அபிதான சிந்தாமணி

உற்கசம் 263 உற்பாதம் முதுகொற்றன் என்பர் போலும். (குறு சன் அதை நீயாரென்ன நான் ஒரு பூதம், 221 - 340.) | என்னுடன் சேர்ந்த எழு நூறு பூதங்கள் உற்கசம் - தவுமியரைப் பாண்டவர் புரோ பன்னிரண்டு வருடமாக உற்படர் மூல ' கிதராகக் கொண்ட புண்ய தீர்த்தம். மாய்க் கைலையடையக் காத்திருந்தனர். உற்கம்-ஆதித்தியன் நின்ற நாளுக்குப் பத் அவர்கள் உற்படர் உடம்பிலுண்டான தாம் நாள் உற்கமாம். இதில் சுபகாரியங்கள் புகையால் கைலையடைந்தனர். நான் செய்யக்கூடாது. (விதானமாலை) பசியா விங்கிலாது அயலூருக்குப் போ உற்கோரன் - சூரபன்மன் தூதன். யிருந்ததால் கைலை அடையவில்லை. இப் உற்சாகன் - மித்திரனுக்கு இரேவதியிடம் போது நீ அவர் எலும்பைப் புகைத்தால் உதித்த குமரன். கைலை அடைவேனென அவ்வகையே அர உற்சவதி - பிராண னென்னும் வசுவின் சன் நீ பூதம், சிவகிரி சேர்தற்கு அடை -தேவி, குமரன் சகன் முதலிய மூவர். யாள மென்ன வென்ன அது தானிருந்த உற்சவம் - இது தேவாலயங்களில் உண் ஆலைப்பிடுங்கிக் காட்ட அரசன் தன் சுற் டாம் நித்ய நைமித்திகக் குறைவுகளைத் றத்துடன் வந்து உற்படர் எலும்பைப் தீர்க்கும்படியும் எல்லார்க்கும் நன்மை புகைக்கப் பூதமும் அரசனும் சுற்றத்த யுண்டாம் பொருட்டும் செய்யப்படுவது. வரும் கைலையடைந்தனர். இது சாகல்யம், பாவனம், சாந்தம், மாங் உற்பலன் -1. சத்தியைக் காண்க. கல்யம் என நான்கு வகைப்படும். துவசா 2. விஷ்ணுபக்தனும் படனும். சோகண முதல், தீர்த்தவாரிவரையில் உற் உற்பலாங்கி - இவள் ஒரு பார்ப்பினி. சவம் செய்வித்தல் சாகல்யம் எனப்படும். துங்கபத்ரை நதிக்கரையிலிருந்த கோபால துவசாரோகணம், செய்விக்காமல் தீர்த்த வேதியன் குமரி. இவள் தந்தை இவளை வாரிவரையில் உற்சவம் செய்வித்தால் இருபது வேதியர்க்குத் தனித் தனிபாணிக் பாவனம் எனப்படும். துவசாரோகணமும் கிரகணஞ் செய்யநிச்சயித்துத் தானஞ் காலை உற்சவமும் இல்லாமல் இரவில் செய்யுமுன் கணவர் இறக்கக்கண்டு உற்சவமாத்திரம் நடப்பித்தல் சாந்தம் இருக்கையில் தந்தையும் இறந்தனன். எனப்படும். காலையில் மாத்திரம் உற்சவம் இவள் திருப்பூவணஞ்சென்று மணிகர்னி நடப்பித்தல் மாங்கல்யம் எனப்படும். முற் கையில் ஸ்நானஞ்செய்து காலமுனிவ கூறிய சாகல்யம் ஒன்பது வகைப்படும். ரைக் கண்டு வணங்குகையில் அவர் இவ அவை : சவுரம், சாந்திரம், சாவித்திரம், ளது செய்தி அறிந்து நீ கௌரிவிரதம் கௌமாரம், தைவீகம், பவுதம், பௌதி அநுட்டித்து உத்யாபனஞ் செய்யாததால் கம், கணம், சைவம் எனப்படும். இவற் இவ்விடுக்கண் வந்தது, இத்தீர்த்தபலத் றிற்கு நாட்கள் முறையே இருபத்தேழு : தால் பாவம் நீங்கினை. இனிக் கௌரி பதினேழு, பதினைந்து, பதின்மூன்று, பூசனை செய்து உத்யாபனஞ் செய்க என ஒன்பது, எழு, ஐந்து, மூன்று, ஒன்றாம். இவள் அவ்வாறு செய்து தீர்க்க சுமங்கலி இவ்வுற்சவம், துவஜாரோகணஞ் செய்து | ஆயினவள். | பலியிட்டு நடத்துதல் ஒன்று. அவை உற்பலாவதி - தாமசமனுவைக் காண்க. இரண்டும் இன்றி நடத்துதல் ஒன்று. உற்பலாக்ஷபீடம்-சத்திபீடங்களிலொன்று. துவசாரோகணம் செய்தலாவது, கொடித் உற்பலை - அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி. தம்பம், பதிப்பொருள், படம், பசு, வளை உற்பவன் - துருவனுக்கு இளையிடமுதித்த கயிறு, பாசம் என்னும் திரிபதார்த்த குமரன். உண்மை தெரிவித்தலாம். (ஆகமம்.) உற்பாதம் - மழையின்றி யிடித்தாலும், கார் உற்படர் - ஒரு வீரசைவ தேசிகர், இவ வான மின்றி வெண்மழையாகப் பெய்யி ரிறந்தபின் இவர், சோமவ்வை யென்கிற னும், சூறைக்காற்றடிக்கினும், பூமி ஆகாய பாணிச்சியைச் சேர்ந்தனரென்று அரசன் மதிரினும், எரிகொள்ளி வீழினும், கிர முன் வேதியர் குறைகூற அரசன் அவ கங்களைப் பரிவேடிக்கினும், பல இடங்க ரது பெருமையை வேதியர்க்குத் தெரி ளில் ஓரி யிரையிலும், காரணமின்றிப் பூமி விக்க மறு நாள் சபை கூட்டினன். அந்தச் யில் பிரசித்தமான மரங்கள் சாயினும், சபைக்கு அருகிலிருந்த ஓர் ஆலமரத்தில் முரிந்து விழினும், திக்குகள் எரிந்து புகை பேரொலியொன்று உண்டாயிற்று. அரந்து கிடப்பினும், உற்பாதங்களாம். இவை
உற்கசம் 263 உற்பாதம் முதுகொற்றன் என்பர் போலும் . ( குறு சன் அதை நீயாரென்ன நான் ஒரு பூதம் 221 - 340 . ) | என்னுடன் சேர்ந்த எழு நூறு பூதங்கள் உற்கசம் - தவுமியரைப் பாண்டவர் புரோ பன்னிரண்டு வருடமாக உற்படர் மூல ' கிதராகக் கொண்ட புண்ய தீர்த்தம் . மாய்க் கைலையடையக் காத்திருந்தனர் . உற்கம் - ஆதித்தியன் நின்ற நாளுக்குப் பத் அவர்கள் உற்படர் உடம்பிலுண்டான தாம் நாள் உற்கமாம் . இதில் சுபகாரியங்கள் புகையால் கைலையடைந்தனர் . நான் செய்யக்கூடாது . ( விதானமாலை ) பசியா விங்கிலாது அயலூருக்குப் போ உற்கோரன் - சூரபன்மன் தூதன் . யிருந்ததால் கைலை அடையவில்லை . இப் உற்சாகன் - மித்திரனுக்கு இரேவதியிடம் போது நீ அவர் எலும்பைப் புகைத்தால் உதித்த குமரன் . கைலை அடைவேனென அவ்வகையே அர உற்சவதி - பிராண னென்னும் வசுவின் சன் நீ பூதம் சிவகிரி சேர்தற்கு அடை - தேவி குமரன் சகன் முதலிய மூவர் . யாள மென்ன வென்ன அது தானிருந்த உற்சவம் - இது தேவாலயங்களில் உண் ஆலைப்பிடுங்கிக் காட்ட அரசன் தன் சுற் டாம் நித்ய நைமித்திகக் குறைவுகளைத் றத்துடன் வந்து உற்படர் எலும்பைப் தீர்க்கும்படியும் எல்லார்க்கும் நன்மை புகைக்கப் பூதமும் அரசனும் சுற்றத்த யுண்டாம் பொருட்டும் செய்யப்படுவது . வரும் கைலையடைந்தனர் . இது