அபிதான சிந்தாமணி

இமயவரம்பன் - 161 இம்பூறல் மூன்றாம் பிரிவு இது, ஐரோப்பா, அமெ வருவாயிற் பாகமும் பெற்றனர். இவன் ரிகா கண்டத்து வடபாகத்துச் சீதோஷ்ண ருஅ-ஆண்டு அரசாண்டான் என்பர். இவன் நிலையை யொத்தது. இதன் நுனி துருவ தம்பி பல் யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் தேசங்களைப்போல் எப்போதும் பனி பட இவன் தேவியர் சோழன் மணக்கிள்ளியின் ர்ந்தே யிருக்கும். இதில் கைலாசமலை மகள் நற்சோணை, மற்றொருத்தி வேளா முக்கியமானது. இம்மலை பல பெருந்திக விக்கோமானான பதுமன் என்பவனின் ளுக்கும் பிறப்பிடமானது. இவற்றுள் மகள். இவனுக்குப் பதுமன் மகளிடம் பிற சிறந்தவை, கங்கை, பிரமபுத்ரா, சிந்து. ந்த மக்கள் களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் இவற்றுள் பிரமபுத்ரா, சிந்து, இவ்விரண் சோலும், ஆடுகோட்பாட்டுச் சோலா 6ம் கைலாசமலையிலுள்ள மானஸஸாஸில் தானுமாவர். இவன் வேற்பஃறடக்கைப் ஒன்றுக்கொன் றெதிர்முகமாகத் தோன்று பெருநற் கிள்ளி எனும் சோழனுடன் கின்றன. செங்குட்டுவனென்னுஞ் சோன் போர் புரிந்த தொந்த யுத்தத்தில் இரு கண்ணகி யுருவத்தைச் சமைப்பித்தற்கு வருமே மாண்டனர். இவர்களிருவருமிற வருவித்த கல் இம் மலையினதே. (மணி ந்து கிடத்தலைக்கண்டு கழாத்தலையாரும், மேகலை.) | பாணரும் உருகிப்பாடினர். இவன் சிவ இமயவரம்பன் தம்பி பல்யானைச் செல் பிரான் திருவருளால் செங்குட்டுவனைப் 'புகழ்க்குட்டுவன் - இவன் சோன், பாலைக் பெற்றான். இவன் உயிர் நீத்தபோது கௌதமனாராற் பாடப்பட்டவன். இவன் நற்சோணையும் உடனுயிர் நீத்தாள் என் உம்பர்க் காட்டைத் தன் கைப்படுத்தி ஒன் பது. (புறநானூறு.) பது வேள்விகள் செய்வித்து மேற்கடல் இமயவல்லி - உமை, இவள் மணத்தின் கீழ்க்கடல் நீர்களை ஒருநாளில் ஆடி அயிரை பொருட்டுத் தேவர்வேண்டச் சிவமூர்த்தி மலையிலுள்ள தேவியை வணங்கிப் பாரதா உமையிட மறிவித்து மீண்டுந் திருக்கல் யனாரை வேள்வியால் சுவர்க்கம் புகச்செய் யாணகாலத்து ஒரு குழந்தை யுருக்கொ தவன். ண்டு, அம்மையார் மடிமீதிருக்கத் தேவர் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சோலாதன் - இவன் சினங்கொள்ளப் பிரமனறிந்து, துதிக்கச் சேரவம்சத்துக் கீர்த்திபெற்ற அரசன். சிவமூர்த்தி சோதியுருக் காட்டினர். வடநாட்டின் மீது படைகொண்டு சென்று இமவான்-1. இவனுக்கு, இமவந்தன் என அவர்களை வென்றவன். இவனை வட வும் பெயர். இவன் பர்வதராசன். இவன் வருட்கும் வான்றோய் நல்லிசை குடவர் மேனையை