அபிதான சிந்தாமணி

எச்சம்பத்து 288 எண்ணெய் ஊற்றுக்கள் எச்சம்பத்து - பெயரெச்சம், வினையெச்) வனஞ் சென்றதை உதயகுமாரனுக்குத் சம், உம்மையெச்சம், சொல்லெச்சம், பிரி) தெரிவித்தவன். (மணிமேகலை). நிலையெச்சம், எனவெச்சம், ஒழியிசையெச் எட்டிப்பூ- வணிகர்க்கு எட்டிப்பட்டத்தின் சம், எதிர்மறையெச்சம், இசையெச்சம்,- பொருட்டுத் தரப்பட்ட பொற்பூ. குறிப்பெச்சம் என்பனவாம். எட்டியல் - அழுக்காறிலாமை, அவாவின் எச்சன் - 1. தக்கன் சிவனை நீக்கியாகள் மை, தூய்மை , ஒழுக்கம், குடிப்பிறப்பு, செய்யத் தணிகையில் யாகஞ்செய்விக்க வாய்மை, நற்புலமை, நடுவுநிலைமை. குருவாயிருந்தவன். (வீரசோழியம்.) | 2. இவன் சுசீந்திரத்தில் வக்கிரபர்வசச் எட்டுத்தொகை - நற்றிணை 100, குறுந்தொ சார்பில் கள்ளி நிழலில் ஞான கீதை ஓதித் கை ச09, ஐங்குறு 100, பதிற்றுப்பத்து, தவம்புரிந்த வேதியன். அந்தக் கீதையைக் பரிபாடல் 70, கலித்தொகை கடு, அக கேட்ட சள்ளி (2) நாட்களில் உலர் நானூறு, புறநானூறு முதலிய எட்டுச் சது சுசீந்திரத்தில் பானுசேகரன் குமரியா சேர்ந்த தமிழ் நூல். ய்க் கலாவதியெனும் பெயருடன் எச்சனை எட்டுவகைப்பொருள் கோள் - ஆற்று நீர், மணந்து வாழ்ந்தனள். (சுசீந்திர புராணம் - மொழிமாற்று, நிரைநிரை, விற்பூண், தாப் எச்சான் - உடையவர் திருவடி சம்பந்தி.) பிசை, அளைமறிபாப்பு, கொண்கூேட்டு, கீழ்த்திசையி லிருந்தவர். உடையவரைக் அடிமறி மாற்று. (நன்.) கண்டு பணிந்து விருந்து செய்வித்தவர். எட்டு விதபாவங்களாவன- தர்மம், ஞானம், இப்பெயர் கொண்ட ஒருவர்க்கு உடைய வைராக்கி - "ஈவர்யம் இந்தப்புத்தியின் வர் திருவேங்கடஞ் செல்கையில் அம்மாள் குணங்கள் - ம் சாத்விக பாவங்கள் ; வீட்டில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்குத் திருப் 'அதர்மம், அஞ்ஞானம், அனைசுவர்யம், பரியட்டம் திருத்திச் சமர்ப்பிக்கும் கைங் இவை தாமசபாவங்கள். அவைராக்கியம், கர்யம் நியமித்தனர். எண்ணாயிரத் தெச்சா ராஜஸபாவம் இவை புத்தியில் வாசனாரூப னென்று ஒருவர் இருந்ததாகத தெரிகிறது. மாயிருக்கும். | எச்சிலுடன் காணத்தகாதவை - புலையன், எட்டெட்டந்தாதி - இது காஞ்சீபுரம் 'சந்திரன், சூரியன், நாய், எரிநக்ஷத்திரம். காமாக்ஷியம்மை விஷயமானது. வகை (ஆசாரக்கோவை.) க்கு எவ்வெட்டுப் பாடலாக எட்டுவகை எச்சிலுடன் தீண்டத்தகாதவை - ச. பார் யான பாடல்க ளமைந்த (சுச) செய்யுட்க ப்பார், நெருப்பு, தேவதைகள், உச்சந்தலை, வால் அந்தாதியாகப் பாடப்பெற்றுள்ளது. எஞ்ஞதத்தன் - ஒருவணிகன். அவிநாசித்தல சில பாவும், சில பாவினமுமாக இருக்கின் த்துக்கோயில் தாசியைக்கண்டு மோகித்து றன. அன்றியும் முதலில் விநாயக வண அங்கிருந்த உசிட்டரிடம் அத்தல புராண க்கமாக ஒருபாடலும், ஈற்றில் நூற்பயனாக ங்கேட்டு