அபிதான சிந்தாமணி

இராமாபாயி 189 இராவணன் விநாயகராலயம் முதலியவைகளைத்தாபிக்க given oblations to the names of his முயன்றனர், பின், இவர் வடலூரையடுத்த ancestors after destroying the Ksha- கருங்குழி கருகில் மேட்டுக்குப்பமென்னுஞ் triyas. சிற்றூரில் சித்தி வளாகத் திருமாளிகையில் இராமாயணஉத்தாகாண்டம் - ஒட்டக்கூத் சிவத்தியானத்துட னெழுந்தருளி யிருக் தப் புலவரா லியற்றப்பட்டது. (க.கா) கையில், சிவஞானயோக முதிர்ச்சியால் | செய்யுட்களும் (22) படலங்களுங் கொ தோன்றிய சோதி வடிவமான அருட்பெ ண்ட தமிழ் நூல். ருஞ்சோதியைத் தரிசித்துப் பின் கலியாப் இராமானுசகவிராயர் - இவர் பாண்டி நாட்டு தம் சகஎ அ- ஆவதான ஸ்ரீமுக தையா இராமநாதபுர வாசி. இவர் திருவாவடு கககூ. சுக்கிரவாரத்தில் செயற்கையுடல் துறை சோமசுந்தரக் கவிராயரிடம் கல்வி இயற்கையுடலாகத் திரிவுபடுஞ் சின்மாத் கற்றுச் சென்னையில் வசித்தவர். இவர் திர சகஜசமாதியில் அசைவறவிருந்து சற் ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், நன்னூல், குருவைச் சிந்தித்துத் தாம் அமர்ந்திருந்த ஆத்மபோதப்ரகாசிகை, திருக்குறள், திரு அறையை மூடிப் பூட்டிக்கொள்ளத் தமது வேங்கட அநுபூதி, பச்சையப்பவள்ளல் அன்பர்க்கு குறிப்புணர்த்தித் தாமும் தமது மீது பஞ்சரத்னமாலிகை, பார்த்தசாரதி இந்திரியக்கதவை மூடி மவுனநிட்டை கூடி மாலை, வரதராஜர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி நித்தியானந்தமுற்றனர். இவர் அவ்வப் முதலியவும், சிலவற்றிற்கு நல்லுரையு போது கடவுளுடைய திருவருளாற் பாடிய மியற்றியவர். பாடல்களை ஆறு திருமுறைகளாகத் தொகு இராமானுசப்பிள்ளான் -1. கிடாம்பியாச் த்து இவருடைய மாணாக்கராகிய தொழு சான் குமார். இவர் குமரர் ஸ்ரீரங்கராசர். வூர் வேலாயுத முதலியார் முதலியோர் குமரி தோத்தாரம்மன். அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார். 2. கிடாம்பி ஸ்ரீசங்கராசர் குமார். இவ இராமாபாயி - இவள் காசியிலிருந்த சந்த ருக்கு அப்புள்ளார் எனவும் பெயர் ராஜன் புத்ரி, அரிபக்தியும் பாகவதபக்தி இராமானுசர் - எம்பெருமானாரைக் காண்க. யும் கொண்டவள். இவளை யொருவனுக்கு இராமேச்சுரம் - இராவணவதத்தால் வந்த மணஞ் செய்விக்க அவன் ஊன் தின்பதில் பாவம் நீங்க இராமமூர்த்தி பிரதிட்டித்துப் அவாவுற்றவனாய் அரிதினத்தில் ஒரு ஆட் பூசித்த தலம். இது சேதுவிற் கருகி டைக் கொலைசெய்து சமைக்கக்கூற மனை லுள்ளது. வி இது தகா தகாரியமெனப் பல நீதி கூறி இராயர் - இது மார்த்தவப் பிராமணர்களும் யும் கேட்காதவனாக இருந்தான். இதனை குப் பட்டமாக வழங்கி வருகிறது. த யறிந்த மனைவி, இவ்வூரில் பெருமாள் காலம் ; பூணூல் தரித்துக்கொண்ட வன் கோயில் உண்டோ பாகவ தரின்றோ வென னியர் சிலர் இப்பட்டத்தைப் பெற்றிருக் அறிந்து கொண்டு தனது குழந்தைக்கு கின்ற னர். விஷமூட்டி இறப்பித்தனள். மைந்த இராவதி- உத்தரனுடைய புத்திரி. பரீக் னிறக்கக்கண்ட தந்தையும் சுற்றத்தாரும் | தின் தேவி. இவள் புத்திரர் நால்வர், அவர் தாய் கவலையுரு திருத்தல் கண்டு வினவ,| களில் மூத்தோன் சநமேசயன். அழியும் பண்டம் என்றும் அழியுமென இராவணா அஸ்தம் - ஒற்றைத் தேங்கா யோ விடைகூறி யிருந்தனள். பின் கணவனை ட்டில் வீணாதண்டம் நுழைத்து மூன்று நோக்கிப் பாகவதர் பாத தீர்த்தம் கொள் தந்திகள் பூட்டி முறுக்காணி கொண்ட ளின் மைந்தன் பிழைப்பன் எனக் கூறத் இசைக்கருவி. இது, இராவணன் தன் தந்தை பாகவ தரை அழைத்து அவர்க்குப் தலையைப் பூட்டித் தன் அஸ்தத்தைத் தண் சார நடத்திப் பாத தீர்த்தங்கொண்டு குழ டாயமைத்து நரம்புகளிணைத்துச் சிவபிரா ந்தை வாயில் விடக் குழந்தை உயிர்பெறத் னைப் பாடியதைக் குறிப்பிக்கும். தந்தை உவந்து அன்று முதல் திருமாலிடம் இராவணியம் - இராவணனா லியற்றப்பட்ட அன்பு மிக்கவனாய் மனைவி சொற்படி | இசை நூல். வாழ்ந்து வந்தான். (பக்தமாலை.) இராவணன் -1. விசிரவசுவிற்குக் கேகசிய இராமஹிருதம் - இது ஒரு தீர்த்த ம். Rama டம் பிறந்தவன். இவன் தாய் இவனைப் hrada, A Sacred tank near Thaneswar, பெற்ற பிறகு குபேர செல்வத்தைப் where Parasurama is said to have பெறத் தவஞ்செய்க என, இவன் பஞ்சாக்
இராமாபாயி 189 இராவணன் விநாயகராலயம் முதலியவைகளைத்தாபிக்க given oblations to the names of his முயன்றனர் பின் இவர் வடலூரையடுத்த ancestors after destroying the Ksha கருங்குழி கருகில் மேட்டுக்குப்பமென்னுஞ் triyas . சிற்றூரில் சித்தி வளாகத் திருமாளிகையில் இராமாயணஉத்தாகாண்டம் - ஒட்டக்கூத் சிவத்தியானத்துட னெழுந்தருளி யிருக் தப் புலவரா லியற்றப்பட்டது . ( . கா ) கையில் சிவஞானயோக முதிர்ச்சியால் | செய்யுட்களும் ( 22 ) படலங்களுங் கொ தோன்றிய சோதி வடிவமான அருட்பெ ண்ட தமிழ் நூல் . ருஞ்சோதியைத் தரிசித்துப் பின் கலியாப் இராமானுசகவிராயர் - இவர் பாண்டி நாட்டு தம் சகஎ - ஆவதான ஸ்ரீமுக தையா இராமநாதபுர வாசி . இவர் திருவாவடு கககூ . சுக்கிரவாரத்தில் செயற்கையுடல் துறை சோமசுந்தரக் கவிராயரிடம் கல்வி இயற்கையுடலாகத் திரிவுபடுஞ் சின்மாத் கற்றுச் சென்னையில் வசித்தவர் . இவர் திர சகஜசமாதியில் அசைவறவிருந்து சற் ஆத்திசூடி கொன்றைவேந்தன் நன்னூல் குருவைச் சிந்தித்துத் தாம் அமர்ந்திருந்த ஆத்மபோதப்ரகாசிகை திருக்குறள் திரு அறையை மூடிப் பூட்டிக்கொள்ளத் தமது வேங்கட அநுபூதி பச்சையப்பவள்ளல் அன்பர்க்கு குறிப்புணர்த்தித் தாமும் தமது மீது பஞ்சரத்னமாலிகை பார்த்தசாரதி இந்திரியக்கதவை மூடி மவுனநிட்டை