அபிதான சிந்தாமணி

அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 16 அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கல தசைநார்- இது, மேல்தோலுக்கு அடி வரையில் இரவும் பகலும் இடைவிடாது யில் செந்நிறாய்க் காணப்படுவது, இதில் வேலை செய்யும் குழாய் ஒன்றுண்டு. இது, பல இரத்தக் குழாய்கள் ஊடுருவிச் செல் ஒரு மெல்லிய ஜவ்வுபோன்ற மூடியால் வ்தால் செந்நிறத்ததா யிருக்கிறது. இது, சுற்றப்பட்டிருக்கிறது. இருதயம், மார்பி தேகத்தை அசைக்கவும் திருப்பவும் பல னிடையில் மார்பெலும்பின் பின்னும், வல விதத்தில் உதவுகிறது. இதன் உதவியில் இடங்களிலுள்ள இரண்டு ஆசயங்களுக் லாமல் அசையமுடியாது. தேகத்தில் இவ் கிடையிலு மிருக்கிறது. இது, சற்றேறக் வகையான தசைகளின் அடுக்கு பல குறைப (5) அங்குல நீளமும், (33) அங்குல இருக்கின்றன. இத் சசைார்களில் சில அகலமும், (21) அங்குல சனமுள்ளதாக நீளமாயும், சில அகலமாயும், சில நடுப்பரு இருக்கிறது. இதில் (ச) அறைகள் உண்டு. த்தும், நுனிசிறுத்தும் இருக்கின்றன. இத் (உ) மேலும், (உ) கீழுமாக இருக்கும், இரு சசைநார்களின் நுனிகளில் ஒன்று அசை மேலறைகளுக்குச் சிரவம் எனவும், இரு பும் எலும்பிலும், மற்றது அசையா எலும்பி 'கீழறைகளுக்கு ஜடாம் எனவும் பெயர். லும் பொருந்தியிருக்கும். தேகத்திலுள்ளும் வல இடப்பக்க அறைகளுக்கு இடையில் புறம்புமா யிருவித தசைகளுண்டு. ஒன்று தடித்த தசைச் சுவரிவற்றைப் பிரிக்கிறது. நம்மனதிற் கிஷ்டப்படி செய்வது, ஒன்று இருதயத்தின் வலப்பக்கத்தில் கறுத்த தன்னிஷ்டப்படி செய்வது, தன்னிஷ்டப் இரத்தமும், இடது பக்கத்தில் சிவந்த படி செய்வது குடல், சீரணக்கருவி, இரு இரத்தமும் இருக்கும். இரு சிரவங்களி தயம் முதலிய. நம்மிஷ்டப்படி செய்வன லுள்ள இருவகை ரத்தங்களும் ஜடாங்க கைகால்களிலுள்ளவை. ளில் விழும்படி ஒவ்வொரு சிரவத்தினடி நாம்புகள் - தலை மூளையிலிருந்து யிலும் பெரிய துவாரம் அமைந்துள்ளது. முதுகெலும்புகளுடன் சேர்ந்து அரசிலை ஜடாம் அடைந்த உதிரம் மீண்டும் சிரவத் யின் பெருநரம்பிலிருந்து நரம்புகள் வியா திற்குப் போகவொட்டாமல் தடுக்கச் சிர பித்திருப்பது போல், தேகமெங்கும் வியா வங்களினடியில் ஜவ்வு கபாடங்கள் உண்டு. பித்துச் சத்த பரிச ரஸ ரூப கந்தங்களையும் இருதயத்திலிருந்து இரத்தம் ஓடுகையில் மற்றத் தொழில்களையும் செய்வன இவை இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தலும், அடக் பலவகை. கலுமாகிய இத்தொழிலே இருதயத் துடிப் தோல் - இது, தேகத்தின் மேற்போர் பாம். இந்த இருதயத் துடிப்பே நாடி வை ; இது, தேகத்தில் தனக்சடியிலுள்ள நடை இது, அந்த ஓசையில் மிகினும் மற்றப்போர்வைகள் செய்யுந்தொழில்களை குறையினும் நோயைக் காட்டு வெளிப்படுத்துகிறது. இந்த மேற்றோ நுரையீரல் - இவை இருதயத்தினிரண்டு லுக்கடியில் மற்றொரு தோல், குழல்களு