அபிதான சிந்தாமணி

உருபுமயக்கம் 252 - உருமண்ணுவாவின் தந்தை உருமண் சேகாசோதரி, பூதாதனி, பத்ரகாளி, யோ கருத்தைத் தானறிந்து கொள்ளுதற்கும், கினி, சங்கினி, கர்சினி, காளராத்ரி, மூர்த் அவனுக்குத் தெரிவித்தற்குமாகச் சாதக தன்யகபர்த்தினி, வாசன்மையை, சயை, னென்னும் ஒரன்பனை இடையே வைத் சுமுகை, டஸ்வர்யை, ரேவதி, மாதவி, துக்கொண்டு சில முக்கியமான காரியங் வாருணி, சக்ஷோவதரணி, சதாசைலஷ்மி, களை முடித்தவன். மிகவும் சிக்கலான பிநாகி, வியாபினி, மாயாகனி, விதை. வழக்கைத் தீர்த்தலில் வல்லவன். உத உருபுமயக்கம் - ஒரு வேற்றுமையுருபு பணன் விருப்பத்தின்படி பதுமாபதியின் நின்று வேறொரு வேற்றுமைப் பொரு தோழியாகிய இராசனை யென்பவளை ளைத் தருவது. (நன்). மணஞ் செய்துகொண்டோன். பல பரிவா உருப்பசி - ஊர்வசியைக் காண்க. (சிலப்.) ரங்களினிடையே அவன் தன் கையினால் உருப்புட்ரோச்சான் பிள்ளை - நாதமுனி அலங்கரித்து அளித்த ஏனாதி மோதிரமும் 'களை ஆச்ரயித்த வைஷ்ணவாசாரியர். (குரு சேனாபதிப் பட்டமும், பெற்ற தன்றிச் சய பரம்பரை). ந்தி இலாவாணக மென்னும் பெரிய நகாங் உருமண்ணுவா-1. இவன் பலவகைப் பெரு களையும் அவற்றைச் சூழ்ந்த இடங்களையும் மையும் வாய்ந்த உயர்குடியிற் பிறந்தவன். மிக்க வருவாயையுடைய பல ஊர்களையும், உதயணனுடைய மந்திரிகள் நால்வருள் சதுரங்கப்படைகளையும், பெற்றவன். துற ஒருவனும். உயிர்த்தோழர்களுள்ளும் வறம் பூண்டு தவம் செய்து கொண்டிருந்த ஒருவனும் ஆவன். வயந்தகனுடன் சேர்த்தே தன் தந்தைக்கு யாதொரு துன்பமும் பெரும்பாலும் வழங்கப்படுவான். யூகிக்கு நேராதபடி வேண்டியவற்றை அளித்து அடுத்தபடி யெண்ணும் பெருமை வாய்ந்த வழிபாடு செய்து ஒழுகியவன். கருவுற்ற வன், சேனைகளைப் போரில் நடத்துவதில் வாசவதத்தையுடன் விமானமேறி ஆகாய மிக்க ஆற்றலுள்ளவன். எந்தச் சமயத்திலும் வழியே சென்ற உதயணனோடுகூடசென்ற மனநடுக்கம் கொள்ளாதவன். மிக்க புகழி வர்களில் இவனும் ஒருவன். இவனுடைய னன், நட்பு, ஊக்கம், வீரம், பகைவர்க் கஞ் புதல்வன் பூதியென்பான் (பெ. கதை.) சாம, காலம், இடம், முதலியவற்றை 2. ஜமதக்கினியின் ஜேஷ்ட புத்திரன். நனகு ஆராய்ந்தே ஒவ்வொன்றையும் இவன் சகோதரர் சுஷேணன், வசு, விஸ் செய்யத் துணிதல், நன்றியறிவு முதலிய வாவசு, பாசிராமன் முதலியவர்கள். (பார.) வை இவன்பாலுள்ள விசேட குணங்கள். உருமண்ணுவாவின் தந்தை - இவன் துறவு வாசவதத்தையை வலிந்து கொண்டு வந்த பூண்டு இலாவாணகத்திற்கும், இராசகிரிய உதயணனை மிக உபசாரத்துடன் வா நகர்கும், இடையே உள்ளதும், சேதி நாட் வேற்று அழைத்துச்சென்று சயந்திநகரில் டைச் சார்ந்ததுமான வனமொன்றிலுள்ள அவளை அவனுக்கு யாதொரு கவலையு மில் ஆச்ரமத்திற் பல முனிவர்களுடன் தவம் லா தபடி பாதுகாத்து