அபிதான சிந்தாமணி

இராமராஜர் | 188 இராமலிங்கசுவாமிகள் து . டியை கடலை கூறினவர்களாகிய பல்குநதியை அந்தர் சேனையுடன் எழுந்து சேதுவிற்குச் சமீ வாகினியாகவும், தாழம்பூவினைத் தன்னாற் பித்துக் கடலைக்கடந்து சென்று பிராட் பூசிக்கப்படும் சிவமூர்த்திக் குதவாதபடி டியை மீட்கக் கடலிடை நெருங்குமுன் யும், பசுவிற்கு முன்புறம் அயோக்யமும் ராமபிரான் சீதா லக்ஷ்மணருடன் காட்சி பின்புறம் யோக்யமாகவும், அக்நி ஸர்வ தந்து சீதையை மீட்டுவந்தேன் எனக் பக்ஷகனாகவும் ஆகச், சீதை சபித்தனள்.) கூறக் கோபந்தணிந்து நகரமடைந்து பக (சிவமகாபுராணம்). வத் பக்தியிலிருந்தவர். (பக்தமாலை.) - 3. சீதையுடன் வனவாசஞ் செய்யச் இராமலிங்கம் - இராவணவதையில் நேர்ந்த செல்கையில் ஒருநாள் கடற்கரைக்கருகில் பிரமஹத்தி நீங்கும்படி இராமமூர்த்தி பிர சீதையுட னுலாவுகையில் அக்கினிதேவன் - திட்டித்துப் பூசித்த சிவலிங்கம். இது தோன்றிச் சீதையை அபகரிக்கும் காலஞ் சேதுவிலுள்ளது. சமீபித்தது, நான் தேவர்களா லனுப்பப் இராமலிங்க ஐயர் - இவர் பிறப்பால் வேதி பட்டேன். சீதையை என்னிடம் | யர். நல்லூரிற் பிறந்து கல்வி வல்லவ கொடுத்துவிடும். நான் கொடுக்கும் மாயா | பாய்ச் சோதிடத்தில் சந்தான தீபிகை சீதையைப்பெற்றுக்கொள்ளும், அசுரவதம் இயற்றியவர். முடிந்தபின் சீதையை உம்மிடம் சேர்க் இராமலிங்கசுவாமிகள் - திருவருட்பிரகாச கிறேன் என் றனன். அவ்வாறே உண்மை வள்ளலாரென்று வழங்கப்படுகிற இராம யான சீதையை அக்னியிடம் சேர்ப்பித் லிங்கசுவாமிகள், சோணாட்டில் சிதம்பரத் தனர். (தேவி - பா.) திற்கு அருகிலுள்ள மருதூரில் கருணீகர் 4. இவர், இராவண வதஞ் செய்து குலத்தில் இராமையபிள்ளை யென்பவர்க் திரும்பிக் கிட்கிந்தைக்குவந்து ராவண திரி குச் சின்னம்மையா ரென்பவரிடத்தில் சிராதிகள் வதை நீங்கக் கௌதமி தீரத்தில் கலியாப்தம் சO52 - 3 - இல் நிகழும் கிஷ்கிந்தா தீர்த்தம் கண்டு சிவலிங்கப் பிர சுபானு புரட்டாசிய உக [1823 திட்டை செய்து சிவபூஜை செய்தனர். அக்டோபர் 5s] சிவபிரானுடைய (155 - ஆம் அத்தியாயம் பிரமபுராணம்.) திருவருளால் பிறந்தவர். இவருடைய ' 5. சமதக்னி புத்திரராகிய பரசிராமருக் சிறுபிராயத்திலேயே தந்தை இறந்ததனால் கொரு பெயர். இவர் சிவமூர்த்தியை இவருடைய தமையனாகிய சபாபதி பிள்ளை எண்ணித் தவமியற்றிப் பாசுபெற்றுப் யென்பவர், சென்னைக்குத் தமது தாய் பரசிராமர் எனப் பெயர் பெற்றனர். தம்பிமார் முதலியவர்களோடு வந்து அவ் 6. ஒரு வேதியன். இவன் திருவேங்கட குள்ளதொரு வித்தியாலயத்திற் போதகா மலையில் சநற்குமாரமுனிவரா லுபதேசிக் சிரியராயிருந்து அதிற் கிடைக்கும் ஊதி கப்பட்டு நற்கதி யடைந்தவன். யத்தைக்கொண்டு குடும்பத்தைப் போஷி 7. தருமன் எனும் மனுப்புத்திரன். த்து, தமது தம்பிமார்க்கு வித்தையையும் இவன் மனைவி நிருதி. 