அபிதான சிந்தாமணி

உரோச்சியன் 255 உரோகிதம் உரோச்சியன் - உருசியைக் காண்க உரோமசன்மர் - ஒரு இருடி, தெய்வலோக உசோடோகத்துக் கந்தரத்தனார் - இவர் த்தில் அருச்சுனன் செய்த வீரத்தைத் தரு சுந்தரத்தன் என்னும் இயற்பெயருடைய மன் முதலியோருக்குத் தெரிவிக்க இந் வர். உரோடோகம் - ஊர். இவ்வூர்ப் திரனா லனுப்பப்பட்டவர். தருமன் வன பெயர் ஒரோடோகமெனவும், ஒரோடக த்தி லிருக்கையில் அவனுக்கு நளன் கதை மெனவும், உரோடகமெனவும் ஏடுகளிற் உரைத்தவர். (பார). பலபடியாகப் பிறழ்ந்து காணப்படுகிறது. உரோமசன்மன் - ஒரு பூனை, பலி தெனென் இப்பொழுது - இவ்வூர் ஒரகடமென்று னும் எலியைக் காண்க. (பார்) திரிந்து வழங்குகிறது. காஞ்சிபுரம் தாலுக் உரோமசன் - 1. சிவகணத்தலைவரில் ஒரு காவிலுள்ளது. இவர் குறிஞ்சித்திணையை வன். யும் பாலைத்திணையையும் புனைந்து பாடி 2. பிரமனுடன் முனிவர் வாதிட்ட 'யுள்ளார். இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் சாலத்தில் அவர்களை வாதில் வெல்லப்பிரம் கூசு-ம் பாடலொன்றும், குறுந்தொகையி தேவர் தமது தலையின் நரைமயிரில் இவரைச் லொன்றும், அகத்தில் மூன்றுமாக (ரு) சிருட்டித்தனர். (திரு ஆமாத்தூர்புராணம்) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன. (நற்றி.) 3. திருக்கண்ணமங்கையில் பெருமாளா உரோதனன்- அநுபாவுகன் குமான். இவன் லிஷ்டசித்தி யடைந்த இருடி. குமரன் தேவாதிதி. உரோமதத்தன் - ஒரு வேடன், வழி பறித் உரோமகருஷணர் - 1. உக்கிரசிரவசுவின் தந்தை அதாவது சூதபுராணிகர்க்குத் அத் திரிந்து ஒரு வேதியனது நட்பால், சிதம்பாத் தலத்திற்கு ஐந்து நாழிகைவழி தந்தை . தூரத்தில் நின்று கோபுர தரிசனஞ் செய் 2. சௌநகர்க்குத் தந்தை. தும், செய்வாரைப் போற்றியும் முத்தி உரோமகமதம் - இவர்கள் கிரீக்மதத்தை பெற்றவன். (சி தம்பா புராணம்.) . அனுசரித்தவர்கள். இவர்களுக்கு ஜூனஸ் என்பவன் சிருட்டிகர்த்தா. இந்தத் தேவன் உரோமபதன் - 1. அங்கதேசத் தாசன். ஜனிகூலம் என்னும் பர்வதத்தில் இருப் தர்மா தன் குமான். இவன் தசரதன் சம பன். இவனால் வருஷம் ஆரம்பமாகிறது. ரியாகிய சாந்தையைச் சுவீகாரமாக ஜனுவரி மாதத்தில் இவனை ஆராதனஞ் கொண்டவன். இவன் குமரன் சதுரம் செய்வார்கள். இவர்களுக்குச் சூபிடர் பிர கன். பிராமணரைப் பகைத்து இவனாடு தான தேவன். இவன் ஒலிம்பஸ் மலையி மழையிலாது வறப்பக் கலைக்கோட்டு முனி லிருந்து மோக்ஷங்கொடுப்பன். இடிகளை வரிடம் தாசிகளை அனுப்பி அவரை வரு உண்டாக்குவன். இவனுக்கு விக்டர் முத விக்க மழை பெய்தது கண்டு களித்தவன். லிய அநேக