மகிழ்வித்து வந் செய்துகொண் டிருந்தவன். தாம் தீயில் தோன். அவளைப் பிரிந்து வருந்திய அவ வெந்ததாகப் புலப்படுத்தி வேற்றுருவங் னுக்கு அடிசில் உடை முதலியவற்றைக் கொண்டு யூகியுடன் போந்த வாசவத்தை சொடுக்கும்படி தோழர்களால் நியமிக்கப் யும், சாங்கியத் தாயையும் சில நாள் பாது பெற்ற உண்மையன்பினன். இராசகிரிய காத்துச் சண்பை நகரத்தி லிருக்கும்படி நகரத்தில் உதயணன் மறைந்திருந்த அவர்களை அனுப்பியவன். உருமன்ணுவா பொழுது தானும் மறைந்து அவனைப் பாது வின் குணவிசேடங்களுக்கும் அவனேற் காத்து வந்தவர்களில் இவனுமொருவன். றத்திற்கும், இவனது நல்லொழுக்கமே உதயணனுடைய வாழ்வைக்கருதித் தன்னு காரணம். சயந்திநகர முதலியவற்றை டைய உயிருக்குச் சிறிதும் இரங்கா உருமண்ணுவாவிற்குச் சீவி தமாகக் கொடு போரில் அவனுக்கு முன் சென்று பகைவ த்த உதயணன் "உன்னுடைய அருமைத் ராற் சிறைப்படுத்தப்பட்டோன். கோசம்பி தந்தைக்கு வழிபாடு செய்து கொண்டு நகரத்தைப் பெற்றபின்பு தன் பிரிவாற்றா அங்கிருந்து யாம் வேண்டிய பொழுது மல் வருந்தி- "இருமணமெய்திய வின்ப வந்து செல்க" என்று சொன்னமையால் மெல்லா முருமண்ணுவாவினை யுற்றதற் இவன்பால் அவனுக்குள்ள அன்பு வெளி பின்னை " என உதயணனாற் கூறப்பெற்ற யாகிறது. இவனது இயற்பெயர் தெரிய உத்தமசீலன். மறைந்திருந்த யூகியின் வில்லை. (பெருங்கதை.)
உருபுமயக்கம் 252 - உருமண்ணுவாவின் தந்தை உருமண் சேகாசோதரி பூதாதனி பத்ரகாளி யோ கருத்தைத் தானறிந்து கொள்ளுதற்கும் கினி சங்கினி கர்சினி காளராத்ரி மூர்த் அவனுக்குத் தெரிவித்தற்குமாகச் சாதக தன்யகபர்த்தினி வாசன்மையை சயை னென்னும் ஒரன்பனை இடையே வைத் சுமுகை டஸ்வர்யை ரேவதி மாதவி துக்கொண்டு சில முக்கியமான காரியங் வாருணி சக்ஷோவதரணி சதாசைலஷ்மி களை முடித்தவன் . மிகவும் சிக்கலான பிநாகி வியாபினி மாயாகனி விதை . வழக்கைத் தீர்த்தலில் வல்லவன் . உத உருபுமயக்கம் - ஒரு வேற்றுமையுருபு பணன் விருப்பத்தின்படி பதுமாபதியின் நின்று வேறொரு வேற்றுமைப் பொரு தோழியாகிய இராசனை யென்பவளை ளைத் தருவது . ( நன் ) . மணஞ் செய்துகொண்டோன் . பல பரிவா உருப்பசி - ஊர்வசியைக் காண்க . ( சிலப் . ) ரங்களினிடையே அவன் தன் கையினால் உருப்புட்ரோச்சான் பிள்ளை - நாதமுனி அலங்கரித்து அளித்த ஏனாதி மோதிரமும் ' களை ஆச்ரயித்த வைஷ்ணவாசாரியர் . ( குரு சேனாபதிப் பட்டமும் பெற்ற தன்றிச் சய பரம்பரை ) . ந்தி இலாவாணக மென்னும் பெரிய நகாங் உருமண்ணுவா - 1 . இவன் பலவகைப் பெரு களையும் அவற்றைச் சூழ்ந்த இடங்களையும் மையும் வாய்ந்த உயர்குடியிற் பிறந்தவன் . மிக்க வருவாயையுடைய பல ஊர்களையும் உதயணனுடைய மந்திரிகள் நால்வருள் சதுரங்கப்படைகளையும் பெற்றவன் . துற