அபிதான சிந்தாமணி

உக்ரகுமாரபாண்டியன் 227 உசகச்சன் உக்ரதமாரபாண்டியன்-சோமசுந்தர பாண் வேண்டிய கொண்டு செல்க என்றது. டியனுக்கும் தடா தசை பிராட்டியாருக்கும் பாண்டியன் அவ்வகை செய்து தன்னாம் பிறந்து சகலகலைகளும் கற்றுக் காந்திமதி சேர்ந்து குடிகளுக் களித்து வறுமை நீக் யை மணந்து அரசாக்ஷி கைக்கொண்டு கித் தன் குமரன் வீரபாண்டியனுக்கு அர ஆளும் நாட்களில் (சுக) யாகங்கள் செய்ய சளித்துச் சிவாநந்தவாழ் வடைந்தனன். இந்திரன் பொறாமை கொண்டு கடலை விட் இவனுக்கு உக்ரபாண்டியன், ஆரஞ்சாத் டனன். கடல் மதுரையை வளைக்கப் பாண் துப் பாண்டியன் எனவும் பெயர். டியன் தாமதித்திருக்கக் கண்டு சிவமூர்த்தி உக்ரசிரவன் -1. திருதராஷ்டா புத்திரன், சித்தவடிவுகொண்டு தரிசனந் தந்து வே - 2. உரோமகர்ஷன் குமான். சூதபுரா லெறிய ஏவி மறைந்தனர். பாண்டியன் ணிகருக்குப் பெயர். சூதனைக் காண்க. வேலெறிந்து வருணனது வீறடக்கினன். உகாசேநபாண்டியன்-இராசபயங்கா இவனாசாணியில் நாடு மழையிலாது வற - பாண்டியனுக்குக் குமரன். இவன் கும ப்ப மூவேந்தரும் தேவருலகு சென்று ரன் சத்துருஞ்சயன், இந்திரன் சபையைச் சோ இந்திரன் மூவ உகாசேநன் - 1. வடமதுரைக்கு அரசன். ர்க்கும் ஆசனமிட இருவரும் அவனிட்ட தேவகன் தமயன். கம்சன் தந்தை . ஆசனத்திருக்கப் பாண்டியன் இந்திரனு 2, அபிமன்னனுக்குப் பௌதான். சா டன் ஓர் ஆசனத்திருந்தனன். இதனால் | மேஜயன் தம்பி. இந்திரன் மனம் பொறா தவனாய்ச் சேர உகீரச்யோதி-சைவசித்தாந்த பத்ததி சோழர்க்கு மரியாதை செய்து அவர்கள் செய்த சிவாசாரியருள் ஒருவர். நாட்டில் மாத்திரம் மழை பொழிவித்து, உக்ரதமஷ்டரை - அரிவருஷனுக்கு மேரு உக்ரபாண்டியனுக்கு மரியாதை செய்ப தேவியிட முதித்த குமரன். வன்போல் அநேகரால் தாங்கப்பட்ட ஒரு உக்ரபீடம் - சத்திபீடங்களி லொன்று. பெரிய மாலையைக் கழுத்திலிட்டனன். உக்ரர் - சூர்யா திட்டான தேவர், இவரது அதனைச் சலிக்காது தாங்கி ஆரந்தாங்கு சத்திபலப் பிரம தனி. பாண்டியன் எனப் பெயரடைந்து இந்தி ரனை ஒன்றுங்கேளாது தன்னாடடைந்து உகரவீரியர் - சிவபூசா துரந்தரராகிய ஒரு சில நாட்கள் பொறுத்து வேட்டைக்குச் - இருடி. | உகரன் - A. க்ஷத்திரியனுக்குச் சூத்திர சென்று காட்டில் வந்து மேய்ந்து கொண் மனைவியிடம் பிறந்தவன். எலி; உடும்பு டிருந்த இந்திரனது மேகங்களைப் பிடித்துச் முதலிய பிடித்தல் தொழில். (மறு) சிறையிட்டனன். இதைக் கேட்ட இந்தி B. சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று, ரன் யுத்தத்திறகு வர அவன் முடிமேல் 0. பூதனுக்குச் சுரபியிடத் துதித்த கும வளையெறிந்து முடி விழும்படி