அபிதான சிந்தாமணி

இராவணன் 192 இரானாகும்பன் பங்கங்களைச் சொல்லிச் சீதையின் அழ 25. சாம்பான் வீட்டிலிருந்த மாயாரதி கைப்பற்றி வர்ணிக்கக் கேட்டு மாரீசன் யைக் கவர எண்ணி மயனால் நிருமிக்கப் கறிய புத்தி கேளாமல் அவனை மானாக பட்டிருந்த பாசத்திற்பட்டுத் துன்புறுகை எவித்தான் கபட சந்நியாசி யுருக்கொண்டு யில் மந்தோதரியின் வேண்டுகோளால் சீதாப்பிராட்டி தனித்திருக்கையில் அதிதி மயன் தன் 'குமரியாகிய மாயாவதிக்குக் போல் சென்று தன்னைப் புகழ்ந்து அவ கூற மாயாவதி தன் கணவனுக்குக்கூறி ளைப் பர்ணசாலையுடன் தூக்கி இரதத்தி விடுவித்தனள். (சிவமகாபுராணம்). லிட்டுச் செல்லுகையில் சடாயு தடை இராவணி- இந்திரசித்திற் கொருபெயர். செய்து சண்டையிட அவருடன் போரி இராவான் - அருச்சுனனுக்கு உலூபியிடம் ட்டு மரணமூர்ச்சையாக்கிச் சீதையை பிறந்த குமரன். இவனுக்கு அராவானெ யசோகவனத்திற் கொண்டு போய்ச் சிறை னவும் பெயர். | ப்படுத்தித் திரிசடையுட னாக்கியரைக் இராவுத்தன் - லப்பைகள், மரக்காயர், காவலாக்கிப் பலமுறை தன்னை மணக்கும் சோனகர்க்குப் பட்டம், படி சீதையைவேண்டி, அநுமனைக் குத்தி இசாவ்-மார்த்தவ பிராமணர், ஜயினர், சேர் வலிகண்டு தானும் குத்துண்டு அநுமன் வைக்காரர், முதலியவர்களுக்குப் பட்டப் வாலில் தீயிட ஏவி அநுமன் இலங்கை பெயர். யைச்சுட அதை முன்போல் நிருமிக்கச் இரானதம்பன்-இவன் சித்தூரை ஆண்ட, செய்து குடிபுகுந்து மாலியவானும் விபீ சானாலக்காவிற்குப் பௌத்திரனும் ரானா ஷணருங்கூறிய புத்திகேளாமல் சுகசார மொகல் என்பவனுக்குக் குமரனுமாகிய ணரையேவிப் பகைவாது சேநாபலங் இரசபுத்ர அரசன். இவன்கி.பி. 1419இல் கண்டு வரச்செய்து அவர்கள் கூறியது சிங்காசனம் ஏறினான். இவன் தன் ராஜ கேட்டஞ்சி இராமரிடம், தனித்துவந்து தானியைக் காக்கும் பொருட்டு (86) கோட் சாண்புகுந்து சீதையைத் திருவடியின் டைகளைக் கட்டினான். அவற்றுள் ஒன்று சேர்க்கிறேனெனச் சென்று மந்திரிகளின் செங்குத்தான மலைமீது கட்டப்பட்ட சொற்கேட்டு மாயாசீதையை அனுப்பி கோமல்மர் கோட்டை, இவன் ஆபு சிக இராமமூர்த்திக்கு மிகுந்த கோபமுண் ரத்திலுள்ள கோட்டையிலு மிருப்ப டாக்கி அங்கதனால் முடியிழந்து முதனான் துண்டு இங்குள்ள கோவிலில் இவன் யுத்தத்திற் பிரமனால் கொடுக்கப்பட்ட உருவச்சிலை உண்டு. இவன் கட்டுவித்த வேலெறிந்து இலக்குமணரை மூர்ச்சிக்கச் கோவில்களில் பெரிது ஸாதரிக்கணவாயி செய்து அவரைத் தூக்கிச்செல்ல முயன்று லுள்ளது. இவனும் இவன் மனைவியும் தூக்கமுடியாது வெட்கினவன். பின் கல்வி விருப்பமுள்ள கவிஞர்கள், இவன் இராமமூர்த்தியுடன் யுத்தஞ்செய்து ஆயுத கீதகோவிந்தமெனும் நூலுக்குப் பாஷ்யம் முதலிய இழந்து வெறுங்கையுடன் நிற்க, எழுதினான். இவன் மனைவி