அபிதான சிந்தாமணி

இரதம் 170 இரத்தினங்கள் இரதம் - இது பல சக்கரங்கள், ஆர், தட்டு, ணித் தவம்புரிந்து நான்கு முனி வரை பார், கொடிஞ்சி, கூம்பு, கிடுகு முதலிய உதவப்பெற்றனன். உறுப்புக்களா வாக்கப்பட்டு இரண்டு இரத்தக்கண்ணன் - | அர.) இராவண சேநா முதலிய பல குதிரைகளா லிழுக்கப் வீரருள் ஒருவன் மகர்க்கண்ணனுக்குத் பவேது. துணையாக வந்தவன். நளனென்னும் இரதலாகனன்- விராடன் உடன் பிறந்த வாநாவீரனாற் கொலை செய்யப்பட்டான். வன். (பா - துரோண.) இவனுக்குக் குருதிக்கண்ண னெனவும் இரதி-1. இவள் இல்லாத இடத்துச் சங் பெயர். (இராமாயணம்.) தோஷமில்லாததனால் இப்பெயர் அடைந் இரத்ததூணம் -(ச) இராசியும், (54) தனள். மன்மதன் தேவி, பாற்கடலிற் பாகையும் வைத்ததிலேயற்றைச் செவ்வா பிறந்தவள். மன்மதன் தேவரேவலால் யுடைய சுத்த புடத்தைக் களைந்து நின்ற தன் வலிமையைச் சிவமூர்த்தியிடங்காட்டி தனை, நாள் பார்க்கும்படியே பார்த்தால் யவரால் நீறாயினன். அதனா லிரதி சிவ அற்றை நாளுறில் அந்நாள் இரத்த தூண பெருமானை நோக்கி இரக்க, உன் புருடன் மென்று பெயராம். இந்நாள் சுபகன்மங் உனக்கு மாத்திரம் உருவமாகவும் மற்ற களுக்காகாது. (விதான.) வர்க்கு அரூபியாகவும் சில நாளிருந்து இரத்தபித்தரோகம்--இது, ரத்த விருத்திய கிருஷ்ணனிடம் அவன் பிறக்குங்காலை னாலும், ரத்தக் கெடுதியினாலும், வாதாதிக யில் உருவத்துடன் உன்னிட மிருப்ப ளின் கூட்டத்தினாலும் வெளிப்பட்டு அபா னென வரம்பெற்றவள். மனுவின் குமரி யத்தைத் தருவது. ரத்தத்திற்குத் தூர்க் யெனவுங் கூறுப. சம்பராசுரன் மனையிற் கந்தமின்றிச் சுபாவகந்தமாகவும், சுபாவ பிறந்து மன்மதனை மணந்தவள். (பூவா வன்னமின்றி ரத்தம் மாறுவர்ணமாகவும் ளூர்ப்புராணம்.) இருப்பதாலி தற்கு இப் பெயருண்டா '2. இவள் மயன் வீட்டில பறந்திருக் யிற்று. இந்த ரத்தம் இருதயத்திற்கு இட கையில் சம்பான் என்னும் அசுரன் இவ வலப் புறங்களிலுள்ள மாமிச கண்டத்தி ளைப் பலாத்காரமாகக் கொண்டுபோக லிருந்து வரும். இது தேகத்திலுள்ள இரதி தன்னைப்போல் மாத்தாற் பதுமை கண், காது, மூக்கு, வாய், ஆண்குறி செய்வித்து அதனை அலங்கரித்துப் பிரா ரோமம், மலத்வரரங்களின் வழியாக ணப் பிரதிஷ்டை செய்து தான் பிரத்தியும் வெளிப்படும். இவ்விரோகம் தலைப்பாரம், நனை அடைந்தனள். சம்பான் பொய்ப் அரோசகம்,தேககறுப்பு, வாயின்ருசி பிரதிமையுடன் இன்பம் அனுபவித்திருந் வேறுபடல், கண்ணினிறமாறல் முதலிய தனன். (சிவமகாபுராணம் ) வற்றைப் பூர்வரூபமாகப்பெறும். (ஜீவ) இரதிகன்-ஜயத்சேநன் குமரன் இரத்தபீசன் -- சும்பநிசும்பருக்கு மருமகன இரதிதன் – சூ.) பிரஷ தசவன் குமரன், இவ கிய அரக்கன். இவன் தன் உதிரம் எவ் னுக்குப் புத்திரரில்லாமையாலிவன் தேவி வளவ பூமியில்விழுமோ அவ்வளவு கோடி யிடத்தில், ஆங்கிரசர் புத்திரோற்பத்தி அரக்கர்கள் பிறந்து பகைவரைக் கொல் செய்தனர். அவர்களே - தீதகோத்திரத் லும்படி வரம்பெற்றவன். இவனைக் காளி தவர்கள். ஆங்கீரசப்பிராமணர்கள். ஒரு துளி உதிரமும் பூமியில் விழாமல் இரதிழகன் - கத்ரு குமான் நாகன். உதிரத்தையுண்டு கொன்றனள். (தேவி (இதீத கோத்திரம் - இரதி தனைக் காண்க. பாகவதம்.) இரதீதரன்-சூ .1 இக்ஷவாகு வமசத்தரசனா மாத்தமாடியுடையான் - காஞ்சியிற் காமா கிய அம்பரீஷன் புதரன். க்ஷ சந்தியில் பலியிடக்கொண்டு சென்ற இரகை--பிரசாபதியின் மனைவி. சமரன் குசப்பெண் வயிற்றிற் பிறந்த குசவன். நகுவில் | (குவால புராணம்) (இரதையன் - திருதராட்டிரனுக்குச் சாரதி. சாத்தாகஷன்-கத்ருதநயன் நாகன். கன்னனப் பேழையிற் கங்கையினிடம் இதினகண்டன் அசவகண்டன் மக்கள் கண்டு எடுத்து ஆகாயவாணி சொற்படி நூற்றுவரில் மூத்தவன். (சூளா.) கன்னனென்று பெயரிட்டவன். இரத்தினங்கள் - வயிரம், முத்து, பவழம், இத்தகற்பம்- இது முப்பதாவது கற்பம். கோமேதகம், இந்திரநீலம், வைடூரியம், வகிம் பிரமன், சிவபெருமானை எண்ட புட்பராகம், மாசதம், மாணிக்கம். இவை
இரதம் 170 இரத்தினங்கள் இரதம் - இது பல சக்கரங்கள் ஆர் தட்டு ணித் தவம்புரிந்து நான்கு முனி வரை பார் கொடிஞ்சி கூம்பு கிடுகு முதலிய உதவப்பெற்றனன் . உறுப்புக்களா வாக்கப்பட்டு இரண்டு இரத்தக்கண்ணன் - | அர . ) இராவண சேநா முதலிய பல குதிரைகளா லிழுக்கப் வீரருள் ஒருவன் மகர்க்கண்ணனுக்குத் பவேது . துணையாக வந்தவன் . நளனென்னும் இரதலாகனன் - விராடன் உடன் பிறந்த வாநாவீரனாற் கொலை செய்யப்பட்டான் . வன் . ( பா - துரோண . ) இவனுக்குக் குருதிக்கண்ண னெனவும் இரதி - 1 . இவள் இல்லாத இடத்துச் சங் பெயர் . ( இராமாயணம் . ) தோஷமில்லாததனால் இப்பெயர் அடைந் இரத்ததூணம் - ( ) இராசியும் ( 54 ) தனள் . மன்மதன் தேவி பாற்கடலிற் பாகையும் வைத்ததிலேயற்றைச் செவ்வா பிறந்தவள் . மன்மதன் தேவரேவலால் யுடைய சுத்த புடத்தைக் களைந்து நின்ற தன் வலிமையைச் சிவமூர்த்தியிடங்காட்டி தனை நாள் பார்க்கும்படியே பார்த்தால் யவரால் நீறாயினன் . அதனா லிரதி சிவ அற்றை நாளுறில் அந்நாள் இரத்த தூண பெருமானை நோக்கி இரக்க உன் புருடன் மென்று பெயராம் . இந்நாள் சுபகன்மங் உனக்கு மாத்திரம் உருவமாகவும் மற்ற களுக்காகாது . ( விதான . ) வர்க்கு அரூபியாகவும் சில நாளிருந்து இரத்தபித்தரோகம் - - இது ரத்த விருத்திய கிருஷ்ணனிடம் அவன் பிறக்குங்காலை