அபிதான சிந்தாமணி

அகளங்கநாட்டாழ்வார் 7 அக்கமாதேவி அகளங்கநாட்டாழ்வார் திருவரங்கர் சந்நி அகிக்ஷேத்ரம் - உத்தரபாஞ்சாலத்து ராஜ தியின் காரியங்களைப் பார்க்க இளையாழ் தானி. வாரால் நியமிக்கப்பட்டவர். உடையவர் அகீநான்- (சங் உதயன்குமான். இவன் திருவடி சம்பந்தி. உடையவரிட மிருந்து குமரன் தண்டபாணி. பிரதிபக்ஷ நிரசனம் செய்பவர். அகுதை - மதுரையில் இருந்த ஒரு வள்ளல். அகளங்காசாரியர் - அகளங்காஷ்டகம் செ ஏற்பார்க்கு யானை கொடுப்பவன். போர் ய்தபண்டிதர். வல்லன். இவனைப் புகழ்ந்தபுலவர் கபி அகனிஷ்டன் - புத்தன் லர். (புற - நா) | அகன் - வசுக்கள் எணமரில் ஒருவன். இவன் அதர் தவருணன் - பிரம்மரிஷி இன் பரசு குமாரன் ஐயோதி, இவனுக்கு ஆபச்சை ராமனுக்கு நண்பன், இவனிடம் யுதிஷ்டி வன் என்றும் பெயர். 'ரன், அன்புற்றிருந்தனன். (பார) வனபர். அகாசூரன் - இவன், பகாசுரன் சகோதரன்.) தான். அதர்ஷன் - கத்துரு தநயன். கஞ்சன் ஏவலால் விருந்தாவனத்திலிருந்த கிருஷ்ணபகவானைப் பாம்புருவாக விழுங்கி அகூபான் - ஒரு ஆமை, இந்திரத்துய்மனம் - அவரால் கொல்லப்பட்டவன். (பாக). எனும் தடாகத்திருந்தது. | அகோபில மடம் - சடகோபாசாரியரைக் அகி- பிரமன் கேசங்களிலுதித்த பாம்புகளின் காண்க். இதற்கு அழகிய சிங்கர் மட வகை மெனவும் பெயர். புகிச்சத்திரம்- உததர பாஞ்சாலத்தில் உள்ள தேசம். துரோணாசாரியரால் கொள்ளப் அகோரசிவாசாரியர் - ஆதிசைவர். பதி பட்ட து. Ramnagar 20 miles west னெண்பத்ததி செய்தவர்களில் ஒருவர். of Bereli. It was the capital of North- இவர் சி சிதம்பரத்தில் வசித்தவர் என் Panchala in Rohilkhand பர். இவர் செய்த பத்ததி அகோர பத் ஆகிதமிஷ்டிரன்- ஒரு அசுரன், விதூமனைக் ததி எனப்படும். இவர் பத்ததியே சித் தாந்த சைவர்களால் பாத கண்டத்தில் காண்க. | கையாளப்படுகிறது. அகிநன்-சூ - தேவாரணிகன் குமான். அகிருத்திரமவிஷம் - தாவரசங்கமங்களா அகோரழர்த்தி - இவர் வெண்மை கலர் த லுண்டாம் விஷம். இதில் தாவாவிஷம் கருநிறத்தராய், காதிற்குண்டலம், மீசை, விருக்ஷம், பூண்டு, செடி, கொடி, புல், சிசை, கோரப்பல், பயங்கர முகம், கபால கிமங்கு, வேர், பட்டை , பால், பிசின், மாலை, சர்ப்பபூஷணம், கட்டுவாங்கம், இலை, புஷ்பம், காய், கனி, பாஷாணம் கபாலம், கேடயம், பாசம் முதலிய இடக் முதலிய வற்றிலுண்டாம் விஷம் கரங்களிலும் ; சூலம், கோடரி, கத்தி, தடி, அகிர்ப்புத்தியன்- பூதனுக்குச் சுரபியிட