அபிதான சிந்தாமணி

உரை - 254 உரோசஸ் கொல்லத் தொடங்குகையில் இண்பெ 3. தக்ஷன் பெண்களிலொருத்தி. சந்தி மென்னும் பாம்புருப்பெற்ற சகஸ்திரபாத ரன் தேவி, நக்ஷத்திரங்களில் ஒன்றாயிருக் முனிவர் நீக்கினர். குமரன் சுநகன். உரு கிறவள். (பார்.) ருவைக் காண்க. உரோகிதம் - இது ஒருதேசம். Rshtak, 42 உரை, கச - அவை, க. பாடவுரை, உ. Miles North West of Delhi. கருத்துரை, ங. சொல்வகையுரை, ச. உரோகிதன் - (சூ.) அரிச்சந்திரன் குமரன். பதவுரை, டு. தொகுத்துரை, சு. உதா - இவன் புருஷமேதத்திற்குப் பயந்து ஆறு ரணவுரை, எ, வினாவுரை, அ . விடையுரை, வருஷம் தீர்த்தயாத்திரை செய்து அசி க. விசேடவுரை, க0. விரியுரை, கக. அதி இரதனிடத்தில் சுனச்சேபனை யாகத்திற் காரவுரை, கஉ. துணிவுரை, க. பய குக் கிரயமாகக் கொண்டவன். தந்தை னுரை, கச. ஆசிரிய வசனவுரை என்பன விச்வாமித்திரர் வஞ்சனையால் நகர்நீங்கிய வாம். இவையன்றிக் காண்டிகையுரை காலத்து உடன் சென்று துன்பமடைந்து யெனவும் விருத்தியுரை யெனவும் இர பாம்பு கடித்திறந்து மீண்டுந் தேவர்களாற் ண்டுள. அவற்றுள் காண்டிகையுரையா- பிழைத்து நகரடைந்தவன். வது - கருத்து, பதவுரை, உதாரணம், உரோகிதாசர் - இவர் தோல் துன்னும் சக்கி வினா, விடை ஆகிய ஐந்துங் கூடிய தாம். வியர் குலத்துள் பிறந்து பாமோபகாரி விருத்தியுரையாவது இக்காண்டிகை உரை யாய் அரிபக்தியுடையராய் விடியற்கால யுடன் மேற்கூறிய பதினான்குவகை உரை த்தி லெழுந்து ஸ்நாகமுதலியவை முடித்து களையும் பொருந்தி ஆண்டைக் கின்றி தோலினால் ஆசன முதலிய அமைத்துத் யமையாத யாவற்றையும் விளங்கும்படி துளசிவன மடைந்து சாளக்கிராமமாகிய யாகத் தன்னுரையானும், பிற ஏலானும், திருமால்வடிவை வந்தனை செய்துவந்த செய்யுளின் உண்மைப் பொருளை விளக் னர். இதனை அவ்விடம் வந்தவேதியன் குவதாம். கண்டு தோலின் மேல் சாளக்கிராமத்தை உரை - (சத்தப்பிரமாணம்) ஆகமம், ஆபத வைத்துப் பூசித்தல் சுத்தமுடையதோ வாக்ய ப்ரமாணம். வென்ன தாசர் எக்காலத்தும் எப்பொருளி உரை கேட்டு நயத்தல்-துன்பத்தோடு தங் னும் நிறைந்திருக்குந் திருமாலைத் தியானி கிய சூழ்ந்த தொடியினையுடைய தோளி, க்கும் மனம் தோலல்லவா? துதிக்கின்ற உயர்ந்தமலை நாடன் றன் வார்த்தையைக் நான் தோலல்லவா? பூசிக்குங் கேட்டு விரும்பியது. (பு-வெ. பெருந் தோலல்லவா! என்ன, கேட்டலே திணை .) | உபவீதம் புனையும் வேதியர்களே உரையன்- இவர் சங்கமருவிய தமிழ்ப் புல புரிய அருகர் நீ இவ்வாறு பூசை செய் வருள் ஒருவர் "செப்பினஞ் செலினே” யாதே என வேதியனுரைப்ப ரோகி தாசர் எனும் பாலைப்பாடியவர். (குறு. 