அபிதான சிந்தாமணி

இலிங்கோற்பவம் 247 | இழிசொல் கிட்டு இரு முளை மலரண் செய்யின் வ 5. இவ்வ. (ஆசா பொருந்திசைக்கும் 2 இலிங்கோற்பவம் - ஒரு கற்பத்தில் பாற் மடவால் அழகிய பழனஞ் சூழ்ந்தவூரனை கடலில் யோக நித்திரை செய்யும் விஷ்ணு நகையைப் பெருக்கியது. (பு.வெ. பெரும் மூர்த்தியைப் பிரமன், தட்டியெழுப்பி திணை ). மகனே என அழைத்தனன். விஷ்ணுமூர் (இல்லறக்கிழத்தியர் இல்லிற்தச் செய்வன. த்தி நீ என் குமரனாயிருக்க என்னைக் அதிகாலையிலெழுந்து வீட்டைச் சுத்தி குமரனென்பதென்னென வாதிட்டு இரு செய்து பாத்திரங்களைத் துலக்கி விடுமு வரும் போரிட்டனர். அவ்விருவர் இடை ழுதும் சாணநீர் தெளித்து நீர்ச்சால் கா யிலும் சிவபெருமான் தாணுமூர்த்தமாகத் கங்களை மலரணிந்து அடுப்பினுள் தீமூட் தோன்ற இருவரும் நம்மில் யார் இந்த கெ. இவ்வாறு செய்யின் நல்ல செல்வம் உருவின் அடிமுடி அறியவல்லோமோ உண்டாம். (ஆசாரக்கோவை). அவர்களே பெரியர் எனச் சபதங்கொண்டு இல்லாண்ழல்லை - பொருந்திய காதற்கண இருவரும் பன்றியும் கழுகுமாகி அடியும் வனை வாழ்த்திப் பலருமிசைக்கும் அனு முடியுந்தேடி அறியாது திகைத்திருக்கை காணத்தினையுடைய கீர்த்தியாற் சிறந்த யில் ஓமென்னும் பிரணவவொலி கேட்க இல்லின் மிகுதியைச் சொல்லியது. (பு. ஐந்து திருமுகங்களுடன் அந்த இலிங்கத் வெ. பொது). திடை காட்சி தந்து முத்தொழிற்கும் மூல இல்வலன் -1. வில்வலனைக் காண்க. வில் காரணன் நாமென் அதில் லயித்த திரு வலனுக்கு ஒரு பெயர். வுருவம். இக்கதையை வாமன புராணத் 2. கிலாதனுக்குத் தெமனியிட முதித்த திலும், சிவமகாபுராணம் முதல் அத்தியா குமான். யத்திலுங் காண்க. இல்வாழ்க்கை -(இது கற்பியலின் தொடக் இலீலாப்பிரமவாதிமதம் - சமுத்திர நீர் கம்) என்பது, தலைவனும் தலைவியும் இல் ஒன்றே , அலை, திவலை, நுரை, குமிழி, ஆயி வின் கண் வாழும் வாழ்க்கையைக் கூறு னாற்போல, பிரமம் ஒன்றே , தனு, காண, தல். இது, உள்ள மகிழ்ச்சியும், ஊடலும், புவன, போகங்களாய்ச் சநநமாணப்பட்டு ஊடலுணர்த்த லும், பிரிவும் கூறும். இது, மேற்சொன்ன அலை முதலிய, நீருள் அட இல்வாழ்க்கை , பரத்தையிற் பிரிவு, ஓதற் ங்குவது போல, சகத்தெல்லாந் தன்னுள் பிரிவு, காவற்பிரிவு, தூதிற்பிரிவு, துணை ஒடுங்கி நிற்பது என்று கூறுவது.. வயிற்பிரிவு, பொருள் வயிற்பிரிவு, எனும் இலீலாவதி-1. இரண்யகசிபின் தேவி. கிளவிகளையும், கிழவோன் மகிழ்ச்சி, - 2. வடமொழிக் கணித நூல் செய்தவள், கிழத்தி மகிழ்ச்சி, பாங்கி மகிழ்ச்சி, செவிலி இலீலை - பதுமன் தேவி. இவள் சாஸ்வ மகிழ்ச்சி எனும் வகையினையும், தலை தியை வேண்டி ஞானமடைந்து புருஷ வன் தலைவி முன் பாங்கியைப் புகழ்தல், னுடன் நற்பத மடைந்தவள். தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல், பாங்கி