ஒருவனும் . உயிர்த்தோழர்களுள்ளும் வறம் பூண்டு தவம் செய்து கொண்டிருந்த ஒருவனும் ஆவன் . வயந்தகனுடன் சேர்த்தே தன் தந்தைக்கு யாதொரு துன்பமும் பெரும்பாலும் வழங்கப்படுவான் . யூகிக்கு நேராதபடி வேண்டியவற்றை அளித்து அடுத்தபடி யெண்ணும் பெருமை வாய்ந்த வழிபாடு செய்து ஒழுகியவன் . கருவுற்ற வன் சேனைகளைப் போரில் நடத்துவதில் வாசவதத்தையுடன் விமானமேறி ஆகாய மிக்க ஆற்றலுள்ளவன் . எந்தச் சமயத்திலும் வழியே சென்ற உதயணனோடுகூடசென்ற மனநடுக்கம் கொள்ளாதவன் . மிக்க புகழி வர்களில் இவனும் ஒருவன் . இவனுடைய னன் நட்பு ஊக்கம் வீரம் பகைவர்க் கஞ் புதல்வன் பூதியென்பான் ( பெ . கதை . ) சாம காலம் இடம் முதலியவற்றை 2 . ஜமதக்கினியின் ஜேஷ்ட புத்திரன் . நனகு ஆராய்ந்தே ஒவ்வொன்றையும் இவன் சகோதரர் சுஷேணன் வசு விஸ் செய்யத் துணிதல் நன்றியறிவு முதலிய வாவசு பாசிராமன் முதலியவர்கள் . ( பார . ) வை இவன்பாலுள்ள விசேட குணங்கள் . உருமண்ணுவாவின் தந்தை - இவன் துறவு வாசவதத்தையை வலிந்து கொண்டு வந்த பூண்டு இலாவாணகத்திற்கும் இராசகிரிய உதயணனை மிக உபசாரத்துடன் வா நகர்கும் இடையே உள்ளதும் சேதி நாட் வேற்று அழைத்துச்சென்று சயந்திநகரில் டைச் சார்ந்ததுமான வனமொன்றிலுள்ள அவளை அவனுக்கு யாதொரு கவலையு மில் ஆச்ரமத்திற் பல முனிவர்களுடன் தவம் லா தபடி பாதுகாத்து மகிழ்வித்து வந் செய்துகொண் டிருந்தவன் . தாம் தீயில் தோன் . அவளைப் பிரிந்து வருந்திய அவ வெந்ததாகப் புலப்படுத்தி வேற்றுருவங் னுக்கு அடிசில் உடை முதலியவற்றைக் கொண்டு யூகியுடன் போந்த வாசவத்தை சொடுக்கும்படி தோழர்களால் நியமிக்கப் யும் சாங்கியத் தாயையும் சில நாள் பாது பெற்ற உண்மையன்பினன் . இராசகிரிய காத்துச் சண்பை நகரத்தி லிருக்கும்படி நகரத்தில் உதயணன் மறைந்திருந்த அவர்களை அனுப்பியவன் . உருமன்ணுவா பொழுது தானும் மறைந்து அவனைப் பாது வின் குணவிசேடங்களுக்கும் அவனேற் காத்து வந்தவர்களில் இவனுமொருவன் . றத்திற்கும் இவனது நல்லொழுக்கமே உதயணனுடைய வாழ்வைக்கருதித் தன்னு காரணம் . சயந்திநகர முதலியவற்றை டைய உயிருக்குச் சிறிதும் இரங்கா உருமண்ணுவாவிற்குச் சீவி தமாகக் கொடு போரில் அவனுக்கு முன் சென்று பகைவ த்த உதயணன் உன்னுடைய அருமைத் ராற் சிறைப்படுத்தப்பட்டோன் . கோசம்பி தந்தைக்கு வழிபாடு செய்து கொண்டு நகரத்தைப் பெற்றபின்பு தன் பிரிவாற்றா அங்கிருந்து யாம் வேண்டிய பொழுது மல் வருந்தி - இருமணமெய்திய வின்ப வந்து செல்க என்று சொன்னமையால் மெல்லா முருமண்ணுவாவினை யுற்றதற் இவன்பால் அவனுக்குள்ள அன்பு வெளி பின்னை என உதயணனாற் கூறப்பெற்ற யாகிறது . இவனது இயற்பெயர் தெரிய உத்தமசீலன் . மறைந்திருந்த யூகியின் வில்லை . ( பெருங்கதை . )