அபிதான சிந்தாமணி

இன்னிசை வெண்பா 224 இக்ஷமதி திருப்பாற்கடல் கடைகையில் தோன் இன்னிலை - பொய்கையார் பாடியது. மது றிய அப்ஸாஸுகளைக் கண்டு மயங்கி ரையாசிரியர் பூதனார் தொகுத்தது. கட அமுதமிழந்து தேவரோடு போரிட்டு மடி வுள் வாழ்த்து பாரதம்பாடிய பெருந்தே ந்தனர். விஷ்ணு மூர்த்தி அமிர்த மதனத் வனார் இயற்றியது. அறப்பால் பத்தும், தித் அசுரரைப் பின்றொடர்ந்து பாதா பொருட்பால் ஒன்பதும், இன்பப்பால் எஞ் சென்று அவ்விடமிருந்த அப்சரஸ் பன்னிரண்டும், வீட்டிலக்கப்பால் பதினான் திரிகளைக் கண்டு மோதித்து நெடுங்கால 'கும் ஆகிய நாற்பத்தைந்து வெண்பாக்களை மவர்களுடன் கூடியிரூந்து பலபுத்திர யுடையது. ரைப் பெற்றனர். பிரமதேவன் பிராட்டி இஷதகன் - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிற யார் திருவடி அழகைக் கண்டு மயங்கி ந்த குமான். அபரா தக்ஷமை வேண்டினான். இந்திரன் இஷிகம் - பிருந்தாவனத்தைச் சார்ந்த ஒரு அகலியை பொருட்டுச் சாபம் பெற்றான்.) அரண்யம். சந்திரன் தாரையிடமும், இந்திரன் வபுஷ் இஷிகன் - கங்கா தீரவாசியாகிய ஒரு பிரா டமையிடமும் சோரப்புணர்ச்சி செய்தனர். மணன் இவனிடத்தில் சிகண்டி ஆண் வாயு குசநாபன் புத்திரிகளை விரும்பி அவர் தன்மை யடைவதற்குச் சென்று இருந் கள் முதுகொடித்தனன். சூரியன் சஞ்) தனன். (பாரதம் ஆதிபர்வம்). ஞைப்பொருட்டுக் குதிரை வடிவேற்றுத் இஷிகாஸ்திரம் - பாண்டவர் வதையின் தன்னொளியைச் சாணையில் தந்தனன். | பொருட்டு அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட அவ்வொளிப் பொடியால் தேவர் பல அம்பு. ஆயுதங்கள் செய்துகொண்டனர். இவன் இஷுமந்தன் - (ய) வசுதேவன் தம்பியாகிய குந்தி யிடத்துக் கர்ணனைப் பெற்றனன். | தேவச்சிரவனுக்கு இரண்டாவது குமான், சந்திரன் ரோகிணியிடம் மிக்க ஆசை இஷ்டன் - வச்சிரனுக்குக் குமரன். வைத்தலால் தக்ஷசாபத்தால் கலையிழந்த இக்ஷவாது-(சூ) ஒரு நாள் மது தும்புகை னன், தாரையைப் புணர்ந்தனன். மித் யில் அவன் மூக்கிலிருந்து பிறந்தவன். இவ சாவருணர் ஊர்வசியைக் கண்டு மோகித் னுக்கு விகுஜி, நிமி, தெண்டன் முதலிய துக் கும்பத்தில் வீர்யதானஞ் செய் தனர். நூறு குமாரர். ஒரு நாள் தந்தை விகுக்ஷி தக்ஷன் வித்யுத் பர்ணையால் துன்புற்றான். யைச் சிரார்த்தத்திற்கு மாமிசம் கொண்டு யவக்கிரீவன் காமத்தாலுயி ரிழந்தனன், வரும்படி காட்டிற் கனுப்பினன். விகுஜி சகோதரனை இகழ்ந்து கெட்டோன் வாலி, காட்டிற்குச் சென்று சிரார்த்த மிருகங் இராவணன். கெட்ட வார்த்தையா லழிந் களை வேட்டையாடிப் பசியினால் மறந்து தவன் சிசுபாலன், சொல்லிச் செய்யாது முயலைப் புசித்துக் கொண்டு போய்க் கெட்டவன் உத்தான். வஞ்சனையால் கொடுத்தனன். வசிட்டர், இந்த