அபிதான சிந்தாமணி

இலக்கும் 211 இலதீபுஷா குபே இறுதியாக மறை அது பேடப் ரூபிணியாயும் மற்ற மங்கலப் பொருள்களி மறைந்தனள். இக் குழந்தையை வேட லெல்லாம் நிறைந்து மங்கள ரூபிணியாயும் ரெடுத்து வளர்த்தனர். (திருவோத்தூர் - இருப்பள். இலக்குமி பூர்வத்தில் நாராயண புராணம்.) சரஸ்வதியைக் காண்க. னால் பூசிக்கப்பட்டவள், இவள், எல்லாத் 'E. தருமன் எனும் மதுவின் தேவி. தேவர்களாலும் அரசர்களாலும் பூசிக்கப் பெற்றவள். இவள் சர்வைச்வர்யங்களுக்கு இலக்குமிதானம் - ஆயிரமுதல் நூறு கழஞ் சிறுதியான பொன்னில் இலக்ஷமியின் மதி தேவதை, இவள், இந்திரனுக்குச் உருச்செய்து விதிப்படி பூசித்துத் துணை செல்வங்கெடத் துருவாசரிட்ட சாபத்தால் வைகுண்டமடைந்து மீண்டும் தேவர் அச் யுடன் வேதியர்க்குத் தானஞ் செய்வது. செல்வம் பெறக் கடல் கடைந்தபோது இலங்கணி - இலங்கையைக் காத்திருந்து பாற்கடலிற் பிறந்தனள் (பிரம்மகை அநுமன் வந்தகாலத்து அவனைத் தடை வர்த்தம்) வாசகற்பத்தில் நக்ன சித்தின் செய்து அவனா லறையுண்டிறந்த அரக்கி. குமரியாய் விஷ்ணுவை மணந்தவள். இலங்கை -1. இது தென் கடலில் திரிகூட 'B. இலக்ஷ்மி, ரேவந்தன் ஏறியிருந்த சிகரத்தின் உச்சியில் எ00 யோசனை விஸ் குதிரையி னழகைக்கண்டு அதில் மனதைச் தாரமாயுள்ள தீவு. இதன் கோட்டையாண் செலுத்தியிருந்து விஷ்ணு மூர்த்தி கேட் விச்வகர்மனால் இலக்ஷம் யோசனை ஆழ்ந்த கும் வினாவிற்கு விடை கூறாதிருந்தமை தாகச் சிருட்டிக்கப்பட்டது. இதனை முத யால் நீ எல்லாப் பொருள்களிலும் ரமித் லில், மால்யவந்தனும், இரண்டாவது திருப்பதால் ரமையெனவும், எவ்விடத் குபோனும், மூன்றாவது இராவணனும் தும் நிலையற்றிருப்பதால் சஞ்சலை யென ஆண்டு இறுதியாக விபீஷணனுக்கு விட் வும் பெயர்பெறுக என்றும் பின் குதிரை டனர். இது ஒருமுறை அநுமனாலும், யைக் கண்டு மன தழுந்தியபடியால் பெண் இரண்டாவது வாநாவீரராலுந் தீயிடப் குதிரையாகுக எனவும் சாபமடைந்து, பூமி பட்டது. இதன் உற்பத்தியை ஆதிசேட யில் வந்து காளிந்தி நதிக்கும் தமசாநதிக் னைக் காண்க. கும் நடுவிடத்தில் தவஞ்செய்யச் சிவ 2. இது கயவாகுவென்னு மரசனுடைய மூர்த்தி உன்னை விஷ்ணு ஆண் குதிரை இராசதானி. இதனை இக்காலத்து அனு யாக வந்து அழைத்துச் செல்வர்" என்று ராதபுர மென்பர். (சிலப்பதிகாரம்). மறைந்தனர். அவ்வண்ணமே விஷ்ணு | இலச்சை - தருமன் தேவி. தக்ஷன் பெண், மூர்த்தி ஆண் குதிரையாக வர அவ்விடம் இலஞ்சிமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட்டினத் அக்குதிரைக ளிரண்டும் புணர ஓர் அழ திருந்த மன்றம் ஐந்தனுள் ஒன்று. இது கிய புத்திரன் உற்பத்தியாயினன். இக் ' நோய்களைத் தீர்க்கும் பொய்கையுடையது குழந்தை பிறகு ஏகவீரன் எனப் பெயர் சிலப்பதிகாரம்) பெற்றனன். மற்ற