வலக்கரங்களிலும் பெற்று எட்டுத் தோன் முதித்த குமரன். ஏகாதச உருத்திரருள் களையுடையராய் இருப்பர். (அகோரபத்) ஒருவன். அகோரம்-சதாசிவ மூர்த்தியின் திருமுகம் அகிர்ப்புத்தநீயன் - சுதரிசனம் வேண்டித் களுள் ஒன்று. நீலகற்பத்தில் பிரமன் தவஞ்செய்க சுதரிசன தீர்த்தம் கண்ட நினைக்க அவன் முன் தோன்றி அருள் வன். | புரிந்த சிவாவசரம். இவர் பிரமனுக்கு அகிலதான் - பத்திரா தன்குமரன, இவன் நான்கு இருடிகளைச் சிருட்டித்துக் காட் குமரன் பிரகத்ரதன். டினவர். அகிலேசன் - காசித்தலத்திலெழுந்தருளிய அகோராஸ்திரழர்த்தி- சத்ததந்து என்னும் சிவமூர்த்திக்குப் பெயர். அசுரனைக் கொலை செய்ய எழுந்தசிவா அகில் - அருமணவன், தக்கோலி, கிடார வசரம். (சிவ-பரா) (2) சிவாஸ்திரம். வன், காரகில் முதலியன சேர்ந்தது. அக்கபாதர் - நியாய நூல் இயற்றிய கௌ அகிற்கூட்டு - சந்தனம், கற்பூரம், எரிகாசு, தமருக்கு ஒரு பெயர் தேன், ஏலம். அக்கமாதேவி - உடு தடை யெனும் கிரா அகிற்புத்தி- திருவேங்கடமலையில் தவஞ் மத்தில் நின்மலன் என்பவனுக்கும், சுமதி செய்து சித்திபெற்ற இருடி. (திருவேங் யென்பவளுக்கும் பிறந்து மாதேவியெனப் கட தல - பு). பெயரடைந்து அழகிற் சிறந்தவளாய் -
அகளங்கநாட்டாழ்வார் 7 அக்கமாதேவி அகளங்கநாட்டாழ்வார் திருவரங்கர் சந்நி அகிக்ஷேத்ரம் - உத்தரபாஞ்சாலத்து ராஜ தியின் காரியங்களைப் பார்க்க இளையாழ் தானி . வாரால் நியமிக்கப்பட்டவர் . உடையவர் அகீநான் - ( சங் உதயன்குமான் . இவன் திருவடி சம்பந்தி . உடையவரிட மிருந்து குமரன் தண்டபாணி . பிரதிபக்ஷ நிரசனம் செய்பவர் . அகுதை - மதுரையில் இருந்த ஒரு வள்ளல் . அகளங்காசாரியர் - அகளங்காஷ்டகம் செ ஏற்பார்க்கு யானை கொடுப்பவன் . போர் ய்தபண்டிதர் . வல்லன் . இவனைப் புகழ்ந்தபுலவர் கபி அகனிஷ்டன் - புத்தன் லர் . ( புற - நா ) | அகன் - வசுக்கள் எணமரில் ஒருவன் . இவன் அதர் தவருணன் - பிரம்மரிஷி இன் பரசு குமாரன் ஐயோதி இவனுக்கு ஆபச்சை ராமனுக்கு நண்பன் இவனிடம் யுதிஷ்டி வன் என்றும் பெயர் . ' ரன் அன்புற்றிருந்தனன் . ( பார ) வனபர் . அகாசூரன் - இவன் பகாசுரன் சகோதரன் . ) தான் . அதர்ஷன் - கத்துரு தநயன் . கஞ்சன் ஏவலால் விருந்தாவனத்திலிருந்த கிருஷ்ணபகவானைப் பாம்புருவாக விழுங்கி அகூபான் - ஒரு ஆமை இந்திரத்துய்மனம் - அவரால் கொல்லப்பட்டவன் . ( பாக ) . எனும் தடாகத்திருந்தது . | அகோபில மடம் - சடகோபாசாரியரைக் அகி - பிரமன் கேசங்களிலுதித்த