நடித்திருந்த தாசிமீது ஆவலாக ஒருபாடலு முள்ளன. விரைவில் உணவுண்டு அன்னபடைத்து எண் -இது இரண்டுவகை. அவை கணித இறந்து முந்தியடைந் தவன். (அவிநாசி மும், காரணமும், கணிதம், பதினாறு வரி த்தலபுராணம் - கருமமும், ஆறு கலாசவருணமும், இரண்டு எடுக்கக்காட்டுவமையணி - அதாவது பிரசாணசாதியும், முதகுப்பையும், ஐங் பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவத்தைக் காட்டு தலாம். தப்பையும், பரிசருமமும், மிச்ரகமும் என் பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவமாவது, சுபாவத் பனவாம். இவற்றை அவினந்தமாலை, திலே பின்னங்களா யிருந்தாலு மொன்றற் அரசசட்டம், வருத்தமான முதலியவற்றிற் கொன்றுண்டாகிய ஒப்புவமையினால் அபி காண்க. (யாப்பு வி) ன்னங்களாகிய உபமானோபமேயங்களுடை எண்கிரிகள் -- சைனர்களுடைய மலைகள். ய தருமங்களை இரண்டு வாக்கியங்களிலே (திரு) தனித்தனி சொல்லு தலாம். இதனை வட எண்டிசை யோ நிகள் -- கொடி, புகை, சிங் நூலார் திருஷ்டாந் தாலங்கார மென்பர். கம், நாய், இடபம், கழுதை , காகம். (பிங்.) எட்டி - செட்டிகளின் பட்டத்துள் ஒன்று. எணணெய் ஊற்றுக்கள்-ஆசியா கண்டத் பட்டி தமாரன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்து தின் மத்ப்பாகத்திலுள்ள காஸ்பியன் வணிகன். அரசனாற்கொடுக்கப்பட்ட எட் கடலையடுத்த பாது நகரையடுத்த பிரதே டிப்பட்டம் பெற்றோன், மணிமேகலை உவ! சங்களில் பல மண்ணெண்ணெய் மாற்று
எச்சம்பத்து 288 எண்ணெய் ஊற்றுக்கள் எச்சம்பத்து - பெயரெச்சம் வினையெச் ) வனஞ் சென்றதை உதயகுமாரனுக்குத் சம் உம்மையெச்சம் சொல்லெச்சம் பிரி ) தெரிவித்தவன் . ( மணிமேகலை ) . நிலையெச்சம் எனவெச்சம் ஒழியிசையெச் எட்டிப்பூ - வணிகர்க்கு எட்டிப்பட்டத்தின் சம் எதிர்மறையெச்சம் இசையெச்சம் - பொருட்டுத் தரப்பட்ட பொற்பூ . குறிப்பெச்சம் என்பனவாம் . எட்டியல் - அழுக்காறிலாமை அவாவின் எச்சன் - 1 . தக்கன் சிவனை நீக்கியாகள் மை தூய்மை ஒழுக்கம் குடிப்பிறப்பு செய்யத் தணிகையில் யாகஞ்செய்விக்க வாய்மை நற்புலமை நடுவுநிலைமை . குருவாயிருந்தவன் . ( வீரசோழியம் . ) | 2 . இவன் சுசீந்திரத்தில் வக்கிரபர்வசச் எட்டுத்தொகை - நற்றிணை 100 குறுந்தொ சார்பில் கள்ளி நிழலில் ஞான கீதை ஓதித் கை ச09 ஐங்குறு 100 பதிற்றுப்பத்து தவம்புரிந்த வேதியன் . அந்தக் கீதையைக் பரிபாடல் 70 கலித்தொகை கடு அக கேட்ட சள்ளி ( 2 ) நாட்களில் உலர் நானூறு புறநானூறு முதலிய எட்டுச் சது சுசீந்திரத்தில் பானுசேகரன் குமரியா சேர்ந்த தமிழ் நூல் . ய்க் கலாவதியெனும் பெயருடன் எச்சனை எட்டுவகைப்பொருள் கோள் - ஆற்று நீர் மணந்து வாழ்ந்தனள் . ( சுசீந்திர புராணம் - மொழிமாற்று நிரைநிரை விற்பூண் தாப் எச்சான் - உடையவர் திருவடி சம்பந்தி . ) பிசை