அபிதான சிந்தாமணி

இருஷியம் 208 இரேகைலக்ஷணம் சிறுமி இளமையில் விதவையாய் நரும தா தால் அவனுக்குத் தாரம் இரண்டு. பித நதிக் கரையிலுள்ள நந்திகேசுவார்க் கரு வியாதியால் துன்புறுவன். நெற்றியில் கில் சிவபூசை செய்கையில் மூடன் எனும் கூ, கழுத்தில் உ இரேகைகள் இருந்து, தைத்தியன் வருத்த அவன் பொருட்டு முதுகின் வலப்புறம் மறுவொன்று காணப் நந்திமாதேவரும் கங்கையும் பிரத்தியக்ஷ படின் ஒருதாரம் கெடும், மறு தாரம் நிலைக் மாய் இடையூறு நீக்க இஷ்டசித்தி பெற் கும், வறுமையடைவன். நெற்றியில் உ றவள். ரேகைகளிருக்க இடப்பக்க மறுவுண்டா இருஷியம் - ஒரு பர்வதம். அத்திரிமுனிவர் யின் மனைவி மக்கள் பகைமை கொண்டி 'இருக்கை. மகததேசத்தில் வராகமலைக் ருப்பர். பொருள் நஷ்டமாய் உதவியின்றி கெதிரிலுள்ளது. யிருப்பன். நெற்றியில் ஐந்து வரைகள் இருக்ஷகன் - (சூ.) சுநக்ஷதான் குமான். இருக்கின் விசனம், பொருள் நில்லாது. இருக்ஷதேவன் - க்ஷத்திரியன். சந்திரவம் நெற்றியிலும், கழுத்திலும் மும்மூன்று சத்து அரசன். துருபத புத்திரனாகிய ரேகைகள் இருப்பின் பொருளுண்டாகிக் சிகண்டி புத்திரன் கெடும். வேளாண்மையில் அரைப்பலன், இருக்ஷம் - ஒரு பர்வதம் மாளவதேசத் நெற்றியில் கூ ரேகைகளும் கழுத்தில் ஒன் தருகிலுள்ளது. றும் இருக்கின், ஜலபயம், பொருள் இருக்ஷயன்- மகாவீரியன் குமரன். இவன் சேரும், இடரில்லை, அதியோகம், குழந் குமார் திரையாருணி, கவி, புஷ்காாருணி. தைகளுண்டாம். நெற்றியில் க இரேகை இச்சந்ததியார் வேதியராயினார். களிருக்கக் கண்கள் கறுத்து மூக்கு நீண் இருக்ஷன் - 1. அசாமீளன் மூன்றாங் கும டிருக்கின், இரண்டு தாரம் உடையவன், ான். இவன் போன் குரு சமர்த்தன் இவனுக்கு உக-வது வயதில் 2. புரூசன் குமரன். பாமியாசவன். ஆண்மகவுண்டாம், செல்வமும் கடனும் 3. தேவாதிதி குமரன். ஒத்துநிற்கும். நெற்றியில் ஈ இரேகைக இருக்ஷ வான் - குலபர்வதங்களில் ஒன்று. ளும் இடது புறத்தில் மங்கு மறுவிருக் (The Eastern Part of Vindhya Range.) கின் பெருந்துயர், பொருள் நில்லாது, இருக்ஷ விரசன் - ஒரு குரங்கு. ஒருமுறை உயிர்ச்சேதம், மனைவிசேதம், நெற்றியில் பிரமன் யோகத்திலிருந்தனன். அவன் - இரேகைகளும் வலப்புறத்தில் மங்கிருக் கண்ணிலிருந்து ஒரு துளிநீர் பூமியில் கின் துன்பம் நீங்கும். நெற்றியில் டு விழுந்தது. அந்நீர் ஒரு ஆண் குரங்காய் வரைகளும், கழுத்தில் மூன்று வரைகளும் வனமெங்குஞ்சரித்துப்பார்வதியார்வனத்தி மத்தகத்தில் மாலைபோல் கூ வரைகளு விருந்த தடாகத்தில் நீருள் முழுகிற்று. முள்ளவனாய்க் கன்னத்தில் மறுவுள்ளவன் உடனே ஒரு அழகுள்ள பெண்குரங் விசனமும் அலைச்சலுமுள்ளவன் ஆவான். காயது. இக்குரங்கை