அபிதான சிந்தாமணி

இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு 222 இறையணி கச்சயஞ் செய்தபின் அவள் இறந்தால் பானஞ் செய்கிறவர்கள் இவர்களுக்குத் யாருக்காக நிச்சயப்படுத்தப் பட்டாளோ தர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது இல்லை. அவரும் அவர்களின் ஞாதியரும் மூன்று அரசன் திக்குப்பாலகர் தன்மையையடை நான் தீட்டு இருக்கவேண்டியது. தீட்டு 'ந்து இருப்பதால் அவனுக்குத் தீட்டில்லை. உள்ளோர் உப்பு, மாமிசம், புணர்ச்சி மூன் ஒரு கிராமத்தில் பிணங்கிடக்கின் அது றையும் நீக்கவேண்டும். தேசாந்தாத்தில் தகனம் ஆம் வரையில் கிராமத்தார் சோ இருக்கையில் சாதிகளின் இறப்பைப் றும், நீரும், தாம்பூலமும் உண்ண லாகாது. பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்டால் ஆசௌசம் உடையோர், தேவ தாராதனம், அப் பத்து நாட்களுடன் தீட்டு நீங்கும். ஓமம் முதலிய செய்தலாகாது. ஆசௌ சபிண்டர் பத்து நாளைக்குப்பின் கேட்டால் சம் உடையோர் வீட்டில் அது நீங்கும் மூன்று நாள் தீட்டு, ஒரு வருடத்திற்குப் வரை எவரும் உண்ணலாகாது. ஒருவ பின் கேட்டால் ஸ்நானத்தோடே போகும். னுக்குப் பெண் பிறந்தால் அவன் தாயத் பிறந்த செய்தியைப் பத்து நாளைக்கு தாருக்கு ஆசௌசம் இல்லை. தாய்க்குப் பத் மேலே கேட்டால் தீட்டில்லை. சபிண்ட துநாட்கள் ஆசௌசம் உண்டு. மணக்கோல கன் ஞாதிகளின் இறப்பை, பிறப்பைப் 'காலத்திலும், யாககாலத்திலும், உற்சவத் பத்து நாளைக்குள் கேட்டால் கட்டின திற்குக் கங்கணம் பூண்ட காலத்திலும் உடையுடன் ஸ்நானஞ் செய்தால் தொட ஆசௌசம் நேர்ந்தால் அத்தொழில் பூண் 'யோக்கியனாகிறான். பத்து நாள் தீட்டுள்ள டானுக்கு ஆசௌசம் கிடையாது. பந்துக் இறப்பு பிறப்புகளில் வேறொரு தீட்டு களின் பிணத்தைத் தூக்கினால் மூன்று நேரின் முன்னைய பத்து நாளோடு இதுவும் நாள் தீட்டு உண்டு. பிணம் தூக்குகிறவன் ஒழியும். அக்கினிஹோத்திரம் செய்கிற தீட்டு உள்ளான் விட்டில் சாப்பிட்டுக் வனாயின், ஆசாரியன் இறந்தாலும் தன் கொண்டு இருந்தால் அவனுக்குப் பத்து பங்காளி இறந்தாலும் வேதம் ததின பிரா நாள் தீட்டு உண்டு. பிணத்தைத் தொடர்ந் மணன் தன் வீட்டில் வந்து இறந்தாலும், தவன், கட்டின வஸ்திரத்துடன் ஸ்நானஞ் அம்மான் இறந்து போனாலும் மூன்று நாள் செய்தால் தீட்டு இல்லை. சிசுசூதகம் - தீட்டு உண்டு. ஆசாரியன் மனைவி இறந் கருப்பந் தரித்து ஆறுமாதத்திற்கு உட் தால் ஒருநாள் தீட்டு உண்டு. மாணாக்கன், பட்டு எந்த மாதத்திலாயினும், அந்தக் அம்மான் குமான் முதலிய சுற்றத்தவர்கள் கருப்பம் கரைந்து விழுந்தால் விழுந்த இறந்து போனால் (க) நாழிகைக்குத் மாதம் ஒன்றயின் ஒரு நாளும், இரண்டா தீட்டு உண்டு. இராசா பகலில் இறந்தால் யின் இரண்டு நாளும் மூன்றாயின் மூன்று பொழுதுபோகிற வரையிலும், இரவிலா நாளும் முறையே நாலு, ஐந்து, ஆறு னால் நக்ஷத்திரம் மறைகிற