அபிதான சிந்தாமணி

இராசசிங்கன் - 179 | இராசராசதேவர் இசாசசிங்கன் - இராசேந்திர பாண்டியனைக் இராசபுரந்தரபாண்டியன் - இராசேந்திர காண்க. பாண்டியனுக்கு ஒரு பெயர், இராசசூடாமணிபாண்டியன் -1, இராசமா இராசப்பகவி - திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி ர்த்தாண்ட பாண்டியனுக்குக் குமரன். பாடிய கவிராயன். இவன் குமரன் இராசசார்த்தூலன். இசாசப்பகவிராயர் - இவர் நடுநாட்டுத் திரு 2. குலசூடாமணி பாண்டியனுக்குக் வெண்ணெய் நல்லூரினர். திருநாவலூர்ப் குமரன். | புராணம் பாடியவர். இராசசூயம் - ஒருயாகம். இது செய்தவன் இராசப்பிரபு தெரிசனம் - கேட்டை , ஆயிலி வருணபதமும் சந்திரபதமும் அடைவன், யம், திருவாதிரை, பூரத்திரயம், பாணி, இராசசேகரபாண்டியன் - விக்கிரமபாண் கார்த்திகை இவை யொழிந்த சுப நாட்க டியன் குமரன். இவன் அரசாட்சியில் கரி ளிலே சுபவாரோ தயங்களிலே திராசி, காற்சோழனிட மிருந்து ஒரு புலவன் உபயராசி, உதயமாக இராசபிரபு தெரிச வந்து எங்கள் அரசனுக்குச் சகலகலையும் னம் பண்ணுவது. (விதானமாலை.) வரும். உமக்குப் பரதம் தெரியாது என் இராசமாதேவி-நெடு முடிக்கிள்ளியின் றனன். பாண்டியன் பர தங்கற்க எண்ணி மனைவி. உதயகுமாரனுடைய தாய். மணி வல்லபுலவரால் கற்றுணர்ந்தனன். ஒரு மேகலைக்கு விஷ முதலிய வூட்டியும் நாள் சிவ தரிசனத்தின் பொருட்டுச் சந்நிதி அவள் சலியாதது கண்டு அவளை அஞ்சி யிற்சென்று அங்கு வெள்ளியம்பலத்துள் அவள்கூறிய அறமொழி கேட்டுப் புத்திர நடனத் திருக்கோலமாய் எழுந்தருளி சோகம் நீங்கினவள். இவளது இயற் யிருக்கும் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்து நின் பெயர் சீர்த்தி. இவள் மாவலி பரம்பரை றனன். வயது முதிர்ந்து பரதம் கற்கத் யிற் சேர்ந்தவள். (மணிமேகலை.) தொடங்கி அதிக வருத்தத்துடன் கற் இராசமாபுரம் - சீவகன் பட்டணம். றுணர்ந்தவனாதலால் நடராச மூர்த்தியைக் இராசமார்த்தாண்டபாண்டியன் - சித்திர கண்டு மனமுருகித் தேவரீர் எக்காலத்தில் விக்கிரமபாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் தூக்கிய திருவடியோ அறியேன். அது குமரன் இராசசூடாமணி பாண்டியன். தேவரீருக்கு வருத்தத்தை விளைக்குமாத இராசராசசோழன் - 1. இவன் குலோத் லின் தூக்கிய திருவடியை ஊன்றியும் துங்க சோழன் குமரன். இவன் மீது ஒட் ஊன்றிய திருவடியைத் தூக்கியும் நடிக்க டக்கூத்தர் இராஜராஜ தேவனுலாப்பாடி வேண்டும் என வேண்டினன். அரசன் னர். இவனுக்கு வீரன் எனவும் ஒரு பெய வேண்டியபடி நடராஜர் செய்யாதிருக்கப் ருண்டு . பாண்டியன், என்னுயிரை இவ்வாளுக்கு 2. இவன் சுங்கந் தவிர்த்த அபயன் மக இரையாக்குகிறேன் எனத் தன்னுயிரை னான விக்ரமன் மகனும், சிற்றம்பலம், பே