அபிதான சிந்தாமணி

இராசராசபாண்டியன 180 இராசாதித்தன் னுக்குப் புதல்வரும் திருவிசைப்பா பாடிய விக்கு முதல் மரியாதை செய்து யாழ்ப் கண்டராதித்தருக்குச் சகோதரருமானவர். பாணிக்கும் வேண்டிய கொடுத்து அனுப் இவர் தம் பெயரால் இராஜராஜேஸ்வர பினன். இவன் குமரன் சகுணபாண்டியன். மென்னும் சிவாலயங் கட்டுவித்தனர். இராசராசன் 111 -கி.பி.1216 இவன் இராசராசபாண்டியன் - வரகுணபாண்டி குலோத்துங்கனுக்குப் பின் பட்டத்திற்கு 'யனுக்குக் குமான். இவன் காதற் பரத் வந்தான். இவன் பட்டத்திற்கு வந்த தையரில் ஒருத்தி பாணபத்திரன் மனை காலத்தில் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் வியுடன் இசைப்பொருட்டால் பகை பட்டத்திற்கு வந்தான். இவனை அவனி கொண்டு பிறரைக்கொண்டு வெல்விக்கக் 'யாளப் பிறந்தான் கோப்பெருஞ் சிங்கன் சுருதி யாழ்ப்பாணத்திருந்து யாழ்வல்ல எதிர்த்தான். இதில் இவன் ஆபத்தில் பட்டு ஒருத்தியை அரசனால் வருவித்தனள். 'இராஜ்யமிழந்து மீண்டும் இராஜ்யமடைந்து இவள், அரசனை நோக்கித் தன் கருத்தை ' (1246) வரையில் அரசாண்டான் அறிவித்துப் பாணபத்திரன் மனைவி எவ் இராசராசேந்திர சோழன் -1. இவன் குல வாறேனும் தோற்றாளென நீர் கூற சேகரபாண்டியனுக்குக் குமரியாகிய கம வேண்டும் எனக் கேட்க, அரசனும் அவ்வா லினியை மணந்து பிரதாபருத்திரனுடன் றிசைந்தனன். பின்பு அரசன் பாடுவார் சண்டை செய்து அவன் நடுநெற்றியிலிருந்த இருவரையும் வருவித்துச் சபை கூட்டிப் கண்ணைச் சிவமூர்த்திக்கும் கண், உனக்கும் பாடுவிக்கையில் தோற்றவர் வென்றவ கண்ணா , எனக் குத்தி வென்று தன் மகன் ரைத்தோளிற் றூக்கவேண்டுமென, உடன் வீரமார்த்தாண்ட சோழனுக்குப் பட்டங் பட்டு இருவரும் பாடினர். அதில் முதன் கட்டி எழுபத்தெட்டு வருஷம் அரசாண்டு முறை வென்றவள் பாணன் மனைவியாயி சுவர்க்கமடைந்தவன். னும், அரசன் பாணன் மனைவி தோற்றாள் '2. குலோத்துங்க சோழனுக்குத் தங் எனக் கூறியது பற்றிச் சபையிலிருந்த மற் தை. இவன் கம்ப ரொட்டக்கூத்தர் காலத் றவரும் அவ்வாறு கூறினர். அரசன் தவன். மீண்டும் சபையாரை நோக்கி இவ்வொரு இராசவர்த்த னன் - (சூ.) தமன் குமரன். நாளில் வெற்றி தெரியாது. ஆதலால் இராசனை- பதுமையின் தோழி, மிக்க அழ இதை மறுநாளும் நடத்துவோம் எனச் குடையவள், உதயணனது விருப்பின்படி சபை சேர்க்கச் சபையாரும் உடன்பட்ட இவளை உருமண்ணுவா மணஞ்செய்து னர். பத்திரன் மனைவி, துன்பமேலிட்ட கொண்டான். பந்தாட்டத்தில் தேர்ச்சி வளாய்ச் சொக்கநாதரைத் துதித்தனள். யுள்ளவள், (பெ - கதை.) சொக்கர் கனவிற்றோன்றி நாளை நீ வெல் இராசாதித்தன் - பராந்தகன் 1. குமான். இச் வை எனக் கூறி மறைந்தனர். பத்திரன் சோழன. இவன் பக்தியிற் சிறந்தவன். மனைவி களிப்படைந்து