207.) என்னிடத்தும் உபவீத மிருக்கின்றது. நீ உரோகி - இது ஒருநதி Afghanistan. It அறி என்று தன் மார்பைப் பிளந்து விள was also called Roha. ங்குகின்ற நூலை வெளியாக விடுக்க வேதி உரோகிணம் - வாலகில்லியர் தவஞ் செய்து யன் கண்டு மனத்தூய்மை யுடையோர் கொண்டிருந்த கசகச்ச பலவிருக்ஷம். அல யாது செய்யினும் அடுக்குமெனத் துதித் ம்ப தீர்த்தக்கரையி லுள்ளது. இதில் கரு துப் போயினன். ரோகிதாசர் திருமா டன் கச்சபத்தையும் யானையையும் உணவு லருளால் துன்பமில்லாது எழுந்து பெரு கொள்ள இதன் மீதிருக்க, கிளை முரிதல் மாளை வாழ்த்தினர். சண்டு அம்மாத்தினையு முடன் கொண்டு உரோசநன்-1 யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை வாலகில்லியருடன் நிஷ்புருஷ மலையில் யிடமுதித்த குமாரன். இறங்கி, உணவருந்தி அமுதங்கொள்ளச் 2. இரண்டாம் மன் வந்தரத்தி லிந்திரன். சென்றனன். (பார.) உரோசமானன் - அச்வக்ரீவனம்சம், பாரத உரோகிணி-1. சுரதையின் பெண். காசி| வீரன், கரூரதேசத் தரசன். பர்பௌத்ரி. மான்களைப் பெற்றாள். (பார்) உரோசனை - வசுதேவன் பாரி. குமார் அஸ் 2. வசுதேவர் மனைவியரி லொருத்தி. | தன், ஏமாங்கதன் முதலியோர். இவள் வயிற்றில் தேவகி வயிற்றுதித்த உரோசஸ்- விபாவசு என்னும் வசுவிற்கு பலாமர் மாறிப் பிறந்தனர்.-(பாக) | உஷையிடமுதித்த குமரன்.
உரை - 254 உரோசஸ் கொல்லத் தொடங்குகையில் இண்பெ 3 . தக்ஷன் பெண்களிலொருத்தி . சந்தி மென்னும் பாம்புருப்பெற்ற சகஸ்திரபாத ரன் தேவி நக்ஷத்திரங்களில் ஒன்றாயிருக் முனிவர் நீக்கினர் . குமரன் சுநகன் . உரு கிறவள் . ( பார் . ) ருவைக் காண்க . உரோகிதம் - இது ஒருதேசம் . Rshtak 42 உரை கச - அவை . பாடவுரை . Miles North West of Delhi . கருத்துரை . சொல்வகையுரை . உரோகிதன் - ( சூ . ) அரிச்சந்திரன் குமரன் . பதவுரை டு . தொகுத்துரை சு . உதா - இவன் புருஷமேதத்திற்குப் பயந்து ஆறு ரணவுரை வினாவுரை . விடையுரை வருஷம் தீர்த்தயாத்திரை செய்து அசி . விசேடவுரை க0 . விரியுரை கக . அதி இரதனிடத்தில் சுனச்சேபனை யாகத்திற் காரவுரை கஉ . துணிவுரை . பய குக் கிரயமாகக் கொண்டவன் . தந்தை னுரை கச . ஆசிரிய வசனவுரை என்பன விச்வாமித்திரர் வஞ்சனையால் நகர்நீங்கிய வாம் . இவையன்றிக் காண்டிகையுரை காலத்து உடன் சென்று துன்பமடைந்து யெனவும் விருத்தியுரை யெனவும் இர பாம்பு கடித்திறந்து மீண்டுந் தேவர்களாற் ண்டுள . அவற்றுள் காண்டிகையுரையா - பிழைத்து நகரடைந்தவன் . வது - கருத்து பதவுரை உதாரணம் உரோகிதாசர் - இவர் தோல் துன்னும் சக்கி வினா விடை ஆகிய ஐந்துங் கூடிய தாம் . வியர் குலத்துள் பிறந்து பாமோபகாரி