கூடி மாலை வரதராஜர் பதிற்றுப்பத்தந்தாதி நித்தியானந்தமுற்றனர் . இவர் அவ்வப் முதலியவும் சிலவற்றிற்கு நல்லுரையு போது கடவுளுடைய திருவருளாற் பாடிய மியற்றியவர் . பாடல்களை ஆறு திருமுறைகளாகத் தொகு இராமானுசப்பிள்ளான் - 1 . கிடாம்பியாச் த்து இவருடைய மாணாக்கராகிய தொழு சான் குமார் . இவர் குமரர் ஸ்ரீரங்கராசர் . வூர் வேலாயுத முதலியார் முதலியோர் குமரி தோத்தாரம்மன் . அச்சிட்டு வெளியிட்டுள்ளார் . 2 . கிடாம்பி ஸ்ரீசங்கராசர் குமார் . இவ இராமாபாயி - இவள் காசியிலிருந்த சந்த ருக்கு அப்புள்ளார் எனவும் பெயர் ராஜன் புத்ரி அரிபக்தியும் பாகவதபக்தி இராமானுசர் - எம்பெருமானாரைக் காண்க . யும் கொண்டவள் . இவளை யொருவனுக்கு இராமேச்சுரம் - இராவணவதத்தால் வந்த மணஞ் செய்விக்க அவன் ஊன் தின்பதில் பாவம் நீங்க இராமமூர்த்தி பிரதிட்டித்துப் அவாவுற்றவனாய் அரிதினத்தில் ஒரு ஆட் பூசித்த தலம் . இது சேதுவிற் கருகி டைக் கொலைசெய்து சமைக்கக்கூற மனை லுள்ளது . வி இது தகா தகாரியமெனப் பல நீதி கூறி இராயர் - இது மார்த்தவப் பிராமணர்களும் யும் கேட்காதவனாக இருந்தான் . இதனை குப் பட்டமாக வழங்கி வருகிறது . யறிந்த மனைவி இவ்வூரில் பெருமாள் காலம் ; பூணூல் தரித்துக்கொண்ட வன் கோயில் உண்டோ பாகவ தரின்றோ வென னியர் சிலர் இப்பட்டத்தைப் பெற்றிருக் அறிந்து கொண்டு தனது குழந்தைக்கு கின்ற னர் . விஷமூட்டி இறப்பித்தனள் . மைந்த இராவதி - உத்தரனுடைய புத்திரி . பரீக் னிறக்கக்கண்ட தந்தையும் சுற்றத்தாரும் | தின் தேவி . இவள் புத்திரர் நால்வர் அவர் தாய் கவலையுரு திருத்தல் கண்டு வினவ | களில் மூத்தோன் சநமேசயன் . அழியும் பண்டம் என்றும் அழியுமென இராவணா அஸ்தம் - ஒற்றைத் தேங்கா யோ விடைகூறி யிருந்தனள் . பின் கணவனை ட்டில் வீணாதண்டம் நுழைத்து மூன்று நோக்கிப் பாகவதர் பாத தீர்த்தம் கொள் தந்திகள் பூட்டி முறுக்காணி கொண்ட ளின் மைந்தன் பிழைப்பன் எனக் கூறத் இசைக்கருவி . இது இராவணன் தன் தந்தை பாகவ தரை அழைத்து அவர்க்குப் தலையைப் பூட்டித் தன் அஸ்தத்தைத் தண் சார நடத்திப் பாத தீர்த்தங்கொண்டு குழ டாயமைத்து நரம்புகளிணைத்துச் சிவபிரா ந்தை வாயில் விடக் குழந்தை உயிர்பெறத் னைப் பாடியதைக் குறிப்பிக்கும் . தந்தை உவந்து அன்று முதல் திருமாலிடம் இராவணியம் - இராவணனா லியற்றப்பட்ட அன்பு மிக்கவனாய் மனைவி சொற்படி | இசை நூல் . வாழ்ந்து வந்தான் . ( பக்தமாலை . ) இராவணன் - 1 . விசிரவசுவிற்குக் கேகசிய இராமஹிருதம் - இது ஒரு தீர்த்த ம் . Rama டம் பிறந்தவன் . இவன் தாய் இவனைப் hrada A Sacred tank near Thaneswar பெற்ற பிறகு குபேர செல்வத்தைப் where Parasurama is said to have பெறத் தவஞ்செய்க என இவன் பஞ்சாக்