அபிதான சிந்தாமணி

இரும்புமலை - 202) இருஷினை இதனுடன் கலந்திருப்பது. காந்தம் ஐதிசயானர், அவடர், அரஷ்டிஷேணர் ஒன்றே இரும்பைக் கவாவல்லது. இது, அதூபர், ஔசித்யர், கட்சீவான், கௌ எல்லாக் கண்டங்களிலும் அகப்படுகிறது. முகர், கௌதமர், கமஷ்டர், கபிலர், கால வார்ப்பிரும்பைக் காய்ச்சியதிலுள்ள கரி வர், கவிஷ்டர், கச்யபர், கிருது, கர்த்த மர், யை நீக்கினால் தேனிரும்பாகிறது. இது காணர், கைவல்யர், கங்கணர், காலாக்னி அவனக்கூடியது. இதனால் ஆணி முதலிய ருத்ரர், கல்லாரர், களாதாரமுனி, கிலீபர், செய்வர். காலரூபர், காலமாலி, கார்க்கயர், காத்யா இரும்புமலை - இரும்பு பல இடங்களில் யனர், கண்ணுவர், கபிலர், சாரத்துவார், மண்ணுடன் கலந்தெடுக்கப்படும் பொரு சௌநகர், சநற்குமாரர், சுகர், சாவருணி, வாம், வட அமெரிகா கண்டத்து மெக் சங்கர், சுவேதகேது, சாண்டில்யர், சம்வர்த் ஸிகோ நாட்டில் (640) அடி உயாமும் தர், சுமந்து, சமதக்கி, சியவனர், சநகர், (4) சதுரமைல் விசாலமு முள்ள ஒரு சநந்தர், சநத்குமாரர், சநச்சுசாதர், சைகீ இரும்புமலை உண்டு. ஷவ்யர், சிதசத்ரு, சுகர், சுவேதாச்வதார், இருவருந்தபுநிலை - போர்செய்யும் சேகை சுவேதவாகு, சங்கு, சம்பு, சக்திதர், சங்கு ளிரண்டும் களத்திற்பட இருவாசரும் கன்னர், சனைச்சரர், சபாவர்ணர், சமக்கிரீ மாறுபாட்டாற் பட்டது. பர், சரகர், சுசுருதர், சடுகர்னர், சௌமியர், இருளப்பன் - பாண்டி நாட்டில் கொண்டா சாதாதபர், சுதீக்ஷணர், சாபங்கர், சாவர்ணி, டப்பட்ட ஒரு க்ஷத்ரதேவதை. சீவந்தி, சாபாலி, தேவலர், துருவாசர், இருளர் - இவர்கள் நீலகிரி முதலிய இடங் தீர்க்க தமர், தாண்டியர், தேவஹோத்ரர், களிலுள்ள சாதியார். இவர்கள் இருள் நிற திரிபாதர், துவிபாதர், தக்ஷர், நாரதர், முடையவர்கள், கோடர், படுகர், கன்னடர், பிருகு, பராசர், பாசுராமர், பாத்துவாசர், குறும்பர், தோடர் இவர்கள் எல்லாம் மலை பிரபிலா தர், பருவதர், பதஞ்சலி, பாண் முதவிய காட்டு வாழ்க்கையர். இவர்கள் டாயினி, பைலர், புலகர், பிரசேதர், புலத் தமிழ் பேசுவர். (தர்ஸ்ட ன்) தியர், பிருங்கி, பதுமநாபர், பக்ஷர், இருளாயி -- பாண்டி நாட்டில் கொண்டாடப் பிலர், பேளர், பார்க்கவர், போதாயனர், பட்ட ஒரு பெண் க்ஷத்ரதேவதை. பார்த்தர், மித்திசாவருணர், மேதை, மைத் இருஷபம் - 1. ஒரு மலை, பாண்டி நாட்டில் ரேயர், மார்க்கண்டேயர், மரீசி, மணி, உள்ளது. தர்மபுத்திரன் தீர்த்தயாத்திரை மகாசேநர், மகாவீரர், மகோதார், மகா யில் தங்கியது. (Alagiri hills in the வாகு, மசகாண்டர், மாண்டுகர்னர், யஞ்ஞ District of Madura.) வற்கர், வசிட்டர், விச்வாமித்ரர், வியாசர், 2. மகத்தேசத்தில் உள்ள ஒரு பர்வதம். வியாக்ரபாதர், வைசுவாநார், வான்மீகர், 3. வட சமுத்திரத்தின் கரையிலுள்ள