அபிதான சிந்தாமணி

உலகநாதன 258 உலகாய தமதம் பறவை, விதைகளைத் தின்னும் பறவை, அவை எக்காலத்தும் இருளில் வாழ்வன. ரீங்காரப் பறவை, தையற்பறவை, தூக்க சிலவற்றிற்குக் கண்களும் காதுகளுமில்லை, ணங்குருவி, தச்சன்குருவி, சிட்டுக்குருவி, அவற்றிற்குப் பகலுமிரவுமில்லை. சூரிய ஊர்க்குருவி, பச்சைக்கிளி, மைனா தேன் னில்லை, சந்திரனில்லை. சத்தங் கேட்ப சிட்டு, கனேரிப்பறவை, வாத்து, குள்ள தில்லை. தம்மைத் தவிர வேறு பிராணி வாத்து, பெருவாத்து, அன்னம், நாரை, களை அறியா. நமக்கும் கடலில் வாழ் நீர்க்கோழி, கொக்கு, உள்ளான், அணில், பிராணிகளுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் வெள்ளணில், பறக்கும் அணில், பெருஞ் இருக்கின் றன. பூமியிலோ மேற்கூறிய செவ்வணில், சிறுநரை அணில், கொசுகு, வற்றிற்கு மாறாக இருக்கின்றன. இரு ஈ, தேனீ, காடை, கௌதாரி, துரிஞ்சல், துக்கள் மாறுபடுகின்றன. நம் கண்ணால் வௌவால், தேள், பாம்பு, நண்டுத் தெறுக் பார்க்கக் கூடியவை போகப் பார்க்கமுடி கால், நல்லபாம்பு, சாரைப்பாம்பு, மலைப் யாத அதிசயங்கள் பல உள. அவற்றில் பாம்பு, நீர்நாகம், பல்லி, ஒணான், அரணை, முக்யமானது சூரியன். சூரியனில்லாமல் பூரான், செய்யான், மின்னல்பூச்சி, குளவி, ஒரு பிராணியும் உலகத்து வாழாது. அச் எறும்பு, பேன், செல், மீன், முதலை, சூரியனை நாம் நாடோறும் பார்த்திருந்தும் திமிங்கலம், நத்தை, ஆமை, நண்டு, தவளை, அந்த நெருப்புக்கோள மின்னதென நாம் கயல்மீன், கடற்பஞ்சு, கடல் நத்தை , அறியோம். சந்திரனையும், நக்ஷத்திரங் அட்டை, சுறா மீன், நாய்ச்சுறா, கொம்பன் களையும் அறியோம். நாம் உயாப்பறந்தும் சுரு, வாளஞ்சுறா, வெள்ளைச்சுறா , நெற் அவற்றை அறியோம். நாம் இருக்கும் றிலி, கெண்டை , ஈசல் முதலிய உலகமும் அப்படிப்பட்ட தென்பதே. உலக நாதன் - இவன் உலக நீதியென்னும் அது அகண்ட ஆகாயத்தில் மிதந்து நீதி எல் செய்தவன். கொண்டிருக்கிறது. மற்றக் கிரகங்களைப் உலக நீதி - இது நீதிகளைத் திரட்டி எளிய பற்றித் தனித்தனி காண்க. இது பல நடையிற் செய்யப்பெற்றதொரு நூல். பூபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கிறது. உலகநாத சென்பவரால் இயற்றப் பெற் அவை, ஆசியா, ஐரோப்பா, அமெரிகா, றது. இவர் ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதி ஆபிரிகா, ஆஸ்திரேலியா யிலும் மனத்தை நோக்கி முருகக்கடவுளை உலகவழக்கு நவிற்சியணி - அஃதாவது வழிபடுவாயாக வென்று கூறியிருக்கிறார். | உலகவழக்கச் சொல்லைத் தழுவிக்கொண்டு உலகந்தாதி- இந்நூல் பாண்டி நாட்டிலுள்ள சொல்லுதலாம். இதனை வட நூலார் பாபநாசத்திற் கோயில் கொண்டெழுந் லோகோக்தியலங்கார மென்பர். தருளிய உலகம்மைமீது விக்கிரம சிங்க உலகவறவி - இது காவிரிப்பூம்பட்டினத் புரம் நமச்சிவாய