அபிதான சிந்தாமணி

உலகேசன 259 உலோச்சனார் சேர்ந்து பந்தித்திருப்பதே பந்தம். உலக உலோகமாபாலன் - சீவகனுக்கு ஆசிரியன், இன்பங்களை அனுபவித்திருப்பதே முத்தி பதுமைக்குச் சகோதரன். (சீ-சிந்தாமணி.) யென்பன். இது வியாழபகவான் இந்தி உலோகம் -(ரு) பொன், வெள்ளி, செம்பு, ரன்பொருட்டுக் கற்பித்த மதம், (தத்வ | இரும்பு, ஈயம் இவற்றுடன் வெண்கலம், நிஜாநுபோகசாரம்). 'தரா சேர்ந்து ஏழாகக் கூறுவர். உலகேசன் - ஒரு விரிஞ்சன். | உலோகலிங்கம் எண்வகை - சுவர்ணலிங் உலுண்டாக்ஷன் - சுகுணபாண்டியனைக் கம், வெள்ளிலிங்கம், தாமிரலிங்கம், காண்க. வெண்கலலிங்கம், துத்தநாகலிங்கம், ஈய உலுபதகன் - கிருஷ்ணனை அம்பினால் | லிங்கம், அரக்குலிங்கம், இரும்புலிங்கம், கொன்ற வேடன். என்பன. இவற்றிற்குப் பலன் முதலி உலுபதன் - புரக்ஞயனுக்கு நண்பன். ருந்து குறையும். (சைவபூஷணம்) உலும்பினிவனம் -கோசல தேசத்திலுள்ள உலோகாசார்யர் - நம்பிள்ளைக்குக் கந்தா கபிலவாஸ்துவில் கௌதம புத்தர் அவதரி | டைதோழப்பரா லிடப்பட்ட பெயர். த்த இடம், இது, இக்காலத்து உலம்பிதி (குரு - ரை.) யென வழங்குகிறது. உலோகா நீதகன்- சிவகணத்தலைவரில் ஒரு உலூகநாதன் - துரியோதனனுடன் பிறந் வன். தவன். உலோகா லோகம் - சக்கரவாளகிரி, இதன் உலூகன்- 1. சகுனிக்குச் சிரேட்ட புத்ரன். உட்பாகம் சூரியன் ஒளி பெற்றும், புறப் பாண்டவரிடம் துரியோதனனேவலால் பாகம் அது இன்றியு மிருக்கும். இதனை தூது சென்றவன். சகாதேவனா விறந் லோகம் அலோகம் எனப்பிரித்து மனிதர் தான். வசித்தற்கும் வசிக்காமைக்கும் வசதி 2. பாஞ்சாலனுக்குக் குரு. இவர்க்கு உள்ளதும் அல்லாததற்கும் பெயரெனக் அசரீரி வசியம். கொள்க. உலூபி- அருச்சுநன் தேவி. கௌரவியன் உலோகிதன் - காச்மீரதேசத்து தரசன், எனும் நாகன் மகள், குமரன் அரவான் உலோகிதாசுவன் - அரிச்சந்திரன் குமரன், அல்லது இராவான், அல்லது இளாவந் | இவனுக்கு லோகிதாசுவன் எனவும் பெயர், தன். உலோகிதா க்ஷன் -1. ஜனமேஜயன் சர்ப உலை - கொல்லன் இரும்பு முதலிய காய்ச் யாகத்தில் இருந்த ஸ்தபதி (பா-ஆதி). சத் துருத்தியிட்டமைத்த நெருப்பிருக்கை. | 2. குமாரக்கடவுளின் கணநாதரில் ஒரு உலோகசாரங்கழனி -ஓர் இருடி. அவர் வன் (பா. சல்) | சம்பாதி இறத்தலை இராம தூ தரால் இறகு உலோகிதார்ணன் - பிரியவிரதனுக்குப் வளருமெனத் தேற்றித் தடுத்தவர். பேரன். கிருதபரஷ்டன் குமரன். உலோகசாக்ஷி - ஒருமுகம், இரண்டு கை உலோச்சனார் - இவர் நெய்தனிலத்தைமிகச் களுள்ளவராய், அஞ்சலியத்தராய் வெண் சிறப்பாக அமைத்துப்பாட வல்லவர்; ணிறத்தராய் வெண்பட்டாடை காஷாய சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் வஸ்திரந் தரித்தவராயிருக்குஞ் சூரிய கிள்ளியைப்பாடி இருத்தலானே அவன் மூர்த்தி . காலத்தவரென்று தெரிகிறது. புறம் உலோகபாலகர் - உலகத்திற்குத் துன்பம் ந.எ எ. நற்றிணை கஙக-ம் பாட்டிலும் வராமற் காக்குந்தேவர். இவர்கள் இர அகத்திலும் பெரிய னென்னும் வள்ளலை ண்யசோமன், கேது மந்தன், சுதன்வா, யும் அவனது பொறையாற்றையுஞ் சிறப் சங்கபாலன் முதலியவர்கள். பித்துக் கூறியுள்ளார். நற்கூ அ-ல் கடற் உலோகப்ரகாசர் - கறுப்பு நிறம், ஐந்து கரையின்க ணுளதாகிய "காண்டவாயில்" முகம், பத்துக்கைகள், இரண்டு கைகளில் என்னும் ஊர் இவராற் கூறப்பட்டுள்ளது. இரண்டு கமலங்கள், சூலம், அங்குசம், அதனைக் காண்டவாயில் எனவும் அழுங்க தண்டம், சபமாலை, கமண்டலம், வல இட லூர் என்றும் பாராட்டிக்கூறியிருத்தலானே க்கைகளில் அம்பும், வில்லும், சின்முத் இவர் அவ்வூரிலிருந்தவர் போலுமென்று ரையுடையவராய் நீலரத்னாபரணங்கள், கருதவுமாம். கடலிலுள்ள பலவகை மீன் நீலவஸ்திராபரணமுடையரா யிருக்குஞ் களையும் உவமை முதலாயவற்றோடு தெளி சூரியமூர்த்தி . (அ-பத்ததி). வாகக் கூறுதலால் இவர் பரதவர் மரபினர்
உலகேசன 259 உலோச்சனார் சேர்ந்து பந்தித்திருப்பதே பந்தம் . உலக உலோகமாபாலன் - சீவகனுக்கு ஆசிரியன் இன்பங்களை அனுபவித்திருப்பதே முத்தி பதுமைக்குச் சகோதரன் . ( சீ - சிந்தாமணி . ) யென்பன் . இது வியாழபகவான் இந்தி உலோகம் - ( ரு ) பொன் வெள்ளி செம்பு ரன்பொருட்டுக் கற்பித்த மதம் ( தத்வ | இரும்பு ஈயம் இவற்றுடன் வெண்கலம் நிஜாநுபோகசாரம் ) . ' தரா சேர்ந்து ஏழாகக் கூறுவர் . உலகேசன் - ஒரு விரிஞ்சன் . | உலோகலிங்கம் எண்வகை - சுவர்ணலிங் உலுண்டாக்ஷன் - சுகுணபாண்டியனைக் கம் வெள்ளிலிங்கம் தாமிரலிங்கம் காண்க . வெண்கலலிங்கம் துத்தநாகலிங்கம் ஈய உலுபதகன் - கிருஷ்ணனை அம்பினால் | லிங்கம் அரக்குலிங்கம் இரும்புலிங்கம் கொன்ற வேடன் . என்பன . இவற்றிற்குப் பலன் முதலி உலுபதன் - புரக்ஞயனுக்கு நண்பன் . ருந்து குறையும் . ( சைவபூஷணம் ) உலும்பினிவனம் - கோசல தேசத்திலுள்ள உலோகாசார்யர் - நம்பிள்ளைக்குக் கந்தா கபிலவாஸ்துவில் கௌதம புத்தர் அவதரி | டைதோழப்பரா லிடப்பட்ட பெயர் . த்த இடம் இது இக்காலத்து உலம்பிதி ( குரு - ரை . ) யென வழங்குகிறது . உலோகா நீதகன் - சிவகணத்தலைவரில் ஒரு உலூகநாதன் - துரியோதனனுடன் பிறந் வன் . தவன் . உலோகா லோகம் - சக்கரவாளகிரி