மீராபாய். இராமர் இன்று போய் நாளை வாவெனக் இவன் மகாவீரன் மால்வா, குஜராத் சைக் கூறி அனுப்ப வோடிவந்து மாலியவான் வங்களை முரியடித்தான். மாமூதைச் சிறை கூறிய நீதிகேளாமல் மகோதரன் துற் யிட்டான். இவன் மாமூதை தயாளகுணத் புத்திகேட்டுக் கும்பகர்ணன் மறுக்கக் துடன் அவனிடம் ஒன்றும் பெறாமல் கேளாது அவனை யுத்தத்திற் கனுப்பி இந் விடுதலை செய்வித்தான். இவனுடைய திரசித் திறந்ததற்கு விசனமடைந்து பெருங்குணத்தை அபுல்பேசல் எனும் சீதையைக்கொல்லச்சென்று மகோதரனால் சரித்திரக்காரர் புகழ்ந்திருக்கிறார். இவன் விலக்கப்பட்டு மூலபலத்துடன் யுத்தத்தி காலத்தில் இவனால் கட்டுவிக்கப்பட்ட ற்கு வந்து வேலையெய்து ஓடிப் பின்பு ஜயத்தம்பம் இன்னும் காணப்படுகிறது. யுத்தத்திற்கு வந்து இராமசெய்த பிரமாத் இந்தச் சயத்தம்பம் கட்டிமுடிக்கப் பத்து திரத்தால் அபாபக்ஷ பஞ்சமியில் மாய்ந்த வருஷங்களயினவாம். இவ்வாறு ரானா வன். இவன் மாய்ந்தவுடலில் மந்தோதரி கும்பன் (50) வருஷம் அரசாண்டான். வீழ்ந்து உயிர்விட்டனள், இவன் இராம) இவன் ஆட்சியில் ஐம்பதாவது வருஷக் ருடன் எழுநாள் இராப்பகல் யுத்தஞ் கொண்டாட்டம் நடத்த இருக்குந் தரு செய்தனன். இவனுக்கு மூன்றரைக்கோடி ணத்தில் இவன்மகன் இவனைக் குத்து ஆயுள், வீணைக்கொடி, (இராமாயணம்.) வாளால் குத்திக்கொன்றான். இக்குடி கெடு
இராவணன் 192 இரானாகும்பன் பங்கங்களைச் சொல்லிச் சீதையின் அழ 25 . சாம்பான் வீட்டிலிருந்த மாயாரதி கைப்பற்றி வர்ணிக்கக் கேட்டு மாரீசன் யைக் கவர எண்ணி மயனால் நிருமிக்கப் கறிய புத்தி கேளாமல் அவனை மானாக பட்டிருந்த பாசத்திற்பட்டுத் துன்புறுகை எவித்தான் கபட சந்நியாசி யுருக்கொண்டு யில் மந்தோதரியின் வேண்டுகோளால் சீதாப்பிராட்டி தனித்திருக்கையில் அதிதி மயன் தன் ' குமரியாகிய மாயாவதிக்குக் போல் சென்று தன்னைப் புகழ்ந்து அவ கூற மாயாவதி தன் கணவனுக்குக்கூறி ளைப் பர்ணசாலையுடன் தூக்கி இரதத்தி விடுவித்தனள் . ( சிவமகாபுராணம் ) . லிட்டுச் செல்லுகையில் சடாயு தடை இராவணி - இந்திரசித்திற் கொருபெயர் . செய்து சண்டையிட அவருடன் போரி இராவான் - அருச்சுனனுக்கு உலூபியிடம் ட்டு மரணமூர்ச்சையாக்கிச் சீதையை பிறந்த குமரன் . இவனுக்கு அராவானெ யசோகவனத்திற் கொண்டு போய்ச் சிறை னவும் பெயர் . | ப்படுத்தித் திரிசடையுட னாக்கியரைக் இராவுத்தன் - லப்பைகள் மரக்காயர் காவலாக்கிப் பலமுறை தன்னை மணக்கும் சோனகர்க்குப் பட்டம் படி சீதையைவேண்டி அநுமனைக் குத்தி இசாவ் - மார்த்தவ பிராமணர் ஜயினர் சேர் வலிகண்டு தானும் குத்துண்டு அநுமன் வைக்காரர் முதலியவர்களுக்குப் பட்டப் வாலில் தீயிட ஏவி அநுமன் இலங்கை பெயர் . யைச்சுட அதை முன்போல் நிருமிக்கச் இரானதம்பன் - இவன் சித்தூரை ஆண்ட செய்து குடிபுகுந்து மாலியவானும் விபீ சானாலக்காவிற்குப் பௌத்திரனும் ரானா ஷணருங்கூறிய புத்திகேளாமல் சுகசார மொகல் என்பவனுக்குக் குமரனுமாகிய ணரையேவிப் பகைவாது சேநாபலங் இரசபுத்ர அரசன் . இவன்கி . பி . 