அபிதான சிந்தாமணி

உலகத்திலுள்ள அற்புதங்கள் 257 ஜீவராசிகளின் வகை மாணத்தின்படி ஒரு வருஷகாலம் இரு உலகத்திலுள்ள ஜனங்களின் உருநிற முக ந்து அதனை இரண்டு பங்காக்கி ஒரு பங்கி லிய ஆப்பிரிகர்- இவர்கள் நீக்ரோஜாதி னால் சுவர்க்கத்தையும், மற்றொன்றால் யார் எனப்படுவர் நிறம் கறுப்பு, சப்பை பூமியையும் சிருட்டித்தார் பின் தத்துவங் மூக்கு, உதடு தடிப்பு மயிர்சுருட்டை, கென் களைச் சிருட்டித்தார். பின் தேவர் கூட் அமெரிகர் இவர்கள் செந்திறம், நீண்டகன் டங்களையும், சராசரங்களையும், யாகத்தை னம், நீண்டமயிர் உடையர். மலேயர்- யும், தமது முகம், கை, தொடை, பாதம் பழுப்புநிறம், முறட்டு மயிர் முகம் பட்டை , முதலிய உறுப்புக்களி னின்று பிரம்ம, குறுகிய தலை, உறுதியான பேகம் உடை க்ஷத்திரிய, வைசிய, சூத்திரர்களையும், யார். சீனர்,ஜபானியர், திபெத், மங்கோ தமது தேகத்தை இரு பிரிவாக்கி, ஒன்றை லியர் மஞ்சள் நிறம், கீழ்நோக்கிய பார்வை, ஆணாகவும், மற்றொன்றைப் பெண்ணாக தட்டை முகம், குறுகிய தலை, முாட்டு வும் செய்து, புணர்ந்து விராட் என்னும் மயிர் ஐரோப்பாகண்டத்தவர் - வெண் புருஷனையும் சிருட்டித்தார். அப்புரு ணிறம், அழகிய முகம், பொன்னிறமயிர், ஷனே நான், அப்புருஷனில் இருந்து பத் பொன்னிறக்கண்களுடையவர்கள், ஆசியா துப் பிரஜாபதிகள் தோன்றினர். அப் கண்டத்தின் தென் பாகத்திலுள்ளவர்கள் பிரஜாபதிக ளிடமிலந்த பலவித சிரு பொன்னிறம் மங்கலான கருமை அழகிய ட்டிகள் உண்டாயின எனவுங் கூறப்பட்டி முகா, சமப்பார்வை, கறுத்து நீண்ட மயிர் ருக்கிறது. வேதபுருஷன் முகத்தில் வேதி உடையவர்கள். (பூகோளம்) யனும், தோளில் க்ஷத்திரியனும், தொடை உலகத்தில் வசிக்கும் ஜீவராசிகளின் வகை- யில் வைசியனும், பாதத்தில் சுத்திரனும் சிங்கம், புலி, சழுதைப்புலி, வேங்கைப் பிறந்தனர் எனவும் காசிபராலும் தக்ஷப் புலி, கரடி, வெண்காடி, கருங்காடி, பிரஜாபதி முதலியவரால் பிராணிகள் முத யானை, நீர்யானை (அல்லது) டாபிர், கல் லிய உற்பத்தியெனவும் கூறும். சிவபுராண லானை, வெள்ளை யானை, ஒட்டகம், ஒட்ட ங்களில் சிவாத்தி சங்+ற்பத்தால் உலகமுற் கக்கு திரை (அல்லது) கிராப்பி, ஒட்டைச் பத்தி யெனவும். விஷ்ணுபுராணங்களில் சிவிங்கி, குதிரை, வரிக்குதிரை, எருமை, விஷ்ணுமூர்த்தி பிரமனைப் படைத்து உல காட்டெருமை (அல்லது) பைசன், கோற்பத்தி செய்வித்தனர் எனவும், பல ஓநாய், செந்நாய், மான், கலைமான், புள்ளி படித்தாகப் புராணங்கள் கூறும். பிரமன் மான், கஸ்தூரிமான், சிறுத்தை, குரங்கு, உலகமனைத்தையும் சிருட்டித்து அவற் மனிதக்குரங்கு, நாய்க் குரங்கு, குட்டை றைக் காக்கும்படி சிலபூதரைச் சிருட்டி வால் குரங்கு, கொறில்லா, உராங் உடாங், செய்து நீங்கள் இவற்றைக் காக்க என சிம்பன்னி , கிப்பன், நாய், நீர்நாய், மர அவர்களுட் சிலர் பசியுடன் யக்ஷாம் என் நாய், மோப்பம் அறியும் நாய், வீரநாய், றார். மற்றவர் ரக்ஷாம் என் றனர். அக்கார