வரையிலும் மாதங்களாயின் அத்தனைக் கணக்குள்ள தீட்டு உண்டு. இவ்வாறு கூறிய திட்டுக் நாட்கள் மா தாவிற்கு மாத்திரம் ஆசூசம் களில் பிராமணர்களுக்குப் பத்து நாட்கள் உண்டு, பிதாவிற்கு இல்லை. கரு அழி தீட்டும், கத்திரியருக்குப் பன்னிரண்டு யாமல் பிறந்து மூன்று வயதிற்குள் மாண் காட்கள் கட்டும், வைசியனுக்குப் பதின் டால் மாண்ட அக்குழந்தையைக் குறித் மூன்று நாட்கள் தீட்டும், சூத்திரனுக்கு துப் பாற்சோறும் தபர்ச் சோறும் குழந் முப்பது நாட்களும் தீட்டுண்டு. பறையன், தைகளுக்குக் கொடுக்க வேண்டும். மூன்று தூரஸ்திரி, பதி தன் பிரசவித்தவள் பிணம், வயதிற்குமேல் ஐந்து வயதிற்குள் இறங் பிணத்தைத் தொட்டவன் இவர்களைத் தால் மேற்சொன்னபடி பாலகர்களுக்கு தெரியாமல் தொட்டவன் ஸ்நானஞ் செய் அன்னம் அளித்தல் வேண்டும். பிறந்து தால் பரிசுத்தனாவான், நித்யகர்மங்களை ஒரு மாதத்திற்குள் மாய்ந்தால் பால் பாய விட்டவர்கள், சங்கரசாதியாரில் பிறந்த சாதிகளைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க வர்கள், வேதத்தைத் தூஷித்துச் சந்தி வேண்டும். (மது). பாசி வேஷம் பூண்டவர்கள், விஷத்தைச் இறைப்பொருட்டலைவன் - குடிகளுக்கு சாப்பிட்டாவது, கழுத்தில் சுருக்கிட்டுக் வேண்டுவன உதவி சலஞ்செய்து அவர்க கொண்டாவது இறந்தவர்கள், விபசாரி/ளிடம் குடியிறை கொள்ளுவோன். (சுக்-8) கள், கருப்பததை அழிக்கிறவர்கள், கண இறையணி -- ஒரு வினாவிற்கு விடை கூறு வனுக்குத் துரோகம் செய்கிறவர்கள், மதயதல். இது மறைப்பிறை ஒரு அபிப்பிரா
இறப்புப் பிறப்புகளின் தீட்டு 222 இறையணி கச்சயஞ் செய்தபின் அவள் இறந்தால் பானஞ் செய்கிறவர்கள் இவர்களுக்குத் யாருக்காக நிச்சயப்படுத்தப் பட்டாளோ தர்ப்பணஞ் செய்யவேண்டியது இல்லை . அவரும் அவர்களின் ஞாதியரும் மூன்று அரசன் திக்குப்பாலகர் தன்மையையடை நான் தீட்டு இருக்கவேண்டியது . தீட்டு ' ந்து இருப்பதால் அவனுக்குத் தீட்டில்லை . உள்ளோர் உப்பு மாமிசம் புணர்ச்சி மூன் ஒரு கிராமத்தில் பிணங்கிடக்கின் அது றையும் நீக்கவேண்டும் . தேசாந்தாத்தில் தகனம் ஆம் வரையில் கிராமத்தார் சோ இருக்கையில் சாதிகளின் இறப்பைப் றும் நீரும் தாம்பூலமும் உண்ண லாகாது . பத்து நாட்களுக்குப் பிறகு கேட்டால் ஆசௌசம் உடையோர் தேவ தாராதனம் அப் பத்து நாட்களுடன் தீட்டு நீங்கும் . ஓமம் முதலிய செய்தலாகாது . ஆசௌ சபிண்டர் பத்து நாளைக்குப்பின் கேட்டால் சம் உடையோர் வீட்டில் அது நீங்கும் மூன்று நாள் தீட்டு ஒரு வருடத்திற்குப் வரை எவரும் உண்ணலாகாது . ஒருவ பின் கேட்டால் ஸ்நானத்தோடே போகும் . னுக்குப் பெண் பிறந்தால் அவன் தாயத் பிறந்த செய்தியைப் பத்து நாளைக்கு தாருக்கு ஆசௌசம் இல்லை . தாய்க்குப் பத் மேலே கேட்டால் தீட்டில்லை . சபிண்ட துநாட்கள் ஆசௌசம் உண்டு . மணக்கோல கன் ஞாதிகளின் இறப்பை பிறப்பைப் ' காலத்திலும் யாககாலத்திலும் உற்சவத் பத்து நாளைக்குள் கேட்டால் கட்டின