண்க . விடு மணைபோல் பிறப்பது விலங்கின் ( குருபாம்பரை . ) வடிவினது மருளும் முடமும்கூறுப . எம்பெருமானார் - 1 . ஆதிசேஷாம்சரான இவர் கலி ( சகக ) க்கு மேல் பிங்கள எதாகான் - சுபாலன் புத்ரன் . இவன் புத் சித்திரை வெள்ளிக்கிழமை ஸ்ரீபெரும் என் வபுத்திரத்தன் . பூதூரில் அரீதகோத்தரத்தவராகிய ஆசூரி எதி - நைட்டிகப் பிரமசரிய மநுட்டித்த பிரம் கேசவப்பெருமாளுக்கும் பூமி பிராட்டி புத்திரராகிய இருடி . யென்னும் அவர் மனைவிக்கும் திரு அவதி எதியுதக்கான் - ஒரு அசுரன் . திதிபுத்ரன் . ரித்துப் பெரிய திருமலை நம்பியால் இராமா எதிரொலி - ஆகாயத்தை இடமாகக்கொண்ட நுசன் என்று பெயரிடப்பட்டு யாதவப்பிர ஒலி திசைமுழுதும் பரவிச் செல்கையில் காசரிடத்தில் பூர்வபக்ஷம் வாசித்து யாத அதற்கெதிரிடமான திடப்பொருள்களால் வப்பிரகாசர் சொன்ன கபியாஸாக்ஷ தடையடைவின் அப்புறஞ் செல்வதற் னென்னும் தொடர்க்குப் பொருள் வேறு கிலாது மீண்டும் அவ்வொலி திரும்புவ கூறி மறுத்ததனால் அவர் இவரிடம் பொ தாம் . ஓசையுண்டான இடத்திலிருந்து ராமை கொண்டு இவரைக் கொலை செய்ய ( 224 ) அடிகளுக்கு மேற்பட்ட தூரமாயின் எண்ணிக் கங்காயாத்திரை செய்ய ஆரம்பி அவ்வொலி நன்றாக விளங்கும் அல்லா த்து இராமாநுஜரை உடனழைத்துச் சென் விடின் குழப்பமுறும் . இவ்வாறு சில றனர் . ஒருநாள் ஒரு காட்டின் வழிச் செல் கட்டடங்களில் எதிரொலி 30 17 12 லுகையில் சௌசத்திற்காக இளையாழ்வார் முறை கேட்கப்படுகிறதாம் . எதிரொலி தனித்து நிற்பதையறிந்த கோவிந்தப்பட்ட மாறிச் செல்லுமிடம் நற்கட்டடங்களா யாதவப்பிரகாசர் எண்ணத்தை அறிவித்து கிய பெரிய வாராவதிகளின் தூண்களின் அகலப்போ மென்றனர் . இளையாழ்வார் ஓரமாகிய சுவர் இடத்தில் இருவர் எதி அவ்வழி விட்டு ஒரு மரத்தடியில் நின்று ராக நின்று கொண்டு இருவருக்கிடையில் பார்க்கப் போருளாளரும் பெருந்தேவித் ஒருவரை நிறுத்தி நின்ற இருவரும் சுவர்ப் தாயாரும் வேடனும் வில்லிச்சியுமாய் புறமாகப் பேசுவராயின் இவ்விருவரும் எதிரில் தரிசனந் தந்தனர் . எம்பெருமானார் பேசின சொற்கள் மத்தியிலிருப்பவரிடத் அவர்களை நீங்களெங்குப் போகிறவர்களெ துக் கேட்பதில்லை . இவ்வேறுபாடு வாரா ன்ன ? அவர்கள் நாங்கள் ஸ்ரீகாஞ்சி செல்கி வதியின் வளைவால் ஏற்படுவதாம் . ளேமென நானும் உம்மைத் துணை கொண்டு