அளைமறிபாப்பு கொண்கூேட்டு கீழ்த்திசையி லிருந்தவர் . உடையவரைக் அடிமறி மாற்று . ( நன் . ) கண்டு பணிந்து விருந்து செய்வித்தவர் . எட்டு விதபாவங்களாவன - தர்மம் ஞானம் இப்பெயர் கொண்ட ஒருவர்க்கு உடைய வைராக்கி - ஈவர்யம் இந்தப்புத்தியின் வர் திருவேங்கடஞ் செல்கையில் அம்மாள் குணங்கள் - ம் சாத்விக பாவங்கள் ; வீட்டில் ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்களுக்குத் திருப் ' அதர்மம் அஞ்ஞானம் அனைசுவர்யம் பரியட்டம் திருத்திச் சமர்ப்பிக்கும் கைங் இவை தாமசபாவங்கள் . அவைராக்கியம் கர்யம் நியமித்தனர் . எண்ணாயிரத் தெச்சா ராஜஸபாவம் இவை புத்தியில் வாசனாரூப னென்று ஒருவர் இருந்ததாகத தெரிகிறது . மாயிருக்கும் . | எச்சிலுடன் காணத்தகாதவை - புலையன் எட்டெட்டந்தாதி - இது காஞ்சீபுரம் ' சந்திரன் சூரியன் நாய் எரிநக்ஷத்திரம் . காமாக்ஷியம்மை விஷயமானது . வகை ( ஆசாரக்கோவை . ) க்கு எவ்வெட்டுப் பாடலாக எட்டுவகை எச்சிலுடன் தீண்டத்தகாதவை - . பார் யான பாடல்க ளமைந்த ( சுச ) செய்யுட்க ப்பார் நெருப்பு தேவதைகள் உச்சந்தலை வால் அந்தாதியாகப் பாடப்பெற்றுள்ளது . எஞ்ஞதத்தன் - ஒருவணிகன் . அவிநாசித்தல சில பாவும் சில பாவினமுமாக இருக்கின் த்துக்கோயில் தாசியைக்கண்டு மோகித்து றன . அன்றியும் முதலில் விநாயக வண அங்கிருந்த உசிட்டரிடம் அத்தல புராண க்கமாக ஒருபாடலும் ஈற்றில் நூற்பயனாக ங்கேட்டு நடித்திருந்த தாசிமீது ஆவலாக ஒருபாடலு முள்ளன . விரைவில் உணவுண்டு அன்னபடைத்து எண் - இது இரண்டுவகை . அவை கணித இறந்து முந்தியடைந் தவன் . ( அவிநாசி மும் காரணமும் கணிதம் பதினாறு வரி த்தலபுராணம் - கருமமும் ஆறு கலாசவருணமும் இரண்டு எடுக்கக்காட்டுவமையணி - அதாவது பிரசாணசாதியும் முதகுப்பையும் ஐங் பிம்பப்பிரதிபிம்பபாவத்தைக் காட்டு தலாம் . தப்பையும் பரிசருமமும் மிச்ரகமும் என் பிம்பப் பிரதிபிம்ப பாவமாவது சுபாவத் பனவாம் . இவற்றை அவினந்தமாலை திலே பின்னங்களா யிருந்தாலு மொன்றற் அரசசட்டம் வருத்தமான முதலியவற்றிற் கொன்றுண்டாகிய ஒப்புவமையினால் அபி காண்க . ( யாப்பு வி ) ன்னங்களாகிய உபமானோபமேயங்களுடை எண்கிரிகள் - - சைனர்களுடைய மலைகள் . தருமங்களை இரண்டு வாக்கியங்களிலே ( திரு ) தனித்தனி சொல்லு தலாம் . இதனை வட எண்டிசை யோ நிகள் - - கொடி புகை சிங் நூலார் திருஷ்டாந் தாலங்கார மென்பர் . கம் நாய் இடபம் கழுதை காகம் . ( பிங் . ) எட்டி - செட்டிகளின் பட்டத்துள் ஒன்று . எணணெய் ஊற்றுக்கள் - ஆசியா கண்டத் பட்டி தமாரன் - காவிரிப்பூம் பட்டினத்து தின் மத்ப்பாகத்திலுள்ள காஸ்பியன் வணிகன் . அரசனாற்கொடுக்கப்பட்ட எட் கடலையடுத்த பாது நகரையடுத்த பிரதே டிப்பட்டம் பெற்றோன் மணிமேகலை உவ ! சங்களில் பல மண்ணெண்ணெய் மாற்று