அபிதான சிந்தாமணி

உத்தராதித்தன் 237 - பேடியுருக் கொண்ட அருச்சுனன் உண் | நோயைப் போக்கி முன்போல் திருவிழா மையுருக் காட்டிய காலத்தில் அருச்சு நடத்தினர். னுக்குத் தேரோட்டிப் பசுக்கூட்டத்தை உத்தவர் -1. பிரகஸ்பதியின் சீடர். வசு மீட்டவன். முதனாள் யுத்தத்தில் சல்லி தேவன் தம்பியாகிய தேவ பாகன் குமார். யனால் மாண்டவன். கண்ணனைப்போலுருவியற்றிப் பூசித்தவர். 2. கனகவிசயர்க்குத் துணையான ஓர் விதுரருக்குத் தத்வமுபதேசித்தவர். பூர்வ அரசன். (சிலப்பதிகாரம்) சன்மத்தில் வசுவாயிருந்தவர். கிருஷ்ண உத்தராதித்தன் - விரதன் என்னும் வேதிய னுக்கு மந்திரி. இவர் கிருஷ்ணனால் நந்த னுக்கும் சுபவிரதை யென்றவளுக்கும் கோபிகைகளைச் சமாதானஞ் செய்விக்க சுலக்ஷணை யென்னும் ஒரு புத்திரி இருந் அனுப்பப்பட்டவர். கிருஷ்ணனால் தத் தனள். இவள் உத்தராதித்தனை அடைந்து வோபதேசம் பெற்றவர். தவஞ்செய்கையில் ஒரு ஆடு அவளை வலஞ் 2. நகுஷன் குமான். செய்து வந்தது. ஒரு நாள் சிவபிரான் உத்தாநபரிகசு-(சூ) சையாதியின் குமான். பிராட்டியுட னணைந்து வேண்டிய கேள் உத்தாநபர் கீ- சர்யாதி குமரன், என்ன சுலக்ஷணை இந்த ஆட்டிற்கு நற் உத்தாநபாதன் - சுவாயம்பு மனுவிற்குச் சத பதவி தருக எனப் பிராட்டியார் இந்த ஆடு ரூபியிட முதித்த இரண்டாங் குமரன். காசிமன்னன் புதல்வியாய்ப் பிறகு முத்தி இவனுக்குச் சுநீதி, சுருசி என இரண்டு யடைக என்று சுலக்ஷணையைத் தோழி பாரிகள். இவ்விருவரில் சுருசியிடத்தில் யாகக் கொண்டனள். அரசன் ஆசைவைத்துச் சுநீதியையும் உத்தராபதி - சிறுத்தொண்டர் பொருட்டு அவள் குமானையும் அலஷ்யம் செய்திருக் கையில் சுநீதி குமானாகிய துருவன், தாய் ஆத்தி விருக்ஷத்தடியில் இருந்த சிவமூர்த்தி யின் பெயர். தந்தையரை விட்டு நீங்கித் தவமேற்கொ ண்டு காசிபராச்சிரமமடைந்து உபதேசம் உத்தரை - மச்ச தேசாதிபதியாகிய விரா பெற்று விஷ்ணுவை யெண்ணித் தவ டன் குமரி, தாய் சுதக்ஷணை, பரீக்ஷித்தின் மியற்றித் துருவபதம் பெற்றனன். இவ தாய், அருச்சுனனிடம் நடனம் பயின்ற னுக்குச் சுருசியிடம் பிறந்த குமரன் உத் வள். அசுவத்தாமன், பாண்டவர் கருவறு தமன். க்க ஏவிய அத்திரம் இவள் கருவிலிருந்த உத்தாமதசுமை- உமாதேவியாரின் தோழி தண்டதைச் சேதிக்கப் புகுதகாலத்தில்ய ரில் ஒருத்தி, தேவி கௌரியாக வரம் அவ்வத்திரத்தால் கெடுதி உண்டாகமல் பெற நீங்கியகாலத்துத் திருக்கைலையில் விஷ்ணு மூர்த்தியால் காக்கப்பட்டவள். காவலாக நின்றவள். அபிமன்யுவின் தேவி. உத்தாரகன்-உபமன்யு. உத்தவசித்கனர் - தாரூர் எனும் கிராமத் உத்தாரமடங்கம் - இது நாடக விகற்பத் தில் இருந்த வேதியர். இவர் ராமபஜனை