அபிதான சிந்தாமணி

உருமிளை 253 உருரவன் உருமிளை - யமன் பாரி. யணி மீண்டும் சிவபெருமானை யடைந்த உருமை - சுக்ரீவன் தேவி. வாலியால் சிறிது னன். நாள் போஷிக்கப்பட்டவள். (இரா.) | உருவகவணி - அஃதாவது உபமேயத்தி உருரு - 1. இவன் ஒரு அசுரன், இவன் லுபமானத்தை ஒற்றுமையினாலாவது கடலிலிருக்கும் பட்டணத்தை யாள்பவன். அதன் செய்கையினாலாவது ஆரோபித்த இவன் கடலினின்று வெளிவந்து தேவர் | லாம். இதனை வடநூலார் ரூபகாலங்கார களை வருத்த நீலாசலத்தில் தவஞ்செய்து மென்பர். கொண்டிருந்த ரெளத்ரி தேவியைத் உருவசி - ஒரு தெய்வதாசி. புரூரவனைக் தேவர்வேண்ட தேவி சிரித்தனள். அந் காண்க. இவளுக்கு ஊர்வசி, உருப்பசி ககையிலிருந்து பல சௌத்திரிகளுண்டா ஓனவும் பெயர். யினர். இவர்களுடன் சாமுண்டி, காள உருவர்க்கன் - வசுதேவருக்குப் புத்சன். ராத்ரிகள் தோன்றினர். இவர்களை ஏவி உருவலகன் - வசுவதேவருக்கு இளையிட அசுரனைச் சங்கரிப்பித்தனள். (வராக புரா) முதித்த குமரன். 2. ஒரு இருடி. உருளைக்கிழங்கு-1. இது முதலில் அமெரி 3. பிருகுவின் பத்தினி புலோமைக்கு க்கா தேசத்திலிருந்து மற்ற தேசங்களுக் சவனர் பிறந்தார். அவருக்குச் சர்யாதி குக் கொண்டுபோகப்பட்டது. இக்கிழங் என்னும் அரசன் குமரி சுகன்யை பாரி கில், சிகப்பு, வெள்ளை, பூந்திக்கிழங்கு, யையாயினள். அவளுக்குப் பிரமதி என்ப கிட்னிக் கிழங்கெனப் பலவகை உண்டு. வர் பிறந்தார். அப்பிரமதி பிரதாபியை இக் கிழங்குகள் செடிகளின் அடிப்பாக மணந்து உருருவைப் பெற்றனள். அந்த வேரில் தனித்தனி பெருத்துக் காணப்படு உருரு பிரமத்வாயை மணந்தனர். இவர் கின்றன. இவை உண்டாம் நாட்டிற் சிலர் பிரமத்வரையை மணக்கு முன் அவளிடங் இதனையே ஆகாரமாகக் கொண்டிருக்கின் கொண்ட மோகத்தால் அவளைக் காணச் றனர். இது வாய்க்கு இனிமையும் வன் செல்லுகையில் அவள் பாம்பு கடித்து மையுந் தருவது. இறக்கக்கண்டு தாம் சாகத்துணிந்து ஒரு 2. மாமிச பக்ஷணிகளாகிய அசுரருடன் வாறு தேறித் தாம் இருந்த ஆற்றை நெடுநாள் போரிட்ட தேவர்கள், தன்வந் அடைந்து ஸ்நானாதிகள் முடித்து நான் திரி பகவானை மாம்சத்தையொத்த ஆற் சூரிய பூசை நித்ய கர்மாதிகள் விடாமற் றலுள்ள பொருள் என்னவெனக் கேட் செய்திருந்தேனாயின் என் மனைவி உயிர் கப் பகவான் இக்கிழங்கினைகூறத் தேவர் பெறக் கடவுள் எனக், கால தூ தன் ஒருவன் களுண்டு பகை வென்றனர் எனத் தேரை எதிர்வந்து உன் ஆயுளிற் பாதி தரின், யர் கூறுவர். அவள் உயிர் பெறுவாள் என அங்ஙனம் உருபம் - கட்புலனால் கிரகிக்கப்படுவது ஜாதி இசைந்து விசுவாவசுவுடன் கால தூ தன் | யுடையது, விசேஷகுணம் பிரதிவி முத