அபிதான சிந்தாமணி

உருத்திரவாசம் 251 | உருத்ரரு த்ரிகள் கூன், திரீதேசகவாதகன், சன்வாகன், என வேதியர்சாதி யெனவும், செ நிற விவாகன், நபன், லீபசு, விலகூணன் என் முள்ளன க்ஷத்திரிய சாதியெனவும், பொ பவர்களாம். | ன்னிறமுள்ளன வைசியர்க்குரிய எனவும், 2. அக்கிக்கு அதிதேவர். இவர் வெண் சருகிறத்தன சூத்திரர்க் குரியவெனவும் ணிறத்துடன் கரங்களில் வியாக்யான கூறும். இவற்றில் ஒன்று முதல் (கக) முக முத்ரை, அக்கி, ஞானமுத்ரை, சூலம், அர மளவும் உண்டு. அவற்றின் அதிதேவதைக வப்பூணூல் கொண்டிருப்பர். ளாவார். (க, உ, ) சிவன், க.. அக்கி, -, 3. பதினொருவர் மாதேவன், அரன், பிரமன், டு, காலாக்கி, சு. கந்தன், எ. உருத்திரன், சங்கரன், நீலலோகி தன், ஆதிசேஷன், அ. கணபதி, க. வைரவன், 'ஈசாகன், விசயன், வீமதேவன், பவோற் க0, விஷ்ணு , கக. ஏகாதசருத்ரர், கஉ. பவன், சபாலி, சௌமியன். துவாதசாதித்தர், கூ. குமாரக்கடவுள். உருத்திரவாசம்- காசிக்கு ஒரு பெயர். இவற்றில், சிரத்தில் க. மாலையாக (கூசு), உருத்திரன்-1. தேயுபூதத்தை அதிட்டித்துக் கழுத்தில் (உ) மார்பில் (50அ) மணிக் காரணமாயையெனும் உபாதானத்திருந்து கட்டுகளில் (க2) காதுகளில் (சு) தரித்தல் மாயை முதல் பிருதுவி முடிவாக நெருங் வேண்டும் இன (உக) தத்துவத்திலும் பொருந்த உருத்ரருத்ரிகள் -1. இவர்கள், சுத்தவித்யா அதோவியாத்தியாக வியாபித்திருப்பவன். ததவத்தில் வாம, சேஷ்ட, ருத்ர, கால, (சதா.) | கலவிகரண, பலவிகரண, பலப்பிரமதா, 2. இவர் சங்கமருவிய தமிழ்ப் புலவர் சர்வ பூததமா, மனோன்மா, திரிகுணி, களில் ஒருவர். குறுந்தொகையில் 'புற பிரம்மவே தாளி, தாணுமதி, அம்பிகை, வுப்புறத்தன்ன புன்காலுகா'' எனப் பாலை ரூபிணி, சுவாலை, நந்தினி, வித்யாபதி, யைப் பாடியவர். (குறு.உ எச.) புவனங்களில், பத்தாங்கச்சவி யுள்ளவர்க 3. கனகவிசயர்க்குத் துணையாயின ஓர் ளாய், சூலகபால பாணிகளாய், தம்மூர்த் அரசன். (சிலப்பதிகாரம்.) தித்யான நமோச்சாரண மாத்திரத்தில் உருத்திராகாான் - சண்முக சேநாவீரருள் சர்வசக்தி ப்ரதரா யிருப்பர். அவர்க ஒருவன். ளாவார். | உருத்திராசுவன் - அகம்யாதியின் குமரன். 2. உருத்திரர் ஸ்ரீகண்டர், அருந்தர், கஷ் இவனுக்குக் கிருதாசி என்பவளிடம் பத் மர், திரிமூர்த்தி , அமரேசர், அரபீஜர், பார துக் குமார் பிறந்தனர். அவர்களில் மூத்த பூதி, தி தீசர், தாணுகர், அரசேங்கிடேசர், வன் இருசேயு. பவுரீகர், சத்யோசாதர், அநுக்ரஹர், ஈச்வ உருத்திராக்ஷம் - இது இமய மலையைச் ரர், அக்ரூரர், மஹாசேநர், குரோதசர், சண் சார்ந்த நாடுகளிலுண்டாம் விருக்ஷத்தின் டேசர், பஞ்சாந்தகர், சிவோத்தமர், ஏக பழத்திலுள்ள வித்து. இது, வை