அபிதான சிந்தாமணி

உமாறுபுலவன் 246 டார்லிங்டோனியர் தம்பதிகளை உமாமகேசுரராசப் பாவித்து பசையில் பற்றிக்கொள்ளப் பிடித்துக் அவர்களுக்கு வேண்டிய கொடுத்துப் போஜ கொள்வனவாகவும் இருக்கின் றன, மத்ய னமளித்து உபசரிப்பது. அமெரிக்காவில் வாழைப்பூவின் புற இதழ் உமாறுபுலவன் - சீதக்காதியின் மந்திரியா போன்று அகன்று ஓரத்தில் முட்கள் பெற் சிய அப்துல் காசிம் என்பவரால் சன்மா றும் இடையில் மினு மினுப்படைந்து னிக்கப்பட்டு மகம்மத்பியைப்பற்றிச் சீரா கூரிய முட்கள் பெற்றுமுள்ள இவைகளைப் புராணம் பாடிய லப்பை. பெற்ற ஒருவகைப் பூண்டிருக்கிறது. இத உமிழ்தலு மலசல மோசனம் செய்தலு னிடையிலுள்ள மினு மினுப்பைக் கண்டு மாகா இடங்கள் - புல் முளைத்துள்ள பூச்சிகள தனை அடைந்தவுடன் இலைகள் இடம், பயிர் விளைகின்ற இடம், பசுச் அப்பூச்சுகளை மூடிக்கொள்ள ஒருவகை சாணமுள்ள இடம், சுடுகாடு, பலர் நடமாடு திரவம் அதிலுண்டாகிப் பூச்சியைக் கரைத் 'மிடம், தீர்த்தம், கோயில், நிழலுள்ள இடம், துத் தின்கிறது. மற்றொருவகைச் செடி பசுமந்தை நிற்குமிடம், சாம்பல் முதலிய அமெரிக்காவில் உண்டு. அதன் இலைகள் இடங்களாம். சுணையுள்ளனவாயும் அகன்று அழுத்தமாக உமேசன் - உமாமகேசனைக் சாண்க. வும் இருக்கின்றன. இது, சுண்டெலி உமை - 1. சத்திக்கு ஒரு பெயர். மேனை ஒணான் போன்ற பிராணிகள் தன்னை யின் புத்ரி, பித்ருவம்சம் காண்க. நெருங்கிவரி னவற்றைத் தாவிப் பிடித்து '2. மகான் என்னும் கொதசருகான் இலைக்குன் வைத்துச் சுருட்டிக்கொண்டு தேவி | மாமிச முழுதும் உறிஞ்சியபின் விரிந்து 3. சத்தியாதனனைக் காண்க. விடுகிறது. உம்பர்க்காட்டி எங்கண்ணனார் - கடைச் 2. வீனஸ்பிளைட்ராப் (Venus Flytr சங்க மருவிய புலவர். ap) இப்பெயருள்ள மற்றொரு செடி அமெ உயர்வு நவிற்சியணி - அஃதாவது ஒரு ரிக்கா நாட்டிலுண்டு. இதனிலைகள் நீண்டு பொருளானது தன் சொல்லாற் சொல்லப் (உ) மடல்களாகப் பிரிந்து இருக்கின்றன. படாமற் கேட்போரை மகிழ்விப்பதும் ; மடல்களி னுள்ளிடத்தில் நுண்ணிய முட் இஃதஃதன்றென்று தெரிந்து தன்னிச் கள் நிறைந்திருக்கின்றன. பூச்சிகள் விரிக் சையாலாமென்று கொள்ளப்படுவதுமாகிய துன்ள இலைகளில் பட்டவுடன் இலைகள் ஆரோப நிச்சயத்திற்கு விஷய மாகுத குவிந்து பூச்சிகளை வெளிப்படுத்தாது லாம். இதனை வட எலார் அதிசயோக்தி கொன்று அடிப்பாகத்திற் செலுத்தி அதி யலங்காரமென்பர். லுள்ள திரவத்தால் கரைத்து உறிஞ்சி உயிச்சன் - திருதராட்டிரன், தன் குமாருள் விடுகிறது. | ஐவர், நான்கா நாள் யுத்தத்தில் இறக்கக் 3. சாாசினியா (Sarracenia) இது: கேட்டு விசனப்படும் போது திருதாாட்டிர அமெரிக்காவிலுள்ள ஒரு