னாலும் ரத்தக் கெடுதியினாலும் வாதாதிக யில் உருவத்துடன் உன்னிட மிருப்ப ளின் கூட்டத்தினாலும் வெளிப்பட்டு அபா னென வரம்பெற்றவள் . மனுவின் குமரி யத்தைத் தருவது . ரத்தத்திற்குத் தூர்க் யெனவுங் கூறுப . சம்பராசுரன் மனையிற் கந்தமின்றிச் சுபாவகந்தமாகவும் சுபாவ பிறந்து மன்மதனை மணந்தவள் . ( பூவா வன்னமின்றி ரத்தம் மாறுவர்ணமாகவும் ளூர்ப்புராணம் . ) இருப்பதாலி தற்கு இப் பெயருண்டா ' 2 . இவள் மயன் வீட்டில பறந்திருக் யிற்று . இந்த ரத்தம் இருதயத்திற்கு இட கையில் சம்பான் என்னும் அசுரன் இவ வலப் புறங்களிலுள்ள மாமிச கண்டத்தி ளைப் பலாத்காரமாகக் கொண்டுபோக லிருந்து வரும் . இது தேகத்திலுள்ள இரதி தன்னைப்போல் மாத்தாற் பதுமை கண் காது மூக்கு வாய் ஆண்குறி செய்வித்து அதனை அலங்கரித்துப் பிரா ரோமம் மலத்வரரங்களின் வழியாக ணப் பிரதிஷ்டை செய்து தான் பிரத்தியும் வெளிப்படும் . இவ்விரோகம் தலைப்பாரம் நனை அடைந்தனள் . சம்பான் பொய்ப் அரோசகம் தேககறுப்பு வாயின்ருசி பிரதிமையுடன் இன்பம் அனுபவித்திருந் வேறுபடல் கண்ணினிறமாறல் முதலிய தனன் . ( சிவமகாபுராணம் ) வற்றைப் பூர்வரூபமாகப்பெறும் . ( ஜீவ ) இரதிகன் - ஜயத்சேநன் குமரன் இரத்தபீசன் - - சும்பநிசும்பருக்கு மருமகன இரதிதன் சூ . ) பிரஷ தசவன் குமரன் இவ கிய அரக்கன் . இவன் தன் உதிரம் எவ் னுக்குப் புத்திரரில்லாமையாலிவன் தேவி வளவ பூமியில்விழுமோ அவ்வளவு கோடி யிடத்தில் ஆங்கிரசர் புத்திரோற்பத்தி அரக்கர்கள் பிறந்து பகைவரைக் கொல் செய்தனர் . அவர்களே - தீதகோத்திரத் லும்படி வரம்பெற்றவன் . இவனைக் காளி தவர்கள் . ஆங்கீரசப்பிராமணர்கள் . ஒரு துளி உதிரமும் பூமியில் விழாமல் இரதிழகன் - கத்ரு குமான் நாகன் . உதிரத்தையுண்டு கொன்றனள் . ( தேவி ( இதீத கோத்திரம் - இரதி தனைக் காண்க . பாகவதம் . ) இரதீதரன் - சூ . 1 இக்ஷவாகு வமசத்தரசனா மாத்தமாடியுடையான் - காஞ்சியிற் காமா கிய அம்பரீஷன் புதரன் . க்ஷ சந்தியில் பலியிடக்கொண்டு சென்ற இரகை - - பிரசாபதியின் மனைவி . சமரன் குசப்பெண் வயிற்றிற் பிறந்த குசவன் . நகுவில் | ( குவால புராணம் ) ( இரதையன் - திருதராட்டிரனுக்குச் சாரதி . சாத்தாகஷன் - கத்ருதநயன் நாகன் . கன்னனப் பேழையிற் கங்கையினிடம் இதினகண்டன் அசவகண்டன் மக்கள் கண்டு எடுத்து ஆகாயவாணி சொற்படி நூற்றுவரில் மூத்தவன் . ( சூளா . ) கன்னனென்று பெயரிட்டவன் . இரத்தினங்கள் - வயிரம் முத்து பவழம் இத்தகற்பம் - இது முப்பதாவது கற்பம் . கோமேதகம் இந்திரநீலம் வைடூரியம் வகிம் பிரமன் சிவபெருமானை எண்ட புட்பராகம் மாசதம் மாணிக்கம் . இவை