அபிதான சிந்தாமணி

இலக்குமணை - 210 - இலக்குமி காருபதம் செயித்துப் பட்டமளித்து இராம பையால் பேர்த்துக் கங்கையில் தள்ள யத் பிரான் ஏகாந்தத்தி லிருக்கையில் துரு தனிக்கையில் கௌரவர் நெடுங்கிப் பணிங் வாசரை விடுத்து அவர் கோபத்திற்கு தது கண்டு சினந் தணிந்தனர். பாத்திரராக இராமமூர்த்தியை நீங்கிச் இலக்தம் - A. இவள் இடதுகையில் வில் சரயுநதியடைந்து யோகத்திருந்து தேவர்க வப்பழம், வலக்கையில் பதுமம், தங்கநிறம், ளெதிர்கொள்ள ஸ்ரீ வைகுண்ட மடைந் ' இரண்டு யானை கன் பொற்கலசங்களில் தவர். இவர்க்குச் சௌமித்திரி, இளைய கங்கா சலங் கொண்டு இரண்டு புறங்களி பெருமாள், இராமாநுசன் எனவும் பெயர், லும் துதிக்கைகளால் அபிஷேகங் கொள்ள இவரை ஆதிசேஷா அவதாரம் என்பர். இருப்பள். பிருகுருஷிக்குக் கியாதியிடத் ' 2. இந்திரசித்து மரணமடையும்போது தும், அமிர்த மதனத்தில் திருப்பாற் கட அவன் தேகத்திலிருந்து ஓர் நாகச்சுரம் லில், ஜேஷ்டா தேவியுடனும் பிறந்து உண்டாய் இவருடைய தேகத்தில் பிர திருமாலை மணந்தவள், ஒருமுறை பசுக் வேசித்தது ; ஏனெனில், பிரமசந்ததியில் களின் சோமயத்தையும் கோமூத்திரத் பிறந்து அக்கிஹோத்ரம் செய்ததால் பிரம் தையும் இடமாக் கொண்டவள். பிருகுவா 'தேஜஸ் ஓர் நாகச்சுரமாய்விட்டது. அத லுதையுண்ட திருமாலின் மார்பினின்று னால் இவர் தாபத்தையடைய த்வி தன் நீங்கிக் கபிலரிடத் திருந்தவள். இரத்த என்ற வானான் தான் அஸ்வனிதேவ அம் பிக்ஷாடனத்தில் பிக்ஷாடன மூர்த்தியை சத்தில் பிறந்தவனாதலாலும் தன்வந்திரி விஷ்ணுவின் உயிர்ப்பிச்சைவேண்டியவள். போல் வைத்தியன் ஆதலாலும் லக்ஷ்மண பிரமன் சிரங்கிள்ளிய வைரவர்க்கு அக்க ருக்குச் சிகிச்சை செய்வதில் பயனில்லை பாலம் கைபைவிட்டு நீவ்கப் பிக்ஷையிட் யென் றுணர்ந்து லக்ஷமணருக் கெதிரில் 'டவள். தத்தாத்திரேயரிடமிருந்து அசுரர் இராமருடையபிரதிமையை எழுதிக்காட்ட கொள்ளச் சில தூரஞ் சென்று மறைர் உடனே லக்ஷ்மண செழுந்து உனக்கு தவள், இராமாவதாரத்தில் சீதையாகவும் என்னவாம் வேண்டுமென்றனர். அதைக் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருக்மணியாகவும் 'சேட்ட வானான் “உம்முடைய கையால் வேதவதியாகவும், சூடிக்கொடுத்தாளாகவும் யான் இறந்துவான ரஜன்மம் நீங்கவேண்டும் மற்றும் அடியவர் வேண்டியபடியும் திரு மென்ன இலக்குமணர் " த்விதா! இச் வவதரித்து உல+ த்து உயிர்களுக்கு வேண் சன்மத்தில் உனக்கு இது நீங்காது, சமுத் டிய பெருவாழ்வு அளித்து வரும் விஷ்ணு திரத்தின் வடகரையில் பலராம ரூபியான வின் சத்தி. இவள், சாபத்தாற் சோட் என்னுடைய சரத்தால் உனக்கு நல்ல டானாக அம்முட்டைகளில் குதிரைகள் ஜன்மமுண்டாகும்” என்றனர். இப் பட பிறந்ன. இலக்ஷ்மி, விஷ்ணுவுட னிருக் மானது நாகச்சுரத்தைப் போக்கும்படியா கையில் வாலகில்லியர் வந்தனர். அவர்க னது என்று ஒரு பத்திரம் தந்தனர். (கல்கி ளது வரவை மதியாமல் நகைத்தது பற்றி புராணம்). விஷ்ணு மூர்த்தியால் குலக் கேடியாகச் 3. துரியோதனுக்குக் குமரன். சாபமேற்றாள். (திருப்பூவணபுராணம்). இலக்தமணை - 1. மத்திர தேசாதிபதி இந்த லக்ஷ்மி, தன முதலிய உதவு தலால் 'யாகிய விருசேநன் குமரி. இவளைக் கிருஷ் தனலக்ஷமி, தான்யலஷ்மி, கஜலக்ஷ்மி, ணன், அரசர் எல்லாருங் காண மச்சயம் வீரலக்ஷ்மி எனப் பல பெயர் பெறுவள், 'திர மறுத்துத் துவாரகைக்குக் கொண்டு இலக்ஷ்மி, சிருட்டி முதலில் நாராயணனது வந்து விவாகஞ் செய்து கொண்டனன்.) வாமபாகத்தில் தோன்றித் தானே இரு இவளுக்குக் கோத்ரவான், பிரகோடன் கூராய் ராதையென்றும், லக்கமியென்றும் முதலிய பத்துப்பெயர் குமார். பெயாடைந்தனள். இவள் உனது யோகத் - 2. சரியோ தனன் குமரி. இவளுக் தால் பல உருவடைந்து சுவர்க்கத்தில் குத் துரியோ தனன் சுயம்வரஞ் சாற்றிய சுவர்க்க லக்ஷ்மியாயும் அரசர்களிடத்து காலத்தில் சாம்பன் பலவந்தமாகத் தூக் இராஜலஷ்மியாயும் கிருகத்தில் கிருஹ கிக்கொண்டு வந்து விவாகஞ் செய்து லஷ்மியாயும், சம்பதிஸ்வ ரூபிணியாயும், கொண்டனன். இதனால் கௌரவர் கோ கோக்களில் சாபியாயும், யஞ்ஞன் தேவி பித்து யுத்தத்திற்குவரப் பலராமர் அவர் யாகிய தக்ஷிணையாயும், க்ஷரசமுத்திர கன் களையும் அவர்கள் பட்டணத்தையும் கலப்னிகையாயும், சூர்யசந்திரர்களிடம் சோபா
இலக்குமணை - 210 - இலக்குமி காருபதம் செயித்துப் பட்டமளித்து இராம பையால் பேர்த்துக் கங்கையில் தள்ள யத் பிரான் ஏகாந்தத்தி லிருக்கையில் துரு தனிக்கையில் கௌரவர் நெடுங்கிப் பணிங் வாசரை விடுத்து அவர் கோபத்திற்கு தது கண்டு சினந் தணிந்தனர் . பாத்திரராக இராமமூர்த்தியை நீங்கிச் இலக்தம் - A . இவள் இடதுகையில் வில் சரயுநதியடைந்து யோகத்திருந்து தேவர்க வப்பழம் வலக்கையில் பதுமம் தங்கநிறம் ளெதிர்கொள்ள ஸ்ரீ வைகுண்ட மடைந் ' இரண்டு யானை கன் பொற்கலசங்களில் தவர் . இவர்க்குச் சௌமித்திரி இளைய கங்கா சலங் கொண்டு இரண்டு புறங்களி பெருமாள் இராமாநுசன் எனவும் பெயர் லும் துதிக்கைகளால் அபிஷேகங் கொள்ள இவரை ஆதிசேஷா அவதாரம் என்பர் . இருப்பள் . பிருகுருஷிக்குக் கியாதியிடத் ' 2 . இந்திரசித்து மரணமடையும்போது தும் அமிர்த மதனத்தில் திருப்பாற் கட அவன் தேகத்திலிருந்து ஓர் நாகச்சுரம் லில் ஜேஷ்டா தேவியுடனும் பிறந்து உண்டாய் இவருடைய தேகத்தில் பிர திருமாலை மணந்தவள் ஒருமுறை பசுக் வேசித்தது ; ஏனெனில் பிரமசந்ததியில் களின் சோமயத்தையும் கோமூத்திரத் பிறந்து அக்கிஹோத்ரம் செய்ததால் பிரம் தையும் இடமாக் கொண்டவள் . பிருகுவா ' தேஜஸ் ஓர் நாகச்சுரமாய்விட்டது . அத லுதையுண்ட திருமாலின் மார்பினின்று னால் இவர் தாபத்தையடைய த்வி தன் நீங்கிக் கபிலரிடத் திருந்தவள் . இரத்த என்ற