மறுநாள் அரசன் திருநாமநல்லூரில் ஒரு சிவாலயம் நிருமித் கொலுவிற் சென்று நீங்கள் நடுநிலை தவறி தான். அவ்வூர் இவன் பெயரால் இரா யிருக்கின்றீர்கள். சொக்கர் சந்நிதியில் ஜாதித்தபுரம் என வழங்குவதாயிற்று, வந்து வெற்றி தோல்வி கூறுக என இவன் மனைவியார் மலைநாட்டரசர் புத்திரி 'வேண்டினள். அப்படியே அரசனும் மற் யாகிய மஹா தேவடிகள். இவன் இராஷ் றப் புலவரும் உடன்பட்டுச் சொக்கர் சந் டிரகூடத் தரசனான கிருஷ்ணன் உடன் நிதியில் பாடத் தொடங்கச் சொக்கர் வித் போர் செய்செய்கையில் உடன் பிறந்தாள் வானா யெழுந்தருளியிருந்தனர். இரண்டா புருஷனான பூதுகனால் கொல்லப்பட் முறை இருவரும் பாடப் பத்திரன் மனைவி டான் கி.பி. 949- E. P.I. வெல்லச் சபையோர் யாழ்ப்பாணி பக்கம் 2. கி. பி. 947-சிங்காசனம் பெற்றவன். சொல்ல வாயெழாமல் பத்திரன் மனைவி இவன் துங்கபத்திரியில் அரசாண்ட இரா பக்கஞ் சொல்லினர். அரசினும் தெய்வ ஷ்ட்ரகூட அரசனாகிய கன்னரதேவனைத் சங்கற்பத்தா லவ்வாறு கூறினன். இவ தக்கோலத்தில் ஜெயித்தான். இந்த ரைக் கண்ட சொக்கர் பாணன் மனைவி ராஜாதித்தனைக் கன்னர தேவனுடைய வென்றனள் எனக் கூறி மறைந்தனர். மைத்துனன் பூதுகன் பூதராஜன் வஞ்ச அரசன் சபதப்படி பத்திரன் மனைவியை னையால் கொன்றான். இவன் மனைவி யாழ்ப்பாணி மீதேற்றிப் பத்திரன் மனை இலாடத்தரயன் பிரதிவிபதியின் மகள்.
இராசராசபாண்டியன 180 இராசாதித்தன் னுக்குப் புதல்வரும் திருவிசைப்பா பாடிய விக்கு முதல் மரியாதை செய்து யாழ்ப் கண்டராதித்தருக்குச் சகோதரருமானவர் . பாணிக்கும் வேண்டிய கொடுத்து அனுப் இவர் தம் பெயரால் இராஜராஜேஸ்வர பினன் . இவன் குமரன் சகுணபாண்டியன் . மென்னும் சிவாலயங் கட்டுவித்தனர் . இராசராசன் 111 - கி . பி . 1216 இவன் இராசராசபாண்டியன் - வரகுணபாண்டி குலோத்துங்கனுக்குப் பின் பட்டத்திற்கு ' யனுக்குக் குமான் . இவன் காதற் பரத் வந்தான் . இவன் பட்டத்திற்கு வந்த தையரில் ஒருத்தி பாணபத்திரன் மனை காலத்தில் மாறவர்மன் சுந்தரபாண்டியன் வியுடன் இசைப்பொருட்டால் பகை பட்டத்திற்கு வந்தான் . இவனை அவனி கொண்டு பிறரைக்கொண்டு வெல்விக்கக் ' யாளப் பிறந்தான் கோப்பெருஞ் சிங்கன் சுருதி யாழ்ப்பாணத்திருந்து யாழ்வல்ல எதிர்த்தான் . இதில் இவன் ஆபத்தில் பட்டு ஒருத்தியை அரசனால் வருவித்தனள் . ' இராஜ்யமிழந்து மீண்டும் இராஜ்யமடைந்து இவள் அரசனை நோக்கித் தன் கருத்தை ' ( 1246 ) வரையில் அரசாண்டான் அறிவித்துப் பாணபத்திரன் மனைவி எவ் இராசராசேந்திர சோழன் - 1 . இவன் குல வாறேனும் தோற்றாளென நீர் கூற சேகரபாண்டியனுக்குக் குமரியாகிய கம வேண்டும் எனக் கேட்க அரசனும் அவ்வா லினியை மணந்து பிரதாபருத்திரனுடன் றிசைந்தனன் . பின்பு அரசன் பாடுவார் சண்டை செய்து