அபிதான சிந்தாமணி

இராட்சடப்பிரத்து 183 இராநித்திரைபங்கவிதி னையும், இந்திராலயத்தின் கிழக்குத் திக் இராதாதேவி - இவள் பிரகிருதி யம்சம், கின் மண்கொண்டு கழுத்தினையும், யானை இவள் கோலோகத்தில் ராசமண்டலத்தில் யின் தந்தத்திலுள்ள மண்ணினால் தக்ஷிண கார்த்திகைமாத பூரணையில் கிருஷ்ணமூர் புஜத்தினையும், இடப்பக்கத்தின் கொம்பி த்தியால் பூசிக்கப்பட்டுப் பின் கோபிகை லுள்ள மண்ணினால் வலது புஜத்தினையும், கள் முதலியவர்களால் பூசிக்கப்பட்டனள், குளத்தின் மண்ணால் பிருஷ்டத்தினையும், (தேவி - பா.) நதிசங்கமத்தின் மண்ணினால் வயிற்றினை இராதாவல்லபமதம் - இதனை ஹி தஹரி யும், இரண்டு தடங்களின் மண்களால் வம்சாசார்ய மதமெனவும் கூறுவர். விக் பார்ச்வங்களையும், வைசியன் வாயிற்படி மசகம் (கருடுக) இல், அர்ஷாஜில் மண்ணினால் கடிப்பிரதேசத்தினையும், யஞ் லாவைச் சேர்ந்த தேவவனத்தில் இருந்த ஞஸ் தானத்திலுள்ள மண்ணினால் தொடை கௌடப் பிராமணன் புத்திர னில்லாது களையும், பசுவின் கொட்டில் மண்ணால் வருந்துகையில், டில்லிச் சக்ரவர்த்தியினி முழங்கால்களையும், குதிரை கட்டுமிடத்து டம் உத்யோகத்தால் தன்னூர் விட்டுப் உள்ள மண்ணால் கணுக்கால்களையும், இர போகையில் வழியில் தன் தேவி கருக் - தத்தின் சக்கரத்து அடிமண்ணால் பாதங் கொண்டு மதுராபுரிக் கருகிலுள்ள தேவ களையும் தேய்த்துச் சிரசினைப் பஞ்சகௌ வனத்தில் ஒரு புத்திரனைப் பெற்றாள், வியத்தால் அபிஷேகஞ் செய்வித்துப் இப் புத்திரனுக்கு அரிவம்சன் என்று பிராமண க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரராகிய பெயரிட்டனர். இவனுக்கு யுக்த வயசில் நான்கு மந்திரிகளும் நான்கு திக்கிலும் ருக்மணியென்பவளை விவாகஞ் செய்தனர். ஸ்தாபித்துள்ள கலசங்களில் பிராம்மண அந்த ருக்மணியிடம் இரண்டு ஆண்பிள்ளை மந்திரி பொற்கலசத்திலுள்ள நெய்யினா களும் ஒருபெண்ணும் பிறந்தனர். மூத்த லும், க்ஷத்திரிய மந்திரி வெள்ளிக் கும்பத் வன் பெயர் மோகன சந்திரன். இவனுக் திலுள்ள பாலினாலும், வைசிய மந்திரி குச் சந்ததி இல்லை. இளையவன் கோபி தாமிர கும்பத்திலுள்ள தயிரினாலும், சூத் நாதன் இவர்களை விட்டுச் சந்நியாசம்பெற திரமந்திரி மட்குடத்திலுள்ள சலத்தினா வருகையில் வழியில் ஒரு விருத்த வேதியர் லும் அபிஷேகிக்கவேண்டும். பின் வேதி தன் னிரண்டு குமாரத்திகளையும் மணஞ் யர்கள் தேன் முதலியவற்றாலும், தருப் செய்துகொள்ளும்படி தேவாஞ்ஞை இருக் பையின் ஜலத்தாலும், அபிஷேகித்து கிறபடியால் அவ்வாறு செய்து கொள்க அரசனுக்கு இராஜ்ய சித்தியின் பொருட்டு என உடன்பட்டு மணந்து அந்த வேதி வேதமந்திரங்களால் அக்கினி காரியம் யர் கொடுத்த இராதாவல்லப சுவாமியைப் செய்து சகஸ்திரதாரையுள்ள பொற்றாம் பிருந்தாவனத்தில் பிரதிட்டை செய்தனர். பாளத்தால் சர்வ ஓஷதிகள் நிறைந்துள்ள இம்மதத்தவர் கிருஷ்ண