செடி, இதன் னைத் தேற்றிய நண்பன். இலைகள், உட்புறத்தில் குடைவுள்ளவாயும் உயிரல் பொருட்தணம் - அறிவு மயமாகிய மேற்புறம் குடத்தின் கழுத்துப்போல் ' உயிர் ஒன்றும் நீங்க மற்ற எல்லாப் குறுகி நுனிவிரிந்து மிருக்கும். இவ்விலை பொருட்குணங்களாம். யினுட்புறம் ஒருவகை மணம் உண்டு அந்த உயிரளபெடை - பாட்டில் ஒசை குறை மணம் பூச்சுகளை யுன்ளிழுக்க அவை சென் 'பின் அவ்வோசையை நிறைக்க நெட் று மீண்டும் வெளி வருதற்கியலாது சா டெழுத்தேழிலொன்று அளவில் நீளுதல். கின்றன அவற்றை அச்செடிகள் உணவா உயிரின் தொழிற்தணம் - துய்த்தல், தஞ் கக் கொள்ளுகின்றன. சல், தொழுதல், அணிதல், உய்த்த ல் 4. டார்லிங்டோனியா (Darlingtonia) முதலிய. (நன்.) இது, ஒருவகை உயிருண்ணிப் பூண்டு. உயிருண்ணிப்பூண்டுகள் - 1. இவ்வகைப் அமெரிக்காவிலுள்ளது. இதனிலைகள் பூண்டுகளும் செடிகளும் அமெரிக்கா தேச நீண்டு குழல்போல் நுனியில் குவிந்து த்தில் மிகுதியாக இருக்கின்றன. இவற் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது. இவ்விலையின் றுள் சிலவற்றில் பூச்சிகள் தாமே போய்ச் மேற்பக்கம் கண்ணாடி போலவும், அடிப் சிக்கிக் கொள்வனவும், சில தாமே பூச்சி பாகம் சிறு துவாரம் பெற்றும் இருக் எனைத் தாவிப் பிடிப்பனவும். சில தமது - கிறக. அக்களை வழியில் தேன் போன்ற பாம்
உமாறுபுலவன் 246 டார்லிங்டோனியர் தம்பதிகளை உமாமகேசுரராசப் பாவித்து பசையில் பற்றிக்கொள்ளப் பிடித்துக் அவர்களுக்கு வேண்டிய கொடுத்துப் போஜ கொள்வனவாகவும் இருக்கின் றன மத்ய னமளித்து உபசரிப்பது . அமெரிக்காவில் வாழைப்பூவின் புற இதழ் உமாறுபுலவன் - சீதக்காதியின் மந்திரியா போன்று அகன்று ஓரத்தில் முட்கள் பெற் சிய அப்துல் காசிம் என்பவரால் சன்மா றும் இடையில் மினு மினுப்படைந்து னிக்கப்பட்டு மகம்மத்பியைப்பற்றிச் சீரா கூரிய முட்கள் பெற்றுமுள்ள இவைகளைப் புராணம் பாடிய லப்பை . பெற்ற ஒருவகைப் பூண்டிருக்கிறது . இத உமிழ்தலு மலசல மோசனம் செய்தலு னிடையிலுள்ள மினு மினுப்பைக் கண்டு மாகா இடங்கள் - புல் முளைத்துள்ள பூச்சிகள தனை அடைந்தவுடன் இலைகள் இடம் பயிர் விளைகின்ற இடம் பசுச் அப்பூச்சுகளை மூடிக்கொள்ள ஒருவகை சாணமுள்ள இடம் சுடுகாடு பலர் நடமாடு திரவம் அதிலுண்டாகிப் பூச்சியைக் கரைத் ' மிடம் தீர்த்தம் கோயில் நிழலுள்ள இடம் துத் தின்கிறது . மற்றொருவகைச் செடி பசுமந்தை நிற்குமிடம் சாம்பல் முதலிய அமெரிக்காவில் உண்டு . அதன் இலைகள் இடங்களாம் . சுணையுள்ளனவாயும் அகன்று அழுத்தமாக உமேசன் - உமாமகேசனைக் சாண்க . வும் இருக்கின்றன . இது சுண்டெலி உமை - 1 . சத்திக்கு ஒரு பெயர் . மேனை