நரிவேட்டை நாய், முயல்வேட்டை நாய், ணத்தால் யக்ஷராகவும் மற்றவர் ராக்ஷஸ கௌதாரியைப் பிடிக்கும் நாய், எலியைக் ராகவும் ஆயினர் எனவும் மற்ற ஜாதிகள் கொல்லும் நாய், ஆட்டுநாய், நரி, குள்ள உயர்குலத்தவர், இழி குலத்தவரையும் இழி நரி, பசு, எருது, முயல், பூனை, புனுகு குலத்தவர் உயர்குலத்தவரையும் கலந்ததால் பூனை, காட்டுப்பூனை, ஆடு, வெள்ளாடு , உண்டாயின என்றும் புராணதிகள் கூறும். செம்மறியாடு, பள்ளையாடு, பன்றி, முட் உலகத்திலுள்ள எழவகை அற்புதங்கள் - பன்றி, காங்கேரு, தேவாங்கு, மயில், (1) வட அமெரிகாவில் நயகரா நீர்வீழ்ச்சி, குயில், கருங்குயில், வரிக்குயில், ஆந்தை , (2) இத்தாலியாநகரத்துச்சாய்ந் தசோபுரம், நெருப்புக் கோழி, கோழி, சேவல், பட் (3) மத்ய தரைக்கடலை யடுத்த ரோட்ஸ் ப்ெபூச்சி, கறைப்பான் பூச்சி, மூட்டுப் தீவின் துறைமுகத்வாரத்திலுள்ள பிர பூச்சி, தெள்ளுபூச்சி, சிலந்திப் பூச்சி, மாண்டபூதவுருவம், (4)எகிப்த்துத் தேசத்தி எலி, சுண்டெலி, வெள்ளை எலி, பெருச் லுள்ள கற்கோபுரங்கள், (5) ஆக்ரா நகாததி சாளி, காகம், பருந்து, கழுகு, புறா, அண் லுள்ள தாஜ்மாலென்னும் கல்லறைவாசல், டங்காக்கை, வானம்பாடி, மாமிசம் தின் (6) இங்கிலாந்தில் சக்கரவர்த்தி யிடமுள்ள னும் பறவை, மீன் குத்திப் பறவை, மாங் கோஹினூர் எனும் பெருத்த வயிரக்கல், குத்திப்பறவை, தட்டை மூக்குப் பறவை 7) சீனாதேசத்துப் பெருமதில். கொட்டையை உடைத்துத் தின்னும் 33
உலகத்திலுள்ள அற்புதங்கள் 257 ஜீவராசிகளின் வகை மாணத்தின்படி ஒரு வருஷகாலம் இரு உலகத்திலுள்ள ஜனங்களின் உருநிற முக ந்து அதனை இரண்டு பங்காக்கி ஒரு பங்கி லிய ஆப்பிரிகர் - இவர்கள் நீக்ரோஜாதி னால் சுவர்க்கத்தையும் மற்றொன்றால் யார் எனப்படுவர் நிறம் கறுப்பு சப்பை பூமியையும் சிருட்டித்தார் பின் தத்துவங் மூக்கு உதடு தடிப்பு மயிர்சுருட்டை கென் களைச் சிருட்டித்தார் . பின் தேவர் கூட் அமெரிகர் இவர்கள் செந்திறம் நீண்டகன் டங்களையும் சராசரங்களையும் யாகத்தை னம் நீண்டமயிர் உடையர் . மலேயர் யும் தமது முகம் கை தொடை பாதம் பழுப்புநிறம் முறட்டு மயிர் முகம் பட்டை முதலிய உறுப்புக்களி னின்று பிரம்ம குறுகிய தலை உறுதியான பேகம் உடை க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரர்களையும் யார் . சீனர் ஜபானியர் திபெத் மங்கோ தமது தேகத்தை இரு பிரிவாக்கி ஒன்றை லியர் மஞ்சள் நிறம் கீழ்நோக்கிய பார்வை ஆணாகவும் மற்றொன்றைப் பெண்ணாக தட்டை முகம் குறுகிய தலை முாட்டு வும் செய்து புணர்ந்து விராட் என்னும் மயிர் ஐரோப்பாகண்டத்தவர் - வெண் புருஷனையும் சிருட்டித்தார் . அப்புரு ணிறம் அழகிய முகம் பொன்னிறமயிர் ஷனே நான் அப்புருஷனில் இருந்து பத் பொன்னிறக்கண்களுடையவர்கள் ஆசியா துப் பிரஜாபதிகள் தோன்றினர் . அப் கண்டத்தின் தென் பாகத்திலுள்ளவர்கள் பிரஜாபதிக ளிடமிலந்த