அபிதான சிந்தாமணி

இலதை - 212 - இலவணன் இலதை-1, மேருதேவியின் பெண். இளா 'ஒத்தவர்கள். இவர்கள் பேசுவது மராட்டி, விருதன் பாரி. இவர்கள் நிலையற்ற நாடோடிகள். இவர் 2. ஒரு காந்தருவப் பெண். ஸ்ரீ நீர்த் களின் பெண்கள் மணிக்கட்டு முதல் தம் காண்க . 'தோள் வரையில் தந்தவளையல் பூண்டிருப் இலத்திமலை- இது பாண்டியனைக் கொல்லு பர். வர்த்தகத்தின் பொருட்டு ஊர்ஊராகத் தற்குச் சைனர்கள் அனுப்பிய யானையின் திரிவர். (தர்ஸ்டன்.) மீது அட்டாலைச் சேவகர் நரசிங்கக்கணை இலம்பை - தக்ஷன் பெண். குமரன் வித் யை எவியபொழுது அந்த யானை அஞ்சிச் யோ தன். சொரிந்த இலத்தியாலாகியது. (திருவிளை) | இலம்போதகன்- பௌாணமாசன்குமான். இலந்தை - பதரபாசனம் காண்க. இவன் குமரன் சிபவுகன். இலபிதை - ஒருமான் பேடு, மந்தபாலமுனி இலம்போதான் - விநாயகர்க்கு ஒரு பெயர், வர் மானுருக்கொண்ட காலத்து உடனிரு இலலிதை- வந்தயைக் காண்க. இலவக்கோட்டை - இராமபிரான் புத்திர இலப்சேஞ்ச் மதம் - இம்மதம் மத்ய ஏஷி னாகிய லவனால் கட்டப்பட்ட கோட்டை வாவில் சுமார் 2800, வருடங்களுக்கு முன் இதுவே லாகூர். னிருந்த லப்சென் என்னும் இராஜகன்னி இலவங்கப்பட்டை - இது பட்டை வகை கையால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. இவர்க களில் மணமுள்ள பொருள். காரமுள் ளுக்கு விக்கிரக ஆராதனை இல்லை. பிர ளது. இது இலங்கை முதலிய தீவுகளில் சிருதி அங்கீகரிக்கார். அவதாரங்கள் ஒத் பயிரிடப்படுகிறது. இச்செடி ஏறக்குறைய சிக்கொள்ளார். 20, 25 அடியும் வளரும். இதனை அதிகம் இலப்பைகள் - தமிழ் காட்டிலுள்ள மகம் வளாவிடுவதில்லை . இது, (10, 12) அடி மதிய மதத்தைத் தழுவிய தமிழ் மக்கள், கள் வளர்ந்தவுடன் கிளைகளைச் சீவிப் பட் இவர்கள், மரக்காயரின் வேறுபட்டவர் டையெடுத்துக் கொள்கின்றார்கள். இதன் கள். இவர்கள் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு இலைகள் வட்டமாகவும், பூக்கள் உட்புறம் மூன் இராக்கில் கவர்னராயிருந்த ஹாஜி மஞ்சள் நிறமாகவும், வெளிப்புறம் வெண் பென்குஸாப் என்பவனால் தன்னாட்டி லிரு மை கலந்த நீல நிறமாகவும் இருக்கும். சது துரத்தப்பட்டு இந்தியாவின் மேற்பாக இது, வாசனையுள்ள பொருள்களில் ஒன்று த்திலும் சிலர் கன்யாகுமரி துறையிலும் ஆதலால் இதனை மருந்துகளிலும் சம்பார குடி புகுந்த அரபியர். இவர்கள் பல அரசர்க வருக்கங்களிலும் சேர்த்து உபயோகப் வாலும் மகம்மதியராலும் துன்புறுங்காலத் படுத்துவர். இலவங்கப் பூச்செடி இத தில் (லபெக்) நாங்களுங்களடிமை யெனும் னின் வேறு. பொருளுள்ள இச்சொல்லை உபயோகித்த இலவங்கப்பூ - இது அரும்பு வகையில் மண