தலை இலைவாணியன் - (சுசுகன்) வைசியன் சூத் வியை வரையு நாளளவும் வருந்தாதிருக் திரகன்னிகையைப் புணரப் பிறந்தவன். தமை உரையாயென் றல், பெருமகளுரைத் இவன் வெற்றிலைப்பாக்கு விற்பவன். தல், தலைவனைப் பாங்கி வரையு நாளளவு (அருணகிரி புராணம்). நிலைபெற வாற்றிய நிலைமைவினாதல், மன் இலேசகேத்தையர்--இவர் தீப்பட்டெரிந்த றன்மனை வருசெவிலிக் கிகுளையன்புற நெல்லினை விதைத்து ஒன்று கோடியாக் வுணர்த்தல், பாங்கி இல்வாழ்க்கை நன் - கிய வீரசைவர். வசவர்காலத் திருந்தவர். றென்று செவிலிக் குரைத்தல், மணமனைச் இலேபகர்-பிதுர்க்கள் பதின்மரில் மூவர். சென்று வந்த செவிலி நற்றாய்க் குரைத் இல்லத்தலைவன் - திருக்கோயி லரண்மனை தல், நன்மனை வாழ்க்கைத் தன்மையுணர்த் அகழி மதில் பிரதிமை, யந்திரம், அணைக் தல், செவிலி நற்றாய்க்கு இருவர் காதலை கட்டு, வாவி, கிணறு, தடாகம், புட்க யுமறிவித்தல், எனும் விரியினையும் ரிணி, குண்டம், நீர் முதலியவற்றை உடைத்து. (அகம்). மேனோக்கிச் செலுத்தும் பொறி முதலிய இழிகட்பெருங்கண்ணனார் - கடைச்சங்கப் வற்றைச் சிற்ப ஏற்படி அமைக்கும் அறி) புலவர்களில் ஒருவர். (திருவள்ளுவ வுடையவன். (சுக்ர நீதி) மாலை) | இல்லவை நததல் - உள்ளன அல்லா தவற் இழிசொல்- பொய், குறளை, கடுஞ்சொல், றை உரைத்து விளங்கும் பல்லினையுடைய பயனில் சொல். - 28)
இலிங்கோற்பவம் 247 | இழிசொல் கிட்டு இரு முளை மலரண் செய்யின் 5 . இவ்வ . ( ஆசா பொருந்திசைக்கும் 2 இலிங்கோற்பவம் - ஒரு கற்பத்தில் பாற் மடவால் அழகிய பழனஞ் சூழ்ந்தவூரனை கடலில் யோக நித்திரை செய்யும் விஷ்ணு நகையைப் பெருக்கியது . ( பு . வெ . பெரும் மூர்த்தியைப் பிரமன் தட்டியெழுப்பி திணை ) . மகனே என அழைத்தனன் . விஷ்ணுமூர் ( இல்லறக்கிழத்தியர் இல்லிற்தச் செய்வன . த்தி நீ என் குமரனாயிருக்க என்னைக் அதிகாலையிலெழுந்து வீட்டைச் சுத்தி குமரனென்பதென்னென வாதிட்டு இரு செய்து பாத்திரங்களைத் துலக்கி விடுமு வரும் போரிட்டனர் . அவ்விருவர் இடை ழுதும் சாணநீர் தெளித்து நீர்ச்சால் கா யிலும் சிவபெருமான் தாணுமூர்த்தமாகத் கங்களை மலரணிந்து அடுப்பினுள் தீமூட் தோன்ற இருவரும் நம்மில் யார் இந்த கெ . இவ்வாறு செய்யின் நல்ல செல்வம் உருவின் அடிமுடி அறியவல்லோமோ உண்டாம் . ( ஆசாரக்கோவை ) . அவர்களே பெரியர் எனச் சபதங்கொண்டு இல்லாண்ழல்லை - பொருந்திய காதற்கண இருவரும் பன்றியும் கழுகுமாகி அடியும் வனை வாழ்த்திப் பலருமிசைக்கும் அனு முடியுந்தேடி அறியாது திகைத்திருக்கை காணத்தினையுடைய கீர்த்தியாற் சிறந்த யில் ஓமென்னும் பிரணவவொலி கேட்க இல்லின் மிகுதியைச் சொல்லியது . ( பு . ஐந்து திருமுகங்களுடன் அந்த இலிங்கத் வெ . பொது ) . திடை காட்சி தந்து முத்தொழிற்கும் மூல இல்வலன் - 1 . வில்வலனைக் காண்க . வில் காரணன் நாமென் அதில் லயித்த திரு வலனுக்கு ஒரு பெயர் . வுருவம் . இக்கதையை வாமன புராணத் 2 . கிலாதனுக்குத் தெமனியிட முதித்த திலும் சிவமகாபுராணம் முதல் அத்தியா குமான் . யத்திலுங் காண்க . இல்வாழ்க்கை - ( இது கற்பியலின் தொடக் இலீலாப்பிரமவாதிமதம் - சமுத்திர நீர் கம் ) என்பது தலைவனும் தலைவியும் இல் ஒன்றே அலை திவலை நுரை குமிழி ஆயி வின் கண் வாழும் வாழ்க்கையைக் கூறு னாற்போல பிரமம் ஒன்றே தனு காண தல் . இது உள்ள மகிழ்ச்சியும் ஊடலும் புவன போகங்களாய்ச் சநநமாணப்பட்டு ஊடலுணர்த்த லும் பிரிவும் கூறும் . இது மேற்சொன்ன அலை முதலிய நீருள் அட இல்வாழ்க்கை பரத்தையிற் பிரிவு ஓதற் ங்குவது போல சகத்தெல்லாந் தன்னுள் பிரிவு காவற்பிரிவு தூதிற்பிரிவு துணை ஒடுங்கி நிற்பது என்று கூறுவது . . வயிற்பிரிவு பொருள் வயிற்பிரிவு எனும் இலீலாவதி - 1 . இரண்யகசிபின் தேவி . கிளவிகளையும் கிழவோன் மகிழ்ச்சி - 2 . வடமொழிக் கணித நூல் செய்தவள் கிழத்தி மகிழ்ச்சி பாங்கி மகிழ்ச்சி செவிலி இலீலை - பதுமன் தேவி . இவள் சாஸ்வ மகிழ்ச்சி எனும் வகையினையும் தலை தியை வேண்டி ஞானமடைந்து புருஷ வன் தலைவி முன் பாங்கியைப் புகழ்தல் னுடன் நற்பத மடைந்தவள் . தலைவனைப் பாங்கி வாழ்த்தல் பாங்கி தலை இலைவாணியன் - ( சுசுகன் ) வைசியன் சூத் வியை வரையு நாளளவும் வருந்தாதிருக் திரகன்னிகையைப் புணரப் பிறந்தவன் . தமை உரையாயென் றல் பெருமகளுரைத் இவன் வெற்றிலைப்பாக்கு விற்பவன் . தல் தலைவனைப் பாங்கி வரையு நாளளவு ( அருணகிரி புராணம் ) . நிலைபெற வாற்றிய நிலைமைவினாதல் மன் இலேசகேத்தையர் - - இவர் தீப்பட்டெரிந்த றன்மனை வருசெவிலிக் கிகுளையன்புற நெல்லினை விதைத்து ஒன்று கோடியாக் வுணர்த்தல் பாங்கி இல்வாழ்க்கை நன் - கிய வீரசைவர் . வசவர்காலத் திருந்தவர் . றென்று செவிலிக் குரைத்தல் மணமனைச் இலேபகர் - பிதுர்க்கள் பதின்மரில் மூவர் . சென்று வந்த செவிலி நற்றாய்க் குரைத் இல்லத்தலைவன் - திருக்கோயி லரண்மனை தல் நன்மனை வாழ்க்கைத் தன்மையுணர்த் அகழி மதில் பிரதிமை யந்திரம் அணைக் தல் செவிலி நற்றாய்க்கு இருவர் காதலை கட்டு வாவி கிணறு தடாகம் புட்க யுமறிவித்தல் எனும் விரியினையும் ரிணி குண்டம் நீர் முதலியவற்றை உடைத்து . ( அகம் ) . மேனோக்கிச் செலுத்தும் பொறி முதலிய இழிகட்பெருங்கண்ணனார் - கடைச்சங்கப் வற்றைச் சிற்ப ஏற்படி அமைக்கும் அறி ) புலவர்களில் ஒருவர் . ( திருவள்ளுவ வுடையவன் . ( சுக்ர நீதி ) மாலை ) | இல்லவை நததல் - உள்ளன அல்லா தவற் இழிசொல் - பொய் குறளை கடுஞ்சொல் றை உரைத்து விளங்கும் பல்லினையுடைய பயனில் சொல் . - 28 )