கவிராயரியற்றியது. துச் சக்ரவாளக்கோட்டத்துள்ள சம்பாபதி உலகப் பெருமாள் நங்கை - உய்யக்கொண் கோயிலின் முன்புள்ளது. இது பலரும் டார் திருவடி சம்பந்தி. வந்து தங்குதற்குரிய தருமசாலை. (மணி உலகம் - 1. (ங) சுவர்க்க ம், மத்தியம், மேகலை. பாதாளம், பூலோகம், புவர்லோகம், சுவர் உலகாயதமதம்--இவன் நீரிசுவரவாதி. இத் லோகம், ஜனகோகம், தபோலோகம், தூலதேகத்தில் எதனால் பல விவகாரங்கள் மகாலோகம், சத்தியலோகம், இவை மே உண்டாகின் றன? எது நீங்கினால் விவ லுலகங்களாம். கீழ் உலகங்களாவன: அத காரங்கள் நீங்குகின்றனவோ அதற்குக் லம், விதலம், சுதலம், தராதலம், இரசாத காரணமானதே ஆத்மா என்பன். அவ் லம், மகாதலம், பாதாளம் என்பன (கச) வாதமா ஸ்தூல சரீரத்திற்குப் பின் ஜீவித் 2, நாமிருக்கும் இவ்வுலகம் பெருங்கட தல் மரணமடைதல் இரண்டும் சரீராதீ லால் சூழப்பட்ட உருண்டை வடிவம். அக் னம், இந்திரியமே ஆத்மா என்பன். உல கடல் பலவகையாக நாற்புறங்களிலும் கம் பாக்கு, வெற்றிலை, சுண்ணாம்பு இவை வெவ்வேறு பெயர்பெற்றிருக்கிறது. அக் கலந்த காலத்துண்டாஞ் சிவப்புப்போல கடலில் பல பிராணிகள் வசிக்கின்றன. வும், விறகைக்கடைந்த காலத்தி லுண் அவற்றின் பெயர் முதலிய பெரும்பாலும் டான நெருப்புப்போலவும் உண்டாம். விளங்கா. அவை அக்கடலினடியில் உள்ள கடவுள், கன்மம், ஆத்மா என்பன இல்லை பிராணிகள், வெளிச்சமென்ப தறியா.. யென்பன். இதை விட்டுப் புறமதங்களில்
உலகநாதன 258 உலகாய தமதம் பறவை விதைகளைத் தின்னும் பறவை அவை எக்காலத்தும் இருளில் வாழ்வன . ரீங்காரப் பறவை தையற்பறவை தூக்க சிலவற்றிற்குக் கண்களும் காதுகளுமில்லை ணங்குருவி தச்சன்குருவி சிட்டுக்குருவி அவற்றிற்குப் பகலுமிரவுமில்லை . சூரிய ஊர்க்குருவி பச்சைக்கிளி மைனா தேன் னில்லை சந்திரனில்லை . சத்தங் கேட்ப சிட்டு கனேரிப்பறவை வாத்து குள்ள தில்லை . தம்மைத் தவிர வேறு பிராணி வாத்து பெருவாத்து அன்னம் நாரை களை அறியா . நமக்கும் கடலில் வாழ் நீர்க்கோழி கொக்கு உள்ளான் அணில் பிராணிகளுக்கும் எவ்வளவு வேறுபாடுகள் வெள்ளணில் பறக்கும் அணில் பெருஞ் இருக்கின் றன . பூமியிலோ மேற்கூறிய செவ்வணில் சிறுநரை அணில் கொசுகு வற்றிற்கு மாறாக இருக்கின்றன . இரு தேனீ காடை கௌதாரி துரிஞ்சல் துக்கள் மாறுபடுகின்றன . நம் கண்ணால் வௌவால் தேள் பாம்பு நண்டுத் தெறுக் பார்க்கக் கூடியவை போகப் பார்க்கமுடி கால் நல்லபாம்பு சாரைப்பாம்பு மலைப் யாத அதிசயங்கள் பல உள . அவற்றில் பாம்பு நீர்நாகம் பல்லி ஒணான் அரணை முக்யமானது சூரியன் . சூரியனில்லாமல் பூரான் செய்யான் மின்னல்பூச்சி குளவி ஒரு பிராணியும் உலகத்து வாழாது . அச் எறும்பு பேன் செல் மீன் முதலை சூரியனை நாம் நாடோறும் பார்த்திருந்தும் திமிங்கலம் நத்தை