அபிதான சிந்தாமணி

இரண்ய இடபதானம் 188 இரண்யதனு கழுத்து மதகள் குழைங்கை உ இரண்யம் பர் பூமியிற் பி. செல்வகைவாரபாலகர்ந்த தக்ஷிணை வைத்து வேதியர்க் குணவளித் | போர் கும்பன், நிருபன், விரோசநன். தளித்தலாம். இதைச் செய்தவர் சுவர்க் (பாகவதம்) நரசிங்கபுராணம், காதிகளை அடைவர். இரண் பகருப்பமதம் - இதனைப் பிராணாத்ம இரண்ய இட பதானம் - முகமுங் கொம்பும் வாதிமத மெனவுங் கூறுவர். தேகத்தில் வெள்ளியாலும் வால் கழுத்து முசிப்பு செவி, கண், வாக்கு முதலிய இந்திரியங் இவைகளுக்குப் பதுமராகம், கோமேத கள் குறைந்தகாலத்தில் முறையே செவிடு, கம், முத்து இவைகளைப் பதிப்பித்து, குருடு, மூங்கை உண்டாயினும் தேகமாத் பொன்னா லிடப் வுருச் செய்வித்து, படி திரம் இருக்கும். பிராணமில்லையாயின் கத்தாற் பிறைசெய்து கழுத்திலணிந்து தேகநாச யுண்டாகிறது. ஆகையால் முத்துக்களாற் பலவணிகள் செய்திட்டுக் ஆத்மா இந்திரியாதிகளுக்கு வேறென்பர். கிழக்கு நோக்கவைத்து வேதியர்க்குத் இவர்கள் பிராணநீக்கமே மரணம் ஆதல் தக்ஷிணையுட னளித்து அமுது செய்வித்த பற்றிப் பிராணனே ஆத்மா என்பர். லாம். இவை செய்தவர் சுவர்க்காதிபோக இரண்யகற்பன்-1. தமோசிருட்டி செய்து மடைவர். | விட்டவுடல் நீங்கி வேறுடல் கொண்டு பிர இரண்யகசிபு- காசிபருக்குத் திதியிட முதி | மன் பெற்ற பெயர். த்த அசுரன். இவன் மூத்தவன், இவனது - 2. இரண்யமயமான அண்டத்திற் பிற கனிஷ்டன் இரண்யாக்ஷன். இவர்களிரு ந்தவனாகையாற் சூரியனுக்கு ஒரு பெயர். வரும் வைகுந்தத்திலிருந்த துவாரபாலகர். 3. கேதாரம் தரிசித்து முத்தியடைந்த சநந்தனாதிகளின் செல்லுகையைத் தடுத் ஒரு பாசுபதன். துப் பூமியிற் பிறக்கச் சாபம் பெற்றுப் 4. காசியிலிருந்து அகமபரமவாதங் பிறகு விஷ்ணுமூர்த்தியை வேண்ட அவர் கூறிக் கால வயிரவரால் தண்டிக்கப்பட்ட நம்மிடம் !கைவராவீரேல் மூன்று பிற ஒரு மடாதிபதி. (காசிரகசியம்). வியில் வைகுந்த மடைவீர்கள் என அவ் இரண்யகற்பதானம் - பொன்னினால் மனி வகையே அசுரர் முதலியவராகப் பிறந்த தன் புகத் தக்க ஒரு குடம் விதிப்படி செய வர்கள் இவர்கள், முதற்பிறப்பில் இரண்ய வித்து, யாகவேதிகையிவிருத்திப் பூசித்து கசிபு, இரண்யாக்ஷன். இரண்டாவது அதில் யஜமானன் புகுந்து கிழக்காயிருக் இராவணன், கும்பகர்ணன், மூன்றாவது குங்காலையில் கருப்பா தானம், சீமந்தம் சிசுபாலன், தந்தவக்கிரன். திக்கு விஜயத் முதலியன செய்து, வலப்பால் அறுகும் தில் விஷ்ணுமூர்த்தி இவன மூக்கில் ஒளி அத்திப்பழத்தையும் பிழிந்து, பின் புரு த்து மறைந்தனர். இவன் பார்கியாதி, ஷன் குடத்தினின் றெழுந்த பின்பு சாத குமார் அறுகிலா தன், சமகிலா தன், கிலா கர்ம முதலியன செய்வித்து வேதியர்க் தன், பிரகலாகன் ; குமரி