சாகல்யம் பாவனம் சாந்தம் மாங் உற்பலன் - 1 . சத்தியைக் காண்க . கல்யம் என நான்கு வகைப்படும் . துவசா 2 . விஷ்ணுபக்தனும் படனும் . சோகண முதல் தீர்த்தவாரிவரையில் உற் உற்பலாங்கி - இவள் ஒரு பார்ப்பினி . சவம் செய்வித்தல் சாகல்யம் எனப்படும் . துங்கபத்ரை நதிக்கரையிலிருந்த கோபால துவசாரோகணம் செய்விக்காமல் தீர்த்த வேதியன் குமரி . இவள் தந்தை இவளை வாரிவரையில் உற்சவம் செய்வித்தால் இருபது வேதியர்க்குத் தனித் தனிபாணிக் பாவனம் எனப்படும் . துவசாரோகணமும் கிரகணஞ் செய்யநிச்சயித்துத் தானஞ் காலை உற்சவமும் இல்லாமல் இரவில் செய்யுமுன் கணவர் இறக்கக்கண்டு உற்சவமாத்திரம் நடப்பித்தல் சாந்தம் இருக்கையில் தந்தையும் இறந்தனன் . எனப்படும் . காலையில் மாத்திரம் உற்சவம் இவள் திருப்பூவணஞ்சென்று மணிகர்னி நடப்பித்தல் மாங்கல்யம் எனப்படும் . முற் கையில் ஸ்நானஞ்செய்து காலமுனிவ கூறிய சாகல்யம் ஒன்பது வகைப்படும் . ரைக் கண்டு வணங்குகையில் அவர் இவ அவை : சவுரம் சாந்திரம் சாவித்திரம் ளது செய்தி அறிந்து நீ கௌரிவிரதம் கௌமாரம் தைவீகம் பவுதம் பௌதி அநுட்டித்து உத்யாபனஞ் செய்யாததால் கம் கணம் சைவம் எனப்படும் . இவற் இவ்விடுக்கண் வந்தது இத்தீர்த்தபலத் றிற்கு நாட்கள் முறையே இருபத்தேழு : தால் பாவம் நீங்கினை . இனிக் கௌரி பதினேழு பதினைந்து பதின்மூன்று பூசனை செய்து உத்யாபனஞ் செய்க என ஒன்பது எழு ஐந்து மூன்று ஒன்றாம் . இவள் அவ்வாறு செய்து தீர்க்க சுமங்கலி இவ்வுற்சவம் துவஜாரோகணஞ் செய்து | ஆயினவள் . | பலியிட்டு நடத்துதல் ஒன்று . அவை உற்பலாவதி - தாமசமனுவைக் காண்க . இரண்டும் இன்றி நடத்துதல் ஒன்று . உற்பலாக்ஷபீடம் - சத்திபீடங்களிலொன்று . துவசாரோகணம் செய்தலாவது கொடித் உற்பலை - அஷ்டசத்திகளில் ஒருத்தி . தம்பம் பதிப்பொருள் படம் பசு வளை உற்பவன் - துருவனுக்கு இளையிடமுதித்த கயிறு பாசம் என்னும் திரிபதார்த்த குமரன் . உண்மை தெரிவித்தலாம் . ( ஆகமம் . ) உற்பாதம் - மழையின்றி யிடித்தாலும் கார் உற்படர் - ஒரு வீரசைவ தேசிகர் இவ வான மின்றி வெண்மழையாகப் பெய்யி ரிறந்தபின் இவர் சோமவ்வை யென்கிற னும் சூறைக்காற்றடிக்கினும் பூமி ஆகாய பாணிச்சியைச் சேர்ந்தனரென்று அரசன் மதிரினும் எரிகொள்ளி வீழினும் கிர முன் வேதியர் குறைகூற அரசன் அவ கங்களைப் பரிவேடிக்கினும் பல இடங்க ரது பெருமையை வேதியர்க்குத் தெரி ளில் ஓரி யிரையிலும் காரணமின்றிப் பூமி விக்க மறு நாள் சபை கூட்டினன் . அந்தச் யில் பிரசித்தமான மரங்கள் சாயினும் சபைக்கு அருகிலிருந்த ஓர் ஆலமரத்தில் முரிந்து விழினும் திக்குகள் எரிந்து புகை பேரொலியொன்று உண்டாயிற்று . அரந்து கிடப்பினும் உற்பாதங்களாம் . இவை