பக்கங்களிலு முள்ளவை. இவற்றில் காற் டன் தசையுடனமைந்து உள் தோலா றுப் பைகள் உண்டு. இவையே சுவாச பிருக்கிறது. இந்த உள்தோலுக் சடியில் கோசம். நெஞ்சுலராமலிருக்கக் காற்றுக் சுவே கோளம், நிணக்கோளம், மயிர்க் குழல்கள் கோழையை உண்டாக்கி ஈரத் கால் இரத்த நரம்புகள், ஸ்பர்ச நரம்புகள், தைத் தருகின்றன. காற்றுக் குழலின் வேர்க்குறுவை ஒத்த சிறு மேடுகள் உள. மேற்பாகம் தொண்டையிலிருக்கிறது. இரத்தம் - இது, தேகத்தை மரத்திற்கு அதுவே தால்வளை, நாம் உட்கொள்ளும் நீர் போன்று வளர்க்கும் திரவப்பொருள், வாயு, காற்றுக்குழல் வழியாகச் சுவாசப் இது, நரம்புகளின் வழியாய்த் தேசமுழு பைக்குச் செல்லுகிறது. தும் வியாபித்திருக்கிறது. இப்படி வியா கல்லீரல்-இது, கீழறையின் பிரிவிலுள் பிப்பதற்கு இருதயமே மூலம். இது, ளது இது, சருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ளது. இது, இருதயத்திலிருந்து பெருங்குழாய், நடுத் பித்தநீரை உண்டாக்கிப் பித்தப்பையில் தரமான குழாய், சிறு குழாய்களாசப் சேர்க்கிறது. இப்பித்தநீர், ஒரு சிறு குழல் பிரிந்து எற்றவிரக்கமாகப் பாய்ந்து தேகத் வழியாகச் சிறுகுடலுக்குள் சென்று ஆகா தைப் போஷிக்கும்.) ரத்தைச் சீரணிக்கச் செய்கிறது. கல்லீர இருதயம் -இது, ஆழ்ந்தசதைத்போரிக் லின் இடப்புறத்தில் இரைப்பை யிருக் காய்ப்போன்ற உறுப்பு. இதுவே இரத்த கிறது. நாம் உண்ணும் உணவு வாயின் வோட்டத்திற்கு மூலம். இதில் மரணம் வழியாகத் தொண்டைக்குள் சென்று அன்
அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கணம் 16 அங்கவுறுப்புக்களினிலக்கல தசைநார் - இது மேல்தோலுக்கு அடி வரையில் இரவும் பகலும் இடைவிடாது யில் செந்நிறாய்க் காணப்படுவது இதில் வேலை செய்யும் குழாய் ஒன்றுண்டு . இது பல இரத்தக் குழாய்கள் ஊடுருவிச் செல் ஒரு மெல்லிய ஜவ்வுபோன்ற மூடியால் வ்தால் செந்நிறத்ததா யிருக்கிறது . இது சுற்றப்பட்டிருக்கிறது . இருதயம் மார்பி தேகத்தை அசைக்கவும் திருப்பவும் பல னிடையில் மார்பெலும்பின் பின்னும் வல விதத்தில் உதவுகிறது . இதன் உதவியில் இடங்களிலுள்ள இரண்டு ஆசயங்களுக் லாமல் அசையமுடியாது . தேகத்தில் இவ் கிடையிலு மிருக்கிறது . இது சற்றேறக் வகையான தசைகளின் அடுக்கு பல குறைப ( 5 ) அங்குல நீளமும் ( 33 ) அங்குல இருக்கின்றன . இத் சசைார்களில் சில அகலமும் ( 21 ) அங்குல சனமுள்ளதாக நீளமாயும் சில அகலமாயும் சில நடுப்பரு இருக்கிறது . இதில் ( ) அறைகள் உண்டு . த்தும் நுனிசிறுத்தும் இருக்கின்றன . இத் ( ) மேலும் ( ) கீழுமாக இருக்கும் இரு சசைநார்களின் நுனிகளில் ஒன்று அசை மேலறைகளுக்குச் சிரவம் எனவும் இரு பும் எலும்பிலும் மற்றது அசையா எலும்பி ' கீழறைகளுக்கு ஜடாம் எனவும் பெயர் . லும் பொருந்தியிருக்கும் . தேகத்திலுள்ளும் வல இடப்பக்க அறைகளுக்கு இடையில் புறம்புமா யிருவித தசைகளுண்டு . ஒன்று தடித்த தசைச் சுவரிவற்றைப் பிரிக்கிறது . நம்மனதிற் கிஷ்டப்படி செய்வது ஒன்று இருதயத்தின் வலப்பக்கத்தில் கறுத்த தன்னிஷ்டப்படி செய்வது தன்னிஷ்டப் இரத்தமும் இடது பக்கத்தில் சிவந்த படி செய்வது குடல் சீரணக்கருவி இரு இரத்தமும் இருக்கும் . இரு சிரவங்களி தயம் முதலிய . நம்மிஷ்டப்படி செய்வன லுள்ள இருவகை ரத்தங்களும் ஜடாங்க கைகால்களிலுள்ளவை . ளில் விழும்படி ஒவ்வொரு சிரவத்தினடி நாம்புகள் - தலை மூளையிலிருந்து யிலும் பெரிய துவாரம் அமைந்துள்ளது . முதுகெலும்புகளுடன் சேர்ந்து அரசிலை ஜடாம் அடைந்த உதிரம் மீண்டும் சிரவத் யின் பெருநரம்பிலிருந்து நரம்புகள் வியா திற்குப் போகவொட்டாமல் தடுக்கச் சிர பித்திருப்பது போல் தேகமெங்கும் வியா வங்களினடியில் ஜவ்வு கபாடங்கள் உண்டு . பித்துச் சத்த பரிச ரஸ ரூப கந்தங்களையும் இருதயத்திலிருந்து இரத்தம் ஓடுகையில் மற்றத் தொழில்களையும் செய்வன இவை இரத்தத்தை வெளிப்படுத்தலும் அடக் பலவகை . கலுமாகிய இத்தொழிலே இருதயத் துடிப் தோல் - இது தேகத்தின் மேற்போர் பாம் . இந்த இருதயத் துடிப்பே நாடி வை ; இது தேகத்தில் தனக்சடியிலுள்ள நடை இது அந்த ஓசையில் மிகினும் மற்றப்போர்வைகள் செய்யுந்தொழில்களை குறையினும் நோயைக் காட்டு வெளிப்படுத்துகிறது . இந்த மேற்றோ நுரையீரல் - இவை இருதயத்தினிரண்டு லுக்கடியில் மற்றொரு தோல் குழல்களு பக்கங்களிலு முள்ளவை . இவற்றில் காற் டன் தசையுடனமைந்து உள் தோலா றுப் பைகள் உண்டு . இவையே சுவாச பிருக்கிறது . இந்த உள்தோலுக் சடியில் கோசம் . நெஞ்சுலராமலிருக்கக் காற்றுக் சுவே கோளம் நிணக்கோளம் மயிர்க் குழல்கள் கோழையை உண்டாக்கி ஈரத் கால் இரத்த நரம்புகள் ஸ்பர்ச நரம்புகள் தைத் தருகின்றன . காற்றுக் குழலின் வேர்க்குறுவை ஒத்த சிறு மேடுகள் உள . மேற்பாகம் தொண்டையிலிருக்கிறது . இரத்தம் - இது தேகத்தை மரத்திற்கு அதுவே தால்வளை நாம் உட்கொள்ளும் நீர் போன்று வளர்க்கும் திரவப்பொருள் வாயு காற்றுக்குழல் வழியாகச் சுவாசப் இது நரம்புகளின் வழியாய்த் தேசமுழு பைக்குச் செல்லுகிறது . தும் வியாபித்திருக்கிறது . இப்படி வியா கல்லீரல் - இது கீழறையின் பிரிவிலுள் பிப்பதற்கு இருதயமே மூலம் . இது ளது இது சருஞ்சிவப்பு நிறமுள்ளது . இது இருதயத்திலிருந்து பெருங்குழாய் நடுத் பித்தநீரை உண்டாக்கிப் பித்தப்பையில் தரமான குழாய் சிறு குழாய்களாசப் சேர்க்கிறது . இப்பித்தநீர் ஒரு சிறு குழல் பிரிந்து எற்றவிரக்கமாகப் பாய்ந்து தேகத் வழியாகச் சிறுகுடலுக்குள் சென்று ஆகா தைப் போஷிக்கும் . ) ரத்தைச் சீரணிக்கச் செய்கிறது . கல்லீர இருதயம் - இது ஆழ்ந்தசதைத்போரிக் லின் இடப்புறத்தில் இரைப்பை யிருக் காய்ப்போன்ற உறுப்பு . இதுவே இரத்த கிறது . நாம் உண்ணும் உணவு வாயின் வோட்டத்திற்கு மூலம் . இதில் மரணம் வழியாகத் தொண்டைக்குள் சென்று அன்