மாமிசம் கெட்டவன் மாரீசன், வில்வலன். அகங்கா உச்சிட்டமானதை அரசனுக்கு அறிவிக்க சத்தா லழிந்தவன் துரியோதனன், இரண் அரசன் சிரார்த்தத்திற்குத் தடைசெய்த யாக்ஷன். கள்ளாலழிந்தவன் சக்கிரன். அந்தக் குமாரனை நாட்டிலிருந்து ஓட் கோபத்தாற் கெட்டவர் தக்கன் முதலி டித் தானும் தவமேற் கொண்டனன். யோர். கொடுங்கோலாற் கெட்டவன் சம் இவன் பிரமனிடத்தில் வாகுவலயம் பெற் சன். புல்லறிவாற் கெட்டோர் மதுகைட றவன். கௌசிகன் என்கிற முனிவனி வர், சலந்தான். உட்பகையாற்செட்டவன் டத்தில் சபத்தைத் தானம் வாங்கினவன், சம்பரன். பெரியோர்ப் பிழைத்ததனால் இவனுக்கு அலம்புசையிடம் விசாலன் கெட்டோர் இந்திரன், நால்வேந்தர் முத பிறந்தனன். இவனைச் சூரிய வம்சத்து லியோர். களவால் தீமையடைந்தோர் இக்ஷவின் குமாரன் என்பர். திருவரங் வசுக்கள் எண்மர். ஆணுருவா யிருந்து கனைப் பிரதிட்டை செய்தவன். (பாகவதம்) பெண்ணுருவானோர், இளன், இருகதாச்சு இக்ஷ - பிரசானியன் புதான். இவன் அல்லது ரிக்ஷரஜசு. புத்திரன் இக்ஷவாகு. இன்னிசை வெண்பா - நான் கடியாய்த் இக்ஷமதி - குசத்துவசன் இராஜதானியா தனிச் சொலின்றி வருவதும், அடிதோ கிய சாங்காச்ய புரிக்கணுள்ள ஒரு நதி. றும் தனிச்சொற்பெற்றும் நேரிசைவெண் கபிலராச் சிரமம் இதன் கரைக்கண்ணது பாவிற் சிறிது வேறுபட்டு வருவனவாம்...' என்பர்.
இன்னிசை வெண்பா 224 இக்ஷமதி திருப்பாற்கடல் கடைகையில் தோன் இன்னிலை - பொய்கையார் பாடியது . மது றிய அப்ஸாஸுகளைக் கண்டு மயங்கி ரையாசிரியர் பூதனார் தொகுத்தது . கட அமுதமிழந்து தேவரோடு போரிட்டு மடி வுள் வாழ்த்து பாரதம்பாடிய பெருந்தே ந்தனர் . விஷ்ணு மூர்த்தி அமிர்த மதனத் வனார் இயற்றியது . அறப்பால் பத்தும் தித் அசுரரைப் பின்றொடர்ந்து பாதா பொருட்பால் ஒன்பதும் இன்பப்பால் எஞ் சென்று அவ்விடமிருந்த அப்சரஸ் பன்னிரண்டும் வீட்டிலக்கப்பால் பதினான் திரிகளைக் கண்டு மோதித்து நெடுங்கால ' கும் ஆகிய நாற்பத்தைந்து வெண்பாக்களை மவர்களுடன் கூடியிரூந்து பலபுத்திர யுடையது . ரைப் பெற்றனர் . பிரமதேவன் பிராட்டி இஷதகன் - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பிற யார் திருவடி அழகைக் கண்டு மயங்கி ந்த குமான் . அபரா தக்ஷமை வேண்டினான் . இந்திரன் இஷிகம் - பிருந்தாவனத்தைச் சார்ந்த ஒரு அகலியை பொருட்டுச் சாபம் பெற்றான் . ) அரண்யம் . சந்திரன் தாரையிடமும் இந்திரன் வபுஷ் இஷிகன் - கங்கா தீரவாசியாகிய ஒரு பிரா டமையிடமும் சோரப்புணர்ச்சி செய்தனர் . மணன் இவனிடத்தில் சிகண்டி ஆண் வாயு குசநாபன் புத்திரிகளை விரும்பி அவர் தன்மை யடைவதற்குச் சென்று இருந் கள் முதுகொடித்தனன் . சூரியன் சஞ் ) தனன் . ( பாரதம் ஆதிபர்வம் ) . ஞைப்பொருட்டுக் குதிரை