வானான் தான் அஸ்வனிதேவ அம் பிக்ஷாடனத்தில் பிக்ஷாடன மூர்த்தியை சத்தில் பிறந்தவனாதலாலும் தன்வந்திரி விஷ்ணுவின் உயிர்ப்பிச்சைவேண்டியவள் . போல் வைத்தியன் ஆதலாலும் லக்ஷ்மண பிரமன் சிரங்கிள்ளிய வைரவர்க்கு அக்க ருக்குச் சிகிச்சை செய்வதில் பயனில்லை பாலம் கைபைவிட்டு நீவ்கப் பிக்ஷையிட் யென் றுணர்ந்து லக்ஷமணருக் கெதிரில் ' டவள் . தத்தாத்திரேயரிடமிருந்து அசுரர் இராமருடையபிரதிமையை எழுதிக்காட்ட கொள்ளச் சில தூரஞ் சென்று மறைர் உடனே லக்ஷ்மண செழுந்து உனக்கு தவள் இராமாவதாரத்தில் சீதையாகவும் என்னவாம் வேண்டுமென்றனர் . அதைக் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் இருக்மணியாகவும் ' சேட்ட வானான் உம்முடைய கையால் வேதவதியாகவும் சூடிக்கொடுத்தாளாகவும் யான் இறந்துவான ரஜன்மம் நீங்கவேண்டும் மற்றும் அடியவர் வேண்டியபடியும் திரு மென்ன இலக்குமணர் த்விதா ! இச் வவதரித்து உல + த்து உயிர்களுக்கு வேண் சன்மத்தில் உனக்கு இது நீங்காது சமுத் டிய பெருவாழ்வு அளித்து வரும் விஷ்ணு திரத்தின் வடகரையில் பலராம ரூபியான வின் சத்தி . இவள் சாபத்தாற் சோட் என்னுடைய சரத்தால் உனக்கு நல்ல டானாக அம்முட்டைகளில் குதிரைகள் ஜன்மமுண்டாகும் என்றனர் . இப் பட பிறந்ன . இலக்ஷ்மி விஷ்ணுவுட னிருக் மானது நாகச்சுரத்தைப் போக்கும்படியா கையில் வாலகில்லியர் வந்தனர் . அவர்க னது என்று ஒரு பத்திரம் தந்தனர் . ( கல்கி ளது வரவை மதியாமல் நகைத்தது பற்றி புராணம் ) . விஷ்ணு மூர்த்தியால் குலக் கேடியாகச் 3 . துரியோதனுக்குக் குமரன் . சாபமேற்றாள் . ( திருப்பூவணபுராணம் ) . இலக்தமணை - 1 . மத்திர தேசாதிபதி இந்த லக்ஷ்மி தன முதலிய உதவு தலால் ' யாகிய விருசேநன் குமரி . இவளைக் கிருஷ் தனலக்ஷமி தான்யலஷ்மி கஜலக்ஷ்மி ணன் அரசர் எல்லாருங் காண மச்சயம் வீரலக்ஷ்மி எனப் பல பெயர் பெறுவள் ' திர மறுத்துத் துவாரகைக்குக் கொண்டு இலக்ஷ்மி சிருட்டி முதலில் நாராயணனது வந்து விவாகஞ் செய்து கொண்டனன் . ) வாமபாகத்தில் தோன்றித் தானே இரு இவளுக்குக் கோத்ரவான் பிரகோடன் கூராய் ராதையென்றும் லக்கமியென்றும் முதலிய பத்துப்பெயர் குமார் . பெயாடைந்தனள் . இவள் உனது யோகத் - 2 . சரியோ தனன் குமரி . இவளுக் தால் பல உருவடைந்து சுவர்க்கத்தில் குத் துரியோ தனன் சுயம்வரஞ் சாற்றிய சுவர்க்க லக்ஷ்மியாயும் அரசர்களிடத்து காலத்தில் சாம்பன் பலவந்தமாகத் தூக் இராஜலஷ்மியாயும் கிருகத்தில் கிருஹ கிக்கொண்டு வந்து விவாகஞ் செய்து லஷ்மியாயும் சம்பதிஸ்வ ரூபிணியாயும் கொண்டனன் . இதனால் கௌரவர் கோ கோக்களில் சாபியாயும் யஞ்ஞன் தேவி பித்து யுத்தத்திற்குவரப் பலராமர் அவர் யாகிய தக்ஷிணையாயும் க்ஷரசமுத்திர கன் களையும் அவர்கள் பட்டணத்தையும் கலப்னிகையாயும் சூர்யசந்திரர்களிடம் சோபா