மணந்து, கங்கை பார்வதி கோமான் நெடுஞ்சேரலாதன்" எனவும் யென்னும் பெண்களைப் பெற்றுச் சிவ "ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை யிமயம், மூர்த்திக்குக் கொடுத்தனன். மேருவிற் தென்னங் குமரியோடாயிடை, மன்மீக் குப் பந்து. கூறுநர் மறந்தபக் கடந்தே " எனவும் 2. இவன் பாரியை பிதுருக்களின் புத்திரி பதிற்றுப்பத்தில் புகழப்பட் டிருக்கிறது. யாகிய மேனை, புத்திரன் மைநாகன், இவ இவன் குமார் சேரன் செங்குட்டுவன், னுக்கு மூன்று பெண்கள் (1) அபரணை. இளங்கோவடிகள். இவன் தந்தை உதி (2) ஏகவருணை. (3) ஏகபாடலை. அபரணை யஞ்சேரல். இவன் தாய் வெளியன் என்பவள் மகாதேவனையும், கெவருணை, வேண்மான் மகள் நல்லினி. இவன் இம அசிதருஷியையும், (3) ஏகபாடலை. ஜயக் யம்வரை படையெடுத்துச் சென்று அம் கீஷௌய ரி எலியையும் மணந்தனர். மலை மீது தன் முத்திரையாகிய வில்லைப் (மச்சபுராணம்.) பொறித்தான். தன்னுடன் எதிர்த்த ஆரிய இம்பூறல் - ஒரு பூண்டு. இதன் வேர், கடுக் அரசரை வென்றான். யவன அரசரை காய் படிகாரஞ் சேர்த்துச் சிவப்புச்சாயம், வென்று அவர்களைக் கட்டியவரிடம் தனம் கிச்சிலிப்பழச்சாயம், ஊதாச்சாயம் போடு பெற்று அவற்றை வஞ்சியிலுள்ளார்க்கு கிறதற்கு உபயோகப்படுகின்றது. இது, அளித்தான். கடலிடையிருந்த பகைவரை ராமேச்சுரத்தில் விஸ்தாரமாக விளைகிர வென்று அவரது காவன் மரமாகிய படியால் இராமேச்சுர வேரென்று சொல் கடம்பை வெட்டி யெறிந்தான். இவனைக் லப்படுகின்றது. இந்தச் செடிக்குச் சிறிய குமட்டூர் கண்ணனார் பாடி உம்பற்காட்டில் வெளுப்பான பல இலைகள் உண்டாயிருக் (500) ஊர் பிரமதாயமும் தென்னாட்டு கின்றன. இது சிறு கசப்பாகவும், பருப்ப 21|
இமயவரம்பன் - 161 இம்பூறல் மூன்றாம் பிரிவு இது ஐரோப்பா அமெ வருவாயிற் பாகமும் பெற்றனர் . இவன் ரிகா கண்டத்து வடபாகத்துச் சீதோஷ்ண ருஅ - ஆண்டு அரசாண்டான் என்பர் . இவன் நிலையை யொத்தது . இதன் நுனி துருவ தம்பி பல் யானைச் செல்கெழு குட்டுவன் தேசங்களைப்போல் எப்போதும் பனி பட இவன் தேவியர் சோழன் மணக்கிள்ளியின் ர்ந்தே யிருக்கும் . இதில் கைலாசமலை மகள் நற்சோணை மற்றொருத்தி வேளா முக்கியமானது . இம்மலை பல பெருந்திக விக்கோமானான பதுமன் என்பவனின் ளுக்கும் பிறப்பிடமானது . இவற்றுள் மகள் . இவனுக்குப் பதுமன் மகளிடம் பிற சிறந்தவை கங்கை பிரமபுத்ரா சிந்து . ந்த மக்கள் களங்காய்க்கண்ணி நார்முடிச் இவற்றுள் பிரமபுத்ரா சிந்து இவ்விரண் சோலும் ஆடுகோட்பாட்டுச் சோலா 