சரிதைகளை ஏகவீர இலதீபுஷா- இவர் ஒரு துருக்கர். இவர் னைக் காண்க. (தேவி - பாகவதம்). ராமபக்தியைக் கடைப்பிடித்து அரிபஜனை C. இரவிவன் மனுக்கு அமுதபதி வயிற் செய்து வருகையில் துருக்+ர் அரசன் இவர் றிற் பிறந்தவள். தாரை, வீரையென்பவர் வீட்டினைக் கொள்ளையிடப் பரிஜனங்களை களின் தங்கை. இராகுலனுடைய மனைவி ஏவினன். பரிவாரங்கள், ல தீபுஷாவிடம் திட்டி விடத்சாற் கணவனிறந்தவுடன் தீப் வர இவர் அரிபஜனையில் ஈ பேட்டவராய் பாய்ந்து உயிரை நீத்தவள் ; சாது சக்ரா அரசன் பணியை மறந்திருந்தனர். அரசன் னெனும் முனிவனுக்கு உணவளித், புண் தானே வந்து ல தீபுஷாவைக் கண்டு அவு ணியத்தால் மணி மகலயாக வந்து பிற ரிருந்த வீட்டில் கிருஷ்ணனுக்கு ராதா ந்து பெளத்த தருங் கேட்டவள். (மணி பிராட்டி தாம்பூலம் மடித்துத்தரும் கோல மேகலை). த்தைச் சுவரில் எழுதியிருக்கக்கண்டு லதீ D ஒரு கற்பத்தில் கண்ணுவ முனிவர் புஷாவை நோக்கக் கண்ணன் அவள் சாபத்தால மானுரு வடைந்து வனத்தி கொடுக்கும் தம்பூல த்தை என் வாங்க லலைந்து சணவரைத் தேடித் திரிகையில் வில்லையென்று கேட்டனன். லதீபுஷா ஒரு வனத்தில் தவம் புரிந்த கொண்டிருந்த பகவானை அவ்வாறு செய்யப் பிரார்த்திக் திருமாலைக்கண்டு மனங்களித்துக் கருவுற்று கக் கண்ணன் பிரதிமை அவ்வாறு செய்யத் ஒரு பெண்ணைப் பெற்று வேடரைக்கண்டு கண்டு களித்தவர். (பக்தமாலை).
இலக்கும் 211 இலதீபுஷா குபே இறுதியாக மறை அது பேடப் ரூபிணியாயும் மற்ற மங்கலப் பொருள்களி மறைந்தனள் . இக் குழந்தையை வேட லெல்லாம் நிறைந்து மங்கள ரூபிணியாயும் ரெடுத்து வளர்த்தனர் . ( திருவோத்தூர் - இருப்பள் . இலக்குமி பூர்வத்தில் நாராயண புராணம் . ) சரஸ்வதியைக் காண்க . னால் பூசிக்கப்பட்டவள் இவள் எல்லாத் ' E . தருமன் எனும் மதுவின் தேவி . தேவர்களாலும் அரசர்களாலும் பூசிக்கப் பெற்றவள் . இவள் சர்வைச்வர்யங்களுக்கு இலக்குமிதானம் - ஆயிரமுதல் நூறு கழஞ் சிறுதியான பொன்னில் இலக்ஷமியின் மதி தேவதை இவள் இந்திரனுக்குச் உருச்செய்து விதிப்படி பூசித்துத் துணை செல்வங்கெடத் துருவாசரிட்ட சாபத்தால் வைகுண்டமடைந்து மீண்டும் தேவர் அச் யுடன் வேதியர்க்குத் தானஞ் செய்வது . செல்வம் பெறக் கடல் கடைந்தபோது இலங்கணி - இலங்கையைக் காத்திருந்து பாற்கடலிற் பிறந்தனள் ( பிரம்மகை அநுமன் வந்தகாலத்து அவனைத் தடை வர்த்தம் ) வாசகற்பத்தில் நக்ன சித்தின் செய்து அவனா லறையுண்டிறந்த அரக்கி . குமரியாய் விஷ்ணுவை மணந்தவள் . இலங்கை - 1 . இது தென் கடலில் திரிகூட ' B . இலக்ஷ்மி ரேவந்தன் ஏறியிருந்த சிகரத்தின் உச்சியில் எ00 யோசனை விஸ் குதிரையி னழகைக்கண்டு அதில் மனதைச் தாரமாயுள்ள தீவு . இதன் கோட்டையாண் செலுத்தியிருந்து விஷ்ணு மூர்த்தி