அவன் நடுநெற்றியிலிருந்த இருவரையும் வருவித்துச் சபை கூட்டிப் கண்ணைச் சிவமூர்த்திக்கும் கண் உனக்கும் பாடுவிக்கையில் தோற்றவர் வென்றவ கண்ணா எனக் குத்தி வென்று தன் மகன் ரைத்தோளிற் றூக்கவேண்டுமென உடன் வீரமார்த்தாண்ட சோழனுக்குப் பட்டங் பட்டு இருவரும் பாடினர் . அதில் முதன் கட்டி எழுபத்தெட்டு வருஷம் அரசாண்டு முறை வென்றவள் பாணன் மனைவியாயி சுவர்க்கமடைந்தவன் . னும் அரசன் பாணன் மனைவி தோற்றாள் ' 2 . குலோத்துங்க சோழனுக்குத் தங் எனக் கூறியது பற்றிச் சபையிலிருந்த மற் தை . இவன் கம்ப ரொட்டக்கூத்தர் காலத் றவரும் அவ்வாறு கூறினர் . அரசன் தவன் . மீண்டும் சபையாரை நோக்கி இவ்வொரு இராசவர்த்த னன் - ( சூ . ) தமன் குமரன் . நாளில் வெற்றி தெரியாது . ஆதலால் இராசனை - பதுமையின் தோழி மிக்க அழ இதை மறுநாளும் நடத்துவோம் எனச் குடையவள் உதயணனது விருப்பின்படி சபை சேர்க்கச் சபையாரும் உடன்பட்ட இவளை உருமண்ணுவா மணஞ்செய்து னர் . பத்திரன் மனைவி துன்பமேலிட்ட கொண்டான் . பந்தாட்டத்தில் தேர்ச்சி வளாய்ச் சொக்கநாதரைத் துதித்தனள் . யுள்ளவள் ( பெ - கதை . ) சொக்கர் கனவிற்றோன்றி நாளை நீ வெல் இராசாதித்தன் - பராந்தகன் 1 . குமான் . இச் வை எனக் கூறி மறைந்தனர் . பத்திரன் சோழன . இவன் பக்தியிற் சிறந்தவன் . மனைவி களிப்படைந்து மறுநாள் அரசன் திருநாமநல்லூரில் ஒரு சிவாலயம் நிருமித் கொலுவிற் சென்று நீங்கள் நடுநிலை தவறி தான் . அவ்வூர் இவன் பெயரால் இரா யிருக்கின்றீர்கள் . சொக்கர் சந்நிதியில் ஜாதித்தபுரம் என வழங்குவதாயிற்று வந்து வெற்றி தோல்வி கூறுக என இவன் மனைவியார் மலைநாட்டரசர் புத்திரி ' வேண்டினள் . அப்படியே அரசனும் மற் யாகிய மஹா தேவடிகள் . இவன் இராஷ் றப் புலவரும் உடன்பட்டுச் சொக்கர் சந் டிரகூடத் தரசனான கிருஷ்ணன் உடன் நிதியில் பாடத் தொடங்கச் சொக்கர் வித் போர் செய்செய்கையில் உடன் பிறந்தாள் வானா யெழுந்தருளியிருந்தனர் . இரண்டா புருஷனான பூதுகனால் கொல்லப்பட் முறை இருவரும் பாடப் பத்திரன் மனைவி டான் கி . பி . 949 - E . P . I . வெல்லச் சபையோர் யாழ்ப்பாணி பக்கம் 2 . கி . பி . 947 - சிங்காசனம் பெற்றவன் . சொல்ல வாயெழாமல் பத்திரன் மனைவி இவன் துங்கபத்திரியில் அரசாண்ட இரா பக்கஞ் சொல்லினர் . அரசினும் தெய்வ ஷ்ட்ரகூட அரசனாகிய கன்னரதேவனைத் சங்கற்பத்தா லவ்வாறு கூறினன் . இவ தக்கோலத்தில் ஜெயித்தான் . இந்த ரைக் கண்ட சொக்கர் பாணன் மனைவி ராஜாதித்தனைக் கன்னர தேவனுடைய வென்றனள் எனக் கூறி மறைந்தனர் . மைத்துனன் பூதுகன் பூதராஜன் வஞ்ச அரசன் சபதப்படி பத்திரன் மனைவியை னையால் கொன்றான் . இவன் மனைவி யாழ்ப்பாணி மீதேற்றிப் பத்திரன் மனை இலாடத்தரயன் பிரதிவிபதியின் மகள் .