வைசம்பாயனர், வாலகில்லியர், விபாண் ஒரு மலை. இதில் சாண்டிலி என்னும் டகர், வாமதேவர், விரசர், விசுவர், வச்சர், பிராமணன் தவம் செய்தான். வைரோ ஹிதி, வீதி அவ்யர், வாத்யஸ்வர், 4. ஒரு தீர்த்தம். கோசலதேசத்தி வைநர் முதலியர். மற்றும் பலர். லுள்ளது. இருஷிகள் பதினொருவர் - அத்திரி, வசிஷ் 5. சர்பவிசேஷம். டர், புலத்தியர், கிருது, பாத்வாசர், விச்வா இருஷபன் - இடபனைக் காண்க. மித்ரர், பிரசே தஸ், ருசிகர், அகஸ்தியர், இருஷிகள் - அத்திரி, அரிஷ்டநேமி, ஆங்கீ | ததீசி, தூர்வாசர். ரஸர், உசத்தியர், இந்திரப்பிரதமர், இத்ம இருஷிகன் - பாரதவீரரில் ஒருவன், நிகும்ப வாகர், அதிதி, ஆரக்ஷணர், அவுசவர், னம்சம். அகத்தியர், இரிடி, அசிதர், அவாந்தர தமசு, இருஷிகருமன் - திருதராட்டிரன் குமரன். ஆசூரி, இலிகிதர், உத்தாலகர், உபமன்யு, இருஷிதல்லி -1. பூமாவின் தேவி. ருஷி அவிஷ்மார், இருசிகசிங்கர், இருக்குவர் -குல்லி யெனவுங் கூறுவர். யர், ஆமலகப்பிரியர், ஆர்த்திகர், உக்ர - 2. ஒரு நதி. ஆடகதேசத்து ருஷபர்வ வீரர், ஏகபாதர், உத்தமான், இரண்யா தத்தி லுள்ளது. கூன், ஆபத்தர், உலேலுபர், அதர்ப்பர், இருஷிகேசன் - விஷ்ணுவிற் கொருபெயர். அப்பிரீதர், அக்நிவர்ணர், இலம்பகர், அக்கி இருஷிகை - மகேந்திர பருவதத்திலிருந்து வேசர், அரீதர், ஆத்திரேயர், ஆபத்தம்பர், பாயும் ஒரு நதி. (ருஷிகை) வே.யெச் ப்பிர தமிழிவுசவார். இருதெல்ல
இரும்புமலை - 202 ) இருஷினை இதனுடன் கலந்திருப்பது . காந்தம் ஐதிசயானர் அவடர் அரஷ்டிஷேணர் ஒன்றே இரும்பைக் கவாவல்லது . இது அதூபர் ஔசித்யர் கட்சீவான் கௌ எல்லாக் கண்டங்களிலும் அகப்படுகிறது . முகர் கௌதமர் கமஷ்டர் கபிலர் கால வார்ப்பிரும்பைக் காய்ச்சியதிலுள்ள கரி வர் கவிஷ்டர் கச்யபர் கிருது கர்த்த மர் யை நீக்கினால் தேனிரும்பாகிறது . இது காணர் கைவல்யர் கங்கணர் காலாக்னி அவனக்கூடியது . இதனால் ஆணி முதலிய ருத்ரர் கல்லாரர் களாதாரமுனி கிலீபர் செய்வர் . காலரூபர் காலமாலி கார்க்கயர் காத்யா இரும்புமலை - இரும்பு பல இடங்களில் யனர் கண்ணுவர் கபிலர் சாரத்துவார் மண்ணுடன் கலந்தெடுக்கப்படும் பொரு சௌநகர் சநற்குமாரர் சுகர் சாவருணி வாம் வட அமெரிகா கண்டத்து மெக் சங்கர் சுவேதகேது சாண்டில்யர் சம்வர்த் ஸிகோ நாட்டில் ( 640 ) அடி உயாமும் தர் சுமந்து சமதக்கி சியவனர் சநகர் ( 4 ) சதுரமைல் விசாலமு முள்ள ஒரு சநந்தர் சநத்குமாரர் சநச்சுசாதர் சைகீ இரும்புமலை உண்டு . ஷவ்யர் சிதசத்ரு சுகர் சுவேதாச்வதார் இருவருந்தபுநிலை - போர்செய்யும் சேகை சுவேதவாகு சங்கு சம்பு சக்திதர் சங்கு ளிரண்டும் களத்திற்பட இருவாசரும் கன்னர் சனைச்சரர் சபாவர்ணர் சமக்கிரீ மாறுபாட்டாற் பட்டது . பர் சரகர் சுசுருதர் சடுகர்னர் சௌமியர் இருளப்பன் - பாண்டி நாட்டில் கொண்டா சாதாதபர் சுதீக்ஷணர் சாபங்கர் சாவர்ணி டப்பட்ட ஒரு க்ஷத்ரதேவதை . சீவந்தி சாபாலி தேவலர் துருவாசர் இருளர் - இவர்கள் நீலகிரி முதலிய இடங் தீர்க்க தமர் தாண்டியர் தேவஹோத்ரர் களிலுள்ள சாதியார் . இவர்கள் இருள் நிற திரிபாதர் துவிபாதர் தக்ஷர் நாரதர் முடையவர்கள் கோடர் படுகர் கன்னடர் பிருகு பராசர் பாசுராமர் பாத்துவாசர் குறும்பர் தோடர் இவர்கள் எல்லாம் மலை பிரபிலா தர் பருவதர் பதஞ்சலி பாண் முதவிய காட்டு வாழ்க்கையர் . இவர்கள் டாயினி பைலர் புலகர் பிரசேதர் புலத் தமிழ் பேசுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) தியர் பிருங்கி பதுமநாபர் பக்ஷர் இருளாயி - - பாண்டி நாட்டில் கொண்டாடப் பிலர் பேளர் பார்க்கவர் போதாயனர் பட்ட ஒரு பெண் க்ஷத்ரதேவதை . பார்த்தர் மித்திசாவருணர் மேதை மைத் இருஷபம் - 1 . ஒரு மலை பாண்டி நாட்டில் ரேயர் மார்க்கண்டேயர் மரீசி மணி உள்ளது . தர்மபுத்திரன் தீர்த்தயாத்திரை மகாசேநர் மகாவீரர் மகோதார் மகா யில் தங்கியது . ( Alagiri hills in the வாகு மசகாண்டர் மாண்டுகர்னர் யஞ்ஞ District of Madura . ) வற்கர் வசிட்டர் விச்வாமித்ரர் வியாசர் 2 . மகத்தேசத்தில் உள்ள ஒரு பர்வதம் . வியாக்ரபாதர் வைசுவாநார் வான்மீகர் 3 . வட சமுத்திரத்தின் கரையிலுள்ள வைசம்பாயனர் வாலகில்லியர் விபாண் ஒரு மலை . இதில் சாண்டிலி என்னும் டகர் வாமதேவர் விரசர் விசுவர் வச்சர் பிராமணன் தவம் செய்தான் . வைரோ ஹிதி வீதி அவ்யர் வாத்யஸ்வர் 4 . ஒரு தீர்த்தம் . கோசலதேசத்தி வைநர் முதலியர் . மற்றும் பலர் . லுள்ளது . இருஷிகள் பதினொருவர் - அத்திரி வசிஷ் 5 . சர்பவிசேஷம் . டர் புலத்தியர் கிருது பாத்வாசர் விச்வா இருஷபன் - இடபனைக் காண்க . மித்ரர் பிரசே தஸ் ருசிகர் அகஸ்தியர் இருஷிகள் - அத்திரி அரிஷ்டநேமி ஆங்கீ | ததீசி தூர்வாசர் . ரஸர் உசத்தியர் இந்திரப்பிரதமர் இத்ம இருஷிகன் - பாரதவீரரில் ஒருவன் நிகும்ப வாகர் அதிதி ஆரக்ஷணர் அவுசவர் னம்சம் . அகத்தியர் இரிடி அசிதர் அவாந்தர தமசு இருஷிகருமன் - திருதராட்டிரன் குமரன் . ஆசூரி இலிகிதர் உத்தாலகர் உபமன்யு இருஷிதல்லி - 1 . பூமாவின் தேவி . ருஷி அவிஷ்மார் இருசிகசிங்கர் இருக்குவர் - குல்லி யெனவுங் கூறுவர் . யர் ஆமலகப்பிரியர் ஆர்த்திகர் உக்ர - 2 . ஒரு நதி . ஆடகதேசத்து ருஷபர்வ வீரர் ஏகபாதர் உத்தமான் இரண்யா தத்தி லுள்ளது . கூன் ஆபத்தர் உலேலுபர் அதர்ப்பர் இருஷிகேசன் - விஷ்ணுவிற் கொருபெயர் . அப்பிரீதர் அக்நிவர்ணர் இலம்பகர் அக்கி இருஷிகை - மகேந்திர பருவதத்திலிருந்து வேசர் அரீதர் ஆத்திரேயர் ஆபத்தம்பர் பாயும் ஒரு நதி . ( ருஷிகை ) வே . யெச் ப்பிர தமிழிவுசவார் . இருதெல்ல