தீகரால் ருத்ரர், கூர்மர், ஏகநேத்ரர், சதுரானனர், கொண்டாடப்பட்டது. இதனைச் சைவர் அஜேசர், சரு, சோமேச்வரர் லாங்குலி, கேசாதிதேக பரியந்தம் தரிக்கின்றனர். தாருகர், அர்த்தநாரீசர், உமாகாந்தர், ஆ இது ஆணவாதி, மனக் குற்றங்களையும் ஷாடி, டிண்டி, அத்ரி, மீனர், மேஷர், வாதாதி முத்தோஷங்களையும் போக்கும். லோகிதர், சஹிஸ் தர், கலண்டர், ததுவி இது திரிபுர சங்காரத்தின் பொருட்டு லண்டர், மஹாதாளர், வர்லி, புஜங்கேசர், எழுந்தருளிய ருத்ரமூர்த்தியின் கோபக் பினாகேசர், சஷ்டசர், பகர், சுவேதர், கண்ணில் உண்டான ஒரு வித்தினின்று ப்ருகு, லகுலி, சிவர், சம்வர்த்த ர். உருத் முளைத்த விருட்சத்தின் மணி. உருத்திரன் ரிகள் பூர்ணோதரி, வீரசேரி, சால்மலி , கண்ணிற் பிறந்ததால் உருத்திராக்ஷம் லோலாக்ஷி, வர்த்துளாக்ஷி, தீர்க்க நாசிகை, எனப் பெயர் பெற்றது. இதனைச் சிவா தீர்க்கமுகி, தீர்க்கசிம்சு, குண்டோதரி, கமத்திற் கூறிய முறைப்படி சிரமுத அர்த்தகேசி, விகிர் தமுகி ஜ்வாலாமுகி, உ விய தலங்களில் தரிப்பவர் சகல பாபங் லூகமுகி, ஸ்ரீமுகி, வித்யாமுகி, சாஸ்வதி, களினின்று நீங்குவர். இம்மணி தரித்து மாகாளி, சர்வசித்தி, சமன்மிதி, கௌரி, முத்தி பெற்றோர் சரிதைகளை உப திரிலோக்யை. வித்யை, மர்தாசத்தி, தேசகாண்டம் சூதசம்மிதை முதலிய நூல் ஆத்மசத்தி, பூதமா, தேவாம்போதி, திரா களிற் காண்க. இதில் வெண்ணிற முள்! விணி, நாகரீகேசரி, மஞ்சரிரூபிணி, விரை
உருத்திரவாசம் 251 | உருத்ரரு த்ரிகள் கூன் திரீதேசகவாதகன் சன்வாகன் என வேதியர்சாதி யெனவும் செ நிற விவாகன் நபன் லீபசு விலகூணன் என் முள்ளன க்ஷத்திரிய சாதியெனவும் பொ பவர்களாம் . | ன்னிறமுள்ளன வைசியர்க்குரிய எனவும் 2 . அக்கிக்கு அதிதேவர் . இவர் வெண் சருகிறத்தன சூத்திரர்க் குரியவெனவும் ணிறத்துடன் கரங்களில் வியாக்யான கூறும் . இவற்றில் ஒன்று முதல் ( கக ) முக முத்ரை அக்கி ஞானமுத்ரை சூலம் அர மளவும் உண்டு . அவற்றின் அதிதேவதைக வப்பூணூல் கொண்டிருப்பர் . ளாவார் . ( ) சிவன் . . அக்கி - 3 . பதினொருவர் மாதேவன் அரன் பிரமன் டு காலாக்கி சு . கந்தன் . உருத்திரன் சங்கரன் நீலலோகி தன் ஆதிசேஷன் . கணபதி . வைரவன் ' ஈசாகன் விசயன் வீமதேவன் பவோற் க0 விஷ்ணு கக . ஏகாதசருத்ரர் கஉ . பவன் சபாலி சௌமியன் . துவாதசாதித்தர் கூ . குமாரக்கடவுள் . உருத்திரவாசம் - காசிக்கு ஒரு பெயர் . இவற்றில் சிரத்தில் . மாலையாக ( கூசு ) உருத்திரன் - 1 . தேயுபூதத்தை அதிட்டித்துக் கழுத்தில் ( ) மார்பில் ( 50அ ) மணிக் காரணமாயையெனும் உபாதானத்திருந்து கட்டுகளில் ( க2 ) காதுகளில் ( சு ) தரித்தல் மாயை முதல் பிருதுவி முடிவாக நெருங் வேண்டும் இன ( உக ) தத்துவத்திலும் பொருந்த உருத்ரருத்ரிகள் - 