தனால் லப்பைகளெனப்பட்டனர். இவர் முள்ளதும் காரமுள்ளத மான ஒரு செடி கள் சோனகம் எனும் அரேபியாவிலிருந்து யின் அரும்பு. இச் செடிகள் இந்தியா, வந்ததால் சோனகர் எனப்படுவர். தொழில், மெலூசஸ் முதலிய இடங்களில் பயிரா வெற்றிலை வியாபாரம், மீன் பிடித்தல், கின்றன. இச் செடி, (40) அடிகள் உய துணி, பாய்நெய்தல், படகோட்டல், இவர் ரம் வளருகிறது. இலைகள் தடிப்புள்ள களில் ஆண்பிள்ளைகள் மகமதியர்போல வாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்கின்றன, வம், பெண்கள் தமிழர்கள் போலவும் உடை இது, கொத்துக் கொத்தாகப் பூக்கத் தரிப்பர். இவர்கள் படகோட்டலால் மரக் தொடங்கி மலராமுன் இதனரும்புகளைப் காயர் எனப்படுவர். காயல்பட்டன வாசி பறித்து உலர்த்திப் பதப்படுத்துகின் றனர். களாதலால் சாயலார் எனப்படுவர். (தர்ஸ் இதன் அரும்பு மலர்ந்து விடின் மணம் குறைந்து விடுகிறது. இதன் பழத்தில் இலம்பகம்- இது ஒரு தேசம். Langhan ஒரேவிதை காணப்படுகிறது. இது, மருக் on the Northern bank of the Kabul துவகைகளில் ஒன்றாகவும், சம்பார வகை river. களில் ஒன் முகவும் எண்ண ப்படுகிறது. இலம்பாடியார் - இலவண வர்த்தகசாதி இலவணன்-A. மதுவின் குமரன். இவன் யென்று கூறப்படும் சாதி (இலவணம்) | இருடிகள் முதலியவரைத் தொந்தரை உப்பு இவர்கள் மார்வாடிஜாதியைச் சிறிது செய்ய இராமபிரான் ஏவலால் சத்துருக்
இலதை - 212 - இலவணன் இலதை - 1 மேருதேவியின் பெண் . இளா ' ஒத்தவர்கள் . இவர்கள் பேசுவது மராட்டி விருதன் பாரி . இவர்கள் நிலையற்ற நாடோடிகள் . இவர் 2 . ஒரு காந்தருவப் பெண் . ஸ்ரீ நீர்த் களின் பெண்கள் மணிக்கட்டு முதல் தம் காண்க . ' தோள் வரையில் தந்தவளையல் பூண்டிருப் இலத்திமலை - இது பாண்டியனைக் கொல்லு பர் . வர்த்தகத்தின் பொருட்டு ஊர்ஊராகத் தற்குச் சைனர்கள் அனுப்பிய யானையின் திரிவர் . ( தர்ஸ்டன் . ) மீது அட்டாலைச் சேவகர் நரசிங்கக்கணை இலம்பை - தக்ஷன் பெண் . குமரன் வித் யை எவியபொழுது அந்த யானை அஞ்சிச் யோ தன் . சொரிந்த இலத்தியாலாகியது . ( திருவிளை ) | இலம்போதகன் - பௌாணமாசன்குமான் . இலந்தை - பதரபாசனம் காண்க . இவன் குமரன் சிபவுகன் . இலபிதை - ஒருமான் பேடு மந்தபாலமுனி இலம்போதான் - விநாயகர்க்கு ஒரு பெயர் வர் மானுருக்கொண்ட காலத்து உடனிரு இலலிதை - வந்தயைக் காண்க . இலவக்கோட்டை - இராமபிரான் புத்திர இலப்சேஞ்ச் மதம் - இம்மதம் மத்ய ஏஷி னாகிய லவனால் கட்டப்பட்ட கோட்டை வாவில் சுமார் 2800 வருடங்களுக்கு முன் இதுவே லாகூர் . னிருந்த லப்சென் என்னும் இராஜகன்னி இலவங்கப்பட்டை - இது பட்டை வகை கையால் ஸ்தாபிக்கப்பட்டது . இவர்க களில் மணமுள்ள பொருள் . காரமுள் ளுக்கு விக்கிரக ஆராதனை இல்லை . பிர ளது . இது இலங்கை முதலிய தீவுகளில் சிருதி அங்கீகரிக்கார் . அவதாரங்கள் ஒத் பயிரிடப்படுகிறது . இச்செடி ஏறக்குறைய சிக்கொள்ளார் . 