கேட் விச்வகர்மனால் இலக்ஷம் யோசனை ஆழ்ந்த கும் வினாவிற்கு விடை கூறாதிருந்தமை தாகச் சிருட்டிக்கப்பட்டது . இதனை முத யால் நீ எல்லாப் பொருள்களிலும் ரமித் லில் மால்யவந்தனும் இரண்டாவது திருப்பதால் ரமையெனவும் எவ்விடத் குபோனும் மூன்றாவது இராவணனும் தும் நிலையற்றிருப்பதால் சஞ்சலை யென ஆண்டு இறுதியாக விபீஷணனுக்கு விட் வும் பெயர்பெறுக என்றும் பின் குதிரை டனர் . இது ஒருமுறை அநுமனாலும் யைக் கண்டு மன தழுந்தியபடியால் பெண் இரண்டாவது வாநாவீரராலுந் தீயிடப் குதிரையாகுக எனவும் சாபமடைந்து பூமி பட்டது . இதன் உற்பத்தியை ஆதிசேட யில் வந்து காளிந்தி நதிக்கும் தமசாநதிக் னைக் காண்க . கும் நடுவிடத்தில் தவஞ்செய்யச் சிவ 2 . இது கயவாகுவென்னு மரசனுடைய மூர்த்தி உன்னை விஷ்ணு ஆண் குதிரை இராசதானி . இதனை இக்காலத்து அனு யாக வந்து அழைத்துச் செல்வர் என்று ராதபுர மென்பர் . ( சிலப்பதிகாரம் ) . மறைந்தனர் . அவ்வண்ணமே விஷ்ணு | இலச்சை - தருமன் தேவி . தக்ஷன் பெண் மூர்த்தி ஆண் குதிரையாக வர அவ்விடம் இலஞ்சிமன்றம் - காவிரிப்பூம் பட்டினத் அக்குதிரைக ளிரண்டும் புணர ஓர் அழ திருந்த மன்றம் ஐந்தனுள் ஒன்று . இது கிய புத்திரன் உற்பத்தியாயினன் . இக் ' நோய்களைத் தீர்க்கும் பொய்கையுடையது குழந்தை பிறகு ஏகவீரன் எனப் பெயர் சிலப்பதிகாரம் ) பெற்றனன் . மற்ற சரிதைகளை ஏகவீர இலதீபுஷா - இவர் ஒரு துருக்கர் . இவர் னைக் காண்க . ( தேவி - பாகவதம் ) . ராமபக்தியைக் கடைப்பிடித்து அரிபஜனை C . இரவிவன் மனுக்கு அமுதபதி வயிற் செய்து வருகையில் துருக் + ர் அரசன் இவர் றிற் பிறந்தவள் . தாரை வீரையென்பவர் வீட்டினைக் கொள்ளையிடப் பரிஜனங்களை களின் தங்கை . இராகுலனுடைய மனைவி ஏவினன் . பரிவாரங்கள் தீபுஷாவிடம் திட்டி விடத்சாற் கணவனிறந்தவுடன் தீப் வர இவர் அரிபஜனையில் பேட்டவராய் பாய்ந்து உயிரை நீத்தவள் ; சாது சக்ரா அரசன் பணியை மறந்திருந்தனர் . அரசன் னெனும் முனிவனுக்கு உணவளித் புண் தானே வந்து தீபுஷாவைக் கண்டு அவு ணியத்தால் மணி மகலயாக வந்து பிற ரிருந்த வீட்டில் கிருஷ்ணனுக்கு ராதா ந்து பெளத்த தருங் கேட்டவள் . ( மணி பிராட்டி தாம்பூலம் மடித்துத்தரும் கோல மேகலை ) . த்தைச் சுவரில் எழுதியிருக்கக்கண்டு லதீ D ஒரு கற்பத்தில் கண்ணுவ முனிவர் புஷாவை நோக்கக் கண்ணன் அவள் சாபத்தால மானுரு வடைந்து வனத்தி கொடுக்கும் தம்பூல த்தை என் வாங்க லலைந்து சணவரைத் தேடித் திரிகையில் வில்லையென்று கேட்டனன் . லதீபுஷா ஒரு வனத்தில் தவம் புரிந்த கொண்டிருந்த பகவானை அவ்வாறு செய்யப் பிரார்த்திக் திருமாலைக்கண்டு மனங்களித்துக் கருவுற்று கக் கண்ணன் பிரதிமை அவ்வாறு செய்யத் ஒரு பெண்ணைப் பெற்று வேடரைக்கண்டு கண்டு களித்தவர் . ( பக்தமாலை ) .