அபிதான சிந்தாமணி

அக்நிசயனம் அக்கிமுகன தருப்பைச் சலத்தால் சுத்தி செய்வது வழக்லிருக்கும் இடத்தையும் கொடுத்தனன். கம். பராச- மா இவையே நவகண்டமாம் அக்நீசயனம் - இது, சாந்தியக்ஞம். இது அநிதேசீயன் - இவன் துரோணாசாரிய தபன் என்னும் அக்நி புகார் பதினெழு னுக்கு வில்லாசிரியன். (பாரதம்) வரால் கவரப்பட்ட யாகபலசாந்தியின் அக்நீத்து யோதன்--கிருஷ்ணமூர்த்தி யிடம் பொருட்டுச் செய்யப்படுவது. விவாகத்தின் பொருட்டு உருக்குமணி தே அக் நிசருமன் - நரும தாநதி தீரத்து இருந்த 'வியால் அனுப்பப்பட்ட தூதன். விஷ்ணுசருமனுக்கு, அக்செருமன், சோம அக்நிநாள் - கூத்திரம் காண்க. சருமன் என இருவர் குமார் இருந்தனர். அக்நிபர்வதம்-(Volcanoes) இது, கொத் அவர்களுள் அக்நிசருமன், காசியடைந்து தில் ஒரு பெரிய, துவாரத்தையுடைய மலை. தவம்புரிந்து அஷ்டசித்தி பெற்று முத்தி அநேக நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் இவ்வுல யடைந்தனன். சோமசருமன், அவனை கம் தீக்கோளமாக இருந்து பின் இவ்வாறு மதியாது சித்திபெற்றுத் தெய்வநிந்தை குளிர்ந்து பூமியாயிற்றென்பர். ஆதலால், கூறி நன்மையைத் தீமையாகவும் தீமை இந்தப் பூமியினடியில் எப்போதும் எரிந்து யை நன்மையாகவும் மாற்றியுழன்று, கொண்டிருக்கும் நெருப்பிருக்கிறது. அந்த மரித்து, மறுபிறப்பில் மிலேச்சனாகி நெருப்பு, இந்த மலையிலிருக்கும் துவாரத் இறந்து நாகவே தனை படுகையில் காசி தின் வழியாகச் சில காலங்களில் புகை, யின் நினைவுவர மீண்டும் வேதியனாய்ப் அக்னிசுவாலை, கற்கள், உருகிய பாறை பிறந்து கங்கையாடி முத்தி பெற்றவன். இவற்றை மும்முரமாய் ஆகாயத்தில் (காசிரகசியம் அதிக உயரமாய்ச் செல்லும்படி கக்கும். அக்நீசுவத்தர் - தேவர்களுக்குப் பிதுரர். கரிய சேறுபோலும் உருகிய கல்லின் அக் நிசுவார்தர் - பிதுர்க்கணங்களைச் சேர்ந்த குழம்பு, ஆறு போல் பெருகும். பல நாட் வர். சசியப்புத்திரர்கள். ஹரிவம்சம்) கள் கொதிப்பு அடங்காது. படிப்படியாக ஆறும். இதற்கு எரிமலை யெனவும் பெயர். அக்நிசூலி - ஒரு இருடி, விருஷத்தருவனைக் அக்நிபிரபன்- பிருகுகுலத்தில் உதித்தவன். காண்க. இவனை ஒரு நாய், சிறுத்தை முதலியவை அக்நிதாரை- கௌ தமருடைய ஆச்ரமத்து சளுக்கஞ்சிச் சரணடைய இதை முதலில் க்கு அருகிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம். பாரதம்) சிறுத்தையாகவும் பின் புலியாகவும், யானை புக் நிதீர்த்தம் - யமுனாநதிக்குத் தக்ஷணத்தில் யாகவும், சிங்கமாகவும், சரபமாகவும் செய் உள்ள ஒரு தீர்த்தம். (பாரதம்- வனபர்வம்) வித்தான். பின் அந்தநாய், மீண்டும் நம்மை அக்நிதுருவன் - பிரியவிரதன் குமரன். தாய் ஒரு கால் இவன் நாயாக்குவான் என்று சுகன்னி, மனைவி பூர்வசித்தி. இவன் சம் முனிவனைக்கொல்ல எண்ணிற்று. இதன் புத்தீவினையாண்டவன். இவனுக்கு