அபிதான சிந்தாமணி

இராகுகாலம் 178 இராசசார்த்தூலபாண்டியன் பித்த காரணத்தால், அவர்கண்மேற் பகை யக்ஷராகவும் ஆக என்றனர். காசிபருக்குச் மைகொண்டு தவவன்மையால் மறைப்பர் சுரசையிடம் பிறந்த குமார் எனவும் என்பர். இவர்கள் தவத்தால் கிரகபத கூறுவர். மடைந்தனர். இவர்கள் விஷ்ணுவை | இராசகம்பீரபாண்டியன் - இராசேச பாண் யெண்ணித் தவமியற்றிக் கரும்பாம்பு செம் 'டியன் குமான். இவன் குமரன் வங்கிய பாம்பின் உருவாயினர். சூர்யனுக்கு தீபபாண்டியன். | (5% ooo) விஸ்தார யோசனையுள்ள மண் இராசகிரியம் - இது புகழ்பெற்றதும், மிகப் டலத்தி லிருப்பவர்கள். இவன் தேர் (அ ) 'பழமையானதுமான ஒரு பெரிய நகரம், குதிரைகள் பூட்டிச் செல்லும். இந்த பலவகை நுகர்ச்சிகளை யுடைமையாலும், இராகு, கேதுக்கள் முறைப்படி கிரகங்கள் அச்சத்தை விளைவித்தலாலும் பவணலோ அல்ல. இந்துக்கள் இவற்றைச் சாயா கத்தையும், செல்வமிகுதியால் அமராவதி கிரகம் என்பர். ஆயினும் இவை சூரியனை யையு மொப்பது, இது மகதநாட்டின் ஒரு முறை சுற்றிவர (183) வருஷங்கள் தலைநகர், பல விண்மீன்களுக்கு நடுவே ஆகின்றன என்பர். தோன்றும் முழுமதிபோலச் செல்வம் இராதகாலம் - ஞாயிறு, மாலை 4, - மணி நிரம்பிப் பல ஊர்களுக்கிடையே தோன் முதல் 6-மணி வரையில், திங்கள், காலை றுவது. இதன் புறத்தே யவனச்சேரிகள் 7--முதல் 9-வரையில், செவ்வாய், மாலை நூறும், ஏறி படைப்பாடிகள் நூற்றறுபதும் 3-முதல் 4 -வரையில், புதன், நடுப்பகல் தமிழ்வீரர்களின் சேரிகள் ஆயிரமும், 12-முதல் 14-வரையில், வியாழன், பகல் கொல்லர் சேரிகள் பலவும், மிலைச்சச்சேரி 1-முதல் மாலை 3-வரையில், வெள்ளி, கள் பலவும், சித்திரசாலைகள் முதலிய காலை 101-முதல் 12- வரையில், சநி காலை பலவகை இடங்களும், தண்ணீர்ப் பந்தர் 9-முதல் 101-வரையில், இக்காலங்களில் முதலிய பல தருமத்தானங்களும், பலவ சுபகாரியங்கள் நீக்கப்படும். கைத் தேவாலயங்களும் இருந்தன. அழ இராதபணிச் சக்காம்-இராகுநின்ற நக்ஷத் கிய அகழிகளாலும் பல உறுப்புக்கள் திரம் முதல் அன்றைய நக்ஷத்திரம் வரை 'வாய்ந்த மதில்களாலுஞ் சூழப்பெற்ற எண்ணும்போது 27, 26 25 வரையில் இதன் அகநகரில் பெரும் படைச்சேரி, சிரசுநாள் ; 23, 22, 21 கழுத்து நாள். 19, போகச்சேரி, உழவர்சேரி, வணிகர்சேரி, 18, 17, 15, 14, 13, 11, 10, 9, 7; 6,5, அந்தணர்சேரி, அமைச்சர்சேரி, முதலி வயிற்றுநாள் ; 3, 2, 1 வால் நாள், 24, 20, யன அமைந்த வீதிகள் பலவற்றாற் சூழப் '16,12,8, 4 வெளிநாள் ; சிரநாளாகிற் பயிர் பெற்று இடையே விளங்கும், இராசமா தீயும், கழுத்து நாளாகில் வெள்ளஞ்சுழிக் ளிகை, ஒரு தாமரை மலரிற் பலவகை கும், வயிற்று நாளாகில் நெல் விளையும், இதழ்கள் சூழப்பெற்ற பூம்பொகுட்டைப் வால் நாளாகில் சாவியாம். வெளிநாளாகில் போல