இதன் உலூகன் - 1 . சகுனிக்குச் சிரேட்ட புத்ரன் . உட்பாகம் சூரியன் ஒளி பெற்றும் புறப் பாண்டவரிடம் துரியோதனனேவலால் பாகம் அது இன்றியு மிருக்கும் . இதனை தூது சென்றவன் . சகாதேவனா விறந் லோகம் அலோகம் எனப்பிரித்து மனிதர் தான் . வசித்தற்கும் வசிக்காமைக்கும் வசதி 2 . பாஞ்சாலனுக்குக் குரு . இவர்க்கு உள்ளதும் அல்லாததற்கும் பெயரெனக் அசரீரி வசியம் . கொள்க . உலூபி - அருச்சுநன் தேவி . கௌரவியன் உலோகிதன் - காச்மீரதேசத்து தரசன் எனும் நாகன் மகள் குமரன் அரவான் உலோகிதாசுவன் - அரிச்சந்திரன் குமரன் அல்லது இராவான் அல்லது இளாவந் | இவனுக்கு லோகிதாசுவன் எனவும் பெயர் தன் . உலோகிதா க்ஷன் - 1 . ஜனமேஜயன் சர்ப உலை - கொல்லன் இரும்பு முதலிய காய்ச் யாகத்தில் இருந்த ஸ்தபதி ( பா - ஆதி ) . சத் துருத்தியிட்டமைத்த நெருப்பிருக்கை . | 2 . குமாரக்கடவுளின் கணநாதரில் ஒரு உலோகசாரங்கழனி - ஓர் இருடி . அவர் வன் ( பா . சல் ) | சம்பாதி இறத்தலை இராம தூ தரால் இறகு உலோகிதார்ணன் - பிரியவிரதனுக்குப் வளருமெனத் தேற்றித் தடுத்தவர் . பேரன் . கிருதபரஷ்டன் குமரன் . உலோகசாக்ஷி - ஒருமுகம் இரண்டு கை உலோச்சனார் - இவர் நெய்தனிலத்தைமிகச் களுள்ளவராய் அஞ்சலியத்தராய் வெண் சிறப்பாக அமைத்துப்பாட வல்லவர் ; ணிறத்தராய் வெண்பட்டாடை காஷாய சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற் வஸ்திரந் தரித்தவராயிருக்குஞ் சூரிய கிள்ளியைப்பாடி இருத்தலானே அவன் மூர்த்தி . காலத்தவரென்று தெரிகிறது . புறம் உலோகபாலகர் - உலகத்திற்குத் துன்பம் . . நற்றிணை கஙக - ம் பாட்டிலும் வராமற் காக்குந்தேவர் . இவர்கள் இர அகத்திலும் பெரிய னென்னும் வள்ளலை ண்யசோமன் கேது மந்தன் சுதன்வா யும் அவனது பொறையாற்றையுஞ் சிறப் சங்கபாலன் முதலியவர்கள் . பித்துக் கூறியுள்ளார் . நற்கூ - ல் கடற் உலோகப்ரகாசர் - கறுப்பு நிறம் ஐந்து கரையின்க ணுளதாகிய காண்டவாயில் முகம் பத்துக்கைகள் இரண்டு கைகளில் என்னும் ஊர் இவராற் கூறப்பட்டுள்ளது . இரண்டு கமலங்கள் சூலம் அங்குசம் அதனைக் காண்டவாயில் எனவும் அழுங்க தண்டம் சபமாலை கமண்டலம் வல இட லூர் என்றும் பாராட்டிக்கூறியிருத்தலானே க்கைகளில் அம்பும் வில்லும் சின்முத் இவர் அவ்வூரிலிருந்தவர் போலுமென்று ரையுடையவராய் நீலரத்னாபரணங்கள் கருதவுமாம் . கடலிலுள்ள பலவகை மீன் நீலவஸ்திராபரணமுடையரா யிருக்குஞ் களையும் உவமை முதலாயவற்றோடு தெளி சூரியமூர்த்தி . ( - பத்ததி ) . வாகக் கூறுதலால் இவர் பரதவர் மரபினர்