அபிதான சிந்தாமணி

உய்யக்கொண்டார் 208 - உருக்குமன் னென ஊகித்தலாம். இதனை வடநூலார் சுற்றி வருகிறதாம். இது, (30,686) சுமார் சம்பாவனாலங்கார மென்பர். (84) வருஷகாலத்தில் சூரியனை ஒருமுறை உய்யக்கொண்டார் -1. நாதமுனிகளுக்குப் சுற்றி வருகிறது. இதன் குறுக்களவு பின்வந்த வைஷ்ணவாசாரியர். இவர் (31,900) மைல். - இதற்கு (4) உபக்கிர சயத்சேநாம்சமாய்க் கலி (ஙசு உஎ ) இல் கங்களிருக்கின்றன என்பர். இதனை அடு பராபவ சித்திரை புதன் கிழமையில் த்த வட்டத்தில் நெப்டியூன் கிரகம் இருக் அவதரித்தனர். கிறதென்பர். 2. புண்டரீகாக்ஷரைக் காண்க. உரிசிசாசுவன் - சேநசித்தின் குமாரன். உய்யவந்த தேவநாயனார்-1. இவர் உத்தர உரிசை தேவசன்மன் தேவி. இந்திரன் இவ பூமியி லிருந்து தக்ஷணயாத்திரையாகச் 'ளைக்கண்டு மோகித்து இருடியுருக்கொ சென்று காவிரிக்கரையி லெழுந்தருளி ண்டு வர விபுலனால் தப்பினவள். ஆகா யிருக்கையில் திருவியலூர் ஆளுடைய யத்தில் போகும் அப்சரசின் மாலையைக் தேவநாயனார் இவரைக் கண்டு பணிந்து கண்டு புருஷனிடங் கூறி மாணாக்கனால் ஞானோபதேசம் பெற்றனர். இவர், மாணா பெற்றுக்கொண்டவள், க்கர் வேண்டுகோளுக் கிரங்கித் திருவுந்தி உரிச்சொல் - பலவகைப்பட்ட பண்புகளை யார் என்னும் சைவசித்தாந்த சாத்திரம் யுங்கூறும் பெயராய் ஒரு குணத்தையும், திருவாய் மலர்ந்தருளினர். இவர் திருக் 'பல குணத்தையுந் தழுவிப் பெயர்வினை கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனாருக்குப் களை நீங்காவாய்ப் பொருட்குரிமை பூண்டு பாமாசிரியர். இவர் காலம் சாலிவாகன நடப்பன. சகம், க010. உரிச்சொனிகண்டு - இது காங்கேய ரியற் 2. இவர் திருக்கடவூர். திருவியலூர் | றியது. உரிச்சொற்களைத் திரட்டிக் கூறிய ஆளுடைய தேவநாயனார்க்கு மாணாக்கர். நூல். இவர் ஸ்ரீ சிதம்பரத்தில் எழுந்தருளி யிரு உரிமைக்காரர் -இவர் தப்பட்டையடிப்ப க்கையில் தம்மையடுத்த மாணாக்கர் பொரு வர். இவர்கள் தோட்டிகள். பறைச்சாதியா ட்டு ஒரு சாத்திரஞ் செய்து நடேசர் சந்தி -ரில் சேர்ந்தவர்கள். மதுரை முதலிய தியில் இட, அவ்விடம் கருங்கற்படியில் இடங்களில் வசிப்போர். சிலையாற்செய்த யானை அதை எடுத்து உரு-ஒரு அசுரன், துற்கனுக்குத் தந்தை . நடேசரிடம் இட்டது. ஆதலின் இவர் உருகன் - கிருஷ்ண ன் குமரன். அருளிச்செய்த சாத்திரத்திற்குத் திருக் உருகாயன் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவின் களிற்றுப்படியார் எனப் பெயரிட்டனர். பெயர். இவர் காலம் சாலிவாகனசகம் கக00 உருக்காதேவி- (சர்.) அரசர்மீளியின் பாரி. என்ப ர். | உருக்கிரமர் -1. காச்யபருக்கு அதிதியிட