விளங்கியது. இந்நகரத்தோர் கிருமி, கீடம், மிருகம் இவைகளால் கேடு யாவரும் தத்தம் குல வொழுக்கங்களிற் உண்டு. நெல் விதைக்க வயிற்று நாட்கள் சிறிதும் வழுவாமலிருந்தனர். இதனாசன் உத்தமம், தருசகனென்பவன், உதயணன் பார்ப்பனப் இயாதலன் - அத்திபதி யென்னு மரசன் பிரமசாரி வடிவங்கொண்டு தோழர் முதலி குமான். தாய் நீலபதி. தேவி இலக்குமி. யவர்களுடன் சில மாதங்கள் மறைந்திருந்து இவன் திட்டிவிடமென்னும் பாம்புகடித் அவருக்கு உதவி செய்து பின்பு அவனு திறந்து உதய குமாரனாகப் பிறந்தான். டைய நட்பைப்பெற்று அவன் தங்கையா (மணி.) கிய பதுமையை மணந்து சிலநாள் இதில் இராக்கதர் - பிரமன், இவர்களையும் இயக் தங்கியிருந்தனன். இஃது இராசகிரியென கர்களையும் வித்தையிற் சிருட்டித் தனன். வும் வழங்கும். (பெ - கதை.) உடனே இவர் பிரமனை நோக்கிப் பசியாற் | இராசதஞ்சாபாண்டியன் -- ஆயோ தனப்பிர பவிக்கவேண்டு மென்றனர். மற்றவர் | வீணபாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் இரக்ஷிக்கவேண்டு மென் றனர். இப்படிப் குமரன் துவிசராச குலோத்துங்கன், பட்ட புதல்வரைப் பிரமன் நோக்கிப் இராசசார்த்தூலபாண்டியன் - இராசசூடா பவிக்கவேண்டு மென்றவர்களை இராக்கத் மணி பாண்டியனுக்குக் குமான். இவன் சாகவும், ரக்ஷிக்கவேண்டு மென்றவரை குமரன் துவிசராசகுலோத்துங்கன்.
இராகுகாலம் 178 இராசசார்த்தூலபாண்டியன் பித்த காரணத்தால் அவர்கண்மேற் பகை யக்ஷராகவும் ஆக என்றனர் . காசிபருக்குச் மைகொண்டு தவவன்மையால் மறைப்பர் சுரசையிடம் பிறந்த குமார் எனவும் என்பர் . இவர்கள் தவத்தால் கிரகபத கூறுவர் . மடைந்தனர் . இவர்கள் விஷ்ணுவை | இராசகம்பீரபாண்டியன் - இராசேச பாண் யெண்ணித் தவமியற்றிக் கரும்பாம்பு செம் ' டியன் குமான் . இவன் குமரன் வங்கிய பாம்பின் உருவாயினர் . சூர்யனுக்கு தீபபாண்டியன் . | ( 5 % ooo ) விஸ்தார யோசனையுள்ள மண் இராசகிரியம் - இது புகழ்பெற்றதும் மிகப் டலத்தி லிருப்பவர்கள் . இவன் தேர் ( ) ' பழமையானதுமான ஒரு பெரிய நகரம் குதிரைகள் பூட்டிச் செல்லும் . இந்த பலவகை நுகர்ச்சிகளை யுடைமையாலும் இராகு கேதுக்கள் முறைப்படி கிரகங்கள் அச்சத்தை விளைவித்தலாலும் பவணலோ அல்ல . இந்துக்கள் இவற்றைச் சாயா கத்தையும் செல்வமிகுதியால் அமராவதி கிரகம் என்பர் . ஆயினும் இவை சூரியனை யையு மொப்பது இது மகதநாட்டின் ஒரு முறை சுற்றிவர ( 183 ) வருஷங்கள் தலைநகர் பல விண்மீன்களுக்கு நடுவே ஆகின்றன என்பர் . தோன்றும் முழுமதிபோலச் செல்வம் இராதகாலம் - ஞாயிறு மாலை 4 - மணி நிரம்பிப் பல ஊர்களுக்கிடையே தோன் முதல் 6 - மணி வரையில் திங்கள் காலை றுவது . இதன் புறத்தே யவனச்சேரிகள் 7 - - முதல் 9 - வரையில் செவ்வாய் மாலை