அபிதான சிந்தாமணி

உபநிஷத்து 240 உபபாதகங்கள் தபிராம்மணோபநிஷத், உசு. பிருகத் ரோபநிஷத், கூரு. கோபாலதபனோப சாபாலோபரிஷத், உஎ. நிருசம்மதாபநீ நிஷத், கசு. திருஷ்ணோபநிஷத், கஎ. யோபநிஷத், உஅ. காலாக்னிருத்ரோப யாஞ்ஞவல்கோபரிஷத், கஅ. வராகோ நிஷத், உக. மைத்திரேயோவுபநிஷத், பநிஷத், கக. சாட்யாய நீயோபரிஷத், கூ0. சுபாலோபநிஷத், க.க. கூரிகோப க00. அயக்கிரீவோபநிஷத், க0க. தத்தா நிஷத், கூஉ. மந்திரிகோபநிஷத், கூ கூ. த்ரேயோபநிஷத், 502. காருடோபநிஷத், சர்வசாரோபநிஷத், கூச. நிராலம் போப க0 ... கலிஸந்தாணோபநிஷத், காச நிஷத், கூடு. சுகாஹஸ்யோபநிஷத், கூசு சாபால்யுபநிஷத், காடு. சௌபாக்யலக்ஷ்மி வச்ாசூசியுபநிஷத், கூ எ. தேஜோபிந்துப யுபரிஷத், கசு. சாஸ்வ தீரஹஸ்யோப நிஷத் கூ. அ. நா தபிந்து பரிஷத், நக | நிஷத், 80எ. பஹ்ருசோபநிஷத், க0 அ. தியானபிந்து பரிஷத், 10. பிரமவித்யோ முக்திகோபரிஷத் முதலியவாம். பநிஷத், சக. யோசதத்வோ பநிஷத், உபபத்திசமை - உபயபக்ஷ சா தர்மியத்தி சஉ. ஆத்மபோதோபநிஷத், சி. நாரத | னால் சாதனம் பொருந்துமாறு கூறுதல். பரிவிராசகோபநிஷத், மு. திரிசிபிராம் | (தரு) | மணோபநிஷத், சடு, ஹீதோப நிஷத், உபபர்க்கணன் - நாரதரைக்காண்க. இவன் சசு. யோகசூடாமண்யுபநிஷத், சஎ.நிர்வா) பூர்வத்தில் நாரதமுனி. பிரமசாபத்தால் ணோபநிஷத், ச.அ. மண்டலப்பிராம்மணோ | த்ரமிளனுக்கும் களாவதிக்கும் புத்திரனா பநிஷத், சக. தக்ஷிணாமூர்த்தியுபரிஷத், ய்ப் பிறந்தவன். 10. சரபோபநிஷத், டுக. ஸ்கந்தோப உப்பாண்டவர் - இளம்பஞ்ச பாண்டவர்க் நிஷத், ருஉ, திரிபாதவிபூதி மஹாநாராய கொரு பெயர்.. ணோபநிஷத், குக. அத்வய தார கோப உபபாதகங்கள்-கோவதை, காலத்தில் உபா நிஷத், நிச. ராமாஹஸ்யோநிஷத், ருரு. யனம் அடையாதிருத்தல், களவு, கடன் ராமதாபநீயோபநிஷத், டுசு. வாசுதே - தீர்க்காதிருத்தல், ஆஹி தாக்கினி இன்றி வோபநிஷத், ருஎ, முத்கலோபநிஷத், 'இருத்தல், விற்கக்கூடாப்பொருள் விற் – அ. சாண்டில்யோபநிஷத், நக. பைங்க றல், மூத்தோன்மணஞ் செய்யா தமுன் லோபரிஷத், சு0. பிக்ஷகோபநிஷத், மணங்கொள்ளுதல், பொருள் கொடுத்து சுக. மஹோபரிஷத், சுஉ, சாரீரகோப வேதாத்யயனம் அடைதல், பொருள் நிஷத், சுக யோகசிகோபரிஷத், கச, பெற்றுவேதா த்யயனம் கூறல், பாதார துரியாதீதாவதூ தோபநிஷத், சுரு. கமனம், நிஷே தவட்டி வாங்கல், உப்புண் ஸந்யாஸோபநிஷத், சுசு. பரமஹம்ஸப டாக்கல், க்ஷத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் ரிவ்ராஜகோபநிஷத், சுஎ, அக்ஷமாலிகோ ஸ்திரீகளை வதைத்தல், நிந்திக்கத்தக்க பநிஷத், சுஅ. அவ்யக்தோபநிஷத், சுக பொருளால் ஜீவித்தல், கடவுள் இல்லை கொக்ஷரோபநிஷத், எ0 அந்தபூர்ணோப