நீக்கத் தொடங்கினன். அச் சமயத்தில் ரம்பலம், காமக்கோட்டம் முதலிய பெரிய சிவமூர்த்தி அவன் காண அவன் வேண்டிய திருப்பணிகளியற்றிய குலோத்துங்கனுக்கு படி மாறி நடித்தனர். பாண்டியன் ஆனந்தக் மகனுமாவன், கடலில் குளித்துச் சிவமூர்த்தியைப் பணி இராசராசதேவர் - இவர் திருமுறை கண்ட ந்து இம்மதுரையில் எக்காலத்தும் யாருங் சோழர். இவரே அபய குலசேகர சோழ கண்டு களிக்க அத் திருக்கோலத்துடன் மகாராஜா. இவர் சில சிவனடியவர்கள் எழுந்தருளவேண்டி வரம்பெற்றுச் சிறிது தேவாரம் ஒதக்கேட்டு மனமுருகி முழு காலம் அரசாண்டு தன் குமரன் குலோத் தும் பெறும் வகை எவ்வகையென முய துங்க பாண்டியனுக்கு அரசளித்து முத்தி ன்று நம்பியாண்டார் நம்பிகளால் தேவார யடைந்தனன். (திருவிளையாடல் ) மிருக்கும் இடமறிந்து தேவாரங்களை இராசதபுராணம் - பிரமம், பிரமாண்டம், எடுத்துச் சிவாஞ்ஞையால் திருநீலகண்ட பிரமவைவர்த்தம், மார்க்கண்டேயம். பவு த்து யாழ்ப்பாண நாயனார் மரபில் ஒரு டியம், வாமனம். பிரமனைத் துதிக்கும் பெண்ணினால் பண்ணமைக்கப் பெற்று புராணத் தொகுதி. இன்புற்றவர். இப்பெயர் கொண்டவர் இராசபயங்கரபாண்டியன்- இராசகுஞ்சர தஞ்சையாண்ட முதலாவது பராந்தகச் பாண்டியனுக்குக் குமரன். இவன் குமரன் சோழனுக்கு மூன்றாம் பேரர் ஒருவர் இருந் உக்கிரசேன பாண்டியன். தனர். அதாவது இரண்டாம் பராந்தக
இராசசிங்கன் - 179 | இராசராசதேவர் இசாசசிங்கன் - இராசேந்திர பாண்டியனைக் இராசபுரந்தரபாண்டியன் - இராசேந்திர காண்க . பாண்டியனுக்கு ஒரு பெயர் இராசசூடாமணிபாண்டியன் - 1 இராசமா இராசப்பகவி - திருக்குற்றாலக் குறவஞ்சி ர்த்தாண்ட பாண்டியனுக்குக் குமரன் . பாடிய கவிராயன் . இவன் குமரன் இராசசார்த்தூலன் . இசாசப்பகவிராயர் - இவர் நடுநாட்டுத் திரு 2 . குலசூடாமணி பாண்டியனுக்குக் வெண்ணெய் நல்லூரினர் . திருநாவலூர்ப் குமரன் . | புராணம் பாடியவர் . இராசசூயம் - ஒருயாகம் . இது செய்தவன் இராசப்பிரபு தெரிசனம் - கேட்டை ஆயிலி வருணபதமும் சந்திரபதமும் அடைவன் யம் திருவாதிரை பூரத்திரயம் பாணி இராசசேகரபாண்டியன் - விக்கிரமபாண் கார்த்திகை இவை யொழிந்த சுப நாட்க டியன் குமரன் . இவன் அரசாட்சியில் கரி ளிலே சுபவாரோ தயங்களிலே திராசி காற்சோழனிட மிருந்து ஒரு புலவன் உபயராசி உதயமாக இராசபிரபு தெரிச வந்து எங்கள் அரசனுக்குச் சகலகலையும் னம் பண்ணுவது . ( விதானமாலை . ) வரும் . உமக்குப் பரதம் தெரியாது என் இராசமாதேவி - நெடு முடிக்கிள்ளியின் றனன் . பாண்டியன் பர தங்கற்க எண்ணி மனைவி . உதயகுமாரனுடைய தாய் . மணி வல்லபுலவரால் கற்றுணர்ந்தனன் . ஒரு மேகலைக்கு விஷ முதலிய வூட்டியும் நாள் சிவ தரிசனத்தின் பொருட்டுச் சந்நிதி