அபிதான சிந்தாமணி

இலிங்கம் 215 இலிங்கம் திரம் முதலிய தமிழ் நூல்களினும் பாக்கக் ஈசானம், கிழக்கே தற்புருடம், தெற்கே காண்க, பின்னும் இவ்விலிங்கம், ஆட்யம், அகோரம், வடக்கே வாமதேவம், மேற்கே அநாட்யம், சுரேட்யம், ஸர்வசமம் என சத்யோசாதமுஞ் செய்ய வேண்டும். நான் நான்குவி தமாம். இது சலம், அசலம் என குமுக லிங்கமாயின் ஈசானந் தவிரச் செய்ய இருவிதமுமாம். பின்னும் அவை வியக் வேண்டும். இருமுகமான லிங்கத்தில் தத் தம, வ்யக்தாவியக்தம், அவ்யக்தம் என புருஷமும் சத்யோசாதமும் செய்ய மூவகைப்படும். அவற்றுள் சகளமான வேண்டும். ஒரு முகலிங்கத்திற்குத் தத் பிரதிமாவுரு வியக்தம், சகளநிஷ்களம் புருஷ மாத்திரஞ் செய்ய வேண்டியது. வியக்தாவியக்தம், நிஷ்களம் அவ்யக்தம் இவற்றின் நிருமாண முதலியவற்றைப் கிருகங்களில் பூசிப்பது சலம் எனவும், பிரதி மாசாஸ்திர மறிந்து செய்க. இனிப் ஆலயங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அசலம் பாணலிங்கமாவது எப்போதும் ஈச்வரா எனவுங்கூறப்படும். அசலம் ஸ்திரலிங்கம், திட்டானமா யிருக்கும். இப் பாணலிங்கம் சுயம்பு தானே உண்டானது, தைவிகம் (அரைக்கால்) அங்குலமுதல் ஒரு ஹஸ்தப் தேவர்களாற் பூசிக்கப்பட்டது, காணபம் பிரமாண முள்ள தாகவும், பக்குவமான கணேசராற் பூசிக்கப்பட்டது, ஆரிஷம் நாவற் பழத்தினிறம் போலவும் தேனி ருஷிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது, மானுஷ் னிறமாகவும், வண்டினிறமாகவும், காசுக் யம் மனுஷரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என கல் நிறமாகவும், நீலவர்ணம் கவும் கொவ் ஐவகைப்படும். பின்னும் ஸ்படிகலிங்கம், வைக் கனிபோலவும், பச்சை நிறமாகவும், ரத்னாதி லிங்கங்களு முள. அவைகளி தன்னிறமான பீடங்களுள்ள தாகவும், திக் னிலக்கணங்களை ஞானரத்நாவளி முத குப் பாலகர்கணி றமாகவும், பசுவின் முலை லியவற்றிற் காண்க. இவ்வகை இலிங்கங் போலவும், கோழியின் முட்டைபோலவும், கள் அதமாதமந் துவக்கி உத்தமோத்தமம் கண்ணாடி போல மழமழப் புள்ள தாகவும் வரையில் ஒரு ஹஸ்தப்பிரமாண முதல் இருக்கும். இனிப் பாணலிங்கத்தின் வர ஒன்பது ஹஸ் தப்பிரமாணம் வரை செய் லாமுவது :- பாணனென்னுமோ சுரன் யத்தக்கவை. மேற்கூறிய நால்வகையிலிங் தான் பூசித்துச் சித்தி பெறும் வகை அன் கங்களுக்கும் மேலே ருத்ரபாகம் விருத்த புடன் ஈச்வானைப் பிரார்த்திக்க அவர் பல மாகவாவது (கசு) அல்லது (ங உ) அல்லது வகைப்பட்ட பதினான்குகோடி விங்கங்கள் (கச) மூலையாகவாவது இருக்கலாம். பிரம கொடுத்தனர். அவன் பூசித்து அவற்றை பாகம் அடியில் நாலுமூலை, விஷ்ணு முடிவில் லிங்காசலத்திலும், காளிகாகர்த் பாகம் நடுவில் எட்டு மூலை, பின்னும் தத்திலும், ஸ்ரீநாகத்திலும், கன்னிகாச்ர பிரம பாகம் நபும்ஸகம் எனவும், விஷ்ணு மத்திலும், நேபாளத்திலும், மகேந்திரத்தி பாசம் ஸ்திரி லிங்கமெனவும், ருத்ரபாசம் லும், அமரேச்வரத்திலும், மற்றும் நதிமத் பும்லிங்கம் மனவும் கூறும். ஆட்யலிங்கத் தியிலும், பர்வதமத்தியிலும் எழுந்தருளச் தின் சிரம் அர்த்தசந்திர