அபிதான சிந்தாமணி

225 ஈயம் பௌத்ரர். நாதமுனிகளுக்குக் குமார். இவர் குமார் ஆளவந்தார். | ஈசுவாராசன் - கிருஷ்ணதேவராயனுக்குப் பாட்டன். ஈச்சமரம் - இது, பேரீந்து, நாட்டீந்து சிற் ஈ - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி றீந்து எனப் பலவேறு படும். பேரீந்து வகையைச் சேர்ந்தது. இதற்குத் துதிக்கை அரேபியாவில் உள்ளது. இதனிலைகள், உண்டு. அதனால் பொருள்களில் உட் நடுத்தண்டில் தென்னை போல் பலகிளைத்து கார்ந்து தன்னெச்சிலால் நனைத்துச் சத்தை நடுநரம்புடன் கூடியவை. இதன் குலை, யுறுஞ்சும். இதில் பெரு ஈ முதலிய பல பல காய்களைப் பெற்றிருக்கும். மாம், நிற ஈக்கள் உண்டு. சற்றேறக்குறைய 60- அடி உயரமிருக்கும். ஈங்கச்சோளாண்டான் - மணக்கால் நம்பி ஒலையால் பாய்முடைவர், மட்டையால் யின் திருவடி சம்பந்தி. கூடை முதலிய கட்டுவர். பழம், உணவு, ஈசாண்டான் - ஆளவந்தார் திருவடி சம் குதிரை யுணவு, சாராயம் முதலியவாக பந்தி. (குருபரம்பரை ) உதவும். ஈசான சிவர் - சைவ சித்தாந்தபத்ததி செய்த | ஈசீசம்பாடி ஸ்ரீநிவாசாசாரியார் - இவர் ஆசிரியரில் ஒருவர். தமிழிலும் வடமொழியிலும் வல்லவர். சென்னை சர்வகலாசாலைத் தமிழ்ப்புலமை ஈசான முனிவர் -வாதுங்கராமபாண்டியனு நடாத்திய புலவர்களில் ஒருவர். தமிழில் க்கு ஆசிரியர். இவர் வேப்பத்தூர் சங்கத் விஷ்ணு புராண வசனம், உத்தரராமாயண தைச் சேர்ந்தவர். வசனம், அதிக கதாசங்கிரக வசனம் குவல ஈசானழர்த்தி - படிக நிறம், மூன்று கண் யாநந்த வசனம் எழுதியவர். உடையராய்ச் சௌமியராய், புருஷாகார ஈச்சம்பாடிசீயர் - உடையவர் திருவடி மாய், சூலம், அபயம் உடையராயிருப்பர், சம்பந்தி. ஈசானம் - சிவனினைந்து திருமுகத்தொன்று. ஈச்சம்பாடியாச்சான் - எழுபத்தினாலு ஈசானர் - வாயுவை அதிட்டித்து நிற்கும் | சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர். வைஷ்ண சிவமூர்த்தம். இவரது, சத்தி காளி. இவர் வாசாரியர். (குருபரம்பரை). க்குக் காலர் எனவும் பெயர். ஈச்சுரன் குணம் - இறைவனெண்குணம் ஈசானன்-திக்குப்பாலகரில் ஒருவன். காண்க. ஈசான - நவசத்திகளில் ஒருத்தி. ஈச்சுரன் பிரபுத்வ சாமார்த்தியதணம் (கூ) ஈசானி - ஒரு மாயாதேவி. - கர்த்தத்துவம், அகர்த்தத்துவம், அன்ய ஈசானியசுவாமிகள் - இவர் திருவாவடு தாகர்த்தத்துவம் துறை யாதினத்தவர். கவிவல்லவர். கடம் ஈச்சுரன் முகம் - ஈசானம், தற்புருஷம், பற் கோயிற் புராணம் பாடியவர். | அகோரம், வாமதேவம், சத்யோசாதம். 