உரகபுரி - தஞ்சாவூர் ஜில்லாவிலுள்ள கரை முதித்த குமார். இவர் விஷ்ணுவின் திரு துறைப்பட்டணம். இதுவே நாகப்பட்ட விக்ரமாவதாரம். பாரி கீர்த்தி, குமான் ணம். அர்ச்சுனனால் ஜயிக்கப்பட்டது. சௌபகன். Nagapatam, & seap-ort town in the 2. துவாதசாதித்தரில் ஒருவன். District of Tanjore. [t was once the உருகீகீரயன் - விஷ்ணுவி னவதாரங்களில் capital of Pandya. - ஒன்று, தந்தை நாபிப்பிரசாபதி, தாய் மேரு. உால் - கல்லாலும் மரத்தாலும் பொருள் உருக்குமணி-இருக்குமணியைக் காண்க. - களை நசுக்கவும் சுத்தஞ் செய்யவு மமைத்த உருக்கும் கேசீ-பீஷ்மகன் குமான். இருக் குழிந்த உரு. பொருளை நசுக்கும் கருவி | மணியுடன் பிறந்தவன். உலக்கை . | உருக்தமதான்-பீஷ்மகன் குமரன். இருக் உரானஸ் - (Uranus) இது ஒரு நவீன கிர மணியுடன் பிறந்தவன். கம். இது சூரியனுக்கு ஏழாவது வட்டத் உருக்கும நேத்ரன் - பீஷ்மகன் குமான். தில் உள்ளது. இது (1781) இல், S. W.) இருக்குமணியுடன் பிறந்தவன். ஹர்சல் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருக்குமபாத-பீஷ்மகன் குமான். இருக் தாம். இது, (178) கோடியே (10) லக்ஷம் மணியுடன் பிறந்தவன். மைல் தூரத்திற்கப்பாலிருந்து சூரியனைச் உருக்குமன்- சாருமதிக்குத் தந்தை,
உய்யக்கொண்டார் 208 - உருக்குமன் னென ஊகித்தலாம் . இதனை வடநூலார் சுற்றி வருகிறதாம் . இது ( 30 686 ) சுமார் சம்பாவனாலங்கார மென்பர் . ( 84 ) வருஷகாலத்தில் சூரியனை ஒருமுறை உய்யக்கொண்டார் - 1 . நாதமுனிகளுக்குப் சுற்றி வருகிறது . இதன் குறுக்களவு பின்வந்த வைஷ்ணவாசாரியர் . இவர் ( 31 900 ) மைல் . - இதற்கு ( 4 ) உபக்கிர சயத்சேநாம்சமாய்க் கலி ( ஙசு உஎ ) இல் கங்களிருக்கின்றன என்பர் . இதனை அடு பராபவ சித்திரை புதன் கிழமையில் த்த வட்டத்தில் நெப்டியூன் கிரகம் இருக் அவதரித்தனர் . கிறதென்பர் . 2 . புண்டரீகாக்ஷரைக் காண்க . உரிசிசாசுவன் - சேநசித்தின் குமாரன் . உய்யவந்த தேவநாயனார் - 1 . இவர் உத்தர உரிசை தேவசன்மன் தேவி . இந்திரன் இவ பூமியி லிருந்து தக்ஷணயாத்திரையாகச் ' ளைக்கண்டு மோகித்து இருடியுருக்கொ சென்று காவிரிக்கரையி லெழுந்தருளி ண்டு வர விபுலனால் தப்பினவள் . ஆகா யிருக்கையில் திருவியலூர் ஆளுடைய யத்தில் போகும் அப்சரசின் மாலையைக் தேவநாயனார் இவரைக் கண்டு பணிந்து கண்டு புருஷனிடங் கூறி மாணாக்கனால் ஞானோபதேசம் பெற்றனர் . இவர் மாணா பெற்றுக்கொண்டவள் க்கர் வேண்டுகோளுக் கிரங்கித் திருவுந்தி உரிச்சொல் - பலவகைப்பட்ட பண்புகளை யார் என்னும் சைவசித்தாந்த சாத்திரம் யுங்கூறும் பெயராய் ஒரு