விருத்தியுரையாவது இக்காண்டிகை உரை யாய் அரிபக்தியுடையராய் விடியற்கால யுடன் மேற்கூறிய பதினான்குவகை உரை த்தி லெழுந்து ஸ்நாகமுதலியவை முடித்து களையும் பொருந்தி ஆண்டைக் கின்றி தோலினால் ஆசன முதலிய அமைத்துத் யமையாத யாவற்றையும் விளங்கும்படி துளசிவன மடைந்து சாளக்கிராமமாகிய யாகத் தன்னுரையானும் பிற ஏலானும் திருமால்வடிவை வந்தனை செய்துவந்த செய்யுளின் உண்மைப் பொருளை விளக் னர் . இதனை அவ்விடம் வந்தவேதியன் குவதாம் . கண்டு தோலின் மேல் சாளக்கிராமத்தை உரை - ( சத்தப்பிரமாணம் ) ஆகமம் ஆபத வைத்துப் பூசித்தல் சுத்தமுடையதோ வாக்ய ப்ரமாணம் . வென்ன தாசர் எக்காலத்தும் எப்பொருளி உரை கேட்டு நயத்தல் - துன்பத்தோடு தங் னும் நிறைந்திருக்குந் திருமாலைத் தியானி கிய சூழ்ந்த தொடியினையுடைய தோளி க்கும் மனம் தோலல்லவா ? துதிக்கின்ற உயர்ந்தமலை நாடன் றன் வார்த்தையைக் நான் தோலல்லவா ? பூசிக்குங் கேட்டு விரும்பியது . ( பு - வெ . பெருந் தோலல்லவா ! என்ன கேட்டலே திணை . ) | உபவீதம் புனையும் வேதியர்களே உரையன் - இவர் சங்கமருவிய தமிழ்ப் புல புரிய அருகர் நீ இவ்வாறு பூசை செய் வருள் ஒருவர் செப்பினஞ் செலினே யாதே என வேதியனுரைப்ப ரோகி தாசர் எனும் பாலைப்பாடியவர் . ( குறு . 207 . ) என்னிடத்தும் உபவீத மிருக்கின்றது . நீ உரோகி - இது ஒருநதி Afghanistan . It அறி என்று தன் மார்பைப் பிளந்து விள was also called Roha . ங்குகின்ற நூலை வெளியாக விடுக்க வேதி உரோகிணம் - வாலகில்லியர் தவஞ் செய்து யன் கண்டு மனத்தூய்மை யுடையோர் கொண்டிருந்த கசகச்ச பலவிருக்ஷம் . அல யாது செய்யினும் அடுக்குமெனத் துதித் ம்ப தீர்த்தக்கரையி லுள்ளது . இதில் கரு துப் போயினன் . ரோகிதாசர் திருமா டன் கச்சபத்தையும் யானையையும் உணவு லருளால் துன்பமில்லாது எழுந்து பெரு கொள்ள இதன் மீதிருக்க கிளை முரிதல் மாளை வாழ்த்தினர் . சண்டு அம்மாத்தினையு முடன் கொண்டு உரோசநன் - 1 யஞ்ஞமூர்த்திக்குத் தக்ஷணை வாலகில்லியருடன் நிஷ்புருஷ மலையில் யிடமுதித்த குமாரன் . இறங்கி உணவருந்தி அமுதங்கொள்ளச் 2 . இரண்டாம் மன் வந்தரத்தி லிந்திரன் . சென்றனன் . ( பார . ) உரோசமானன் - அச்வக்ரீவனம்சம் பாரத உரோகிணி - 1 . சுரதையின் பெண் . காசி | வீரன் கரூரதேசத் தரசன் . பர்பௌத்ரி . மான்களைப் பெற்றாள் . ( பார் ) உரோசனை - வசுதேவன் பாரி . குமார் அஸ் 2 . வசுதேவர் மனைவியரி லொருத்தி . | தன் ஏமாங்கதன் முதலியோர் . இவள் வயிற்றில் தேவகி வயிற்றுதித்த உரோசஸ் - விபாவசு என்னும் வசுவிற்கு பலாமர் மாறிப் பிறந்தனர் . - ( பாக ) | உஷையிடமுதித்த குமரன் .