2. பொம்மபுர வா தீனத்தவர். கவிவல் ஈட்டி எழபது - இது, செங்குந்த மரபினர் லவர். வசவபுராணம் பாடியவர். மீது ஒட்டக்கூத்தரியற்றிய புகழ்ச்சிப் பிர ஈசுரதத்வம் - சுத்த மாயையில் சூக்ஷ்மமாய்க் பந்தம். | காரியந்தோன்றற்கு உத்யுத்தனாய் நின்ற ஈயசெந்தூரம் - ஈயம், பிராணவாயு சேர்ந்த முதல்வன், அதிகார அவத்தையினின்று பொருள் இதனுடன் நல்லெண்ணெய் கிரியா சத்தியை மிக்குச் செலுத்திப் பிர சேர்த் துருக்கி ரணங்களுக்குப் போடு விருத்தி செய்தவழி, சூக்ஷ்மமாய்க் காரியப் கிறார்கள். பட்ட, சுத்தமாயையின் நான்காம் விருத்தி, ஈயம் - (வங்கம்) இது, கனிகளில் உண் ஈசுரனாய் நின்ற சிவனாலதிட்டிக்கப்படுவது. டாம் லோகங்களில் ஒன்று. இது சையாம் (சிவ-போ.) | தேசத்திருந்தும் அரக்கன் தேசத்திருந்தும் ஈசுவரழனிகள் - வீரநாராயண புரத்தில் கொண்டுவரப் படுகிறது. அரேபிதேசத் நித்யவாசியாய்ச் சடமர்ஷண குலத்தவ தில் ஓமன் என்ற இடத்தில் ஈயக்கனி ராய்ச் சொட்டைக்குலத் தரசென்று உண்டாயிருக்கிறது. இது, நீரினும் 11 - பெயர் பெற்ற ஈச்வரபட்டாழ்வாருக்குப் மடங்கு கனமுள்ளது. வெட்டினவுடனுட் 29
225 ஈயம் பௌத்ரர் . நாதமுனிகளுக்குக் குமார் . இவர் குமார் ஆளவந்தார் . | ஈசுவாராசன் - கிருஷ்ணதேவராயனுக்குப் பாட்டன் . ஈச்சமரம் - இது பேரீந்து நாட்டீந்து சிற் - இது முதுகெலும்பில்லாப் பிராணி றீந்து எனப் பலவேறு படும் . பேரீந்து வகையைச் சேர்ந்தது . இதற்குத் துதிக்கை அரேபியாவில் உள்ளது . இதனிலைகள் உண்டு . அதனால் பொருள்களில் உட் நடுத்தண்டில் தென்னை போல் பலகிளைத்து கார்ந்து தன்னெச்சிலால் நனைத்துச் சத்தை நடுநரம்புடன் கூடியவை . இதன் குலை யுறுஞ்சும் . இதில் பெரு முதலிய பல பல காய்களைப் பெற்றிருக்கும் . மாம் நிற ஈக்கள் உண்டு . சற்றேறக்குறைய 60 - அடி உயரமிருக்கும் . ஈங்கச்சோளாண்டான் - மணக்கால் நம்பி ஒலையால் பாய்முடைவர் மட்டையால் யின் திருவடி சம்பந்தி . கூடை முதலிய கட்டுவர் . பழம் உணவு ஈசாண்டான் - ஆளவந்தார் திருவடி சம் குதிரை யுணவு சாராயம் முதலியவாக பந்தி . ( குருபரம்பரை ) உதவும் . ஈசான சிவர் - சைவ சித்தாந்தபத்ததி செய்த | ஈசீசம்பாடி ஸ்ரீநிவாசாசாரியார் - இவர் ஆசிரியரில் ஒருவர் . தமிழிலும் வடமொழியிலும் வல்லவர் . சென்னை சர்வகலாசாலைத் தமிழ்ப்புலமை