'போதித்தார். இந்த இராமலிங்க சுவாமி இராமராஜர் - இவர் ஒரு அரசர். இவர் ராம கள் அதனை வியாசமாகக்கொண்டு நல்லறி பக்தி மிகுந்து தம் சமுகத்தி லெக்காலும் வுதோன்றச் சுப்பிரமணியக் கடவுளை உபா இராமாயணப் பிரசங்கங்கேட்டு வருவார். சித்து அவரது திருவருளைப் பரிபூர்ண இவ்வகை வருநாட்களுள் இராமனுக்குத் மாகப்பெற்று ஞானமுதிர்ச்சி யடைந்தார். துன்பம் நேரும்போது அரசன் விசன பின்பு இவருக்கு விருப்ப மில்லாதிருக்கை முறுதல்கண்டு இராமஜெயம் என்று பிர யில் இவர் அண்ண னார் தமக்கைமகளை சங்கிப்போர் கூறிவருவது வழக்கம். இத மணம்புரிவித்தனர். இவர் பற்றற்றவராய் னால் அரசன்விசனம் நீங்கிக் கதை கேட்டு சதாநந்த சகஜரிஷ்டை சாதனமுடையாாய் வருவன். பிரசங்கிக்கு ஒருநாள் நோய்வா, பல பாடல்களையும் அருளிச்செய்து புராணிகர் தம் புதல்வரை அனுப்பி அரச கொண்டிருந்தனர், பின், இவர் சிதம்ப னுக்கு இராமஜெயங்கூறுக வேறு ஒன்றுங் ரத்தின் நான்கு கோபுரமுந் தோன்று கூறவேண்டாமென, குமரர் அதை மற மெல்லையாகிய வடலூரென்கிற பார்வதி ந்து இராவணன் மாரீசனால் மயக்குவித்துச் புரத்தில் சத்திய தருமசாலை, சத்திய சீதையை இலங்கைக்குக் கொண்டு போயி ஞானசபை, சமாசவேத பாடசாலை, சன் னன் எனப் பிரசங்கஞ் செய்யவும், அரசன்! மார்க்கசங்கத் திருக்கோயில், குத்தசித்தி
இராமராஜர் | 188 இராமலிங்கசுவாமிகள் து . டியை கடலை கூறினவர்களாகிய பல்குநதியை அந்தர் சேனையுடன் எழுந்து சேதுவிற்குச் சமீ வாகினியாகவும் தாழம்பூவினைத் தன்னாற் பித்துக் கடலைக்கடந்து சென்று பிராட் பூசிக்கப்படும் சிவமூர்த்திக் குதவாதபடி டியை மீட்கக் கடலிடை நெருங்குமுன் யும் பசுவிற்கு முன்புறம் அயோக்யமும் ராமபிரான் சீதா லக்ஷ்மணருடன் காட்சி பின்புறம் யோக்யமாகவும் அக்நி ஸர்வ தந்து சீதையை மீட்டுவந்தேன் எனக் பக்ஷகனாகவும் ஆகச் சீதை சபித்தனள் . ) கூறக் கோபந்தணிந்து நகரமடைந்து பக ( சிவமகாபுராணம் ) . வத் பக்தியிலிருந்தவர் . ( பக்தமாலை . ) - 3 . சீதையுடன் வனவாசஞ் செய்யச் இராமலிங்கம் - இராவணவதையில் நேர்ந்த செல்கையில் ஒருநாள் கடற்கரைக்கருகில் பிரமஹத்தி நீங்கும்படி இராமமூர்த்தி பிர சீதையுட னுலாவுகையில் அக்கினிதேவன் - திட்டித்துப் பூசித்த சிவலிங்கம் . இது தோன்றிச் சீதையை அபகரிக்கும் காலஞ் சேதுவிலுள்ளது . சமீபித்தது நான் தேவர்களா லனுப்பப் இராமலிங்க ஐயர் - இவர் பிறப்பால் வேதி பட்டேன் . சீதையை என்னிடம் | யர் . நல்லூரிற் பிறந்து கல்வி வல்லவ கொடுத்துவிடும் . நான் கொடுக்கும் மாயா | பாய்ச் சோதிடத்தில் சந்தான தீபிகை சீதையைப்பெற்றுக்கொள்ளும் அசுரவதம் இயற்றியவர் . முடிந்தபின் சீதையை உம்மிடம் சேர்க் இராமலிங்கசுவாமிகள் - திருவருட்பிரகாச