என்றல், விரதலோபம், பிள்ளைகளை விற் நிஷத், எக. சூர்யோபநிஷத், எ உ. அzயு றல், தன தான்ய பசுக்களைக் களவுசெய் பநிஷத், எக. அத்யாத்மோபநிஷத், எச தல், யாகஞ்செய்ய அருகாலார்க்கு யாகஞ் குண்டிகோபநிஷத், எரு . சாவித்ரியும் செய்வித்தல், தாய் தந்தை குமாரை விட்டு நிஷத், எசு. ஆத்மோபநிஷத், எஎ. பாசு விடல், கன்னியர் மேல் குற்றங்கூறல், தம பதபிரம்மோபநிஷத், எ அ . பரப்பிரம்மோ யன் விவாகமின்றி இருக்கத் தம்பியால் பநிஷத் எக. அவதூதோபநிஷத், அ. யாகஞ் செய்வித்துக் கொளல், க.டம், திரிபுர தாபிக்யுபநிஷத், அக. தேவ்யு ப விய தலோபம், ஸ்வபிரயோஜனம் பற்றி நிஷத், அ உ திரிபுரோபநிஷத், அகூ, கரோ பாகாதி கிரியாரம்பம், கள் குடித்த ஸ்திரீ பநிஷத், அச. பாவனோபநிஷத், அடு யுடன் போகித்தல், வேதாத்யயனம் யாகாக் நத்ர ஹ்ருதயோபநிஷத், அசு. யோக னிவிடல், குமானை நீக்கிவிடல், பந்துக்களை குண்டல்யுபநிஷத், அஎ, பஸ்மசாபாலோ விட்டு விடல், சமைத்தற்பொருட்டு மாங் பநிஷத் அ அ. ருத்ராக்ஷ ஜாபாலோபரிஷத், களை வெட்டுதல், ஸ்திரீகளாலும் ஹிம்சை அக. கணபத்யுபநிஷத், க0. தர்சநோப யாலும் ஒளஷதத்தாலும் ஜீவனஞ்செய்தல், நிஷத், கக தாரஸாரோபநிஷத், கஉ, சொக்கட்டான் சூது முதலிய ஆட்டுவித் மஹா வாக்யோபநிஷத், க, பஞ்சப்பிரம் தல், தன்னை விக்ரயித்தல், சூத்திர சேவ் மோபரிஷத், கூச. பிராணாக்னி ஹோத் யம், நீசனுடன் சிநேகம், ஹீனஸ்திரீய
உபநிஷத்து 240 உபபாதகங்கள் தபிராம்மணோபநிஷத் உசு . பிருகத் ரோபநிஷத் கூரு . கோபாலதபனோப சாபாலோபரிஷத் உஎ . நிருசம்மதாபநீ நிஷத் கசு . திருஷ்ணோபநிஷத் கஎ . யோபநிஷத் உஅ . காலாக்னிருத்ரோப யாஞ்ஞவல்கோபரிஷத் கஅ . வராகோ நிஷத் உக . மைத்திரேயோவுபநிஷத் பநிஷத் கக . சாட்யாய நீயோபரிஷத் கூ0 . சுபாலோபநிஷத் . . கூரிகோப க00 . அயக்கிரீவோபநிஷத் க0க . தத்தா நிஷத் கூஉ . மந்திரிகோபநிஷத் கூ கூ . த்ரேயோபநிஷத் 502 . காருடோபநிஷத் சர்வசாரோபநிஷத் கூச . நிராலம் போப க0 . . . கலிஸந்தாணோபநிஷத் காச நிஷத் கூடு . சுகாஹஸ்யோபநிஷத் கூசு சாபால்யுபநிஷத் காடு . சௌபாக்யலக்ஷ்மி வச்ாசூசியுபநிஷத் கூ . தேஜோபிந்துப யுபரிஷத் கசு . சாஸ்வ தீரஹஸ்யோப நிஷத் கூ . . நா தபிந்து பரிஷத் நக | நிஷத் 80எ . பஹ்ருசோபநிஷத் க0 . தியானபிந்து பரிஷத் 10 . பிரமவித்யோ முக்திகோபரிஷத் முதலியவாம் . பநிஷத் சக . யோசதத்வோ பநிஷத் உபபத்திசமை - உபயபக்ஷ சா தர்மியத்தி சஉ . ஆத்மபோதோபநிஷத் சி . நாரத | னால் சாதனம் பொருந்துமாறு கூறுதல் . பரிவிராசகோபநிஷத் மு . திரிசிபிராம் | ( தரு ) | மணோபநிஷத் சடு ஹீதோப நிஷத் உபபர்க்கணன் - நாரதரைக்காண்க . இவன் சசு . யோகசூடாமண்யுபநிஷத் சஎ . நிர்வா ) பூர்வத்தில் நாரதமுனி . பிரமசாபத்தால் ணோபநிஷத் . . மண்டலப்பிராம்மணோ | த்ரமிளனுக்கும் களாவதிக்கும் புத்திரனா பநிஷத் சக . தக்ஷிணாமூர்த்தியுபரிஷத் ய்ப் பிறந்தவன் . 