தொன்று. இது, மக்கள் பலரைத் தலை செய்து கொண்டிருக்கும் நாட்களில் ஸ்ரீ வராகப் பெற்றும் பெரும் பொல்லாத ராமநவமியன்று பிதருபட்டண மடைந்து பேருடைத்தாய்ப் பெண்களாலாற்றப்பட் உற்சவங் கொண்டாடுகையில் திருவிழா டுச்சந்தி ஐந்து முடையது. (வீரசோழியம்). வீதி வலம்வா அவ்விடமிருந்த துருக்கர் உத்தாலகர் -1. தௌமியர் மாணாக்கர். வலம் வராதபடி தொந்தரைசெய்து வேதி இவர்குமான் சுவேதகேது. முதலில் பெண் யரை அடிக்க வேதியர்கள் உத்தவசிக்கன கள், வரம்பில்லாமல் பரபுருஷரைப் புண ரிடம்கூறத் தாசர் பெருமாளைத் துதிக்கப் ர்ந்திருந்தனர். ஒருநாள் இவர் தேவி ருது பெருமாளிட மிருந்த அநுமன் கோபங் ஸ்நானஞ்செய்து மீளுகையில் ஒரு வேதி கொண்டு அவ்விடமிருந்த மசீதை இடித் யன் இவர் மனைவியைப் புத்திர வாஞ்சை துத் தள்ளினன். இதை அறிந்து துருக்க க்காக யாசிக்க இவர் கோபித்து இது முதல் ராசன் கோபிக்க அவனுக்கு வயிற்று வலி பெண்கள் பரபுருஷரைச் சேரக்கூடா கண்டு வருந்தி அவ்விடமிருந்த பக்கிரி தெனக் கட்டளையிட்டவர். யிடங்கூறப் பக்கிரி அநுமனைத் துதித்துத் 2. அருணன் புத்ரர். தாசரிட மடைந்து பிரார்த்திக்கத் தாசர் உத்தி (52) - நுதலிப்புகுதல், ஒத்து பெருமாளை வேண்டி அவனடைந்த முறைவைப்பு, தொகுத்துச்சுட்டல், வகுத் 2 கட்டளை பருவரைத்து இது வன் தாசர்
உத்தராதித்தன் 237 - பேடியுருக் கொண்ட அருச்சுனன் உண் | நோயைப் போக்கி முன்போல் திருவிழா மையுருக் காட்டிய காலத்தில் அருச்சு நடத்தினர் . னுக்குத் தேரோட்டிப் பசுக்கூட்டத்தை உத்தவர் - 1 . பிரகஸ்பதியின் சீடர் . வசு மீட்டவன் . முதனாள் யுத்தத்தில் சல்லி தேவன் தம்பியாகிய தேவ பாகன் குமார் . யனால் மாண்டவன் . கண்ணனைப்போலுருவியற்றிப் பூசித்தவர் . 2 . கனகவிசயர்க்குத் துணையான ஓர் விதுரருக்குத் தத்வமுபதேசித்தவர் . பூர்வ அரசன் . ( சிலப்பதிகாரம் ) சன்மத்தில் வசுவாயிருந்தவர் . கிருஷ்ண உத்தராதித்தன் - விரதன் என்னும் வேதிய னுக்கு மந்திரி . இவர் கிருஷ்ணனால் நந்த னுக்கும் சுபவிரதை யென்றவளுக்கும் கோபிகைகளைச் சமாதானஞ் செய்விக்க சுலக்ஷணை யென்னும் ஒரு புத்திரி இருந் அனுப்பப்பட்டவர் . கிருஷ்ணனால் தத் தனள் . இவள் உத்தராதித்தனை அடைந்து வோபதேசம் பெற்றவர் . தவஞ்செய்கையில் ஒரு ஆடு அவளை வலஞ் 2 . நகுஷன் குமான் . செய்து வந்தது . ஒரு நாள் சிவபிரான் உத்தாநபரிகசு - ( சூ ) சையாதியின் குமான் . பிராட்டியுட னணைந்து வேண்டிய கேள் உத்தாநபர் கீ - சர்யாதி குமரன் என்ன சுலக்ஷணை இந்த ஆட்டிற்கு நற் உத்தாநபாதன் - சுவாயம்பு மனுவிற்குச் சத பதவி தருக எனப் பிராட்டியார் இந்த ஆடு ரூபியிட முதித்த இரண்டாங் குமரன் . காசிமன்னன் புதல்வியாய்ப் பிறகு