அவள் சலியாதது கண்டு அவளை அஞ்சி யிற்சென்று அங்கு வெள்ளியம்பலத்துள் அவள்கூறிய அறமொழி கேட்டுப் புத்திர நடனத் திருக்கோலமாய் எழுந்தருளி சோகம் நீங்கினவள் . இவளது இயற் யிருக்கும் சிவமூர்த்தியைத் தரிசித்து நின் பெயர் சீர்த்தி . இவள் மாவலி பரம்பரை றனன் . வயது முதிர்ந்து பரதம் கற்கத் யிற் சேர்ந்தவள் . ( மணிமேகலை . ) தொடங்கி அதிக வருத்தத்துடன் கற் இராசமாபுரம் - சீவகன் பட்டணம் . றுணர்ந்தவனாதலால் நடராச மூர்த்தியைக் இராசமார்த்தாண்டபாண்டியன் - சித்திர கண்டு மனமுருகித் தேவரீர் எக்காலத்தில் விக்கிரமபாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் தூக்கிய திருவடியோ அறியேன் . அது குமரன் இராசசூடாமணி பாண்டியன் . தேவரீருக்கு வருத்தத்தை விளைக்குமாத இராசராசசோழன் - 1 . இவன் குலோத் லின் தூக்கிய திருவடியை ஊன்றியும் துங்க சோழன் குமரன் . இவன் மீது ஒட் ஊன்றிய திருவடியைத் தூக்கியும் நடிக்க டக்கூத்தர் இராஜராஜ தேவனுலாப்பாடி வேண்டும் என வேண்டினன் . அரசன் னர் . இவனுக்கு வீரன் எனவும் ஒரு பெய வேண்டியபடி நடராஜர் செய்யாதிருக்கப் ருண்டு . பாண்டியன் என்னுயிரை இவ்வாளுக்கு 2 . இவன் சுங்கந் தவிர்த்த அபயன் மக இரையாக்குகிறேன் எனத் தன்னுயிரை னான விக்ரமன் மகனும் சிற்றம்பலம் பே நீக்கத் தொடங்கினன் . அச் சமயத்தில் ரம்பலம் காமக்கோட்டம் முதலிய பெரிய சிவமூர்த்தி அவன் காண அவன் வேண்டிய திருப்பணிகளியற்றிய குலோத்துங்கனுக்கு படி மாறி நடித்தனர் . பாண்டியன் ஆனந்தக் மகனுமாவன் கடலில் குளித்துச் சிவமூர்த்தியைப் பணி இராசராசதேவர் - இவர் திருமுறை கண்ட ந்து இம்மதுரையில் எக்காலத்தும் யாருங் சோழர் . இவரே அபய குலசேகர சோழ கண்டு களிக்க அத் திருக்கோலத்துடன் மகாராஜா . இவர் சில சிவனடியவர்கள் எழுந்தருளவேண்டி வரம்பெற்றுச் சிறிது தேவாரம் ஒதக்கேட்டு மனமுருகி முழு காலம் அரசாண்டு தன் குமரன் குலோத் தும் பெறும் வகை எவ்வகையென முய துங்க பாண்டியனுக்கு அரசளித்து முத்தி ன்று நம்பியாண்டார் நம்பிகளால் தேவார யடைந்தனன் . ( திருவிளையாடல் ) மிருக்கும் இடமறிந்து தேவாரங்களை இராசதபுராணம் - பிரமம் பிரமாண்டம் எடுத்துச் சிவாஞ்ஞையால் திருநீலகண்ட பிரமவைவர்த்தம் மார்க்கண்டேயம் . பவு த்து யாழ்ப்பாண நாயனார் மரபில் ஒரு டியம் வாமனம் . பிரமனைத் துதிக்கும் பெண்ணினால் பண்ணமைக்கப் பெற்று புராணத் தொகுதி . இன்புற்றவர் . இப்பெயர் கொண்டவர் இராசபயங்கரபாண்டியன் - இராசகுஞ்சர தஞ்சையாண்ட முதலாவது பராந்தகச் பாண்டியனுக்குக் குமரன் . இவன் குமரன் சோழனுக்கு மூன்றாம் பேரர் ஒருவர் இருந் உக்கிரசேன பாண்டியன் . தனர் . அதாவது இரண்டாம் பராந்தக