அபிதான சிந்தாமணி

இறையனாரகப்பொருள 228 இனனா தனால கேட்டாரென்பது யத்தைத் தன்னுள் மறைத்து வைத்துக் இற்கொண்டு புகுதல் -- வேந்தர் போரிடத் கொண்டிருக்கும் உத்தாம். வியப்பிறை துப் பட்டவனுடைய கல்லென்று சொல்ல ஒரு வினாவிற்கு அதனையே விடையாகவும் வழுத்தினராய்ச் செறிந்து கோயிலெடுத் பல வினாக்களுக்கு ஒன்றே விடையாசுவுங் துப் புக்கது. (பு. வெ. பொதுவியல்) கூறு சல். இதனை உத்தராலங்காரம் என் இனமோனை - வல்லினமோனை, மெல்லின பர். (குவலயாநந்தம்). மோனை, இடையிேைமானை, இனவெழுச் (இறையனாரகப்பொருள் - மதுரையி லெழுந் தால் வரும்மோனை. (காரிசை). தருளி யிருக்கும் சொக்கலிங்க மூர்த்தியால் இனவேதுகை இனவேதுகை -- வல்லின வதுகை, மெல் அருளிச் செய்யப்பட்டு மூங்கைப் பிள்ளை - லின வெதுகை, இடையினவெதுகை, இன யார் அல்லது உப்பூரிகுடிக் கீழார் மகனார் வெழுத்தால் வரும் எதுகை. (காரிகை உருத்திரசன்மனார் முன்னிலையில் உரை இனன் - சூரியன். அரங்கேற்றப்பட்ட அகப்பொருளிலக்க இனிசந்த நாகனார் - இவர் இனிய குரலோ ணம். இந்நூல் (சுய) சூத்திரங்கள் கொண் டுபாட வல்லராதல் பற்றி இவ்வடைமொழி டது. இதற்குச் சங்கப் புலவருள் பலர் கொடுக்கப்பட்டார் போலும். சந்தம் - உரை கூறினர். அவற்றுள் மதுரை மருத குரல், இனிய சந்தம் இனிசந்தமொன விகா னிள நாகனார் உரையொரோ விடங்களி ாப்பட்டு நின்றது. இவர் பாலையைப் புனை னும், பெரும்பான்மையும் கணக்காயனார் ந்து பாடியுள்ளார். இவர் பாடிய கற்றாய் மகனார் நக்கீரனார் உரையுமே சிறந்தன. மனை மருட்சி கேட்போர் யாவரையும் மரு ளப்பண்ணும், இவர் பாடியது நற்சுகம் இறையனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு செய்யுள். (நற்றிணை) வர். சொக்கலிங்க மூர்த்தியையே ஒரு புல இனியவை நாற்பது - சங்க மருவிய பதி வராகக் கூறுவர். இவர், பாண்டியன் னெண்கீழ்க் கணக்கினுள் ஒன்ற தாகிய நீதி அகப்பொருளிலக்கணம் வேண்டி வரும் நூல். மதுரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் திய காலத்தில் அவனெண்ணத்தை நிறை பூஞ்சேந்தனார் இயற்றியது. ப்ப இறையனார் அகப்பொருளென ஒரு இன்பம் - இது வைதருப்பசெய்யுணெறியி அகப்பொருளிலக்கணம் திருவாய்மலர்ந்து லொன்று. இது, சொல்லினால் சுவைபடத் அதனைச்செப்பேட்டில் எழுதித் தாம் எழுந் தொடுத்தலும், பொருளினால் சுவைபடத் தருளி யிருக்கும் திருப் பீடத்தினடியி தொடுத்தலுமாம். (தண்டி) லிட்டு ஆதிசைவா சாரியரைக் கொண்டெ இன்பவணி- முயற்சியின்றி விரும்பப்பட்ட டுப்பித்து அரசனுக்குக் கொடுப்பித்தவர். காரியஞ் சித்தித்தலும், விரும்பப் பட்ட தருமி யெனும் வேதியர் பொருட்டுக் பொருளினு மதிகஞ் சித்தித்தலும், உபா கொங்குதேர்' எனும் கவியும் பாணபத் யஞ் சித்தித்தற் பொருட்டுச் செய்யு