சிம்மகி. இவர்கள் கமுதளித்து, முப்பதுகழஞ்சியிற் பெண் ளுள் முதலில் விஷ்ணு மூர்த்தியால் தம்பி ணுருச் செய்வித்து ஆலயத்திற்கு அதைத் யாகிய இரண்யாக்ஷன் கொல்லப்பட, தானஞ்செய்து குடத்தையும் மற்றுள்ள இரண்யகசிபு விசனமுற்றுப் பிரமனை அதிக பொருள்களையும் வேதியர்க்குத் நோக்கித் தவம்புரிந்து எங்கும் எவராலு தானஞ் செய்தலாம். மிறவா வரம்பெற்றுத், தவ வன்மையாம் இரண்யகற்பேசம் - காசியிற் பிரமனால் பிர றேவர் இருடிகளை வருத்திவந்தனன். இத திட்டை செய்து பூசித்த சிவலிங்கம். னாற் றேவர் முதலியோர் விஷ்ணுமூர்த் தியை வேண்டினர். அசரீரி அவர்களை இரண்யகன்னிகாதானம் - ஒரு பிராமணக் 'நோக்கித் தேவர்களே இவனுக்கு நான்கு கன்னிகையைத் தந்தையரிடம் விலைக்கு புத்திரர்; அவர்களுள் பிரகலாதன் என் வாங்கி, அவளைப் பொன்னாலும் ஆடை பவனிடம் இவனுக்கு எக்காலம் பகைமை யாலும் அணிந்து பிரமசாரிக்குத் தீமூன் யுண்டாகிறதோ அக்காலம் அவனுக்கு மர னர்ப் பாணிக்கிரகணஞ் செய்வித்துப் பூமி ணம் நேரும் என்றது. அதனைக் கேட்ட முதலிய தானஞ்செய்து வேயதிரை அருத் தேவர்கள் சமயம் பார்த்திருந்தனர். துவதாம். | இவன், பிரகலாதனிடம் பகைமைபூண்டு இரண்யகேசன்- சியாமகனுக்குச் சூரபூமி நரசிம்மமூர்த்தியாற் கொல்லப்பட்ட செய் யிட முதித்த குமரன். தியைப் பிரகலாதனைக் காண்க. இவன் இரண்யதனு - ஏகலைவனது தந்தை, ர் இக்கிரன். மூன்றாவது நீதி விஷ்ண
இரண்ய இடபதானம் 188 இரண்யதனு கழுத்து மதகள் குழைங்கை இரண்யம் பர் பூமியிற் பி . செல்வகைவாரபாலகர்ந்த தக்ஷிணை வைத்து வேதியர்க் குணவளித் | போர் கும்பன் நிருபன் விரோசநன் . தளித்தலாம் . இதைச் செய்தவர் சுவர்க் ( பாகவதம் ) நரசிங்கபுராணம் காதிகளை அடைவர் . இரண் பகருப்பமதம் - இதனைப் பிராணாத்ம இரண்ய இட பதானம் - முகமுங் கொம்பும் வாதிமத மெனவுங் கூறுவர் . தேகத்தில் வெள்ளியாலும் வால் கழுத்து முசிப்பு செவி கண் வாக்கு முதலிய இந்திரியங் இவைகளுக்குப் பதுமராகம் கோமேத கள் குறைந்தகாலத்தில் முறையே செவிடு கம் முத்து இவைகளைப் பதிப்பித்து குருடு மூங்கை உண்டாயினும் தேகமாத் பொன்னா லிடப் வுருச் செய்வித்து படி திரம் இருக்கும் . பிராணமில்லையாயின் கத்தாற் பிறைசெய்து கழுத்திலணிந்து தேகநாச யுண்டாகிறது . ஆகையால் முத்துக்களாற் பலவணிகள் செய்திட்டுக் ஆத்மா இந்திரியாதிகளுக்கு வேறென்பர் . கிழக்கு நோக்கவைத்து வேதியர்க்குத் இவர்கள் பிராணநீக்கமே மரணம் ஆதல் தக்ஷிணையுட னளித்து அமுது செய்வித்த பற்றிப் பிராணனே ஆத்மா என்பர் . லாம் . இவை செய்தவர் சுவர்க்காதிபோக இரண்யகற்பன் - 1 . தமோசிருட்டி செய்து மடைவர் . | விட்டவுடல் நீங்கி வேறுடல் கொண்டு பிர இரண்யகசிபு - காசிபருக்குத் திதியிட முதி | மன் பெற்ற பெயர் . த்த அசுரன் . இவன் மூத்தவன் இவனது - 2 . இரண்யமயமான அண்டத்திற் பிற கனிஷ்டன் இரண்யாக்ஷன் . இவர்களிரு ந்தவனாகையாற் சூரியனுக்கு ஒரு பெயர் . வரும் வைகுந்தத்திலிருந்த துவாரபாலகர் . 