குணத்தையும் திருவாய் மலர்ந்தருளினர் . இவர் திருக் ' பல குணத்தையுந் தழுவிப் பெயர்வினை கடவூர் உய்யவந்த தேவநாயனாருக்குப் களை நீங்காவாய்ப் பொருட்குரிமை பூண்டு பாமாசிரியர் . இவர் காலம் சாலிவாகன நடப்பன . சகம் க010 . உரிச்சொனிகண்டு - இது காங்கேய ரியற் 2 . இவர் திருக்கடவூர் . திருவியலூர் | றியது . உரிச்சொற்களைத் திரட்டிக் கூறிய ஆளுடைய தேவநாயனார்க்கு மாணாக்கர் . நூல் . இவர் ஸ்ரீ சிதம்பரத்தில் எழுந்தருளி யிரு உரிமைக்காரர் - இவர் தப்பட்டையடிப்ப க்கையில் தம்மையடுத்த மாணாக்கர் பொரு வர் . இவர்கள் தோட்டிகள் . பறைச்சாதியா ட்டு ஒரு சாத்திரஞ் செய்து நடேசர் சந்தி - ரில் சேர்ந்தவர்கள் . மதுரை முதலிய தியில் இட அவ்விடம் கருங்கற்படியில் இடங்களில் வசிப்போர் . சிலையாற்செய்த யானை அதை எடுத்து உரு - ஒரு அசுரன் துற்கனுக்குத் தந்தை . நடேசரிடம் இட்டது . ஆதலின் இவர் உருகன் - கிருஷ்ண ன் குமரன் . அருளிச்செய்த சாத்திரத்திற்குத் திருக் உருகாயன் - திரேதாயுகத்தில் விஷ்ணுவின் களிற்றுப்படியார் எனப் பெயரிட்டனர் . பெயர் . இவர் காலம் சாலிவாகனசகம் கக00 உருக்காதேவி - ( சர் . ) அரசர்மீளியின் பாரி . என்ப ர் . | உருக்கிரமர் - 1 . காச்யபருக்கு அதிதியிட உரகபுரி - தஞ்சாவூர் ஜில்லாவிலுள்ள கரை முதித்த குமார் . இவர் விஷ்ணுவின் திரு துறைப்பட்டணம் . இதுவே நாகப்பட்ட விக்ரமாவதாரம் . பாரி கீர்த்தி குமான் ணம் . அர்ச்சுனனால் ஜயிக்கப்பட்டது . சௌபகன் . Nagapatam & seap - ort town in the 2 . துவாதசாதித்தரில் ஒருவன் . District of Tanjore . [ t was once the உருகீகீரயன் - விஷ்ணுவி னவதாரங்களில் capital of Pandya . - ஒன்று தந்தை நாபிப்பிரசாபதி தாய் மேரு . உால் - கல்லாலும் மரத்தாலும் பொருள் உருக்குமணி - இருக்குமணியைக் காண்க . - களை நசுக்கவும் சுத்தஞ் செய்யவு மமைத்த உருக்கும் கேசீ - பீஷ்மகன் குமான் . இருக் குழிந்த உரு . பொருளை நசுக்கும் கருவி | மணியுடன் பிறந்தவன் . உலக்கை . | உருக்தமதான் - பீஷ்மகன் குமரன் . இருக் உரானஸ் - ( Uranus ) இது ஒரு நவீன கிர மணியுடன் பிறந்தவன் . கம் . இது சூரியனுக்கு ஏழாவது வட்டத் உருக்கும நேத்ரன் - பீஷ்மகன் குமான் . தில் உள்ளது . இது ( 1781 ) இல் S . W . ) இருக்குமணியுடன் பிறந்தவன் . ஹர்சல் என்பவரால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உருக்குமபாத - பீஷ்மகன் குமான் . இருக் தாம் . இது ( 178 ) கோடியே ( 10 ) லக்ஷம் மணியுடன் பிறந்தவன் . மைல் தூரத்திற்கப்பாலிருந்து சூரியனைச் உருக்குமன் - சாருமதிக்குத் தந்தை