அபிதான சிந்தாமணி

உபசுந்தன் 239 உபநிஷத்து னம், அர்க்கியம், பாத்தியம், ஆசமனீயம், உபநிஷத்து --1. இறைவனைக் குறித்துத் ஸ்நானம், வஸ்திரம், எஞ்ஞசூத்திரம், பூஷ துதிக்கும் வேதபாகம். இச்சொல், உப, ணம், கந்தம், அக்ஷதை, புஷ்பம், தூபம், நி, சத்து எனும் மூன்று பதத்தால் ஆகி தீபம், நைவேத்யம், அமுதவாசனம், நீரா யது. உப - என்பதற்கு, அருகென்றும், சனம், தர்ப்பணம், பலார்ப்பணம், தாம் B - என்பதற்கு, செம்மையென்றும், சத்- பூலம், பிரதக்ஷிணம், நமஸ்காரம், ஸ்தோத் என்பதற்கு அடையப்பட்ட தென்பது திரம், புராணபடனம், சத்திரம், சாமரம், பொருள், பின்னும் உபநிஷத்திற்கு, விசிறி, மஞ்சம், சங்கீதம், நிருத்தம், வாச் வே தாந்தமென்றும், வேதசிரம் என்றும், சியம் ஆத்மாரோபணமாம், ரகஸ்யமென்றும் பல நாமங்கள் உள. உபசுந்தன் - இரண்யகசிபுவின் குலத்தவன் இருக்கு எசஸ் சாமாதர்வண வேதங்களி நிகும்பன் குமான், திலோத்தமையைக் லிருந்து (கக அ0) உபநிஷத்துக்கள் தோன் காண்க. றின. எவ்வாறெனின் இருக்கினின்று (உக) உபசுருதி - 1. அபிமான தேவதையாகிய சாகைகளும், எசுர் வேதத்தில் (க0க) துர்க்காதேவி. இந்திராணி பால் பூஜிக்கப் சாகைகளும், சாமவேதத்தில் (க000) பட்டவள். சாகைகளும், அதர்வண வேதத்தில் (டு) 2 தருமதேவதை, இந்திராணியைக் சாகைகளும் உண்டாயின. இவற்றுள் சில காண்க. (அ PO) கர்மங்களைப் போதிப்பன ஆதலால் 3. ஒரு காரியத்தை யெண்ணிச் செய் அவை கர்மகாண்டமென்றும், சில (உங2) கையில் சமயத்திற்கும் வார்த்தைக்கும் த்யேய பிரமத்தைப் போதிக்குமாதலால் பொருந்தியும் பொருந்தாமலும் அந்நியர் அவை உபாசனா காண்டமெனவும், சில கூறும் வாக்கு என்பர். (க0அ) ஞேயப்பிரமத்தைப் போதிக்குமாத உபச்கான் -புரஞ்சயனுக்கு நண்பன். லால் அவை ஞான காண்டம் என்றும் பெயர் பெறும். சிலர் உபநிஷத்துக்கள், உபச்சான் - ஒரு அரசன் தேவரும் முனிவ ரும் யாகத்தில் உயிர்வதை செய்தல் நன் (உ கூரு) என்றும், சிலர், (கஅம்) என்றும், றோ (அசம்.) மூன்று வருஷத்து நெற் சிலர் (க.அ ) என்றும் கூறுவர். (க0அ) வழ கொண்டு யாகஞ்செய்தல் நலனோ என்று ங்கி வருகின்றன. இவற்றுள் தசோய கேட்கத் தேவர்பக்ஷமாய் உயிர்க்கொலை நிஷத்துக்கள் மிக்கபிரசஸ்தமாக விருக்கிய நன்றெனத் தீர்மானித்தவன். றன. தசோபநிஷத்துக்களாவன, ஈசோ வா சோபநிஷத்து, கேனோப நிஷத்து, பதானவி- இரண்யாக்ஷன் பாரி. விச்சுவா நான் பெண். முண்டகோப நிஷத்து, மாண்டுக்யோப நிஷத்து, தைத்திரீயோபநிஷத்து, ஐதரே பதிட்டன் - சண்முகசே தாவீரன். யோபநிஷத்து, சாந்தோக்யோப