இந்திரனும் சூரிய 'நெற்றியில் ச, உ வரைகள் துண்டித்து னும் கண்டு மோகித்து ரேதசைப் பதித்த நிற்க உட்கழுத்தில் கூ வரைகளுள்ளவன் னர். இவர்கள் இரேதசில் சூரியன் இரே பொருளற்றவன் ஆவான். நெற்றியில் ச தசு கிரீவத்தில் விழுந்தது. அதனால் வரைகளும், கழுத்தில் ஒருவரையும் உள் சுக்கிரீவன் பிறந்தனன். இந்திரன் ரேத ளவன் கல்வி, பொருள் அற்றவனாய்க் கட ஸ்வாலில் விழ வாலி பிறந்தனன். வாலி னுள்ளவன் ஆவன். நெற்றியில் பொன் க்கு இந்திரன், பிறர் இவனிடம் யுத்தஞ் போன்றவரை ச இல், ஒன்று துண்டாக செய்யின் அவர் பலத்தில் பாதி வரவும் நிற்கக் கழுத்தில் இரண்டு ரேகைகளுள்ள பொன்மாலையும், தந்தனன். வன் செல்வன், யோகவான், உபகாரி, சிறு இருக்ஷை - அஜமீளன் தேவி புத்திரன் வயதில் கண்டம். நெற்றியில் இரண்டு சம்வர்னன். வரைகள் நிலைகுலைந்து தோன்றில் பொறு இரெஞ்சிஷ்டன் - பிரியவிரதன் போன். எற்றவனாவன். கையில் அன்னவனா கிருதபிருஷ்டன் குமரன். மேலேறி அதனருகில் கறுத்தது போல் இரேகைலக்ஷணம் - இது புருஷரின் ஒரு ரேகை இருந்தாலும், சிறுவிரலில் அங்கத்திலுள்ள இரேகைகளை நோக்கிப் நான் குவரைக ளிருந்தாலும், ஓரங்குலத் பலன் கூறுதல். நெற்றியில் நான்கு தில் இரண்டு வரைக ளிருந்தாலும் வறு வரைகளும், கழுத்தில் கூ. வரைகளுமிருக்மையால் வீட்டைவிட்டு விலகுவன், முத
இருஷியம் 208 இரேகைலக்ஷணம் சிறுமி இளமையில் விதவையாய் நரும தா தால் அவனுக்குத் தாரம் இரண்டு . பித நதிக் கரையிலுள்ள நந்திகேசுவார்க் கரு வியாதியால் துன்புறுவன் . நெற்றியில் கில் சிவபூசை செய்கையில் மூடன் எனும் கூ கழுத்தில் இரேகைகள் இருந்து தைத்தியன் வருத்த அவன் பொருட்டு முதுகின் வலப்புறம் மறுவொன்று காணப் நந்திமாதேவரும் கங்கையும் பிரத்தியக்ஷ படின் ஒருதாரம் கெடும் மறு தாரம் நிலைக் மாய் இடையூறு நீக்க இஷ்டசித்தி பெற் கும் வறுமையடைவன் . நெற்றியில் றவள் . ரேகைகளிருக்க இடப்பக்க மறுவுண்டா இருஷியம் - ஒரு பர்வதம் . அத்திரிமுனிவர் யின் மனைவி மக்கள் பகைமை கொண்டி ' இருக்கை . மகததேசத்தில் வராகமலைக் ருப்பர் . பொருள் நஷ்டமாய் உதவியின்றி கெதிரிலுள்ளது . யிருப்பன் . நெற்றியில் ஐந்து வரைகள் இருக்ஷகன் - ( சூ . ) சுநக்ஷதான் குமான் . இருக்கின் விசனம் பொருள் நில்லாது . இருக்ஷதேவன் - க்ஷத்திரியன் . சந்திரவம் நெற்றியிலும் கழுத்திலும் மும்மூன்று சத்து அரசன் . துருபத புத்திரனாகிய ரேகைகள் இருப்பின் பொருளுண்டாகிக் சிகண்டி புத்திரன் கெடும் . வேளாண்மையில் அரைப்பலன் இருக்ஷம் - ஒரு பர்வதம் மாளவதேசத் நெற்றியில் கூ ரேகைகளும் கழுத்தில் ஒன் தருகிலுள்ளது . றும் இருக்கின் ஜலபயம் பொருள் இருக்ஷயன் - மகாவீரியன் குமரன் . இவன் சேரும் இடரில்லை