முயற் திரர் பொருட்டு மதிமலி புரிசை' எனும் சியால் பலமே சித்தித்தலுமாம். இதனைப் கவியும் திருக்குறளுக்கு என்றும் புலராது' பிரஹர்ஷணாவலங்காரம் என்பர். எனும் பாயிரமு மியற்றியவர். இன்மைநவிற்சியணி- யாதேனு மொன்றில் இறைவனெண் குணம் - 1. பவமின்மை , வாமையால் வர்ணியத்தை உயர்வடைவதா இறவின்மை, பற்றின்மை, பெயரின்மை, கவேனும் தாழ்வடைவதாகவேனும் கூறு உவமையின்மை, வினையின்மை, குறைவி வது, இதனை விநோக்தி பலங்காரமென்பர். வறிவுடைமை, கோததாயின்மை . (DE) |இன்னு நாற்பது - கபிலரியற்றிய நீதி நூல், 2. தன்வயத்தனாதல், தூயவுடம்பினனா பதினெண்கீழ் கணக்கினுள் ஒன்று. தல், இயற்கை யுணர்வினனாதல், முற்று இன்னாரிதனால் கேட்டாரென்பது - வணக் முணர்தல், இயல்பாகவே பாசங்களி னீங் கமில்லாததாற் கெட்ட அரசர் வேகன், கல், போருளுடைமை, முடிவிலாற்ற நகுஷன், சுதாசன், யவனன், சுமுகன், நிமி. லுடைமை, வரம்பி லின்பமுடைமை. சூதால் கெட்டோர் நளன், திருமர், உருக் இவை சைவாகமம், கடையிலா அறிவு, குமி. பரதார மோகத்தால் கெட்டோர் கடையிலாக் காட்சி, சடையிலா வீரியம், இராவணன், கீசகன், இந்திரன், வாலி கடையிலா இன்பம், காமமின்மை, கோத் முதலியோர். காமத்தால் துன்புற்றேர் திரமின்மை , ஆயுவின்மை , அழியாவியல்பு. சும்பநிசும்பர், பிரத்யும் நன், உருரு, அந்தகா (ஆருகதம்) சுரன், சம்பராசான், இராவணன், அசுரர்
இறையனாரகப்பொருள 228 இனனா தனால கேட்டாரென்பது யத்தைத் தன்னுள் மறைத்து வைத்துக் இற்கொண்டு புகுதல் - - வேந்தர் போரிடத் கொண்டிருக்கும் உத்தாம் . வியப்பிறை துப் பட்டவனுடைய கல்லென்று சொல்ல ஒரு வினாவிற்கு அதனையே விடையாகவும் வழுத்தினராய்ச் செறிந்து கோயிலெடுத் பல வினாக்களுக்கு ஒன்றே விடையாசுவுங் துப் புக்கது . ( பு . வெ . பொதுவியல் ) கூறு சல் . இதனை உத்தராலங்காரம் என் இனமோனை - வல்லினமோனை மெல்லின பர் . ( குவலயாநந்தம் ) . மோனை இடையிேைமானை இனவெழுச் ( இறையனாரகப்பொருள் - மதுரையி லெழுந் தால் வரும்மோனை . ( காரிசை ) . தருளி யிருக்கும் சொக்கலிங்க மூர்த்தியால் இனவேதுகை இனவேதுகை - - வல்லின வதுகை மெல் அருளிச் செய்யப்பட்டு மூங்கைப் பிள்ளை - லின வெதுகை இடையினவெதுகை இன யார் அல்லது உப்பூரிகுடிக் கீழார் மகனார் வெழுத்தால் வரும் எதுகை . ( காரிகை உருத்திரசன்மனார் முன்னிலையில் உரை இனன் - சூரியன் . அரங்கேற்றப்பட்ட அகப்பொருளிலக்க இனிசந்த நாகனார் - இவர் இனிய குரலோ ணம் . இந்நூல் ( சுய ) சூத்திரங்கள் கொண் டுபாட வல்லராதல் பற்றி இவ்வடைமொழி டது . இதற்குச் சங்கப் புலவருள் பலர் கொடுக்கப்பட்டார் போலும் . சந்தம் - உரை கூறினர் . அவற்றுள் மதுரை மருத குரல் இனிய சந்தம் இனிசந்தமொன விகா னிள