அபிதான சிந்தாமணி

இரகுவம்சம் 164 இரசம் குபேரனிடம் யுத்தத்திற்குச் செல்லத் னது நாட்டின்மீது படைகொண்டுசென்று துணிந்தனன். குபேரனிதையறிந்து அர செயித்தல் வேண்டும். பகைவர் இல்லா என பொக்கிஷத்தை நிரப்பினன். இதனை விடின் ஒரு போலி படையெழுச்சியாவது வேவுகாரரா லறிந்த அரசன் வேதியரைத் நடத்தவேண்டும். திருமண வழக்கம் : திருப்தி செய்தனுப்பினன். பெண்ணைக் கொடுக்க எண்ணியவர்கள் இரதவம்சம் - சூரியவம்சத்தரசர் சரித்திரம் ஒரு தேங்காயை மணமகனுக் கனுப்ப சொன்ன நூல் தமிழில் அரசகேசரி வேண்டும். அதனை அங்கீகரிப்பது மணத் யென்பவராற் செய்யப்பட்டது. திற் குடன் பட்டதாம். அதனை அங்கீகரி ஜாக்ததந்தி- சத்தியைக் காண்க. யாமை உடன்படாமை. அங்கீகரித்த மண இாகிதபிக்ஷாடனம்- பிக்ஷாடனராய்ப் புறப் மகன் பெண் வீட்டாரிடஞ்சென்று கல் பட்டு 'விஷ்ணுமூர்த்தியின் நெற்றியினைச் யாண காலத்தில் முக்கோணம் போன்ற சூலத்தாற் கீறி நரம்பின்வழி ரக்த பிக்ஷை (3) மரச்சட்டங்களின் மீது வைக்கப்பட் யேற்ற பைரவத்திருக்கோலம். டிருக்கும் ஒரு மயிற் பிரதிமையை மண இரங்காரி - ஒருவகை மராட்டிய ஜாதி. மகன் குதிரை மீதேறி ஈட்டியினால் அந்த தொழில் சாயந் தோய்த்தல், தையல் முக்கோண தோரணத்திலுள்ள மயிலையும் 'வேலை செய்தல், இவர்கள் அம்பாபவா தோரணத்தையும் முரித்துவிடவேண்டும், னியை வணங்குவர். இவர்கள் தங்களை அந்தச் சமயத்தில் அருகிருக்கும் பெண் க்ஷத்திரியர் என்பர், இவர்கள் இராமனு கள் மணமகன் மீது பாடல்களைப் பாடிக் டன் படைத்துணையாக இலங்கை சென்ற கொண்டு புஷ்பபாணங்களையும், மஞ்சட் தால் லங்காரி என்று தங்களுக்குப் பெயர் பொடிகளையும் தூவுவர். (தர்ஸ்ட ன்) என்பர். இப்பெயர் சங்காரியென மாறிய ஜாசம்-1. (க) - சிங்காரம், வீர்யம், பெரு தென்பர். நகை, கருணை, ரௌத்சம், குற்சை, சந்தம், இரங்ததடிக்தன்றநாடன் - கடைச்சங்க மரு அற்புதம், பயம், விய தமிழ்ப்புலவன், 2. இது (பாதரஸம்) வெள்ளிபோல் இரங்கேசவெண்பா - அரவமயை முன்னி பளபளப்பான திரவபதார்த்தம். தொட் லையாக்கிப் பாதிவெண்பாவிற் குறளும், டால் கையில் ஒட்டாது. பளுவானது. பாதிவெண்பாவி லதற்கியைந்த பழங்க உஷ்ணமான நெருப்பில் ஆவியாகிப் தையம் சொன்ன நீதி நூல். இது சாந்த போய்விடும். கீழ்கொட்டினால் சிதறி கவிராயன் கூறியது. விடும். இது ஐரோப்பா, அமெரிக்கா, இரசகற்பூரம்- கந்தகத்துடன் இரசத்தைச் திபெத், சீனா முதலிய இடங்களில் சனிக சேர்த்துப் பதங்கமிடின் இரசகற்பூரமாம். ளில் வெட்டி யெடுக்கப்படுகிறது. இந் வைத்திய நூற்களைக் காண்க. இது வைப் துக்களிதைச் சிவவீர்யம் என்பர். இதை புச் சரக்கு மருந்துகளில் உபயோகிக்கையில் இதற் 