உபாஸகர், கழுத் கும்பத்தினை எடுத்து அபிஷேகித்துச் தில் துளசி மணி தரிப்பர். இவர்களுக்கு சகல புண்ணிய தீர்த்தங்களாலும் அபிஷே ஏகாதசியில் தாம்பூலம் தரித்துக்கொள்ளக் கிக்கக் கடவர். பின் அரசன், விஷ்ணு , கிருஷ்ணாஞ்ஞை யுண்டு. இந்திரன் முதலியவரையும் கிருகதேவரை இராதி- செயசேனன் குமான். இவன் கும் யும்பூசித்துப் பஞ்சசருமத்தின் மேலிருக்கப் ரன் அனுபாவுகன். புரோகிதர் ராஜ்யசித்தியின் பொருட்டுப் இராதிதேவி - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பட்டங்கட்டவேண்டும். பட்டம் அடைந்த | பிறந்த குமரி. இவள் சயஸ்து சயனை அரசன் புரோகிதர்க்கு வேண்டிய அளவு - மணந்தாள். இவள் குமார் விந்தானு தானாதிகளைச் செய்து பசுவினைப் பூசித்துக் விந்தர். கஜாரூட அசுவாரூடனாய்த் தானாதிகளைச் இராதை-1. கண்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி. செய்து தன் நகரத்தைவலம் வரல் வேண்டும். 2. அதிரதன் என்னும் தேர்ப்பாகன் இராட்சடப்பிரத்து- பரதருக்குப் பஞ்ச) தேவி. கர்ணனை வளர்த்தவள். சேனியிடம் உதித்த குமரன். இராநித்திரைபங்கவிதி- இரவில் நித்திரை இராணுகாதீர்த்தம் - இது ஒரு தீர்த்தம் செய்யாதவர்களிடத்தில் புத்தி மயக்கம், பாண்டவர் வனவாசத்தில் தீர்த்தமாடியது. தெளிவின்மை, ஐம்புலச்சோர்வு, சுட்கம், பாஞ்சாலத்திலுள்ளது. (In the Punjab, | பயம், அக்கினிமந்தம், முதலிய நோய்கள் about 16 miles North of N-ahan.) மெத்தவும் நம்பிக்கையாகத் தொடரும்
இராட்சடப்பிரத்து 183 இராநித்திரைபங்கவிதி னையும் இந்திராலயத்தின் கிழக்குத் திக் இராதாதேவி - இவள் பிரகிருதி யம்சம் கின் மண்கொண்டு கழுத்தினையும் யானை இவள் கோலோகத்தில் ராசமண்டலத்தில் யின் தந்தத்திலுள்ள மண்ணினால் தக்ஷிண கார்த்திகைமாத பூரணையில் கிருஷ்ணமூர் புஜத்தினையும் இடப்பக்கத்தின் கொம்பி த்தியால் பூசிக்கப்பட்டுப் பின் கோபிகை லுள்ள மண்ணினால் வலது புஜத்தினையும் கள் முதலியவர்களால் பூசிக்கப்பட்டனள் குளத்தின் மண்ணால் பிருஷ்டத்தினையும் ( தேவி - பா . ) நதிசங்கமத்தின் மண்ணினால் வயிற்றினை இராதாவல்லபமதம் - இதனை ஹி தஹரி யும் இரண்டு தடங்களின் மண்களால் வம்சாசார்ய மதமெனவும் கூறுவர் . விக் பார்ச்வங்களையும் வைசியன் வாயிற்படி மசகம் ( கருடுக ) இல் அர்ஷாஜில் மண்ணினால் கடிப்பிரதேசத்தினையும் யஞ் லாவைச் சேர்ந்த தேவவனத்தில் இருந்த ஞஸ் தானத்திலுள்ள மண்ணினால் தொடை கௌடப் பிராமணன் புத்திர னில்லாது களையும் பசுவின் கொட்டில் மண்ணால் வருந்துகையில் டில்லிச் சக்ரவர்த்தியினி முழங்கால்களையும் குதிரை கட்டுமிடத்து டம் உத்யோகத்தால் தன்னூர் விட்டுப் உள்ள மண்ணால் கணுக்கால்களையும் இர போகையில் வழியில் தன் தேவி கருக் - தத்தின் சக்கரத்து அடிமண்ணால் பாதங் கொண்டு மதுராபுரிக் கருகிலுள்ள தேவ களையும் தேய்த்துச் சிரசினைப் பஞ்சகௌ வனத்தில் ஒரு புத்திரனைப் பெற்றாள் வியத்தால் அபிஷேகஞ் செய்வித்துப் இப் புத்திரனுக்கு அரிவம்சன் என்று பிராமண க்ஷத்திரிய வைசிய சூத்திரராகிய பெயரிட்டனர் . இவனுக்கு யுக்த வயசில் நான்கு மந்திரிகளும் நான்கு திக்கிலும் ருக்மணியென்பவளை விவாகஞ் செய்தனர் . ஸ்தாபித்துள்ள கலசங்களில் பிராம்மண அந்த ருக்மணியிடம் இரண்டு ஆண்பிள்ளை மந்திரி பொற்கலசத்திலுள்ள நெய்யினா களும் ஒருபெண்ணும் பிறந்தனர் . மூத்த லும் க்ஷத்திரிய மந்திரி வெள்ளிக் கும்பத் வன் பெயர் மோகன சந்திரன் . இவனுக் திலுள்ள பாலினாலும் வைசிய மந்திரி குச் சந்ததி இல்லை . இளையவன் கோபி தாமிர கும்பத்திலுள்ள தயிரினாலும் சூத் நாதன் இவர்களை விட்டுச் சந்நியாசம்பெற திரமந்திரி மட்குடத்திலுள்ள சலத்தினா வருகையில் வழியில் ஒரு விருத்த வேதியர் லும் அபிஷேகிக்கவேண்டும் . பின் வேதி தன் னிரண்டு குமாரத்திகளையும் மணஞ் யர்கள் தேன் முதலியவற்றாலும் தருப் செய்துகொள்ளும்படி தேவாஞ்ஞை இருக் பையின் ஜலத்தாலும் அபிஷேகித்து கிறபடியால் அவ்வாறு செய்து கொள்க அரசனுக்கு இராஜ்ய சித்தியின் பொருட்டு என உடன்பட்டு மணந்து அந்த வேதி வேதமந்திரங்களால் அக்கினி காரியம் யர் கொடுத்த இராதாவல்லப சுவாமியைப் செய்து சகஸ்திரதாரையுள்ள பொற்றாம் பிருந்தாவனத்தில் பிரதிட்டை செய்தனர் . பாளத்தால் சர்வ ஓஷதிகள் நிறைந்துள்ள இம்மதத்தவர் கிருஷ்ண உபாஸகர் கழுத் கும்பத்தினை எடுத்து அபிஷேகித்துச் தில் துளசி மணி தரிப்பர் . இவர்களுக்கு சகல புண்ணிய தீர்த்தங்களாலும் அபிஷே ஏகாதசியில் தாம்பூலம் தரித்துக்கொள்ளக் கிக்கக் கடவர் . பின் அரசன் விஷ்ணு கிருஷ்ணாஞ்ஞை யுண்டு . இந்திரன் முதலியவரையும் கிருகதேவரை இராதி - செயசேனன் குமான் . இவன் கும் யும்பூசித்துப் பஞ்சசருமத்தின் மேலிருக்கப் ரன் அனுபாவுகன் . புரோகிதர் ராஜ்யசித்தியின் பொருட்டுப் இராதிதேவி - சூரனுக்கு மாரிஷையிடம் பட்டங்கட்டவேண்டும் . பட்டம் அடைந்த | பிறந்த குமரி . இவள் சயஸ்து சயனை அரசன் புரோகிதர்க்கு வேண்டிய அளவு - மணந்தாள் . இவள் குமார் விந்தானு தானாதிகளைச் செய்து பசுவினைப் பூசித்துக் விந்தர் . கஜாரூட அசுவாரூடனாய்த் தானாதிகளைச் இராதை - 1 . கண்ணன் தேவியரில் ஒருத்தி . செய்து தன் நகரத்தைவலம் வரல் வேண்டும் . 2 . அதிரதன் என்னும் தேர்ப்பாகன் இராட்சடப்பிரத்து - பரதருக்குப் பஞ்ச ) தேவி . கர்ணனை வளர்த்தவள் . சேனியிடம் உதித்த குமரன் . இராநித்திரைபங்கவிதி - இரவில் நித்திரை இராணுகாதீர்த்தம் - இது ஒரு தீர்த்தம் செய்யாதவர்களிடத்தில் புத்தி மயக்கம் பாண்டவர் வனவாசத்தில் தீர்த்தமாடியது . தெளிவின்மை ஐம்புலச்சோர்வு சுட்கம் பாஞ்சாலத்திலுள்ளது . ( In the Punjab | பயம் அக்கினிமந்தம் முதலிய நோய்கள் about 16 miles North of N - ahan . ) மெத்தவும் நம்பிக்கையாகத் தொடரும்