நாகனார் உரையொரோ விடங்களி ாப்பட்டு நின்றது . இவர் பாலையைப் புனை னும் பெரும்பான்மையும் கணக்காயனார் ந்து பாடியுள்ளார் . இவர் பாடிய கற்றாய் மகனார் நக்கீரனார் உரையுமே சிறந்தன . மனை மருட்சி கேட்போர் யாவரையும் மரு ளப்பண்ணும் இவர் பாடியது நற்சுகம் இறையனார் - கடைச்சங்கப் புலவருள் ஒரு செய்யுள் . ( நற்றிணை ) வர் . சொக்கலிங்க மூர்த்தியையே ஒரு புல இனியவை நாற்பது - சங்க மருவிய பதி வராகக் கூறுவர் . இவர் பாண்டியன் னெண்கீழ்க் கணக்கினுள் ஒன்ற தாகிய நீதி அகப்பொருளிலக்கணம் வேண்டி வரும் நூல் . மதுரைத் தமிழாசிரியர் மகனார் திய காலத்தில் அவனெண்ணத்தை நிறை பூஞ்சேந்தனார் இயற்றியது . ப்ப இறையனார் அகப்பொருளென ஒரு இன்பம் - இது வைதருப்பசெய்யுணெறியி அகப்பொருளிலக்கணம் திருவாய்மலர்ந்து லொன்று . இது சொல்லினால் சுவைபடத் அதனைச்செப்பேட்டில் எழுதித் தாம் எழுந் தொடுத்தலும் பொருளினால் சுவைபடத் தருளி யிருக்கும் திருப் பீடத்தினடியி தொடுத்தலுமாம் . ( தண்டி ) லிட்டு ஆதிசைவா சாரியரைக் கொண்டெ இன்பவணி - முயற்சியின்றி விரும்பப்பட்ட டுப்பித்து அரசனுக்குக் கொடுப்பித்தவர் . காரியஞ் சித்தித்தலும் விரும்பப் பட்ட தருமி யெனும் வேதியர் பொருட்டுக் பொருளினு மதிகஞ் சித்தித்தலும் உபா கொங்குதேர் ' எனும் கவியும் பாணபத் யஞ் சித்தித்தற் பொருட்டுச் செய்யு முயற் திரர் பொருட்டு மதிமலி புரிசை ' எனும் சியால் பலமே சித்தித்தலுமாம் . இதனைப் கவியும் திருக்குறளுக்கு என்றும் புலராது ' பிரஹர்ஷணாவலங்காரம் என்பர் . எனும் பாயிரமு மியற்றியவர் . இன்மைநவிற்சியணி - யாதேனு மொன்றில் இறைவனெண் குணம் - 1 . பவமின்மை வாமையால் வர்ணியத்தை உயர்வடைவதா இறவின்மை பற்றின்மை பெயரின்மை கவேனும் தாழ்வடைவதாகவேனும் கூறு உவமையின்மை வினையின்மை குறைவி வது இதனை விநோக்தி பலங்காரமென்பர் . வறிவுடைமை கோததாயின்மை . ( DE ) | இன்னு நாற்பது - கபிலரியற்றிய நீதி நூல் 2 . தன்வயத்தனாதல் தூயவுடம்பினனா பதினெண்கீழ் கணக்கினுள் ஒன்று . தல் இயற்கை யுணர்வினனாதல் முற்று இன்னாரிதனால் கேட்டாரென்பது - வணக் முணர்தல் இயல்பாகவே பாசங்களி னீங் கமில்லாததாற் கெட்ட அரசர் வேகன் கல் போருளுடைமை முடிவிலாற்ற நகுஷன் சுதாசன் யவனன் சுமுகன் நிமி . லுடைமை வரம்பி லின்பமுடைமை . சூதால் கெட்டோர் நளன் திருமர் உருக் இவை சைவாகமம் கடையிலா அறிவு குமி . பரதார மோகத்தால் கெட்டோர் கடையிலாக் காட்சி சடையிலா வீரியம் இராவணன் கீசகன் இந்திரன் வாலி கடையிலா இன்பம் காமமின்மை கோத் முதலியோர் . காமத்தால் துன்புற்றேர் திரமின்மை ஆயுவின்மை அழியாவியல்பு . சும்பநிசும்பர் பிரத்யும் நன் உருரு அந்தகா ( ஆருகதம் ) சுரன் சம்பராசான் இராவணன் அசுரர்