ஆமை நண்டு தவளை அந்த நெருப்புக்கோள மின்னதென நாம் கயல்மீன் கடற்பஞ்சு கடல் நத்தை அறியோம் . சந்திரனையும் நக்ஷத்திரங் அட்டை சுறா மீன் நாய்ச்சுறா கொம்பன் களையும் அறியோம் . நாம் உயாப்பறந்தும் சுரு வாளஞ்சுறா வெள்ளைச்சுறா நெற் அவற்றை அறியோம் . நாம் இருக்கும் றிலி கெண்டை ஈசல் முதலிய உலகமும் அப்படிப்பட்ட தென்பதே . உலக நாதன் - இவன் உலக நீதியென்னும் அது அகண்ட ஆகாயத்தில் மிதந்து நீதி எல் செய்தவன் . கொண்டிருக்கிறது . மற்றக் கிரகங்களைப் உலக நீதி - இது நீதிகளைத் திரட்டி எளிய பற்றித் தனித்தனி காண்க . இது பல நடையிற் செய்யப்பெற்றதொரு நூல் . பூபாகங்களாகப் பிரிக்கப்பட் டிருக்கிறது . உலகநாத சென்பவரால் இயற்றப் பெற் அவை ஆசியா ஐரோப்பா அமெரிகா றது . இவர் ஒவ்வொரு பாடலின் இறுதி ஆபிரிகா ஆஸ்திரேலியா யிலும் மனத்தை நோக்கி முருகக்கடவுளை உலகவழக்கு நவிற்சியணி - அஃதாவது வழிபடுவாயாக வென்று கூறியிருக்கிறார் . | உலகவழக்கச் சொல்லைத் தழுவிக்கொண்டு உலகந்தாதி - இந்நூல் பாண்டி நாட்டிலுள்ள சொல்லுதலாம் . இதனை வட நூலார் பாபநாசத்திற் கோயில் கொண்டெழுந் லோகோக்தியலங்கார மென்பர் . தருளிய உலகம்மைமீது விக்கிரம சிங்க உலகவறவி - இது காவிரிப்பூம்பட்டினத் புரம் நமச்சிவாய கவிராயரியற்றியது . துச் சக்ரவாளக்கோட்டத்துள்ள சம்பாபதி உலகப் பெருமாள் நங்கை - உய்யக்கொண் கோயிலின் முன்புள்ளது . இது பலரும் டார் திருவடி சம்பந்தி . வந்து தங்குதற்குரிய தருமசாலை . ( மணி உலகம் - 1 . ( ) சுவர்க்க ம் மத்தியம் மேகலை . பாதாளம் பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர் உலகாயதமதம் - - இவன் நீரிசுவரவாதி . இத் லோகம் ஜனகோகம் தபோலோகம் தூலதேகத்தில் எதனால் பல விவகாரங்கள் மகாலோகம் சத்தியலோகம் இவை மே உண்டாகின் றன ? எது நீங்கினால் விவ லுலகங்களாம் . கீழ் உலகங்களாவன : அத காரங்கள் நீங்குகின்றனவோ அதற்குக் லம் விதலம் சுதலம் தராதலம் இரசாத காரணமானதே ஆத்மா என்பன் . அவ் லம் மகாதலம் பாதாளம் என்பன ( கச ) வாதமா ஸ்தூல சரீரத்திற்குப் பின் ஜீவித் 2 நாமிருக்கும் இவ்வுலகம் பெருங்கட தல் மரணமடைதல் இரண்டும் சரீராதீ லால் சூழப்பட்ட உருண்டை வடிவம் . அக் னம் இந்திரியமே ஆத்மா என்பன் . உல கடல் பலவகையாக நாற்புறங்களிலும் கம் பாக்கு வெற்றிலை சுண்ணாம்பு இவை வெவ்வேறு பெயர்பெற்றிருக்கிறது . அக் கலந்த காலத்துண்டாஞ் சிவப்புப்போல கடலில் பல பிராணிகள் வசிக்கின்றன . வும் விறகைக்கடைந்த காலத்தி லுண் அவற்றின் பெயர் முதலிய பெரும்பாலும் டான நெருப்புப்போலவும் உண்டாம் . விளங்கா . அவை அக்கடலினடியில் உள்ள கடவுள் கன்மம் ஆத்மா என்பன இல்லை பிராணிகள் வெளிச்சமென்ப தறியா . . யென்பன் . இதை விட்டுப் புறமதங்களில்