ஒன் எண்ணத்தை யறிந்த முனிவன், பழமை பது குமார். அக்குமரராவார் - நாபி, கிம் போல் இதனை நாயாக்கினன். (பார-சாந்தி) புருஷன், அரி, இளாவிருதன், ரம்யன், அக்நிபுராணம் - ஆக்னேயபுராணங்காண்க. இரண்யவந்தன், குரு , பத்ராச்சுவன், கேது அகிநிமாதா- பாஷ்களருக்குச் சீஷர். மாலி. இவர்களுக்குத் தன் இராச்சியத் அக்நிமான்- பிராயச்சித்த அக்னி விசேஷம். தைப் பகுத்துக்கொடுத்தனன். இவர்களுள் அக்நிமித்ரன்-1. மகததேசத்து அரசனாகிய நாபி யென்பவனுக்குப் பரதகண்டத்தை புஷ்ப மித்ரன் குமரன். யும், கிம்புருடனுக்கு ஏமகூடத்திற்குத்தெ 2. சுங்கன் குமரன். இவன் குமரன் ற்கிலுள்ள இடத்தினையும், அரி என்பவ சுசியேஷ்டன். னுக்கு நீடதத்தையும், இளாவிருதனுக்கு அக்நீழகன்--சூரபன்மன் குமரன். இவ இளாவிருதகண்டத்தையும், ரம்யனுக்கு னுக்கு இரண்டு முகம். வீரவாகுவுடன் இளாவிருதத்திற்கும் நீலாசலத்திற்கும் நடு பிறந்தவரைக்கொன்று பிறகு வீரவாகு விடத்தையும், இரண்யவந்தனுக்குச் சுவேத தேவருடன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாது கண்டத்தையும், குருவிற்குச் சிருங்கவந் தேரில் விழுந்து தன் குலதேவதையாகிய தத்தால் சுற்றப்பட்ட இடத்தையும், பத்தி காளியையேவி அவள் பின்னிடைந்த பின் ராசுவனுக்கு மேருவிற்குக் கிழக்கில் இருக் வீரவாகுதேவரால் இறந்த வீரன். தாய் ஆம் இடத்தையும், கேதுமாலிக்கு மேற்கி, பதுமகோமளை. (ஸ்கா - பு) -
அக்நிசயனம் அக்கிமுகன தருப்பைச் சலத்தால் சுத்தி செய்வது வழக்லிருக்கும் இடத்தையும் கொடுத்தனன் . கம் . பராச - மா இவையே நவகண்டமாம் அக்நீசயனம் - இது சாந்தியக்ஞம் . இது அநிதேசீயன் - இவன் துரோணாசாரிய தபன் என்னும் அக்நி புகார் பதினெழு னுக்கு வில்லாசிரியன் . ( பாரதம் ) வரால் கவரப்பட்ட யாகபலசாந்தியின் அக்நீத்து யோதன் - - கிருஷ்ணமூர்த்தி யிடம் பொருட்டுச் செய்யப்படுவது . விவாகத்தின் பொருட்டு உருக்குமணி தே அக் நிசருமன் - நரும தாநதி தீரத்து இருந்த ' வியால் அனுப்பப்பட்ட தூதன் . விஷ்ணுசருமனுக்கு அக்செருமன் சோம அக்நிநாள் - கூத்திரம் காண்க . சருமன் என இருவர் குமார் இருந்தனர் . அக்நிபர்வதம் - ( Volcanoes ) இது கொத் அவர்களுள் அக்நிசருமன் காசியடைந்து தில் ஒரு பெரிய துவாரத்தையுடைய மலை . தவம்புரிந்து அஷ்டசித்தி பெற்று முத்தி அநேக நூற்றாண்டுகளுக்குமுன் இவ்வுல யடைந்தனன் . சோமசருமன் அவனை கம் தீக்கோளமாக இருந்து பின் இவ்வாறு மதியாது சித்திபெற்றுத் தெய்வநிந்தை குளிர்ந்து பூமியாயிற்றென்பர் . ஆதலால் கூறி நன்மையைத் தீமையாகவும் தீமை இந்தப் பூமியினடியில் எப்போதும் எரிந்து யை நன்மையாகவும் மாற்றியுழன்று கொண்டிருக்கும் நெருப்பிருக்கிறது . அந்த மரித்து மறுபிறப்பில் மிலேச்சனாகி நெருப்பு இந்த மலையிலிருக்கும் துவாரத் இறந்து