நிஷத்து, பதிட்டா - சம்வர்த்தனன் தேவி. பிருகு தாரண்ய கோபநிஷத் என்பனவாம். பதேவன்-1. அக்குரூான் குமரன். உபநிஷத்துக்களின் நூற்றெட்டு பேத . தேவகன் குமான. மாவன. க. வாஜஸ நேயம், உ. தலவ 3. ருத்திரசாவர்ணி மநுப்புதான். காரம், கூ. கடோபநிஷத், ச பிரச்நோப உட தேவா - தேவகன் குமரி, நிஷத், ந. முண்டகோபநிஷத், சு. மாண் உபதேவி - தேவகன் பெண். வசுதேவன் இக்யோபநிஷத், எ. தைத்திரீயோபநிஷத், பாரி. இவள் குமரர்கள் கல்பவிருஷ்டி அ. ஐதரேயோபநிஷத், க. சாந்தோக் முதலியவர். யோட நிஷத், க0. பிருகதாரண்யம், கக. உபநந்தன் - 1 யதுவம்சத்து நந்தன் தம்பி பிரம்மோபநிஷத், கஉ. கைவல்யோபநிஷத் வசுதேவன் குமான், தாய், மத்திரை அல் கூ. சாபாலோபநிஷத், கச. சிவேதாச்வத லது பத்திரை.. ரோபரிஷத், கரு. அம்சோபநிஷத், சுசு 2. திருதராட்டிரன் குமரன். ஆருணிகோபநிஷத், கஎ. கர்ப்போபநிஷ உபநிதி - எந்தப் பொருள் அதன் உருவக் த், க அ. நாராயணோபநிஷத், கசு. பரமஹம் கணக்கைக் கூருது அயலானிடத்தில் சோபநிஷத், 20. அமிர் தபிந்தூபநிஷத், கொடுக்கப்பட்டதோ அப்பொருள் உப உக. அமிர்தநாதோபநிஷத், உஉ. அதர்வசி நிதி யெனப்படும். அப்பொருள் கொடுத்த ரோபநிஷத், உ, அமிர்தசி கோபநிஷத், வண்ணமே பெறத்தக்கது. உச. மைத்திராயண்யுபநிஷத், உடு, கௌ
உபசுந்தன் 239 உபநிஷத்து னம் அர்க்கியம் பாத்தியம் ஆசமனீயம் உபநிஷத்து - - 1 . இறைவனைக் குறித்துத் ஸ்நானம் வஸ்திரம் எஞ்ஞசூத்திரம் பூஷ துதிக்கும் வேதபாகம் . இச்சொல் உப ணம் கந்தம் அக்ஷதை புஷ்பம் தூபம் நி சத்து எனும் மூன்று பதத்தால் ஆகி தீபம் நைவேத்யம் அமுதவாசனம் நீரா யது . உப - என்பதற்கு அருகென்றும் சனம் தர்ப்பணம் பலார்ப்பணம் தாம் B - என்பதற்கு செம்மையென்றும் சத் பூலம் பிரதக்ஷிணம் நமஸ்காரம் ஸ்தோத் என்பதற்கு அடையப்பட்ட தென்பது திரம் புராணபடனம் சத்திரம் சாமரம் பொருள் பின்னும் உபநிஷத்திற்கு விசிறி மஞ்சம் சங்கீதம் நிருத்தம் வாச் வே தாந்தமென்றும் வேதசிரம் என்றும் சியம் ஆத்மாரோபணமாம் ரகஸ்யமென்றும் பல நாமங்கள் உள . உபசுந்தன் - இரண்யகசிபுவின் குலத்தவன் இருக்கு எசஸ் சாமாதர்வண வேதங்களி நிகும்பன் குமான் திலோத்தமையைக் லிருந்து ( கக அ0 ) உபநிஷத்துக்கள் தோன் காண்க . றின . எவ்வாறெனின் இருக்கினின்று ( உக ) உபசுருதி - 1 . அபிமான தேவதையாகிய சாகைகளும் எசுர் வேதத்தில் ( க0க ) துர்க்காதேவி . இந்திராணி பால் பூஜிக்கப் சாகைகளும் சாமவேதத்தில் ( க000 ) பட்டவள் . சாகைகளும் அதர்வண வேதத்தில் ( டு ) 2 தருமதேவதை