1 . இவர்கள் சுத்தவித்யா அதோவியாத்தியாக வியாபித்திருப்பவன் . ததவத்தில் வாம சேஷ்ட ருத்ர கால ( சதா . ) | கலவிகரண பலவிகரண பலப்பிரமதா 2 . இவர் சங்கமருவிய தமிழ்ப் புலவர் சர்வ பூததமா மனோன்மா திரிகுணி களில் ஒருவர் . குறுந்தொகையில் ' புற பிரம்மவே தாளி தாணுமதி அம்பிகை வுப்புறத்தன்ன புன்காலுகா ' ' எனப் பாலை ரூபிணி சுவாலை நந்தினி வித்யாபதி யைப் பாடியவர் . ( குறு . எச . ) புவனங்களில் பத்தாங்கச்சவி யுள்ளவர்க 3 . கனகவிசயர்க்குத் துணையாயின ஓர் ளாய் சூலகபால பாணிகளாய் தம்மூர்த் அரசன் . ( சிலப்பதிகாரம் . ) தித்யான நமோச்சாரண மாத்திரத்தில் உருத்திராகாான் - சண்முக சேநாவீரருள் சர்வசக்தி ப்ரதரா யிருப்பர் . அவர்க ஒருவன் . ளாவார் . | உருத்திராசுவன் - அகம்யாதியின் குமரன் . 2 . உருத்திரர் ஸ்ரீகண்டர் அருந்தர் கஷ் இவனுக்குக் கிருதாசி என்பவளிடம் பத் மர் திரிமூர்த்தி அமரேசர் அரபீஜர் பார துக் குமார் பிறந்தனர் . அவர்களில் மூத்த பூதி தி தீசர் தாணுகர் அரசேங்கிடேசர் வன் இருசேயு . பவுரீகர் சத்யோசாதர் அநுக்ரஹர் ஈச்வ உருத்திராக்ஷம் - இது இமய மலையைச் ரர் அக்ரூரர் மஹாசேநர் குரோதசர் சண் சார்ந்த நாடுகளிலுண்டாம் விருக்ஷத்தின் டேசர் பஞ்சாந்தகர் சிவோத்தமர் ஏக பழத்திலுள்ள வித்து . இது வை தீகரால் ருத்ரர் கூர்மர் ஏகநேத்ரர் சதுரானனர் கொண்டாடப்பட்டது . இதனைச் சைவர் அஜேசர் சரு சோமேச்வரர் லாங்குலி கேசாதிதேக பரியந்தம் தரிக்கின்றனர் . தாருகர் அர்த்தநாரீசர் உமாகாந்தர் இது ஆணவாதி மனக் குற்றங்களையும் ஷாடி டிண்டி அத்ரி மீனர் மேஷர் வாதாதி முத்தோஷங்களையும் போக்கும் . லோகிதர் சஹிஸ் தர் கலண்டர் ததுவி இது திரிபுர சங்காரத்தின் பொருட்டு லண்டர் மஹாதாளர் வர்லி புஜங்கேசர் எழுந்தருளிய ருத்ரமூர்த்தியின் கோபக் பினாகேசர் சஷ்டசர் பகர் சுவேதர் கண்ணில் உண்டான ஒரு வித்தினின்று ப்ருகு லகுலி சிவர் சம்வர்த்த ர் . உருத் முளைத்த விருட்சத்தின் மணி . உருத்திரன் ரிகள் பூர்ணோதரி வீரசேரி சால்மலி கண்ணிற் பிறந்ததால் உருத்திராக்ஷம் லோலாக்ஷி வர்த்துளாக்ஷி தீர்க்க நாசிகை எனப் பெயர் பெற்றது . இதனைச் சிவா தீர்க்கமுகி தீர்க்கசிம்சு குண்டோதரி கமத்திற் கூறிய முறைப்படி சிரமுத அர்த்தகேசி விகிர் தமுகி ஜ்வாலாமுகி விய தலங்களில் தரிப்பவர் சகல பாபங் லூகமுகி ஸ்ரீமுகி வித்யாமுகி சாஸ்வதி களினின்று நீங்குவர் . இம்மணி தரித்து மாகாளி சர்வசித்தி சமன்மிதி கௌரி முத்தி பெற்றோர் சரிதைகளை உப திரிலோக்யை . வித்யை மர்தாசத்தி தேசகாண்டம் சூதசம்மிதை முதலிய நூல் ஆத்மசத்தி பூதமா தேவாம்போதி திரா களிற் காண்க . இதில் வெண்ணிற முள் ! விணி நாகரீகேசரி மஞ்சரிரூபிணி விரை