ஈசான முனிவர் - வாதுங்கராமபாண்டியனு நடாத்திய புலவர்களில் ஒருவர் . தமிழில் க்கு ஆசிரியர் . இவர் வேப்பத்தூர் சங்கத் விஷ்ணு புராண வசனம் உத்தரராமாயண தைச் சேர்ந்தவர் . வசனம் அதிக கதாசங்கிரக வசனம் குவல ஈசானழர்த்தி - படிக நிறம் மூன்று கண் யாநந்த வசனம் எழுதியவர் . உடையராய்ச் சௌமியராய் புருஷாகார ஈச்சம்பாடிசீயர் - உடையவர் திருவடி மாய் சூலம் அபயம் உடையராயிருப்பர் சம்பந்தி . ஈசானம் - சிவனினைந்து திருமுகத்தொன்று . ஈச்சம்பாடியாச்சான் - எழுபத்தினாலு ஈசானர் - வாயுவை அதிட்டித்து நிற்கும் | சிம்மாசனாதிபதிகளில் ஒருவர் . வைஷ்ண சிவமூர்த்தம் . இவரது சத்தி காளி . இவர் வாசாரியர் . ( குருபரம்பரை ) . க்குக் காலர் எனவும் பெயர் . ஈச்சுரன் குணம் - இறைவனெண்குணம் ஈசானன் - திக்குப்பாலகரில் ஒருவன் . காண்க . ஈசான - நவசத்திகளில் ஒருத்தி . ஈச்சுரன் பிரபுத்வ சாமார்த்தியதணம் ( கூ ) ஈசானி - ஒரு மாயாதேவி . - கர்த்தத்துவம் அகர்த்தத்துவம் அன்ய ஈசானியசுவாமிகள் - இவர் திருவாவடு தாகர்த்தத்துவம் துறை யாதினத்தவர் . கவிவல்லவர் . கடம் ஈச்சுரன் முகம் - ஈசானம் தற்புருஷம் பற் கோயிற் புராணம் பாடியவர் . | அகோரம் வாமதேவம் சத்யோசாதம் . 2 . பொம்மபுர வா தீனத்தவர் . கவிவல் ஈட்டி எழபது - இது செங்குந்த மரபினர் லவர் . வசவபுராணம் பாடியவர் . மீது ஒட்டக்கூத்தரியற்றிய புகழ்ச்சிப் பிர ஈசுரதத்வம் - சுத்த மாயையில் சூக்ஷ்மமாய்க் பந்தம் . | காரியந்தோன்றற்கு உத்யுத்தனாய் நின்ற ஈயசெந்தூரம் - ஈயம் பிராணவாயு சேர்ந்த முதல்வன் அதிகார அவத்தையினின்று பொருள் இதனுடன் நல்லெண்ணெய் கிரியா சத்தியை மிக்குச் செலுத்திப் பிர சேர்த் துருக்கி ரணங்களுக்குப் போடு விருத்தி செய்தவழி சூக்ஷ்மமாய்க் காரியப் கிறார்கள் . பட்ட சுத்தமாயையின் நான்காம் விருத்தி ஈயம் - ( வங்கம் ) இது கனிகளில் உண் ஈசுரனாய் நின்ற சிவனாலதிட்டிக்கப்படுவது . டாம் லோகங்களில் ஒன்று . இது சையாம் ( சிவ - போ . ) | தேசத்திருந்தும் அரக்கன் தேசத்திருந்தும் ஈசுவரழனிகள் - வீரநாராயண புரத்தில் கொண்டுவரப் படுகிறது . அரேபிதேசத் நித்யவாசியாய்ச் சடமர்ஷண குலத்தவ தில் ஓமன் என்ற இடத்தில் ஈயக்கனி ராய்ச் சொட்டைக்குலத் தரசென்று உண்டாயிருக்கிறது . இது நீரினும் 11 - பெயர் பெற்ற ஈச்வரபட்டாழ்வாருக்குப் மடங்கு கனமுள்ளது . வெட்டினவுடனுட் 29