வடிவமாகவும், செய்தான். அவை தாம் பாண லிங்கங்கள். அநாட்யலிங்கத்தின் சிரம் வெள்ளரிப்பழ அவை சுவயம்பு லிங்கசமமென்று காமி வடிவாகவும், சுரேட்யலிங்கத்தின் சிரம் காதி ஆமங்களிற் கூறப்படும். இவற் கோழியின் முட்டை போலவும், சர்வசம றிற்குப் பீடஞ்சிலை, மிருத்து, லோஹம், லிங்கத்தின் சிரம் குடைவடிவமாகவும் நல்லவிக்ஷம், ரத்னம் இவற்றாற் செய்ய க றப்பட்டிருக்கிறது. இந்த அர்த்தசந்தி லாம். பீடம் லிங்கஸமான வர்ணமா யிரு ராதி நால்வகை வடிவும் தனித்தனி நன த்தல் வேண்டும். இவையன்றி இந்திர னான்கு விதமாகப் பேதப்படும். ஆட்ய னால் பூசிக்கப்பட்ட லிங்கம் ஐந்திரலிங்க லிங்கத்தில் (கலாக) லிங்கஞ்செய்ய வேண் மெனப்படும். அத பசும்பொன்னிறமா டும். சுரேட்யலிங்கத்தில் (கoஅ, விங்கஞ் யும், அறுகோணமாயும், வச்சாரங்கிதமாயு செய்யவேண்டும். சர்வசமலிங்கத்தில் டு, மிருக்கும். அது ராஜ்யசம்பத்தைத் தரும், -,முதலிய முகங்களுள்ள லிங்கங்கள் செய்ய ஆக்னேயலிங்கம் அகதியாற் பூசிக்கப்பட்ட வேண்டும். ஆட்யாநாட்ய சுரேட்ய லிங்கங் தாம். அது தாம்பிரவர்ணமாய்ச் சத்தி களில் முகலிங்கஞ்செய்யக்கூடாது எனவுங் டங்கி தமாய் உஷ்ணபர்சமுள்ள தா யிருக் கூறுப. முகலிங்கத்தில் ஈசானாதி யைந்து | கும். அது தேஜோவர்த்திடைக் கொடுக் முகங்களுமாம். இலிங்கத்தின் மஸ்தகத்தில் | கும், யாம்பலிங்கமானது யமனாற் பூசிக்
இலிங்கம் 215 இலிங்கம் திரம் முதலிய தமிழ் நூல்களினும் பாக்கக் ஈசானம் கிழக்கே தற்புருடம் தெற்கே காண்க பின்னும் இவ்விலிங்கம் ஆட்யம் அகோரம் வடக்கே வாமதேவம் மேற்கே அநாட்யம் சுரேட்யம் ஸர்வசமம் என சத்யோசாதமுஞ் செய்ய வேண்டும் . நான் நான்குவி தமாம் . இது சலம் அசலம் என குமுக லிங்கமாயின் ஈசானந் தவிரச் செய்ய இருவிதமுமாம் . பின்னும் அவை வியக் வேண்டும் . இருமுகமான லிங்கத்தில் தத் தம வ்யக்தாவியக்தம் அவ்யக்தம் என புருஷமும் சத்யோசாதமும் செய்ய மூவகைப்படும் . அவற்றுள் சகளமான வேண்டும் . ஒரு முகலிங்கத்திற்குத் தத் பிரதிமாவுரு வியக்தம் சகளநிஷ்களம் புருஷ மாத்திரஞ் செய்ய வேண்டியது . வியக்தாவியக்தம் நிஷ்களம் அவ்யக்தம் இவற்றின் நிருமாண முதலியவற்றைப் கிருகங்களில் பூசிப்பது சலம் எனவும் பிரதி மாசாஸ்திர மறிந்து செய்க . இனிப் ஆலயங்களில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது அசலம் பாணலிங்கமாவது எப்போதும் ஈச்வரா எனவுங்கூறப்படும் . அசலம் ஸ்திரலிங்கம் திட்டானமா யிருக்கும் . இப் பாணலிங்கம் சுயம்பு தானே உண்டானது தைவிகம் ( அரைக்கால் ) அங்குலமுதல் ஒரு ஹஸ்தப் தேவர்களாற் பூசிக்கப்பட்டது காணபம் பிரமாண முள்ள தாகவும் பக்குவமான கணேசராற் பூசிக்கப்பட்டது ஆரிஷம் நாவற் பழத்தினிறம் போலவும் தேனி ருஷிகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது மானுஷ் னிறமாகவும் வண்டினிறமாகவும் காசுக் யம் மனுஷரால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது என கல் நிறமாகவும் நீலவர்ணம் கவும் கொவ் ஐவகைப்படும் . பின்னும் ஸ்படிகலிங்கம் வைக் கனிபோலவும் பச்சை நிறமாகவும் ரத்னாதி லிங்கங்களு முள . அவைகளி தன்னிறமான பீடங்களுள்ள தாகவும் திக் னிலக்கணங்களை ஞானரத்நாவளி முத குப் பாலகர்கணி றமாகவும் பசுவின் முலை லியவற்றிற் காண்க . இவ்வகை இலிங்கங் போலவும் கோழியின் முட்டைபோலவும் கள் அதமாதமந் துவக்கி உத்தமோத்தமம் கண்ணாடி போல மழமழப் புள்ள தாகவும் வரையில் ஒரு ஹஸ்தப்பிரமாண முதல் இருக்கும் . இனிப் பாணலிங்கத்தின் வர ஒன்பது ஹஸ் தப்பிரமாணம் வரை செய் லாமுவது : - பாணனென்னுமோ சுரன் யத்தக்கவை . மேற்கூறிய நால்வகையிலிங் தான் பூசித்துச் சித்தி பெறும் வகை அன் கங்களுக்கும் மேலே ருத்ரபாகம் விருத்த புடன் ஈச்வானைப் பிரார்த்திக்க அவர் பல மாகவாவது ( கசு ) அல்லது ( ) அல்லது வகைப்பட்ட பதினான்குகோடி விங்கங்கள் ( கச ) மூலையாகவாவது இருக்கலாம் . பிரம கொடுத்தனர் . அவன் பூசித்து அவற்றை பாகம் அடியில் நாலுமூலை விஷ்ணு முடிவில் லிங்காசலத்திலும் காளிகாகர்த் பாகம் நடுவில் எட்டு மூலை பின்னும் தத்திலும் ஸ்ரீநாகத்திலும் கன்னிகாச்ர பிரம பாகம் நபும்ஸகம் எனவும் விஷ்ணு மத்திலும் நேபாளத்திலும் மகேந்திரத்தி பாசம் ஸ்திரி லிங்கமெனவும் ருத்ரபாசம் லும் அமரேச்வரத்திலும் மற்றும் நதிமத் பும்லிங்கம் மனவும் கூறும் . ஆட்யலிங்கத் தியிலும் பர்வதமத்தியிலும் எழுந்தருளச் தின் சிரம் அர்த்தசந்திர வடிவமாகவும் செய்தான் . அவை தாம் பாண லிங்கங்கள் . அநாட்யலிங்கத்தின் சிரம் வெள்ளரிப்பழ அவை சுவயம்பு லிங்கசமமென்று காமி வடிவாகவும் சுரேட்யலிங்கத்தின் சிரம் காதி ஆமங்களிற் கூறப்படும் . இவற் கோழியின் முட்டை போலவும் சர்வசம றிற்குப் பீடஞ்சிலை மிருத்து லோஹம் லிங்கத்தின் சிரம் குடைவடிவமாகவும் நல்லவிக்ஷம் ரத்னம் இவற்றாற் செய்ய றப்பட்டிருக்கிறது . இந்த அர்த்தசந்தி லாம் . பீடம் லிங்கஸமான வர்ணமா யிரு ராதி நால்வகை வடிவும் தனித்தனி நன த்தல் வேண்டும் . இவையன்றி இந்திர னான்கு விதமாகப் பேதப்படும் . ஆட்ய னால் பூசிக்கப்பட்ட லிங்கம் ஐந்திரலிங்க லிங்கத்தில் ( கலாக ) லிங்கஞ்செய்ய வேண் மெனப்படும் . அத பசும்பொன்னிறமா டும் . சுரேட்யலிங்கத்தில் ( கoஅ விங்கஞ் யும் அறுகோணமாயும் வச்சாரங்கிதமாயு செய்யவேண்டும் . சர்வசமலிங்கத்தில் டு மிருக்கும் . அது ராஜ்யசம்பத்தைத் தரும் - முதலிய முகங்களுள்ள லிங்கங்கள் செய்ய ஆக்னேயலிங்கம் அகதியாற் பூசிக்கப்பட்ட வேண்டும் . ஆட்யாநாட்ய சுரேட்ய லிங்கங் தாம் . அது தாம்பிரவர்ணமாய்ச் சத்தி களில் முகலிங்கஞ்செய்யக்கூடாது எனவுங் டங்கி தமாய் உஷ்ணபர்சமுள்ள தா யிருக் கூறுப . முகலிங்கத்தில் ஈசானாதி யைந்து | கும் . அது தேஜோவர்த்திடைக் கொடுக் முகங்களுமாம் . இலிங்கத்தின் மஸ்தகத்தில் | கும் யாம்பலிங்கமானது யமனாற் பூசிக்