நாமங்களுண்டு. இவன் தசரதர் வேண்டக் கலைக்கோட்டு முனி இடியை உண்டாக்குபவனாதலால், இடி வரைப் புத்ரகாமேஷ்டிக்கு அனுப்பியவன். விழுந்து சாபவன் மோக்ஷமடைவன் என் பர். இவர்கள் ஜூனைச் சுபதேவதையாக 2. விதர்ப்ப ன் குமரன். இவன் குமரன் வும், மினர்வாவை ஞானதேவதையாகவும் புரு. பூஜிப்பர், இவளுக்கு அதீனா என்றும் உரோமழனி - இவர் புசுண்டமாமுனிவர் பெயர். இவர்களுக்கு இந்துக்களைப்போல் குமார். இவர் செய்த நூலைச் சட்டைமுனி எல்லாத் தேவதைகளுமுண்டு, உற்சவாதி கிழிக்காதபடி புசுண்டர் சடையி லொளி கள் செய்வர், பலியிடுவர். சாஸ்திரப்பிர த்து வைத்து அகத்தியருக்குக் காட்ட காரம் நடந்து கொள்வர். கன்னியர்களை அவர் நெடுநாள் பொறுத்து மீண்டுங் ஜீவபரியந்தம தேவ கைங்கர்யங்களைச் கொடுத்தனர். இவர்க்கு உடம்பெல்லாம் செய்யம்படி விடுவர். சோமகர்களில் தத் மயிர். ஒரு பிரமனிறந்தால் ஒரு மயிர் உதி வக்ஞானியான செனிகா, தேவன் ஒரு ரூம், அப்படி மூன்றரைக் கோடி பிரமாக்க வனே என்பன். எபிக்டிடன் தேவர்களில் ளிறந்தால் ஆயுள் முடிவு. இவரிறக்கின் ஜூபிடர் சிரேஷ்டனென்றும், ஆரூலி அட்டகோண ருஷிக்கு ஒரு கோணம் யஸ், ஆண்டோனின்ஸ் என்பவர்கள் பிர நிமிருமாம். பஞ்ச முழுதும் தேவனுடைய உபாதியே உரௌகிதம்-கௌரவசேனைக்குப் பாசறை யென்றுங் கூறுவர். செய்த இடம்.
உரோச்சியன் 255 உரோகிதம் உரோச்சியன் - உருசியைக் காண்க உரோமசன்மர் - ஒரு இருடி தெய்வலோக உசோடோகத்துக் கந்தரத்தனார் - இவர் த்தில் அருச்சுனன் செய்த வீரத்தைத் தரு சுந்தரத்தன் என்னும் இயற்பெயருடைய மன் முதலியோருக்குத் தெரிவிக்க இந் வர் . உரோடோகம் - ஊர் . இவ்வூர்ப் திரனா லனுப்பப்பட்டவர் . தருமன் வன பெயர் ஒரோடோகமெனவும் ஒரோடக த்தி லிருக்கையில் அவனுக்கு நளன் கதை மெனவும் உரோடகமெனவும் ஏடுகளிற் உரைத்தவர் . ( பார ) . பலபடியாகப் பிறழ்ந்து காணப்படுகிறது . உரோமசன்மன் - ஒரு பூனை பலி தெனென் இப்பொழுது - இவ்வூர் ஒரகடமென்று னும் எலியைக் காண்க . ( பார் ) திரிந்து வழங்குகிறது . காஞ்சிபுரம் தாலுக் உரோமசன் - 1 . சிவகணத்தலைவரில் ஒரு காவிலுள்ளது . இவர் குறிஞ்சித்திணையை வன் . யும் பாலைத்திணையையும் புனைந்து பாடி 2 . பிரமனுடன் முனிவர் வாதிட்ட ' யுள்ளார் . இவர் பாடியனவாக நற்றிணையில் சாலத்தில் அவர்களை வாதில் வெல்லப்பிரம் கூசு - ம் பாடலொன்றும் குறுந்தொகையி தேவர் தமது தலையின் நரைமயிரில் இவரைச் லொன்றும் அகத்தில் மூன்றுமாக ( ரு ) சிருட்டித்தனர் . ( திரு ஆமாத்தூர்புராணம் ) பாடல்கள் கிடைத்திருக்கின் றன . ( நற்றி . ) 3 . திருக்கண்ணமங்கையில் பெருமாளா