வடிவேற்றுத் இஷிகாஸ்திரம் - பாண்டவர் வதையின் தன்னொளியைச் சாணையில் தந்தனன் . | பொருட்டு அஸ்வத்தாமனால் விடப்பட்ட அவ்வொளிப் பொடியால் தேவர் பல அம்பு . ஆயுதங்கள் செய்துகொண்டனர் . இவன் இஷுமந்தன் - ( ) வசுதேவன் தம்பியாகிய குந்தி யிடத்துக் கர்ணனைப் பெற்றனன் . | தேவச்சிரவனுக்கு இரண்டாவது குமான் சந்திரன் ரோகிணியிடம் மிக்க ஆசை இஷ்டன் - வச்சிரனுக்குக் குமரன் . வைத்தலால் தக்ஷசாபத்தால் கலையிழந்த இக்ஷவாது - ( சூ ) ஒரு நாள் மது தும்புகை னன் தாரையைப் புணர்ந்தனன் . மித் யில் அவன் மூக்கிலிருந்து பிறந்தவன் . இவ சாவருணர் ஊர்வசியைக் கண்டு மோகித் னுக்கு விகுஜி நிமி தெண்டன் முதலிய துக் கும்பத்தில் வீர்யதானஞ் செய் தனர் . நூறு குமாரர் . ஒரு நாள் தந்தை விகுக்ஷி தக்ஷன் வித்யுத் பர்ணையால் துன்புற்றான் . யைச் சிரார்த்தத்திற்கு மாமிசம் கொண்டு யவக்கிரீவன் காமத்தாலுயி ரிழந்தனன் வரும்படி காட்டிற் கனுப்பினன் . விகுஜி சகோதரனை இகழ்ந்து கெட்டோன் வாலி காட்டிற்குச் சென்று சிரார்த்த மிருகங் இராவணன் . கெட்ட வார்த்தையா லழிந் களை வேட்டையாடிப் பசியினால் மறந்து தவன் சிசுபாலன் சொல்லிச் செய்யாது முயலைப் புசித்துக் கொண்டு போய்க் கெட்டவன் உத்தான் . வஞ்சனையால் கொடுத்தனன் . வசிட்டர் இந்த மாமிசம் கெட்டவன் மாரீசன் வில்வலன் . அகங்கா உச்சிட்டமானதை அரசனுக்கு அறிவிக்க சத்தா லழிந்தவன் துரியோதனன் இரண் அரசன் சிரார்த்தத்திற்குத் தடைசெய்த யாக்ஷன் . கள்ளாலழிந்தவன் சக்கிரன் . அந்தக் குமாரனை நாட்டிலிருந்து ஓட் கோபத்தாற் கெட்டவர் தக்கன் முதலி டித் தானும் தவமேற் கொண்டனன் . யோர் . கொடுங்கோலாற் கெட்டவன் சம் இவன் பிரமனிடத்தில் வாகுவலயம் பெற் சன் . புல்லறிவாற் கெட்டோர் மதுகைட றவன் . கௌசிகன் என்கிற முனிவனி வர் சலந்தான் . உட்பகையாற்செட்டவன் டத்தில் சபத்தைத் தானம் வாங்கினவன் சம்பரன் . பெரியோர்ப் பிழைத்ததனால் இவனுக்கு அலம்புசையிடம் விசாலன் கெட்டோர் இந்திரன் நால்வேந்தர் முத பிறந்தனன் . இவனைச் சூரிய வம்சத்து லியோர் . களவால் தீமையடைந்தோர் இக்ஷவின் குமாரன் என்பர் . திருவரங் வசுக்கள் எண்மர் . ஆணுருவா யிருந்து கனைப் பிரதிட்டை செய்தவன் . ( பாகவதம் ) பெண்ணுருவானோர் இளன் இருகதாச்சு இக்ஷ - பிரசானியன் புதான் . இவன் அல்லது ரிக்ஷரஜசு . புத்திரன் இக்ஷவாகு . இன்னிசை வெண்பா - நான் கடியாய்த் இக்ஷமதி - குசத்துவசன் இராஜதானியா தனிச் சொலின்றி வருவதும் அடிதோ கிய சாங்காச்ய புரிக்கணுள்ள ஒரு நதி . றும் தனிச்சொற்பெற்றும் நேரிசைவெண் கபிலராச் சிரமம் இதன் கரைக்கண்ணது பாவிற் சிறிது வேறுபட்டு வருவனவாம் . . . ' என்பர் .