10 . சரபோபநிஷத் டுக . ஸ்கந்தோப உப்பாண்டவர் - இளம்பஞ்ச பாண்டவர்க் நிஷத் ருஉ திரிபாதவிபூதி மஹாநாராய கொரு பெயர் . . ணோபநிஷத் குக . அத்வய தார கோப உபபாதகங்கள் - கோவதை காலத்தில் உபா நிஷத் நிச . ராமாஹஸ்யோநிஷத் ருரு . யனம் அடையாதிருத்தல் களவு கடன் ராமதாபநீயோபநிஷத் டுசு . வாசுதே - தீர்க்காதிருத்தல் ஆஹி தாக்கினி இன்றி வோபநிஷத் ருஎ முத்கலோபநிஷத் ' இருத்தல் விற்கக்கூடாப்பொருள் விற் . சாண்டில்யோபநிஷத் நக . பைங்க றல் மூத்தோன்மணஞ் செய்யா தமுன் லோபரிஷத் சு0 . பிக்ஷகோபநிஷத் மணங்கொள்ளுதல் பொருள் கொடுத்து சுக . மஹோபரிஷத் சுஉ சாரீரகோப வேதாத்யயனம் அடைதல் பொருள் நிஷத் சுக யோகசிகோபரிஷத் கச பெற்றுவேதா த்யயனம் கூறல் பாதார துரியாதீதாவதூ தோபநிஷத் சுரு . கமனம் நிஷே தவட்டி வாங்கல் உப்புண் ஸந்யாஸோபநிஷத் சுசு . பரமஹம்ஸப டாக்கல் க்ஷத்திரியர் வைசியர் சூத்திரர் ரிவ்ராஜகோபநிஷத் சுஎ அக்ஷமாலிகோ ஸ்திரீகளை வதைத்தல் நிந்திக்கத்தக்க பநிஷத் சுஅ . அவ்யக்தோபநிஷத் சுக பொருளால் ஜீவித்தல் கடவுள் இல்லை கொக்ஷரோபநிஷத் எ0 அந்தபூர்ணோப என்றல் விரதலோபம் பிள்ளைகளை விற் நிஷத் எக . சூர்யோபநிஷத் . அzயு றல் தன தான்ய பசுக்களைக் களவுசெய் பநிஷத் எக . அத்யாத்மோபநிஷத் எச தல் யாகஞ்செய்ய அருகாலார்க்கு யாகஞ் குண்டிகோபநிஷத் எரு . சாவித்ரியும் செய்வித்தல் தாய் தந்தை குமாரை விட்டு நிஷத் எசு . ஆத்மோபநிஷத் எஎ . பாசு விடல் கன்னியர் மேல் குற்றங்கூறல் தம பதபிரம்மோபநிஷத் . பரப்பிரம்மோ யன் விவாகமின்றி இருக்கத் தம்பியால் பநிஷத் எக . அவதூதோபநிஷத் . யாகஞ் செய்வித்துக் கொளல் . டம் திரிபுர தாபிக்யுபநிஷத் அக . தேவ்யு விய தலோபம் ஸ்வபிரயோஜனம் பற்றி நிஷத் திரிபுரோபநிஷத் அகூ கரோ பாகாதி கிரியாரம்பம் கள் குடித்த ஸ்திரீ பநிஷத் அச . பாவனோபநிஷத் அடு யுடன் போகித்தல் வேதாத்யயனம் யாகாக் நத்ர ஹ்ருதயோபநிஷத் அசு . யோக னிவிடல் குமானை நீக்கிவிடல் பந்துக்களை குண்டல்யுபநிஷத் அஎ பஸ்மசாபாலோ விட்டு விடல் சமைத்தற்பொருட்டு மாங் பநிஷத் . ருத்ராக்ஷ ஜாபாலோபரிஷத் களை வெட்டுதல் ஸ்திரீகளாலும் ஹிம்சை அக . கணபத்யுபநிஷத் க0 . தர்சநோப யாலும் ஒளஷதத்தாலும் ஜீவனஞ்செய்தல் நிஷத் கக தாரஸாரோபநிஷத் கஉ சொக்கட்டான் சூது முதலிய ஆட்டுவித் மஹா வாக்யோபநிஷத் பஞ்சப்பிரம் தல் தன்னை விக்ரயித்தல் சூத்திர சேவ் மோபரிஷத் கூச . பிராணாக்னி ஹோத் யம் நீசனுடன் சிநேகம் ஹீனஸ்திரீய