3 . கேதாரம் தரிசித்து முத்தியடைந்த சநந்தனாதிகளின் செல்லுகையைத் தடுத் ஒரு பாசுபதன் . துப் பூமியிற் பிறக்கச் சாபம் பெற்றுப் 4 . காசியிலிருந்து அகமபரமவாதங் பிறகு விஷ்ணுமூர்த்தியை வேண்ட அவர் கூறிக் கால வயிரவரால் தண்டிக்கப்பட்ட நம்மிடம் ! கைவராவீரேல் மூன்று பிற ஒரு மடாதிபதி . ( காசிரகசியம் ) . வியில் வைகுந்த மடைவீர்கள் என அவ் இரண்யகற்பதானம் - பொன்னினால் மனி வகையே அசுரர் முதலியவராகப் பிறந்த தன் புகத் தக்க ஒரு குடம் விதிப்படி செய வர்கள் இவர்கள் முதற்பிறப்பில் இரண்ய வித்து யாகவேதிகையிவிருத்திப் பூசித்து கசிபு இரண்யாக்ஷன் . இரண்டாவது அதில் யஜமானன் புகுந்து கிழக்காயிருக் இராவணன் கும்பகர்ணன் மூன்றாவது குங்காலையில் கருப்பா தானம் சீமந்தம் சிசுபாலன் தந்தவக்கிரன் . திக்கு விஜயத் முதலியன செய்து வலப்பால் அறுகும் தில் விஷ்ணுமூர்த்தி இவன மூக்கில் ஒளி அத்திப்பழத்தையும் பிழிந்து பின் புரு த்து மறைந்தனர் . இவன் பார்கியாதி ஷன் குடத்தினின் றெழுந்த பின்பு சாத குமார் அறுகிலா தன் சமகிலா தன் கிலா கர்ம முதலியன செய்வித்து வேதியர்க் தன் பிரகலாகன் ; குமரி சிம்மகி . இவர்கள் கமுதளித்து முப்பதுகழஞ்சியிற் பெண் ளுள் முதலில் விஷ்ணு மூர்த்தியால் தம்பி ணுருச் செய்வித்து ஆலயத்திற்கு அதைத் யாகிய இரண்யாக்ஷன் கொல்லப்பட தானஞ்செய்து குடத்தையும் மற்றுள்ள இரண்யகசிபு விசனமுற்றுப் பிரமனை அதிக பொருள்களையும் வேதியர்க்குத் நோக்கித் தவம்புரிந்து எங்கும் எவராலு தானஞ் செய்தலாம் . மிறவா வரம்பெற்றுத் தவ வன்மையாம் இரண்யகற்பேசம் - காசியிற் பிரமனால் பிர றேவர் இருடிகளை வருத்திவந்தனன் . இத திட்டை செய்து பூசித்த சிவலிங்கம் . னாற் றேவர் முதலியோர் விஷ்ணுமூர்த் தியை வேண்டினர் . அசரீரி அவர்களை இரண்யகன்னிகாதானம் - ஒரு பிராமணக் ' நோக்கித் தேவர்களே இவனுக்கு நான்கு கன்னிகையைத் தந்தையரிடம் விலைக்கு புத்திரர் ; அவர்களுள் பிரகலாதன் என் வாங்கி அவளைப் பொன்னாலும் ஆடை பவனிடம் இவனுக்கு எக்காலம் பகைமை யாலும் அணிந்து பிரமசாரிக்குத் தீமூன் யுண்டாகிறதோ அக்காலம் அவனுக்கு மர னர்ப் பாணிக்கிரகணஞ் செய்வித்துப் பூமி ணம் நேரும் என்றது . அதனைக் கேட்ட முதலிய தானஞ்செய்து வேயதிரை அருத் தேவர்கள் சமயம் பார்த்திருந்தனர் . துவதாம் . | இவன் பிரகலாதனிடம் பகைமைபூண்டு இரண்யகேசன் - சியாமகனுக்குச் சூரபூமி நரசிம்மமூர்த்தியாற் கொல்லப்பட்ட செய் யிட முதித்த குமரன் . தியைப் பிரகலாதனைக் காண்க . இவன் இரண்யதனு - ஏகலைவனது தந்தை ர் இக்கிரன் . மூன்றாவது நீதி விஷ்ண