திற்குக் கங்கணம் பூண்ட காலத்திலும் உடையுடன் ஸ்நானஞ் செய்தால் தொட ஆசௌசம் நேர்ந்தால் அத்தொழில் பூண் ' யோக்கியனாகிறான் . பத்து நாள் தீட்டுள்ள டானுக்கு ஆசௌசம் கிடையாது . பந்துக் இறப்பு பிறப்புகளில் வேறொரு தீட்டு களின் பிணத்தைத் தூக்கினால் மூன்று நேரின் முன்னைய பத்து நாளோடு இதுவும் நாள் தீட்டு உண்டு . பிணம் தூக்குகிறவன் ஒழியும் . அக்கினிஹோத்திரம் செய்கிற தீட்டு உள்ளான் விட்டில் சாப்பிட்டுக் வனாயின் ஆசாரியன் இறந்தாலும் தன் கொண்டு இருந்தால் அவனுக்குப் பத்து பங்காளி இறந்தாலும் வேதம் ததின பிரா நாள் தீட்டு உண்டு . பிணத்தைத் தொடர்ந் மணன் தன் வீட்டில் வந்து இறந்தாலும் தவன் கட்டின வஸ்திரத்துடன் ஸ்நானஞ் அம்மான் இறந்து போனாலும் மூன்று நாள் செய்தால் தீட்டு இல்லை . சிசுசூதகம் - தீட்டு உண்டு . ஆசாரியன் மனைவி இறந் கருப்பந் தரித்து ஆறுமாதத்திற்கு உட் தால் ஒருநாள் தீட்டு உண்டு . மாணாக்கன் பட்டு எந்த மாதத்திலாயினும் அந்தக் அம்மான் குமான் முதலிய சுற்றத்தவர்கள் கருப்பம் கரைந்து விழுந்தால் விழுந்த இறந்து போனால் ( ) நாழிகைக்குத் மாதம் ஒன்றயின் ஒரு நாளும் இரண்டா தீட்டு உண்டு . இராசா பகலில் இறந்தால் யின் இரண்டு நாளும் மூன்றாயின் மூன்று பொழுதுபோகிற வரையிலும் இரவிலா நாளும் முறையே நாலு ஐந்து ஆறு னால் நக்ஷத்திரம் மறைகிற வரையிலும் மாதங்களாயின் அத்தனைக் கணக்குள்ள தீட்டு உண்டு . இவ்வாறு கூறிய திட்டுக் நாட்கள் மா தாவிற்கு மாத்திரம் ஆசூசம் களில் பிராமணர்களுக்குப் பத்து நாட்கள் உண்டு பிதாவிற்கு இல்லை . கரு அழி தீட்டும் கத்திரியருக்குப் பன்னிரண்டு யாமல் பிறந்து மூன்று வயதிற்குள் மாண் காட்கள் கட்டும் வைசியனுக்குப் பதின் டால் மாண்ட அக்குழந்தையைக் குறித் மூன்று நாட்கள் தீட்டும் சூத்திரனுக்கு துப் பாற்சோறும் தபர்ச் சோறும் குழந் முப்பது நாட்களும் தீட்டுண்டு . பறையன் தைகளுக்குக் கொடுக்க வேண்டும் . மூன்று தூரஸ்திரி பதி தன் பிரசவித்தவள் பிணம் வயதிற்குமேல் ஐந்து வயதிற்குள் இறங் பிணத்தைத் தொட்டவன் இவர்களைத் தால் மேற்சொன்னபடி பாலகர்களுக்கு தெரியாமல் தொட்டவன் ஸ்நானஞ் செய் அன்னம் அளித்தல் வேண்டும் . பிறந்து தால் பரிசுத்தனாவான் நித்யகர்மங்களை ஒரு மாதத்திற்குள் மாய்ந்தால் பால் பாய விட்டவர்கள் சங்கரசாதியாரில் பிறந்த சாதிகளைக் குழந்தைகளுக்குக் கொடுக்க வர்கள் வேதத்தைத் தூஷித்துச் சந்தி வேண்டும் . ( மது ) . பாசி வேஷம் பூண்டவர்கள் விஷத்தைச் இறைப்பொருட்டலைவன் - குடிகளுக்கு சாப்பிட்டாவது கழுத்தில் சுருக்கிட்டுக் வேண்டுவன உதவி சலஞ்செய்து அவர்க கொண்டாவது இறந்தவர்கள் விபசாரி / ளிடம் குடியிறை கொள்ளுவோன் . ( சுக் - 8 ) கள் கருப்பததை அழிக்கிறவர்கள் கண இறையணி - - ஒரு வினாவிற்கு விடை கூறு வனுக்குத் துரோகம் செய்கிறவர்கள் மதயதல் . இது மறைப்பிறை ஒரு அபிப்பிரா