பாம்புகளின் காண்க் . இதற்கு அழகிய சிங்கர் மட வகை மெனவும் பெயர் . புகிச்சத்திரம் - உததர பாஞ்சாலத்தில் உள்ள தேசம் . துரோணாசாரியரால் கொள்ளப் அகோரசிவாசாரியர் - ஆதிசைவர் . பதி பட்ட து . Ramnagar 20 miles west னெண்பத்ததி செய்தவர்களில் ஒருவர் . of Bereli . It was the capital of North இவர் சி சிதம்பரத்தில் வசித்தவர் என் Panchala in Rohilkhand பர் . இவர் செய்த பத்ததி அகோர பத் ஆகிதமிஷ்டிரன் - ஒரு அசுரன் விதூமனைக் ததி எனப்படும் . இவர் பத்ததியே சித் தாந்த சைவர்களால் பாத கண்டத்தில் காண்க . | கையாளப்படுகிறது . அகிநன் - சூ - தேவாரணிகன் குமான் . அகிருத்திரமவிஷம் - தாவரசங்கமங்களா அகோரழர்த்தி - இவர் வெண்மை கலர் லுண்டாம் விஷம் . இதில் தாவாவிஷம் கருநிறத்தராய் காதிற்குண்டலம் மீசை விருக்ஷம் பூண்டு செடி கொடி புல் சிசை கோரப்பல் பயங்கர முகம் கபால கிமங்கு வேர் பட்டை பால் பிசின் மாலை சர்ப்பபூஷணம் கட்டுவாங்கம் இலை புஷ்பம் காய் கனி பாஷாணம் கபாலம் கேடயம் பாசம் முதலிய இடக் முதலிய வற்றிலுண்டாம் விஷம் கரங்களிலும் ; சூலம் கோடரி கத்தி தடி அகிர்ப்புத்தியன் - பூதனுக்குச் சுரபியிட வலக்கரங்களிலும் பெற்று எட்டுத் தோன் முதித்த குமரன் . ஏகாதச உருத்திரருள் களையுடையராய் இருப்பர் . ( அகோரபத் ) ஒருவன் . அகோரம் - சதாசிவ மூர்த்தியின் திருமுகம் அகிர்ப்புத்தநீயன் - சுதரிசனம் வேண்டித் களுள் ஒன்று . நீலகற்பத்தில் பிரமன் தவஞ்செய்க சுதரிசன தீர்த்தம் கண்ட நினைக்க அவன் முன் தோன்றி அருள் வன் . | புரிந்த சிவாவசரம் . இவர் பிரமனுக்கு அகிலதான் - பத்திரா தன்குமரன இவன் நான்கு இருடிகளைச் சிருட்டித்துக் காட் குமரன் பிரகத்ரதன் . டினவர் . அகிலேசன் - காசித்தலத்திலெழுந்தருளிய அகோராஸ்திரழர்த்தி - சத்ததந்து என்னும் சிவமூர்த்திக்குப் பெயர் . அசுரனைக் கொலை செய்ய எழுந்தசிவா அகில் - அருமணவன் தக்கோலி கிடார வசரம் . ( சிவ - பரா ) ( 2 ) சிவாஸ்திரம் . வன் காரகில் முதலியன சேர்ந்தது . அக்கபாதர் - நியாய நூல் இயற்றிய கௌ அகிற்கூட்டு - சந்தனம் கற்பூரம் எரிகாசு தமருக்கு ஒரு பெயர் தேன் ஏலம் . அக்கமாதேவி - உடு தடை யெனும் கிரா அகிற்புத்தி - திருவேங்கடமலையில் தவஞ் மத்தில் நின்மலன் என்பவனுக்கும் சுமதி செய்து சித்திபெற்ற இருடி . ( திருவேங் யென்பவளுக்கும் பிறந்து மாதேவியெனப் கட தல - பு ) . பெயரடைந்து அழகிற் சிறந்தவளாய் -