அதியோகம் குழந் குமார் திரையாருணி கவி புஷ்காாருணி . தைகளுண்டாம் . நெற்றியில் இரேகை இச்சந்ததியார் வேதியராயினார் . களிருக்கக் கண்கள் கறுத்து மூக்கு நீண் இருக்ஷன் - 1 . அசாமீளன் மூன்றாங் கும டிருக்கின் இரண்டு தாரம் உடையவன் ான் . இவன் போன் குரு சமர்த்தன் இவனுக்கு உக - வது வயதில் 2 . புரூசன் குமரன் . பாமியாசவன் . ஆண்மகவுண்டாம் செல்வமும் கடனும் 3 . தேவாதிதி குமரன் . ஒத்துநிற்கும் . நெற்றியில் இரேகைக இருக்ஷ வான் - குலபர்வதங்களில் ஒன்று . ளும் இடது புறத்தில் மங்கு மறுவிருக் ( The Eastern Part of Vindhya Range . ) கின் பெருந்துயர் பொருள் நில்லாது இருக்ஷ விரசன் - ஒரு குரங்கு . ஒருமுறை உயிர்ச்சேதம் மனைவிசேதம் நெற்றியில் பிரமன் யோகத்திலிருந்தனன் . அவன் - இரேகைகளும் வலப்புறத்தில் மங்கிருக் கண்ணிலிருந்து ஒரு துளிநீர் பூமியில் கின் துன்பம் நீங்கும் . நெற்றியில் டு விழுந்தது . அந்நீர் ஒரு ஆண் குரங்காய் வரைகளும் கழுத்தில் மூன்று வரைகளும் வனமெங்குஞ்சரித்துப்பார்வதியார்வனத்தி மத்தகத்தில் மாலைபோல் கூ வரைகளு விருந்த தடாகத்தில் நீருள் முழுகிற்று . முள்ளவனாய்க் கன்னத்தில் மறுவுள்ளவன் உடனே ஒரு அழகுள்ள பெண்குரங் விசனமும் அலைச்சலுமுள்ளவன் ஆவான் . காயது . இக்குரங்கை இந்திரனும் சூரிய ' நெற்றியில் வரைகள் துண்டித்து னும் கண்டு மோகித்து ரேதசைப் பதித்த நிற்க உட்கழுத்தில் கூ வரைகளுள்ளவன் னர் . இவர்கள் இரேதசில் சூரியன் இரே பொருளற்றவன் ஆவான் . நெற்றியில் தசு கிரீவத்தில் விழுந்தது . அதனால் வரைகளும் கழுத்தில் ஒருவரையும் உள் சுக்கிரீவன் பிறந்தனன் . இந்திரன் ரேத ளவன் கல்வி பொருள் அற்றவனாய்க் கட ஸ்வாலில் விழ வாலி பிறந்தனன் . வாலி னுள்ளவன் ஆவன் . நெற்றியில் பொன் க்கு இந்திரன் பிறர் இவனிடம் யுத்தஞ் போன்றவரை இல் ஒன்று துண்டாக செய்யின் அவர் பலத்தில் பாதி வரவும் நிற்கக் கழுத்தில் இரண்டு ரேகைகளுள்ள பொன்மாலையும் தந்தனன் . வன் செல்வன் யோகவான் உபகாரி சிறு இருக்ஷை - அஜமீளன் தேவி புத்திரன் வயதில் கண்டம் . நெற்றியில் இரண்டு சம்வர்னன் . வரைகள் நிலைகுலைந்து தோன்றில் பொறு இரெஞ்சிஷ்டன் - பிரியவிரதன் போன் . எற்றவனாவன் . கையில் அன்னவனா கிருதபிருஷ்டன் குமரன் . மேலேறி அதனருகில் கறுத்தது போல் இரேகைலக்ஷணம் - இது புருஷரின் ஒரு ரேகை இருந்தாலும் சிறுவிரலில் அங்கத்திலுள்ள இரேகைகளை நோக்கிப் நான் குவரைக ளிருந்தாலும் ஓரங்குலத் பலன் கூறுதல் . நெற்றியில் நான்கு தில் இரண்டு வரைக ளிருந்தாலும் வறு வரைகளும் கழுத்தில் கூ . வரைகளுமிருக்மையால் வீட்டைவிட்டு விலகுவன் முத