ஒணான் போன்ற பிராணிகள் தன்னை யின் புத்ரி பித்ருவம்சம் காண்க . நெருங்கிவரி னவற்றைத் தாவிப் பிடித்து ' 2 . மகான் என்னும் கொதசருகான் இலைக்குன் வைத்துச் சுருட்டிக்கொண்டு தேவி | மாமிச முழுதும் உறிஞ்சியபின் விரிந்து 3 . சத்தியாதனனைக் காண்க . விடுகிறது . உம்பர்க்காட்டி எங்கண்ணனார் - கடைச் 2 . வீனஸ்பிளைட்ராப் ( Venus Flytr சங்க மருவிய புலவர் . ap ) இப்பெயருள்ள மற்றொரு செடி அமெ உயர்வு நவிற்சியணி - அஃதாவது ஒரு ரிக்கா நாட்டிலுண்டு . இதனிலைகள் நீண்டு பொருளானது தன் சொல்லாற் சொல்லப் ( ) மடல்களாகப் பிரிந்து இருக்கின்றன . படாமற் கேட்போரை மகிழ்விப்பதும் ; மடல்களி னுள்ளிடத்தில் நுண்ணிய முட் இஃதஃதன்றென்று தெரிந்து தன்னிச் கள் நிறைந்திருக்கின்றன . பூச்சிகள் விரிக் சையாலாமென்று கொள்ளப்படுவதுமாகிய துன்ள இலைகளில் பட்டவுடன் இலைகள் ஆரோப நிச்சயத்திற்கு விஷய மாகுத குவிந்து பூச்சிகளை வெளிப்படுத்தாது லாம் . இதனை வட எலார் அதிசயோக்தி கொன்று அடிப்பாகத்திற் செலுத்தி அதி யலங்காரமென்பர் . லுள்ள திரவத்தால் கரைத்து உறிஞ்சி உயிச்சன் - திருதராட்டிரன் தன் குமாருள் விடுகிறது . | ஐவர் நான்கா நாள் யுத்தத்தில் இறக்கக் 3 . சாாசினியா ( Sarracenia ) இது : கேட்டு விசனப்படும் போது திருதாாட்டிர அமெரிக்காவிலுள்ள ஒரு செடி இதன் னைத் தேற்றிய நண்பன் . இலைகள் உட்புறத்தில் குடைவுள்ளவாயும் உயிரல் பொருட்தணம் - அறிவு மயமாகிய மேற்புறம் குடத்தின் கழுத்துப்போல் ' உயிர் ஒன்றும் நீங்க மற்ற எல்லாப் குறுகி நுனிவிரிந்து மிருக்கும் . இவ்விலை பொருட்குணங்களாம் . யினுட்புறம் ஒருவகை மணம் உண்டு அந்த உயிரளபெடை - பாட்டில் ஒசை குறை மணம் பூச்சுகளை யுன்ளிழுக்க அவை சென் ' பின் அவ்வோசையை நிறைக்க நெட் று மீண்டும் வெளி வருதற்கியலாது சா டெழுத்தேழிலொன்று அளவில் நீளுதல் . கின்றன அவற்றை அச்செடிகள் உணவா உயிரின் தொழிற்தணம் - துய்த்தல் தஞ் கக் கொள்ளுகின்றன . சல் தொழுதல் அணிதல் உய்த்த ல் 4 . டார்லிங்டோனியா ( Darlingtonia ) முதலிய . ( நன் . ) இது ஒருவகை உயிருண்ணிப் பூண்டு . உயிருண்ணிப்பூண்டுகள் - 1 . இவ்வகைப் அமெரிக்காவிலுள்ளது . இதனிலைகள் பூண்டுகளும் செடிகளும் அமெரிக்கா தேச நீண்டு குழல்போல் நுனியில் குவிந்து த்தில் மிகுதியாக இருக்கின்றன . இவற் மூடிக்கொண்டிருக்கிறது . இவ்விலையின் றுள் சிலவற்றில் பூச்சிகள் தாமே போய்ச் மேற்பக்கம் கண்ணாடி போலவும் அடிப் சிக்கிக் கொள்வனவும் சில தாமே பூச்சி பாகம் சிறு துவாரம் பெற்றும் இருக் எனைத் தாவிப் பிடிப்பனவும் . சில தமது - கிறக . அக்களை வழியில் தேன் போன்ற பாம்