'இரசக்கியன்- புரஞ்சயனுக்கு நண்பன். குள்ள எண்வகைத் தோஷங்களை நீக்கத் இாசதாஸ்வன்- சௌனேயன் சாத்தியகி. தக்க எண்வகைச் சுத்திசெய்து உபயோ (பார-து.) | கிக்கவேண்டியது. அவ்வகை உபயோ இரசபத்ரர் - இவர்கள் பூர்வ ராஜாக்களின் கிக்காவிடின் பல விகாரங்களை உண்டாக் புத்திரராகக் கூறுபவர். இவர்கள் வட கும். எண்வகைத் தோஷங்கள் : சர்ப்பம், இந்தியாவில் தாகூர், சதரி எனப் பட்ட வங்கம், கந்தி, வன்னி , சாஞ்சலம், மலம், மடைவர். இவர்களில் சிலர் வடஆற் காளம், மந்தம், என்பன இவைகளை நீக் காடு, சித்தூர், வேலூரில் குடியிருக்கின் காது உபயோகித்தால் முறையே ரணம், றனர். இவர்கள் ராஜபுதனத்திலிருந்து பெருவியாதி, தீச்சுவாலை, தபித்தல், நிற மகம்மதிய அரசர் சேனைகளுடன் வந்தவர் மாறல், வீர்ய நாசம், மரணம், சோபம் கள். இவர்களிற் பெரும்பான்மையோர் என க-வித ரோகங்களுண்டாகும். இதனா போர்ச்சேவகரா யிருந்து உபகாரச்சம்ப வின்னும் துணியைக் கிழித்தல், கல்லா ளம் பெற்று ஜிவிக்கின் றனர். பழக்க லடித்தல், உயரத்திருந்து குதித்தல், தண் வழக்கக்கள் : இவர்கள் மகுடம்பூண்ட னரில் மூழ்கிமூழ்கிக் கிளம்பல், மயங் மறுநாட்காலையில் அரசன் தன் சேனைக் சிப் பித்துக்கொள்ளல், அழலை கொள்ளல், 'ளுடன் புறப்பட்டுத் தனக்குப் பகைவ! வாயில் ஜலறல், வேர்வை பெருகல், பகாரச்யார் மாறல்,
இரகுவம்சம் 164 இரசம் குபேரனிடம் யுத்தத்திற்குச் செல்லத் னது நாட்டின்மீது படைகொண்டுசென்று துணிந்தனன் . குபேரனிதையறிந்து அர செயித்தல் வேண்டும் . பகைவர் இல்லா என பொக்கிஷத்தை நிரப்பினன் . இதனை விடின் ஒரு போலி படையெழுச்சியாவது வேவுகாரரா லறிந்த அரசன் வேதியரைத் நடத்தவேண்டும் . திருமண வழக்கம் : திருப்தி செய்தனுப்பினன் . பெண்ணைக் கொடுக்க எண்ணியவர்கள் இரதவம்சம் - சூரியவம்சத்தரசர் சரித்திரம் ஒரு தேங்காயை மணமகனுக் கனுப்ப சொன்ன நூல் தமிழில் அரசகேசரி வேண்டும் . அதனை அங்கீகரிப்பது மணத் யென்பவராற் செய்யப்பட்டது . திற் குடன் பட்டதாம் . அதனை அங்கீகரி ஜாக்ததந்தி - சத்தியைக் காண்க . யாமை உடன்படாமை . அங்கீகரித்த மண இாகிதபிக்ஷாடனம் - பிக்ஷாடனராய்ப் புறப் மகன் பெண் வீட்டாரிடஞ்சென்று கல் பட்டு ' விஷ்ணுமூர்த்தியின் நெற்றியினைச் யாண காலத்தில் முக்கோணம் போன்ற சூலத்தாற் கீறி நரம்பின்வழி ரக்த பிக்ஷை ( 3 ) மரச்சட்டங்களின் மீது வைக்கப்பட் யேற்ற பைரவத்திருக்கோலம் . டிருக்கும் ஒரு மயிற் பிரதிமையை மண இரங்காரி - ஒருவகை மராட்டிய ஜாதி . மகன் குதிரை மீதேறி ஈட்டியினால் அந்த தொழில் சாயந் தோய்த்தல் தையல் முக்கோண தோரணத்திலுள்ள மயிலையும் ' வேலை செய்தல் இவர்கள் அம்பாபவா தோரணத்தையும் முரித்துவிடவேண்டும் னியை