நாகவே தனை படுகையில் காசி தின் வழியாகச் சில காலங்களில் புகை யின் நினைவுவர மீண்டும் வேதியனாய்ப் அக்னிசுவாலை கற்கள் உருகிய பாறை பிறந்து கங்கையாடி முத்தி பெற்றவன் . இவற்றை மும்முரமாய் ஆகாயத்தில் ( காசிரகசியம் அதிக உயரமாய்ச் செல்லும்படி கக்கும் . அக்நீசுவத்தர் - தேவர்களுக்குப் பிதுரர் . கரிய சேறுபோலும் உருகிய கல்லின் அக் நிசுவார்தர் - பிதுர்க்கணங்களைச் சேர்ந்த குழம்பு ஆறு போல் பெருகும் . பல நாட் வர் . சசியப்புத்திரர்கள் . ஹரிவம்சம் ) கள் கொதிப்பு அடங்காது . படிப்படியாக ஆறும் . இதற்கு எரிமலை யெனவும் பெயர் . அக்நிசூலி - ஒரு இருடி விருஷத்தருவனைக் அக்நிபிரபன் - பிருகுகுலத்தில் உதித்தவன் . காண்க . இவனை ஒரு நாய் சிறுத்தை முதலியவை அக்நிதாரை - கௌ தமருடைய ஆச்ரமத்து சளுக்கஞ்சிச் சரணடைய இதை முதலில் க்கு அருகிலுள்ள ஒரு தீர்த்தம் . பாரதம் ) சிறுத்தையாகவும் பின் புலியாகவும் யானை புக் நிதீர்த்தம் - யமுனாநதிக்குத் தக்ஷணத்தில் யாகவும் சிங்கமாகவும் சரபமாகவும் செய் உள்ள ஒரு தீர்த்தம் . ( பாரதம் - வனபர்வம் ) வித்தான் . பின் அந்தநாய் மீண்டும் நம்மை அக்நிதுருவன் - பிரியவிரதன் குமரன் . தாய் ஒரு கால் இவன் நாயாக்குவான் என்று சுகன்னி மனைவி பூர்வசித்தி . இவன் சம் முனிவனைக்கொல்ல எண்ணிற்று . இதன் புத்தீவினையாண்டவன் . இவனுக்கு ஒன் எண்ணத்தை யறிந்த முனிவன் பழமை பது குமார் . அக்குமரராவார் - நாபி கிம் போல் இதனை நாயாக்கினன் . ( பார - சாந்தி ) புருஷன் அரி இளாவிருதன் ரம்யன் அக்நிபுராணம் - ஆக்னேயபுராணங்காண்க . இரண்யவந்தன் குரு பத்ராச்சுவன் கேது அகிநிமாதா - பாஷ்களருக்குச் சீஷர் . மாலி . இவர்களுக்குத் தன் இராச்சியத் அக்நிமான் - பிராயச்சித்த அக்னி விசேஷம் . தைப் பகுத்துக்கொடுத்தனன் . இவர்களுள் அக்நிமித்ரன் - 1 . மகததேசத்து அரசனாகிய நாபி யென்பவனுக்குப் பரதகண்டத்தை புஷ்ப மித்ரன் குமரன் . யும் கிம்புருடனுக்கு ஏமகூடத்திற்குத்தெ 2 . சுங்கன் குமரன் . இவன் குமரன் ற்கிலுள்ள இடத்தினையும் அரி என்பவ சுசியேஷ்டன் . னுக்கு நீடதத்தையும் இளாவிருதனுக்கு அக்நீழகன் - - சூரபன்மன் குமரன் . இவ இளாவிருதகண்டத்தையும் ரம்யனுக்கு னுக்கு இரண்டு முகம் . வீரவாகுவுடன் இளாவிருதத்திற்கும் நீலாசலத்திற்கும் நடு பிறந்தவரைக்கொன்று பிறகு வீரவாகு விடத்தையும் இரண்யவந்தனுக்குச் சுவேத தேவருடன் யுத்தஞ்செய்து ஆற்றாது கண்டத்தையும் குருவிற்குச் சிருங்கவந் தேரில் விழுந்து தன் குலதேவதையாகிய தத்தால் சுற்றப்பட்ட இடத்தையும் பத்தி காளியையேவி அவள் பின்னிடைந்த பின் ராசுவனுக்கு மேருவிற்குக் கிழக்கில் இருக் வீரவாகுதேவரால் இறந்த வீரன் . தாய் ஆம் இடத்தையும் கேதுமாலிக்கு மேற்கி பதுமகோமளை . ( ஸ்கா - பு ) -