நூறும் ஏறி படைப்பாடிகள் நூற்றறுபதும் 3 - முதல் 4 - வரையில் புதன் நடுப்பகல் தமிழ்வீரர்களின் சேரிகள் ஆயிரமும் 12 - முதல் 14 - வரையில் வியாழன் பகல் கொல்லர் சேரிகள் பலவும் மிலைச்சச்சேரி 1 - முதல் மாலை 3 - வரையில் வெள்ளி கள் பலவும் சித்திரசாலைகள் முதலிய காலை 101 - முதல் 12 - வரையில் சநி காலை பலவகை இடங்களும் தண்ணீர்ப் பந்தர் 9 - முதல் 101 - வரையில் இக்காலங்களில் முதலிய பல தருமத்தானங்களும் பலவ சுபகாரியங்கள் நீக்கப்படும் . கைத் தேவாலயங்களும் இருந்தன . அழ இராதபணிச் சக்காம் - இராகுநின்ற நக்ஷத் கிய அகழிகளாலும் பல உறுப்புக்கள் திரம் முதல் அன்றைய நக்ஷத்திரம் வரை ' வாய்ந்த மதில்களாலுஞ் சூழப்பெற்ற எண்ணும்போது 27 26 25 வரையில் இதன் அகநகரில் பெரும் படைச்சேரி சிரசுநாள் ; 23 22 21 கழுத்து நாள் . 19 போகச்சேரி உழவர்சேரி வணிகர்சேரி 18 17 15 14 13 11 10 9 7 ; 6 5 அந்தணர்சேரி அமைச்சர்சேரி முதலி வயிற்றுநாள் ; 3 2 1 வால் நாள் 24 20 யன அமைந்த வீதிகள் பலவற்றாற் சூழப் ' 16 12 8 4 வெளிநாள் ; சிரநாளாகிற் பயிர் பெற்று இடையே விளங்கும் இராசமா தீயும் கழுத்து நாளாகில் வெள்ளஞ்சுழிக் ளிகை ஒரு தாமரை மலரிற் பலவகை கும் வயிற்று நாளாகில் நெல் விளையும் இதழ்கள் சூழப்பெற்ற பூம்பொகுட்டைப் வால் நாளாகில் சாவியாம் . வெளிநாளாகில் போல விளங்கியது . இந்நகரத்தோர் கிருமி கீடம் மிருகம் இவைகளால் கேடு யாவரும் தத்தம் குல வொழுக்கங்களிற் உண்டு . நெல் விதைக்க வயிற்று நாட்கள் சிறிதும் வழுவாமலிருந்தனர் . இதனாசன் உத்தமம் தருசகனென்பவன் உதயணன் பார்ப்பனப் இயாதலன் - அத்திபதி யென்னு மரசன் பிரமசாரி வடிவங்கொண்டு தோழர் முதலி குமான் . தாய் நீலபதி . தேவி இலக்குமி . யவர்களுடன் சில மாதங்கள் மறைந்திருந்து இவன் திட்டிவிடமென்னும் பாம்புகடித் அவருக்கு உதவி செய்து பின்பு அவனு திறந்து உதய குமாரனாகப் பிறந்தான் . டைய நட்பைப்பெற்று அவன் தங்கையா ( மணி . ) கிய பதுமையை மணந்து சிலநாள் இதில் இராக்கதர் - பிரமன் இவர்களையும் இயக் தங்கியிருந்தனன் . இஃது இராசகிரியென கர்களையும் வித்தையிற் சிருட்டித் தனன் . வும் வழங்கும் . ( பெ - கதை . ) உடனே இவர் பிரமனை நோக்கிப் பசியாற் | இராசதஞ்சாபாண்டியன் - - ஆயோ தனப்பிர பவிக்கவேண்டு மென்றனர் . மற்றவர் | வீணபாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் இரக்ஷிக்கவேண்டு மென் றனர் . இப்படிப் குமரன் துவிசராச குலோத்துங்கன் பட்ட புதல்வரைப் பிரமன் நோக்கிப் இராசசார்த்தூலபாண்டியன் - இராசசூடா பவிக்கவேண்டு மென்றவர்களை இராக்கத் மணி பாண்டியனுக்குக் குமான் . இவன் சாகவும் ரக்ஷிக்கவேண்டு மென்றவரை குமரன் துவிசராசகுலோத்துங்கன் .