அபிதான சிந்தாமணி

உதயணன் 234 - உதாசீநமதம் பட்டத்து யானையாகிய நளகிரியென்பது உதயபலம் - புதன் உதயத்து நிற்கின் மதவெறிகொண்டு திரிந்து ஒருவருக்கும், (503) குற்றத்தைப் போக்குவன். சுக்கிர அடங்காமல் உஞ்சேனை நகரத்தைப் பாழ் னும் உதயத்து நிற்கின் (Goo )குற்றத்தைப் படுத்திய பொழுது அவன் வேண்டுகோட் போக்குவன் வியாழன் உதயத்து நிற்கில் கிரங்கிச் சிறையினின்றும் சென்று அதனை (க) லக்ஷம் குற்றம் நீக்குவன். இவர்கள் மிக எளிதில் அடக்கியது பற்றியே அவ 'கேந்திரங்களில் நின்றாலும் தோஷங்களைப் னாலும், மற்றையோராலும் மிக மதிக்கப் போக்குவர். இவை நட்பாட்சி உச்சமா பட்டு விளங்கினான். இதனாலே தான் கில் நலம் என்ப. பகை நீசமாகி லாகாது. பிரச்சோ தனன், உஞ்சேனை நகரியின் குஞ் உதயன்-1. சதாகேன் குமரன், இவன் அகீ சரச்சேரியிலுள்ள மாளிகையை இவனுக்கு பகையை இவனுக்கு நான், இருப்பிடமாக அமைத்தனன் போலும். | 2. சகத்திரா நீகன் குமரன். இவனுடைய யாழின் பெயர் கோடபதி உதயா வன் - அசாதசத்ருவின் போன், என்பது; அஃது எக்காலத்தும் தன் பாடவி புத்ரநகாம் நிருமித்தவன். தன்மை திரியாதது ; அஃது இந்திரனாற் உதயையோடை -- இவள் பதுமாபதியின் பிரமசுந்தா முனிவருக்கும் அவரால் இவ நற்றாய். சிவமதியின் சகோதரி. காசி னுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது; அதன் பால் | யரசன் மனைவி (பெருங்கதை). இவனுக்கு மிக அன்பு உண்டு. யாழிற் உதரரோகம் - வாயினடியும், உதடும் சுருங் குரிய மரங்களினியல்பையும், நரம்புகளின் கல், கைகால் வீங்கல், பலம், நடை அச இலக்கணங்களையும் இவன் நன்கு அறிந்த னம் குறைதல், தேகம் உலால், வயிறு வன், அதிவிசித்திரகரமான கண்ணி கட் வீங்கல் இவைகளைப் பூர்வ ரூபமாகப் பெற் தேலிலும், வாழைக்குருத்தில் நகத்தினாற் றிருக்கும். இது வாத உதரரோகம், பித்த பொய்கை முதலிய பலவகையான சித்தி உதரரோகம், சிலேஷ்ம உதாசோகம், திரி ரங்கள் பொதித்தல் முதலியவற்றிலும், தோஷ உதரரோகம் பீலிகோதர ரோகம், வல்லவனாக இருந்தான். தன்னைச் சுமந்து பந்தோதர ரோகம், க்ஷதோதா சோகம், வந்தபிடி இறக்கும் தருணத்தில் நற்கதி சலோதரரோகம், யகுர் தோதாரோகம் ஜல யடையுமாறு பஞ்ச மந்திரத்தை அதன் ஸ்தம்போதர சோகம் எனப் பலவகை. காதில் ஓதினனென்றும் தெரிதலாலும், இதனை மகோதரம், பெருவயிறு, துந்தி பிறவற்றாலும் இவன் மந்திர வித்தையில் ரோகம் என்பர். இதனைப் பில்வாதிலேக் வல்லவனென்று தெரிகிறது. ஒவ்வொன் யம், அயச்செந்தூரம் முதலியவற்றால் வச றையும், ஆராய்ந்தே தெளிபவன். இவ மாக்கலாம். (ஜீவரக்ஷாமிர்தம்). னுக்கு இடவகன், உருமண்ணுவா, யூகி, உதவகன் - சண்முக சேநாவீரன். வயந் தகனென்னும் நான்கு முக்கிய மந்திரி உதவாசு - 1 (ரூ.) சநகன் குமான். களும், வேறு பல மந்திரிகளும் இருந்தனர். 