யமபுரஞ் சென்று மீண்டு உயிர்தரப்பெற்று லிய மூன்றனுள் இருப்பது. மணம் புணர்ந்தவன். இவன் தன் மனைவி உருபப்பிரமர் - உலகம் முப்பத்தொன் றனுள் யைக் கொன்ற பாம்புகளின் பகை தீரக் பன்னிரண்டாவதாகிய, பிரம்ம காயிக கண்ட இடங்கள் தோறும் பாம்புகளைக் லோக முதலிய பதினாறிலு மிருக்கும் கொன்று வருகையில் எண்பென் என்ற உரூப பிரம்மகணங்கள். இவர்கள் பதி பாம்பைக் கொலைசெய்யச் செல்லுகையில் னாறு வகையினர். (மணிமேகலை). அப்பாம்பு தன் வாலாறு கூறக்கேட்டுச் உருபாசுவன் - கிருதாசுவனுக்கு ஒருபெயர். சர்ப்பங்களைக் கொலை செய்வதை விட்டு உருபாவதாரம் - ஒரு நூற்பெயர். அமுத நீங்கி இருந்தனன். சாகரர் இதைத் தாமியற்றிய யாப்பிற்கு 4. ஒரு அசுரன். இவன் மகாபலவான். முதனினைப்புக் கட்டளைக் கலித்துறைக் தாக்ஷாயணியை மனைவியாகப் பெற எண் குக் காட்டாகக் கொண்டனர். ணித் தவம் புரிந்து பிரமதேவர் வந்து உநாவன் - சநகன் குமரன், மனைவிக்கு அது கூடாத காரியமெனக் கேளாது, ஆகாயவாணியா லாயுள் கொடுப்பித்துப் மீண்டும் சிகபெருமானை யெண்ணித் தவ பாம்புகடித் திறந்தவளை உயிர்ப்பித்தவன், மியற்றுகையில் தாக்ஷாயணி கோரவுருக் இவனைப் பிரமதிக்குக் கிருதாசியிடம் பிற கொண்டு சங்கரிக்க இறந்தவன். தாக்ஷா ந்தவன் என்பர். இவன் பாம்புகளைக்
உருமிளை 253 உருரவன் உருமிளை - யமன் பாரி . யணி மீண்டும் சிவபெருமானை யடைந்த உருமை - சுக்ரீவன் தேவி . வாலியால் சிறிது னன் . நாள் போஷிக்கப்பட்டவள் . ( இரா . ) | உருவகவணி - அஃதாவது உபமேயத்தி உருரு - 1 . இவன் ஒரு அசுரன் இவன் லுபமானத்தை ஒற்றுமையினாலாவது கடலிலிருக்கும் பட்டணத்தை யாள்பவன் . அதன் செய்கையினாலாவது ஆரோபித்த இவன் கடலினின்று வெளிவந்து தேவர் | லாம் . இதனை வடநூலார் ரூபகாலங்கார களை வருத்த நீலாசலத்தில் தவஞ்செய்து மென்பர் . கொண்டிருந்த ரெளத்ரி தேவியைத் உருவசி - ஒரு தெய்வதாசி . புரூரவனைக் தேவர்வேண்ட தேவி சிரித்தனள் . அந் காண்க . இவளுக்கு ஊர்வசி உருப்பசி ககையிலிருந்து பல சௌத்திரிகளுண்டா ஓனவும் பெயர் . யினர் . இவர்களுடன் சாமுண்டி காள உருவர்க்கன் - வசுதேவருக்குப் புத்சன் . ராத்ரிகள் தோன்றினர் . இவர்களை ஏவி உருவலகன் - வசுவதேவருக்கு இளையிட அசுரனைச் சங்கரிப்பித்தனள் . ( வராக புரா ) முதித்த குமரன் . 