1419இல் கண்டு வரச்செய்து அவர்கள் கூறியது சிங்காசனம் ஏறினான் . இவன் தன் ராஜ கேட்டஞ்சி இராமரிடம் தனித்துவந்து தானியைக் காக்கும் பொருட்டு ( 86 ) கோட் சாண்புகுந்து சீதையைத் திருவடியின் டைகளைக் கட்டினான் . அவற்றுள் ஒன்று சேர்க்கிறேனெனச் சென்று மந்திரிகளின் செங்குத்தான மலைமீது கட்டப்பட்ட சொற்கேட்டு மாயாசீதையை அனுப்பி கோமல்மர் கோட்டை இவன் ஆபு சிக இராமமூர்த்திக்கு மிகுந்த கோபமுண் ரத்திலுள்ள கோட்டையிலு மிருப்ப டாக்கி அங்கதனால் முடியிழந்து முதனான் துண்டு இங்குள்ள கோவிலில் இவன் யுத்தத்திற் பிரமனால் கொடுக்கப்பட்ட உருவச்சிலை உண்டு . இவன் கட்டுவித்த வேலெறிந்து இலக்குமணரை மூர்ச்சிக்கச் கோவில்களில் பெரிது ஸாதரிக்கணவாயி செய்து அவரைத் தூக்கிச்செல்ல முயன்று லுள்ளது . இவனும் இவன் மனைவியும் தூக்கமுடியாது வெட்கினவன் . பின் கல்வி விருப்பமுள்ள கவிஞர்கள் இவன் இராமமூர்த்தியுடன் யுத்தஞ்செய்து ஆயுத கீதகோவிந்தமெனும் நூலுக்குப் பாஷ்யம் முதலிய இழந்து வெறுங்கையுடன் நிற்க எழுதினான் . இவன் மனைவி மீராபாய் . இராமர் இன்று போய் நாளை வாவெனக் இவன் மகாவீரன் மால்வா குஜராத் சைக் கூறி அனுப்ப வோடிவந்து மாலியவான் வங்களை முரியடித்தான் . மாமூதைச் சிறை கூறிய நீதிகேளாமல் மகோதரன் துற் யிட்டான் . இவன் மாமூதை தயாளகுணத் புத்திகேட்டுக் கும்பகர்ணன் மறுக்கக் துடன் அவனிடம் ஒன்றும் பெறாமல் கேளாது அவனை யுத்தத்திற் கனுப்பி இந் விடுதலை செய்வித்தான் . இவனுடைய திரசித் திறந்ததற்கு விசனமடைந்து பெருங்குணத்தை அபுல்பேசல் எனும் சீதையைக்கொல்லச்சென்று மகோதரனால் சரித்திரக்காரர் புகழ்ந்திருக்கிறார் . இவன் விலக்கப்பட்டு மூலபலத்துடன் யுத்தத்தி காலத்தில் இவனால் கட்டுவிக்கப்பட்ட ற்கு வந்து வேலையெய்து ஓடிப் பின்பு ஜயத்தம்பம் இன்னும் காணப்படுகிறது . யுத்தத்திற்கு வந்து இராமசெய்த பிரமாத் இந்தச் சயத்தம்பம் கட்டிமுடிக்கப் பத்து திரத்தால் அபாபக்ஷ பஞ்சமியில் மாய்ந்த வருஷங்களயினவாம் . இவ்வாறு ரானா வன் . இவன் மாய்ந்தவுடலில் மந்தோதரி கும்பன் ( 50 ) வருஷம் அரசாண்டான் . வீழ்ந்து உயிர்விட்டனள் இவன் இராம ) இவன் ஆட்சியில் ஐம்பதாவது வருஷக் ருடன் எழுநாள் இராப்பகல் யுத்தஞ் கொண்டாட்டம் நடத்த இருக்குந் தரு செய்தனன் . இவனுக்கு மூன்றரைக்கோடி ணத்தில் இவன்மகன் இவனைக் குத்து ஆயுள் வீணைக்கொடி ( இராமாயணம் . ) வாளால் குத்திக்கொன்றான் . இக்குடி கெடு