பலவித சிரு பொன்னிறம் மங்கலான கருமை அழகிய ட்டிகள் உண்டாயின எனவுங் கூறப்பட்டி முகா சமப்பார்வை கறுத்து நீண்ட மயிர் ருக்கிறது . வேதபுருஷன் முகத்தில் வேதி உடையவர்கள் . ( பூகோளம் ) யனும் தோளில் க்ஷத்திரியனும் தொடை உலகத்தில் வசிக்கும் ஜீவராசிகளின் வகை யில் வைசியனும் பாதத்தில் சுத்திரனும் சிங்கம் புலி சழுதைப்புலி வேங்கைப் பிறந்தனர் எனவும் காசிபராலும் தக்ஷப் புலி கரடி வெண்காடி கருங்காடி பிரஜாபதி முதலியவரால் பிராணிகள் முத யானை நீர்யானை ( அல்லது ) டாபிர் கல் லிய உற்பத்தியெனவும் கூறும் . சிவபுராண லானை வெள்ளை யானை ஒட்டகம் ஒட்ட ங்களில் சிவாத்தி சங் + ற்பத்தால் உலகமுற் கக்கு திரை ( அல்லது ) கிராப்பி ஒட்டைச் பத்தி யெனவும் . விஷ்ணுபுராணங்களில் சிவிங்கி குதிரை வரிக்குதிரை எருமை விஷ்ணுமூர்த்தி பிரமனைப் படைத்து உல காட்டெருமை ( அல்லது ) பைசன் கோற்பத்தி செய்வித்தனர் எனவும் பல ஓநாய் செந்நாய் மான் கலைமான் புள்ளி படித்தாகப் புராணங்கள் கூறும் . பிரமன் மான் கஸ்தூரிமான் சிறுத்தை குரங்கு உலகமனைத்தையும் சிருட்டித்து அவற் மனிதக்குரங்கு நாய்க் குரங்கு குட்டை றைக் காக்கும்படி சிலபூதரைச் சிருட்டி வால் குரங்கு கொறில்லா உராங் உடாங் செய்து நீங்கள் இவற்றைக் காக்க என சிம்பன்னி கிப்பன் நாய் நீர்நாய் மர அவர்களுட் சிலர் பசியுடன் யக்ஷாம் என் நாய் மோப்பம் அறியும் நாய் வீரநாய் றார் . மற்றவர் ரக்ஷாம் என் றனர் . அக்கார நரிவேட்டை நாய் முயல்வேட்டை நாய் ணத்தால் யக்ஷராகவும் மற்றவர் ராக்ஷஸ கௌதாரியைப் பிடிக்கும் நாய் எலியைக் ராகவும் ஆயினர் எனவும் மற்ற ஜாதிகள் கொல்லும் நாய் ஆட்டுநாய் நரி குள்ள உயர்குலத்தவர் இழி குலத்தவரையும் இழி நரி பசு எருது முயல் பூனை புனுகு குலத்தவர் உயர்குலத்தவரையும் கலந்ததால் பூனை காட்டுப்பூனை ஆடு வெள்ளாடு உண்டாயின என்றும் புராணதிகள் கூறும் . செம்மறியாடு பள்ளையாடு பன்றி முட் உலகத்திலுள்ள எழவகை அற்புதங்கள் - பன்றி காங்கேரு தேவாங்கு மயில் ( 1 ) வட அமெரிகாவில் நயகரா நீர்வீழ்ச்சி குயில் கருங்குயில் வரிக்குயில் ஆந்தை ( 2 ) இத்தாலியாநகரத்துச்சாய்ந் தசோபுரம் நெருப்புக் கோழி கோழி சேவல் பட் ( 3 ) மத்ய தரைக்கடலை யடுத்த ரோட்ஸ் ப்ெபூச்சி கறைப்பான் பூச்சி மூட்டுப் தீவின் துறைமுகத்வாரத்திலுள்ள பிர பூச்சி தெள்ளுபூச்சி சிலந்திப் பூச்சி மாண்டபூதவுருவம் ( 4 ) எகிப்த்துத் தேசத்தி எலி சுண்டெலி வெள்ளை எலி பெருச் லுள்ள கற்கோபுரங்கள் ( 5 ) ஆக்ரா நகாததி சாளி காகம் பருந்து கழுகு புறா அண் லுள்ள தாஜ்மாலென்னும் கல்லறைவாசல் டங்காக்கை வானம்பாடி மாமிசம் தின் ( 6 ) இங்கிலாந்தில் சக்கரவர்த்தி யிடமுள்ள னும் பறவை மீன் குத்திப் பறவை மாங் கோஹினூர் எனும் பெருத்த வயிரக்கல் குத்திப்பறவை தட்டை மூக்குப் பறவை 7 ) சீனாதேசத்துப் பெருமதில் . கொட்டையை உடைத்துத் தின்னும் 33