2. பிரசை குமரன். அவர்கள் இவனுக்காகச் செய்த உதவிகள் உதாசதன் - அக்கி. மிகப் பல. இந் நால்வரும், இவனுடைய உதாசித்-கேகய நாட்டாசன் தூதன். பாத தோழர்களாகவும் விளங்கினார்கள். அவர்க னைக் கேகயத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற ளிடத்து இவனுக்கு விசேஷ அன்பு வன். - உண்டு. மேற் கூறிய மந்திரிகளாகிய உதாசீநமதம் - இம்மதம், நாநக் என்பவனால் தோழர்களை யன்றி இசைச்சன் முதலிய தாபிக்கப்பட்டது. இதற்குச் சீக்மதம் என அன்புடைத் தோழர்கள் பலர் இவனுக்கு வும் பெயர். இந்த நாநக் என்பவன் பஞ் இருந்தார்கள். அறப்போரிலும், மறப் சாபில் பீயாஸ்ததி தீரத்திலிருக்கும் ராம போரிலும் பேராற்றலுடையவர். குறித்த புரத்தில் இக்ஷவாகு வம்சத்தவனான கல் இலக்கை ஊடுருவிக்கொண்டு அப்பாலுள் யாணசந்த் என்பவனுக்கு (கஙககூ) இல் 'எவற்றையும் துளைத் துருவும்படி எய்ய பிறந்தவன். இவன் முதலில் தன் மத வல்ல இராமன் ஒரி என்பவர்களைப்போல் த்தைவிட்டுப் பிறகு மகம்மதிய மதத்தைப் அம்புகளை எய்யும் வீரருள் வீரனாக இவன் பின்பற்றினான் எனினும் மகம்மதியர்க் விளங்கியது பற்றி வில் வல்லி யென்றும் குரிய சுந்தத்தென்னும் சடங்கைச் செய்து பாராட்டப்படுவான். நன்றி யறிவிற் சிறந் கொள்ளவில்லை. இவன் இந்து மதத்தில் தவன். (பெருங்கதை). சிலவற்றைக் கைக்கொண்டு வேறொரு
உதயணன் 234 - உதாசீநமதம் பட்டத்து யானையாகிய நளகிரியென்பது உதயபலம் - புதன் உதயத்து நிற்கின் மதவெறிகொண்டு திரிந்து ஒருவருக்கும் ( 503 ) குற்றத்தைப் போக்குவன் . சுக்கிர அடங்காமல் உஞ்சேனை நகரத்தைப் பாழ் னும் உதயத்து நிற்கின் ( Goo ) குற்றத்தைப் படுத்திய பொழுது அவன் வேண்டுகோட் போக்குவன் வியாழன் உதயத்து நிற்கில் கிரங்கிச் சிறையினின்றும் சென்று அதனை ( ) லக்ஷம் குற்றம் நீக்குவன் . இவர்கள் மிக எளிதில் அடக்கியது பற்றியே அவ ' கேந்திரங்களில் நின்றாலும் தோஷங்களைப் னாலும் மற்றையோராலும் மிக மதிக்கப் போக்குவர் . இவை நட்பாட்சி உச்சமா பட்டு விளங்கினான் . இதனாலே தான் கில் நலம் என்ப . பகை நீசமாகி லாகாது . பிரச்சோ தனன் உஞ்சேனை நகரியின் குஞ் உதயன் - 1 . சதாகேன் குமரன் இவன் அகீ சரச்சேரியிலுள்ள மாளிகையை இவனுக்கு பகையை இவனுக்கு நான் இருப்பிடமாக அமைத்தனன் போலும் . | 2 . சகத்திரா நீகன் குமரன் . இவனுடைய யாழின் பெயர் கோடபதி உதயா வன் - அசாதசத்ருவின் போன் என்பது ; அஃது எக்காலத்தும் தன் பாடவி புத்ரநகாம் நிருமித்தவன் . தன்மை திரியாதது ; அஃது இந்திரனாற் உதயையோடை - - இவள் பதுமாபதியின் பிரமசுந்தா முனிவருக்கும் அவரால் இவ நற்றாய் . சிவமதியின் சகோதரி . காசி னுக்கும் கொடுக்கப்பட்டது ; அதன் பால் | யரசன் மனைவி ( பெருங்கதை ) . இவனுக்கு மிக அன்பு உண்டு . யாழிற் உதரரோகம் - வாயினடியும் உதடும் சுருங் குரிய மரங்களினியல்பையும் நரம்புகளின் கல் கைகால் வீங்கல் பலம் நடை அச இலக்கணங்களையும் இவன் நன்கு அறிந்த னம் குறைதல் தேகம் உலால் வயிறு வன் அதிவிசித்திரகரமான கண்ணி கட் வீங்கல் இவைகளைப் பூர்வ ரூபமாகப் பெற் தேலிலும் வாழைக்குருத்தில் நகத்தினாற் றிருக்கும் . இது வாத உதரரோகம் பித்த பொய்கை முதலிய பலவகையான சித்தி உதரரோகம் சிலேஷ்ம உதாசோகம் திரி ரங்கள் பொதித்தல் முதலியவற்றிலும் தோஷ உதரரோகம் பீலிகோதர ரோகம் வல்லவனாக இருந்தான் . தன்னைச் சுமந்து பந்தோதர ரோகம் க்ஷதோதா சோகம் வந்தபிடி இறக்கும் தருணத்தில் நற்கதி சலோதரரோகம் யகுர் தோதாரோகம் ஜல யடையுமாறு பஞ்ச மந்திரத்தை அதன் ஸ்தம்போதர சோகம் எனப் பலவகை . காதில் ஓதினனென்றும் தெரிதலாலும் இதனை மகோதரம் பெருவயிறு துந்தி பிறவற்றாலும் இவன் மந்திர வித்தையில் ரோகம் என்பர் . இதனைப் பில்வாதிலேக் வல்லவனென்று தெரிகிறது . ஒவ்வொன் யம் அயச்செந்தூரம் முதலியவற்றால் வச றையும் ஆராய்ந்தே தெளிபவன் . இவ மாக்கலாம் . ( ஜீவரக்ஷாமிர்தம் ) . னுக்கு இடவகன் உருமண்ணுவா யூகி உதவகன் - சண்முக சேநாவீரன் . வயந் தகனென்னும் நான்கு முக்கிய மந்திரி உதவாசு - 1 ( ரூ . ) சநகன் குமான் . களும் வேறு பல மந்திரிகளும் இருந்தனர் . 2 . பிரசை குமரன் . அவர்கள் இவனுக்காகச் செய்த உதவிகள் உதாசதன் - அக்கி . மிகப் பல . இந் நால்வரும் இவனுடைய உதாசித் - கேகய நாட்டாசன் தூதன் . பாத தோழர்களாகவும் விளங்கினார்கள் . அவர்க னைக் கேகயத்திற்கு அழைத்துச் சென்ற ளிடத்து இவனுக்கு விசேஷ அன்பு வன் . - உண்டு . மேற் கூறிய மந்திரிகளாகிய உதாசீநமதம் - இம்மதம் நாநக் என்பவனால் தோழர்களை யன்றி இசைச்சன் முதலிய தாபிக்கப்பட்டது . இதற்குச் சீக்மதம் என அன்புடைத் தோழர்கள் பலர் இவனுக்கு வும் பெயர் . இந்த நாநக் என்பவன் பஞ் இருந்தார்கள் . அறப்போரிலும் மறப் சாபில் பீயாஸ்ததி தீரத்திலிருக்கும் ராம போரிலும் பேராற்றலுடையவர் . குறித்த புரத்தில் இக்ஷவாகு வம்சத்தவனான கல் இலக்கை ஊடுருவிக்கொண்டு அப்பாலுள் யாணசந்த் என்பவனுக்கு ( கஙககூ ) இல் ' எவற்றையும் துளைத் துருவும்படி எய்ய பிறந்தவன் . இவன் முதலில் தன் மத வல்ல இராமன் ஒரி என்பவர்களைப்போல் த்தைவிட்டுப் பிறகு மகம்மதிய மதத்தைப் அம்புகளை எய்யும் வீரருள் வீரனாக இவன் பின்பற்றினான் எனினும் மகம்மதியர்க் விளங்கியது பற்றி வில் வல்லி யென்றும் குரிய சுந்தத்தென்னும் சடங்கைச் செய்து பாராட்டப்படுவான் . நன்றி யறிவிற் சிறந் கொள்ளவில்லை . இவன் இந்து மதத்தில் தவன் . ( பெருங்கதை ) . சிலவற்றைக் கைக்கொண்டு வேறொரு