20 25 அடியும் வளரும் . இதனை அதிகம் இலப்பைகள் - தமிழ் காட்டிலுள்ள மகம் வளாவிடுவதில்லை . இது ( 10 12 ) அடி மதிய மதத்தைத் தழுவிய தமிழ் மக்கள் கள் வளர்ந்தவுடன் கிளைகளைச் சீவிப் பட் இவர்கள் மரக்காயரின் வேறுபட்டவர் டையெடுத்துக் கொள்கின்றார்கள் . இதன் கள் . இவர்கள் சில நூற்றாண்டுகளுக்கு இலைகள் வட்டமாகவும் பூக்கள் உட்புறம் மூன் இராக்கில் கவர்னராயிருந்த ஹாஜி மஞ்சள் நிறமாகவும் வெளிப்புறம் வெண் பென்குஸாப் என்பவனால் தன்னாட்டி லிரு மை கலந்த நீல நிறமாகவும் இருக்கும் . சது துரத்தப்பட்டு இந்தியாவின் மேற்பாக இது வாசனையுள்ள பொருள்களில் ஒன்று த்திலும் சிலர் கன்யாகுமரி துறையிலும் ஆதலால் இதனை மருந்துகளிலும் சம்பார குடி புகுந்த அரபியர் . இவர்கள் பல அரசர்க வருக்கங்களிலும் சேர்த்து உபயோகப் வாலும் மகம்மதியராலும் துன்புறுங்காலத் படுத்துவர் . இலவங்கப் பூச்செடி இத தில் ( லபெக் ) நாங்களுங்களடிமை யெனும் னின் வேறு . பொருளுள்ள இச்சொல்லை உபயோகித்த இலவங்கப்பூ - இது அரும்பு வகையில் மண தனால் லப்பைகளெனப்பட்டனர் . இவர் முள்ளதும் காரமுள்ளத மான ஒரு செடி கள் சோனகம் எனும் அரேபியாவிலிருந்து யின் அரும்பு . இச் செடிகள் இந்தியா வந்ததால் சோனகர் எனப்படுவர் . தொழில் மெலூசஸ் முதலிய இடங்களில் பயிரா வெற்றிலை வியாபாரம் மீன் பிடித்தல் கின்றன . இச் செடி ( 40 ) அடிகள் உய துணி பாய்நெய்தல் படகோட்டல் இவர் ரம் வளருகிறது . இலைகள் தடிப்புள்ள களில் ஆண்பிள்ளைகள் மகமதியர்போல வாகவும் அழுத்தமாகவும் இருக்கின்றன வம் பெண்கள் தமிழர்கள் போலவும் உடை இது கொத்துக் கொத்தாகப் பூக்கத் தரிப்பர் . இவர்கள் படகோட்டலால் மரக் தொடங்கி மலராமுன் இதனரும்புகளைப் காயர் எனப்படுவர் . காயல்பட்டன வாசி பறித்து உலர்த்திப் பதப்படுத்துகின் றனர் . களாதலால் சாயலார் எனப்படுவர் . ( தர்ஸ் இதன் அரும்பு மலர்ந்து விடின் மணம் குறைந்து விடுகிறது . இதன் பழத்தில் இலம்பகம் - இது ஒரு தேசம் . Langhan ஒரேவிதை காணப்படுகிறது . இது மருக் on the Northern bank of the Kabul துவகைகளில் ஒன்றாகவும் சம்பார வகை river . களில் ஒன் முகவும் எண்ண ப்படுகிறது . இலம்பாடியார் - இலவண வர்த்தகசாதி இலவணன் - A . மதுவின் குமரன் . இவன் யென்று கூறப்படும் சாதி ( இலவணம் ) | இருடிகள் முதலியவரைத் தொந்தரை உப்பு இவர்கள் மார்வாடிஜாதியைச் சிறிது செய்ய இராமபிரான் ஏவலால் சத்துருக்