வணங்குவர் . இவர்கள் தங்களை அந்தச் சமயத்தில் அருகிருக்கும் பெண் க்ஷத்திரியர் என்பர் இவர்கள் இராமனு கள் மணமகன் மீது பாடல்களைப் பாடிக் டன் படைத்துணையாக இலங்கை சென்ற கொண்டு புஷ்பபாணங்களையும் மஞ்சட் தால் லங்காரி என்று தங்களுக்குப் பெயர் பொடிகளையும் தூவுவர் . ( தர்ஸ்ட ன் ) என்பர் . இப்பெயர் சங்காரியென மாறிய ஜாசம் - 1 . ( ) - சிங்காரம் வீர்யம் பெரு தென்பர் . நகை கருணை ரௌத்சம் குற்சை சந்தம் இரங்ததடிக்தன்றநாடன் - கடைச்சங்க மரு அற்புதம் பயம் விய தமிழ்ப்புலவன் 2 . இது ( பாதரஸம் ) வெள்ளிபோல் இரங்கேசவெண்பா - அரவமயை முன்னி பளபளப்பான திரவபதார்த்தம் . தொட் லையாக்கிப் பாதிவெண்பாவிற் குறளும் டால் கையில் ஒட்டாது . பளுவானது . பாதிவெண்பாவி லதற்கியைந்த பழங்க உஷ்ணமான நெருப்பில் ஆவியாகிப் தையம் சொன்ன நீதி நூல் . இது சாந்த போய்விடும் . கீழ்கொட்டினால் சிதறி கவிராயன் கூறியது . விடும் . இது ஐரோப்பா அமெரிக்கா இரசகற்பூரம் - கந்தகத்துடன் இரசத்தைச் திபெத் சீனா முதலிய இடங்களில் சனிக சேர்த்துப் பதங்கமிடின் இரசகற்பூரமாம் . ளில் வெட்டி யெடுக்கப்படுகிறது . இந் வைத்திய நூற்களைக் காண்க . இது வைப் துக்களிதைச் சிவவீர்யம் என்பர் . இதை புச் சரக்கு மருந்துகளில் உபயோகிக்கையில் இதற் ' இரசக்கியன் - புரஞ்சயனுக்கு நண்பன் . குள்ள எண்வகைத் தோஷங்களை நீக்கத் இாசதாஸ்வன் - சௌனேயன் சாத்தியகி . தக்க எண்வகைச் சுத்திசெய்து உபயோ ( பார - து . ) | கிக்கவேண்டியது . அவ்வகை உபயோ இரசபத்ரர் - இவர்கள் பூர்வ ராஜாக்களின் கிக்காவிடின் பல விகாரங்களை உண்டாக் புத்திரராகக் கூறுபவர் . இவர்கள் வட கும் . எண்வகைத் தோஷங்கள் : சர்ப்பம் இந்தியாவில் தாகூர் சதரி எனப் பட்ட வங்கம் கந்தி வன்னி சாஞ்சலம் மலம் மடைவர் . இவர்களில் சிலர் வடஆற் காளம் மந்தம் என்பன இவைகளை நீக் காடு சித்தூர் வேலூரில் குடியிருக்கின் காது உபயோகித்தால் முறையே ரணம் றனர் . இவர்கள் ராஜபுதனத்திலிருந்து பெருவியாதி தீச்சுவாலை தபித்தல் நிற மகம்மதிய அரசர் சேனைகளுடன் வந்தவர் மாறல் வீர்ய நாசம் மரணம் சோபம் கள் . இவர்களிற் பெரும்பான்மையோர் என - வித ரோகங்களுண்டாகும் . இதனா போர்ச்சேவகரா யிருந்து உபகாரச்சம்ப வின்னும் துணியைக் கிழித்தல் கல்லா ளம் பெற்று ஜிவிக்கின் றனர் . பழக்க லடித்தல் உயரத்திருந்து குதித்தல் தண் வழக்கக்கள் : இவர்கள் மகுடம்பூண்ட னரில் மூழ்கிமூழ்கிக் கிளம்பல் மயங் மறுநாட்காலையில் அரசன் தன் சேனைக் சிப் பித்துக்கொள்ளல் அழலை கொள்ளல் ' ளுடன் புறப்பட்டுத் தனக்குப் பகைவ ! வாயில் ஜலறல் வேர்வை பெருகல் பகாரச்யார் மாறல்