முத்தி இவனுக்குச் சுநீதி சுருசி என இரண்டு யடைக என்று சுலக்ஷணையைத் தோழி பாரிகள் . இவ்விருவரில் சுருசியிடத்தில் யாகக் கொண்டனள் . அரசன் ஆசைவைத்துச் சுநீதியையும் உத்தராபதி - சிறுத்தொண்டர் பொருட்டு அவள் குமானையும் அலஷ்யம் செய்திருக் கையில் சுநீதி குமானாகிய துருவன் தாய் ஆத்தி விருக்ஷத்தடியில் இருந்த சிவமூர்த்தி யின் பெயர் . தந்தையரை விட்டு நீங்கித் தவமேற்கொ ண்டு காசிபராச்சிரமமடைந்து உபதேசம் உத்தரை - மச்ச தேசாதிபதியாகிய விரா பெற்று விஷ்ணுவை யெண்ணித் தவ டன் குமரி தாய் சுதக்ஷணை பரீக்ஷித்தின் மியற்றித் துருவபதம் பெற்றனன் . இவ தாய் அருச்சுனனிடம் நடனம் பயின்ற னுக்குச் சுருசியிடம் பிறந்த குமரன் உத் வள் . அசுவத்தாமன் பாண்டவர் கருவறு தமன் . க்க ஏவிய அத்திரம் இவள் கருவிலிருந்த உத்தாமதசுமை - உமாதேவியாரின் தோழி தண்டதைச் சேதிக்கப் புகுதகாலத்தில்ய ரில் ஒருத்தி தேவி கௌரியாக வரம் அவ்வத்திரத்தால் கெடுதி உண்டாகமல் பெற நீங்கியகாலத்துத் திருக்கைலையில் விஷ்ணு மூர்த்தியால் காக்கப்பட்டவள் . காவலாக நின்றவள் . அபிமன்யுவின் தேவி . உத்தாரகன் - உபமன்யு . உத்தவசித்கனர் - தாரூர் எனும் கிராமத் உத்தாரமடங்கம் - இது நாடக விகற்பத் தில் இருந்த வேதியர் . இவர் ராமபஜனை தொன்று . இது மக்கள் பலரைத் தலை செய்து கொண்டிருக்கும் நாட்களில் ஸ்ரீ வராகப் பெற்றும் பெரும் பொல்லாத ராமநவமியன்று பிதருபட்டண மடைந்து பேருடைத்தாய்ப் பெண்களாலாற்றப்பட் உற்சவங் கொண்டாடுகையில் திருவிழா டுச்சந்தி ஐந்து முடையது . ( வீரசோழியம் ) . வீதி வலம்வா அவ்விடமிருந்த துருக்கர் உத்தாலகர் - 1 . தௌமியர் மாணாக்கர் . வலம் வராதபடி தொந்தரைசெய்து வேதி இவர்குமான் சுவேதகேது . முதலில் பெண் யரை அடிக்க வேதியர்கள் உத்தவசிக்கன கள் வரம்பில்லாமல் பரபுருஷரைப் புண ரிடம்கூறத் தாசர் பெருமாளைத் துதிக்கப் ர்ந்திருந்தனர் . ஒருநாள் இவர் தேவி ருது பெருமாளிட மிருந்த அநுமன் கோபங் ஸ்நானஞ்செய்து மீளுகையில் ஒரு வேதி கொண்டு அவ்விடமிருந்த மசீதை இடித் யன் இவர் மனைவியைப் புத்திர வாஞ்சை துத் தள்ளினன் . இதை அறிந்து துருக்க க்காக யாசிக்க இவர் கோபித்து இது முதல் ராசன் கோபிக்க அவனுக்கு வயிற்று வலி பெண்கள் பரபுருஷரைச் சேரக்கூடா கண்டு வருந்தி அவ்விடமிருந்த பக்கிரி தெனக் கட்டளையிட்டவர் . யிடங்கூறப் பக்கிரி அநுமனைத் துதித்துத் 2 . அருணன் புத்ரர் . தாசரிட மடைந்து பிரார்த்திக்கத் தாசர் உத்தி ( 52 ) - நுதலிப்புகுதல் ஒத்து பெருமாளை வேண்டி அவனடைந்த முறைவைப்பு தொகுத்துச்சுட்டல் வகுத் 2 கட்டளை பருவரைத்து இது வன் தாசர்