பங்கஞ் ரன். எகா தசருத்திரருள் ஒருவன், செய்து பின்னிடையச் செய்தனன். D. சண்முக சேதாவீரன், மகாபலசாலி. பிறகு, இந்திரன் மழை பெய்விக்கிறேன் அதிசூரனிடம் பெரும்போரிட்டு இளைக்கா மேகத்தை விடுக்க எனத் தூதனுப்புவிக்கச் மல் அவனைக் கொன்றவன். சம்மதிக்காது இருக்க, வேளாளர் இந்திர E. சூத்திரப்பெண்ணை வணிகன் கூடிப் னுக்குப் பிணையாகி விடுவிக்க விடுத்தனன். பெற்ற பிள்ளை. இவன் அரசு செய்கையில் மழையிலா . பிரமதேவன் கோபத்தி லுதித்து திருக்கப் பாண்டியன் சோமசுந்தரமூர்த் அவரா விறந்தவன். தியை வருந்திக் கேட்கச் சிவமூர்த்தி G. சாக்ஷ சூசமனுவைக் காண்க. இவ்வகை ஒருவருட மிருக்கும் அது தீர நீ மேருமலையிற் சென்று அங்கிருக்கும் உக்ராயுதன் - பூருவம்சத்தவன், கிருதி பொன்னறை திறந்து நிதிகொண்டு அவ் குமாரன், சந்தனு மரணமடைந்தபின் யோசனைகந்தியிடத்து மோகித்துப் பீஷ் வறையைமூடி உன் முத்திரையிட்டு மீளுக மனால் கொல்லப்பட்டவன். இவன் கும எனப் பாண்டியன் அவ்வகை சென்று ரன் ஷேமியன். மேருத் தெய்வத்தினை அழைக்க அதுவராது உக்ரேசன் - சண்முக சேநாவீரன். தாமதிக்கத் தனக்குச் சிவமூர்த்தி அருளிய செண்டை விட்டெறிய அவ்வடியால் நடு உகீனம் - பாசுபதர் வசிக்கும் உலகம் நடுங்கி முன்னின்று பொன்னறைகாட்டி உசகச்சன் - வியாழன் சகோ தான்,
உக்ரகுமாரபாண்டியன் 227 உசகச்சன் உக்ரதமாரபாண்டியன் - சோமசுந்தர பாண் வேண்டிய கொண்டு செல்க என்றது . டியனுக்கும் தடா தசை பிராட்டியாருக்கும் பாண்டியன் அவ்வகை செய்து தன்னாம் பிறந்து சகலகலைகளும் கற்றுக் காந்திமதி சேர்ந்து குடிகளுக் களித்து வறுமை நீக் யை மணந்து அரசாக்ஷி கைக்கொண்டு கித் தன் குமரன் வீரபாண்டியனுக்கு அர ஆளும் நாட்களில் ( சுக ) யாகங்கள் செய்ய சளித்துச் சிவாநந்தவாழ் வடைந்தனன் . இந்திரன் பொறாமை கொண்டு கடலை விட் இவனுக்கு உக்ரபாண்டியன் ஆரஞ்சாத் டனன் . கடல் மதுரையை வளைக்கப் பாண் துப் பாண்டியன் எனவும் பெயர் . டியன் தாமதித்திருக்கக் கண்டு சிவமூர்த்தி உக்ரசிரவன் - 1 . திருதராஷ்டா புத்திரன் சித்தவடிவுகொண்டு தரிசனந் தந்து வே - 2 . உரோமகர்ஷன் குமான் . சூதபுரா லெறிய ஏவி மறைந்தனர் . பாண்டியன் ணிகருக்குப் பெயர் . சூதனைக் காண்க . வேலெறிந்து வருணனது வீறடக்கினன் . உகாசேநபாண்டியன் - இராசபயங்கா இவனாசாணியில் நாடு மழையிலாது வற - பாண்டியனுக்குக் குமரன் . இவன் கும ப்ப மூவேந்தரும் தேவருலகு சென்று ரன் சத்துருஞ்சயன் இந்திரன் சபையைச் சோ இந்திரன் மூவ உகாசேநன் - 1 . வடமதுரைக்கு அரசன் . ர்க்கும் ஆசனமிட இருவரும் அவனிட்ட தேவகன் தமயன் . கம்சன் தந்தை . ஆசனத்திருக்கப் பாண்டியன் இந்திரனு 2 அபிமன்னனுக்குப் பௌதான் . சா டன் ஓர் ஆசனத்திருந்தனன் . இதனால் | மேஜயன் தம்பி . இந்திரன் மனம் பொறா தவனாய்ச் சேர உகீரச்யோதி - சைவசித்தாந்த பத்ததி சோழர்க்கு மரியாதை செய்து அவர்கள் செய்த சிவாசாரியருள் ஒருவர் . நாட்டில் மாத்திரம் மழை பொழிவித்து உக்ரதமஷ்டரை - அரிவருஷனுக்கு மேரு உக்ரபாண்டியனுக்கு மரியாதை செய்ப தேவியிட முதித்த குமரன் . வன்போல் அநேகரால் தாங்கப்பட்ட ஒரு உக்ரபீடம் - சத்திபீடங்களி லொன்று . பெரிய மாலையைக் கழுத்திலிட்டனன் . உக்ரர் - சூர்யா திட்டான தேவர் இவரது அதனைச் சலிக்காது தாங்கி ஆரந்தாங்கு சத்திபலப் பிரம தனி . பாண்டியன் எனப் பெயரடைந்து இந்தி ரனை ஒன்றுங்கேளாது தன்னாடடைந்து உகரவீரியர் - சிவபூசா துரந்தரராகிய ஒரு சில நாட்கள் பொறுத்து வேட்டைக்குச் - இருடி . | உகரன் - A . க்ஷத்திரியனுக்குச் சூத்திர சென்று காட்டில் வந்து மேய்ந்து கொண் மனைவியிடம் பிறந்தவன் . எலி ; உடும்பு டிருந்த இந்திரனது மேகங்களைப் பிடித்துச் முதலிய பிடித்தல் தொழில் . ( மறு ) சிறையிட்டனன் . இதைக் கேட்ட இந்தி B . சிவன் திருநாமங்களில் ஒன்று ரன் யுத்தத்திறகு வர அவன் முடிமேல் 0 . பூதனுக்குச் சுரபியிடத் துதித்த கும வளையெறிந்து முடி விழும்படி பங்கஞ் ரன் . எகா தசருத்திரருள் ஒருவன் செய்து பின்னிடையச் செய்தனன் . D . சண்முக சேதாவீரன் மகாபலசாலி . பிறகு இந்திரன் மழை பெய்விக்கிறேன் அதிசூரனிடம் பெரும்போரிட்டு இளைக்கா மேகத்தை விடுக்க எனத் தூதனுப்புவிக்கச் மல் அவனைக் கொன்றவன் . சம்மதிக்காது இருக்க வேளாளர் இந்திர E . சூத்திரப்பெண்ணை வணிகன் கூடிப் னுக்குப் பிணையாகி விடுவிக்க விடுத்தனன் . பெற்ற பிள்ளை . இவன் அரசு செய்கையில் மழையிலா . பிரமதேவன் கோபத்தி லுதித்து திருக்கப் பாண்டியன் சோமசுந்தரமூர்த் அவரா விறந்தவன் . தியை வருந்திக் கேட்கச் சிவமூர்த்தி G . சாக்ஷ சூசமனுவைக் காண்க . இவ்வகை ஒருவருட மிருக்கும் அது தீர நீ மேருமலையிற் சென்று அங்கிருக்கும் உக்ராயுதன் - பூருவம்சத்தவன் கிருதி பொன்னறை திறந்து நிதிகொண்டு அவ் குமாரன் சந்தனு மரணமடைந்தபின் யோசனைகந்தியிடத்து மோகித்துப் பீஷ் வறையைமூடி உன் முத்திரையிட்டு மீளுக மனால் கொல்லப்பட்டவன் . இவன் கும எனப் பாண்டியன் அவ்வகை சென்று ரன் ஷேமியன் . மேருத் தெய்வத்தினை அழைக்க அதுவராது உக்ரேசன் - சண்முக சேநாவீரன் . தாமதிக்கத் தனக்குச் சிவமூர்த்தி அருளிய செண்டை விட்டெறிய அவ்வடியால் நடு உகீனம் - பாசுபதர் வசிக்கும் உலகம் நடுங்கி முன்னின்று பொன்னறைகாட்டி உசகச்சன் - வியாழன் சகோ தான்