கிறேன் என் றனன் . அவ்வாறே உண்மை வள்ளலாரென்று வழங்கப்படுகிற இராம யான சீதையை அக்னியிடம் சேர்ப்பித் லிங்கசுவாமிகள் சோணாட்டில் சிதம்பரத் தனர் . ( தேவி - பா . ) திற்கு அருகிலுள்ள மருதூரில் கருணீகர் 4 . இவர் இராவண வதஞ் செய்து குலத்தில் இராமையபிள்ளை யென்பவர்க் திரும்பிக் கிட்கிந்தைக்குவந்து ராவண திரி குச் சின்னம்மையா ரென்பவரிடத்தில் சிராதிகள் வதை நீங்கக் கௌதமி தீரத்தில் கலியாப்தம் சO52 - 3 - இல் நிகழும் கிஷ்கிந்தா தீர்த்தம் கண்டு சிவலிங்கப் பிர சுபானு புரட்டாசிய உக [ 1823 திட்டை செய்து சிவபூஜை செய்தனர் . அக்டோபர் 5s ] சிவபிரானுடைய ( 155 - ஆம் அத்தியாயம் பிரமபுராணம் . ) திருவருளால் பிறந்தவர் . இவருடைய ' 5 . சமதக்னி புத்திரராகிய பரசிராமருக் சிறுபிராயத்திலேயே தந்தை இறந்ததனால் கொரு பெயர் . இவர் சிவமூர்த்தியை இவருடைய தமையனாகிய சபாபதி பிள்ளை எண்ணித் தவமியற்றிப் பாசுபெற்றுப் யென்பவர் சென்னைக்குத் தமது தாய் பரசிராமர் எனப் பெயர் பெற்றனர் . தம்பிமார் முதலியவர்களோடு வந்து அவ் 6 . ஒரு வேதியன் . இவன் திருவேங்கட குள்ளதொரு வித்தியாலயத்திற் போதகா மலையில் சநற்குமாரமுனிவரா லுபதேசிக் சிரியராயிருந்து அதிற் கிடைக்கும் ஊதி கப்பட்டு நற்கதி யடைந்தவன் . யத்தைக்கொண்டு குடும்பத்தைப் போஷி 7 . தருமன் எனும் மனுப்புத்திரன் . த்து தமது தம்பிமார்க்கு வித்தையையும் இவன் மனைவி நிருதி . ' போதித்தார் . இந்த இராமலிங்க சுவாமி இராமராஜர் - இவர் ஒரு அரசர் . இவர் ராம கள் அதனை வியாசமாகக்கொண்டு நல்லறி பக்தி மிகுந்து தம் சமுகத்தி லெக்காலும் வுதோன்றச் சுப்பிரமணியக் கடவுளை உபா இராமாயணப் பிரசங்கங்கேட்டு வருவார் . சித்து அவரது திருவருளைப் பரிபூர்ண இவ்வகை வருநாட்களுள் இராமனுக்குத் மாகப்பெற்று ஞானமுதிர்ச்சி யடைந்தார் . துன்பம் நேரும்போது அரசன் விசன பின்பு இவருக்கு விருப்ப மில்லாதிருக்கை முறுதல்கண்டு இராமஜெயம் என்று பிர யில் இவர் அண்ண னார் தமக்கைமகளை சங்கிப்போர் கூறிவருவது வழக்கம் . இத மணம்புரிவித்தனர் . இவர் பற்றற்றவராய் னால் அரசன்விசனம் நீங்கிக் கதை கேட்டு சதாநந்த சகஜரிஷ்டை சாதனமுடையாாய் வருவன் . பிரசங்கிக்கு ஒருநாள் நோய்வா பல பாடல்களையும் அருளிச்செய்து புராணிகர் தம் புதல்வரை அனுப்பி அரச கொண்டிருந்தனர் பின் இவர் சிதம்ப னுக்கு இராமஜெயங்கூறுக வேறு ஒன்றுங் ரத்தின் நான்கு கோபுரமுந் தோன்று கூறவேண்டாமென குமரர் அதை மற மெல்லையாகிய வடலூரென்கிற பார்வதி ந்து இராவணன் மாரீசனால் மயக்குவித்துச் புரத்தில் சத்திய தருமசாலை சத்திய சீதையை இலங்கைக்குக் கொண்டு போயி ஞானசபை சமாசவேத பாடசாலை சன் னன் எனப் பிரசங்கஞ் செய்யவும் அரசன் ! மார்க்கசங்கத் திருக்கோயில் குத்தசித்தி