இந்திராணியைக் சாகைகளும் உண்டாயின . இவற்றுள் சில காண்க . ( PO ) கர்மங்களைப் போதிப்பன ஆதலால் 3 . ஒரு காரியத்தை யெண்ணிச் செய் அவை கர்மகாண்டமென்றும் சில ( உங2 ) கையில் சமயத்திற்கும் வார்த்தைக்கும் த்யேய பிரமத்தைப் போதிக்குமாதலால் பொருந்தியும் பொருந்தாமலும் அந்நியர் அவை உபாசனா காண்டமெனவும் சில கூறும் வாக்கு என்பர் . ( க0அ ) ஞேயப்பிரமத்தைப் போதிக்குமாத உபச்கான் - புரஞ்சயனுக்கு நண்பன் . லால் அவை ஞான காண்டம் என்றும் பெயர் பெறும் . சிலர் உபநிஷத்துக்கள் உபச்சான் - ஒரு அரசன் தேவரும் முனிவ ரும் யாகத்தில் உயிர்வதை செய்தல் நன் ( கூரு ) என்றும் சிலர் ( கஅம் ) என்றும் றோ ( அசம் . ) மூன்று வருஷத்து நெற் சிலர் ( . ) என்றும் கூறுவர் . ( க0அ ) வழ கொண்டு யாகஞ்செய்தல் நலனோ என்று ங்கி வருகின்றன . இவற்றுள் தசோய கேட்கத் தேவர்பக்ஷமாய் உயிர்க்கொலை நிஷத்துக்கள் மிக்கபிரசஸ்தமாக விருக்கிய நன்றெனத் தீர்மானித்தவன் . றன . தசோபநிஷத்துக்களாவன ஈசோ வா சோபநிஷத்து கேனோப நிஷத்து பதானவி - இரண்யாக்ஷன் பாரி . விச்சுவா நான் பெண் . முண்டகோப நிஷத்து மாண்டுக்யோப நிஷத்து தைத்திரீயோபநிஷத்து ஐதரே பதிட்டன் - சண்முகசே தாவீரன் . யோபநிஷத்து சாந்தோக்யோப நிஷத்து பதிட்டா - சம்வர்த்தனன் தேவி . பிருகு தாரண்ய கோபநிஷத் என்பனவாம் . பதேவன் - 1 . அக்குரூான் குமரன் . உபநிஷத்துக்களின் நூற்றெட்டு பேத . தேவகன் குமான . மாவன . . வாஜஸ நேயம் . தலவ 3 . ருத்திரசாவர்ணி மநுப்புதான் . காரம் கூ . கடோபநிஷத் பிரச்நோப உட தேவா - தேவகன் குமரி நிஷத் . முண்டகோபநிஷத் சு . மாண் உபதேவி - தேவகன் பெண் . வசுதேவன் இக்யோபநிஷத் . தைத்திரீயோபநிஷத் பாரி . இவள் குமரர்கள் கல்பவிருஷ்டி . ஐதரேயோபநிஷத் . சாந்தோக் முதலியவர் . யோட நிஷத் க0 . பிருகதாரண்யம் கக . உபநந்தன் - 1 யதுவம்சத்து நந்தன் தம்பி பிரம்மோபநிஷத் கஉ . கைவல்யோபநிஷத் வசுதேவன் குமான் தாய் மத்திரை அல் கூ . சாபாலோபநிஷத் கச . சிவேதாச்வத லது பத்திரை . . ரோபரிஷத் கரு . அம்சோபநிஷத் சுசு 2 . திருதராட்டிரன் குமரன் . ஆருணிகோபநிஷத் கஎ . கர்ப்போபநிஷ உபநிதி - எந்தப் பொருள் அதன் உருவக் த் . நாராயணோபநிஷத் கசு . பரமஹம் கணக்கைக் கூருது அயலானிடத்தில் சோபநிஷத் 20 . அமிர் தபிந்தூபநிஷத் கொடுக்கப்பட்டதோ அப்பொருள் உப உக . அமிர்தநாதோபநிஷத் உஉ . அதர்வசி நிதி யெனப்படும் . அப்பொருள் கொடுத்த ரோபநிஷத் அமிர்தசி கோபநிஷத் வண்ணமே பெறத்தக்கது . உச . மைத்திராயண்யுபநிஷத் உடு கௌ