உரோதனன் - அநுபாவுகன் குமான் . இவன் லிஷ்டசித்தி யடைந்த இருடி . குமரன் தேவாதிதி . உரோமதத்தன் - ஒரு வேடன் வழி பறித் உரோமகருஷணர் - 1 . உக்கிரசிரவசுவின் தந்தை அதாவது சூதபுராணிகர்க்குத் அத் திரிந்து ஒரு வேதியனது நட்பால் சிதம்பாத் தலத்திற்கு ஐந்து நாழிகைவழி தந்தை . தூரத்தில் நின்று கோபுர தரிசனஞ் செய் 2 . சௌநகர்க்குத் தந்தை . தும் செய்வாரைப் போற்றியும் முத்தி உரோமகமதம் - இவர்கள் கிரீக்மதத்தை பெற்றவன் . ( சி தம்பா புராணம் . ) . அனுசரித்தவர்கள் . இவர்களுக்கு ஜூனஸ் என்பவன் சிருட்டிகர்த்தா . இந்தத் தேவன் உரோமபதன் - 1 . அங்கதேசத் தாசன் . ஜனிகூலம் என்னும் பர்வதத்தில் இருப் தர்மா தன் குமான் . இவன் தசரதன் சம பன் . இவனால் வருஷம் ஆரம்பமாகிறது . ரியாகிய சாந்தையைச் சுவீகாரமாக ஜனுவரி மாதத்தில் இவனை ஆராதனஞ் கொண்டவன் . இவன் குமரன் சதுரம் செய்வார்கள் . இவர்களுக்குச் சூபிடர் பிர கன் . பிராமணரைப் பகைத்து இவனாடு தான தேவன் . இவன் ஒலிம்பஸ் மலையி மழையிலாது வறப்பக் கலைக்கோட்டு முனி லிருந்து மோக்ஷங்கொடுப்பன் . இடிகளை வரிடம் தாசிகளை அனுப்பி அவரை வரு உண்டாக்குவன் . இவனுக்கு விக்டர் முத விக்க மழை பெய்தது கண்டு களித்தவன் . லிய அநேக நாமங்களுண்டு . இவன் தசரதர் வேண்டக் கலைக்கோட்டு முனி இடியை உண்டாக்குபவனாதலால் இடி வரைப் புத்ரகாமேஷ்டிக்கு அனுப்பியவன் . விழுந்து சாபவன் மோக்ஷமடைவன் என் பர் . இவர்கள் ஜூனைச் சுபதேவதையாக 2 . விதர்ப்ப ன் குமரன் . இவன் குமரன் வும் மினர்வாவை ஞானதேவதையாகவும் புரு . பூஜிப்பர் இவளுக்கு அதீனா என்றும் உரோமழனி - இவர் புசுண்டமாமுனிவர் பெயர் . இவர்களுக்கு இந்துக்களைப்போல் குமார் . இவர் செய்த நூலைச் சட்டைமுனி எல்லாத் தேவதைகளுமுண்டு உற்சவாதி கிழிக்காதபடி புசுண்டர் சடையி லொளி கள் செய்வர் பலியிடுவர் . சாஸ்திரப்பிர த்து வைத்து அகத்தியருக்குக் காட்ட காரம் நடந்து கொள்வர் . கன்னியர்களை அவர் நெடுநாள் பொறுத்து மீண்டுங் ஜீவபரியந்தம தேவ கைங்கர்யங்களைச் கொடுத்தனர் . இவர்க்கு உடம்பெல்லாம் செய்யம்படி விடுவர் . சோமகர்களில் தத் மயிர் . ஒரு பிரமனிறந்தால் ஒரு மயிர் உதி வக்ஞானியான செனிகா தேவன் ஒரு ரூம் அப்படி மூன்றரைக் கோடி பிரமாக்க வனே என்பன் . எபிக்டிடன் தேவர்களில் ளிறந்தால் ஆயுள் முடிவு . இவரிறக்கின் ஜூபிடர் சிரேஷ்டனென்றும் ஆரூலி அட்டகோண ருஷிக்கு ஒரு கோணம் யஸ் ஆண்டோனின்ஸ் என்பவர்கள் பிர நிமிருமாம் . பஞ்ச முழுதும் தேவனுடைய உபாதியே உரௌகிதம் - கௌரவசேனைக்குப் பாசறை யென்றுங் கூறுவர் . செய்த இடம் .