2 . ஒரு இருடி . உருளைக்கிழங்கு - 1 . இது முதலில் அமெரி 3 . பிருகுவின் பத்தினி புலோமைக்கு க்கா தேசத்திலிருந்து மற்ற தேசங்களுக் சவனர் பிறந்தார் . அவருக்குச் சர்யாதி குக் கொண்டுபோகப்பட்டது . இக்கிழங் என்னும் அரசன் குமரி சுகன்யை பாரி கில் சிகப்பு வெள்ளை பூந்திக்கிழங்கு யையாயினள் . அவளுக்குப் பிரமதி என்ப கிட்னிக் கிழங்கெனப் பலவகை உண்டு . வர் பிறந்தார் . அப்பிரமதி பிரதாபியை இக் கிழங்குகள் செடிகளின் அடிப்பாக மணந்து உருருவைப் பெற்றனள் . அந்த வேரில் தனித்தனி பெருத்துக் காணப்படு உருரு பிரமத்வாயை மணந்தனர் . இவர் கின்றன . இவை உண்டாம் நாட்டிற் சிலர் பிரமத்வரையை மணக்கு முன் அவளிடங் இதனையே ஆகாரமாகக் கொண்டிருக்கின் கொண்ட மோகத்தால் அவளைக் காணச் றனர் . இது வாய்க்கு இனிமையும் வன் செல்லுகையில் அவள் பாம்பு கடித்து மையுந் தருவது . இறக்கக்கண்டு தாம் சாகத்துணிந்து ஒரு 2 . மாமிச பக்ஷணிகளாகிய அசுரருடன் வாறு தேறித் தாம் இருந்த ஆற்றை நெடுநாள் போரிட்ட தேவர்கள் தன்வந் அடைந்து ஸ்நானாதிகள் முடித்து நான் திரி பகவானை மாம்சத்தையொத்த ஆற் சூரிய பூசை நித்ய கர்மாதிகள் விடாமற் றலுள்ள பொருள் என்னவெனக் கேட் செய்திருந்தேனாயின் என் மனைவி உயிர் கப் பகவான் இக்கிழங்கினைகூறத் தேவர் பெறக் கடவுள் எனக் கால தூ தன் ஒருவன் களுண்டு பகை வென்றனர் எனத் தேரை எதிர்வந்து உன் ஆயுளிற் பாதி தரின் யர் கூறுவர் . அவள் உயிர் பெறுவாள் என அங்ஙனம் உருபம் - கட்புலனால் கிரகிக்கப்படுவது ஜாதி இசைந்து விசுவாவசுவுடன் கால தூ தன் | யுடையது விசேஷகுணம் பிரதிவி முத யமபுரஞ் சென்று மீண்டு உயிர்தரப்பெற்று லிய மூன்றனுள் இருப்பது . மணம் புணர்ந்தவன் . இவன் தன் மனைவி உருபப்பிரமர் - உலகம் முப்பத்தொன் றனுள் யைக் கொன்ற பாம்புகளின் பகை தீரக் பன்னிரண்டாவதாகிய பிரம்ம காயிக கண்ட இடங்கள் தோறும் பாம்புகளைக் லோக முதலிய பதினாறிலு மிருக்கும் கொன்று வருகையில் எண்பென் என்ற உரூப பிரம்மகணங்கள் . இவர்கள் பதி பாம்பைக் கொலைசெய்யச் செல்லுகையில் னாறு வகையினர் . ( மணிமேகலை ) . அப்பாம்பு தன் வாலாறு கூறக்கேட்டுச் உருபாசுவன் - கிருதாசுவனுக்கு ஒருபெயர் . சர்ப்பங்களைக் கொலை செய்வதை விட்டு உருபாவதாரம் - ஒரு நூற்பெயர் . அமுத நீங்கி இருந்தனன் . சாகரர் இதைத் தாமியற்றிய யாப்பிற்கு 4 . ஒரு அசுரன் . இவன் மகாபலவான் . முதனினைப்புக் கட்டளைக் கலித்துறைக் தாக்ஷாயணியை மனைவியாகப் பெற எண் குக் காட்டாகக் கொண்டனர் . ணித் தவம் புரிந்து பிரமதேவர் வந்து உநாவன் - சநகன் குமரன் மனைவிக்கு அது கூடாத காரியமெனக் கேளாது ஆகாயவாணியா லாயுள் கொடுப்பித்துப் மீண்டும் சிகபெருமானை யெண்ணித் தவ பாம்புகடித் திறந்தவளை உயிர்ப்பித்தவன் மியற்றுகையில் தாக்ஷாயணி கோரவுருக் இவனைப் பிரமதிக்குக் கிருதாசியிடம் பிற கொண்டு சங்கரிக்க இறந்தவன் . தாக்ஷா ந்தவன் என்பர் . இவன் பாம்புகளைக்