6ம் கைலாசமலையிலுள்ள மானஸஸாஸில் தானுமாவர் . இவன் வேற்பஃறடக்கைப் ஒன்றுக்கொன் றெதிர்முகமாகத் தோன்று பெருநற் கிள்ளி எனும் சோழனுடன் கின்றன . செங்குட்டுவனென்னுஞ் சோன் போர் புரிந்த தொந்த யுத்தத்தில் இரு கண்ணகி யுருவத்தைச் சமைப்பித்தற்கு வருமே மாண்டனர் . இவர்களிருவருமிற வருவித்த கல் இம் மலையினதே . ( மணி ந்து கிடத்தலைக்கண்டு கழாத்தலையாரும் மேகலை . ) | பாணரும் உருகிப்பாடினர் . இவன் சிவ இமயவரம்பன் தம்பி பல்யானைச் செல் பிரான் திருவருளால் செங்குட்டுவனைப் ' புகழ்க்குட்டுவன் - இவன் சோன் பாலைக் பெற்றான் . இவன் உயிர் நீத்தபோது கௌதமனாராற் பாடப்பட்டவன் . இவன் நற்சோணையும் உடனுயிர் நீத்தாள் என் உம்பர்க் காட்டைத் தன் கைப்படுத்தி ஒன் பது . ( புறநானூறு . ) பது வேள்விகள் செய்வித்து மேற்கடல் இமயவல்லி - உமை இவள் மணத்தின் கீழ்க்கடல் நீர்களை ஒருநாளில் ஆடி அயிரை பொருட்டுத் தேவர்வேண்டச் சிவமூர்த்தி மலையிலுள்ள தேவியை வணங்கிப் பாரதா உமையிட மறிவித்து மீண்டுந் திருக்கல் யனாரை வேள்வியால் சுவர்க்கம் புகச்செய் யாணகாலத்து ஒரு குழந்தை யுருக்கொ தவன் . ண்டு அம்மையார் மடிமீதிருக்கத் தேவர் இமயவரம்பன் நெடுஞ்சோலாதன் - இவன் சினங்கொள்ளப் பிரமனறிந்து துதிக்கச் சேரவம்சத்துக் கீர்த்திபெற்ற அரசன் . சிவமூர்த்தி சோதியுருக் காட்டினர் . வடநாட்டின் மீது படைகொண்டு சென்று இமவான் - 1 . இவனுக்கு இமவந்தன் என அவர்களை வென்றவன் . இவனை வட வும் பெயர் . இவன் பர்வதராசன் . இவன் வருட்கும் வான்றோய் நல்லிசை குடவர் மேனையை மணந்து கங்கை பார்வதி கோமான் நெடுஞ்சேரலாதன் எனவும் யென்னும் பெண்களைப் பெற்றுச் சிவ ஆரியர் துவன்றிய பேரிசை யிமயம் மூர்த்திக்குக் கொடுத்தனன் . மேருவிற் தென்னங் குமரியோடாயிடை மன்மீக் குப் பந்து . கூறுநர் மறந்தபக் கடந்தே எனவும் 2 . இவன் பாரியை பிதுருக்களின் புத்திரி பதிற்றுப்பத்தில் புகழப்பட் டிருக்கிறது . யாகிய மேனை புத்திரன் மைநாகன் இவ இவன் குமார் சேரன் செங்குட்டுவன் னுக்கு மூன்று பெண்கள் ( 1 ) அபரணை . இளங்கோவடிகள் . இவன் தந்தை உதி ( 2 ) ஏகவருணை . ( 3 ) ஏகபாடலை . அபரணை யஞ்சேரல் . இவன் தாய் வெளியன் என்பவள் மகாதேவனையும் கெவருணை வேண்மான் மகள் நல்லினி . இவன் இம அசிதருஷியையும் ( 3 ) ஏகபாடலை . ஜயக் யம்வரை படையெடுத்துச் சென்று அம் கீஷௌய ரி எலியையும் மணந்தனர் . மலை மீது தன் முத்திரையாகிய வில்லைப் ( மச்சபுராணம் . ) பொறித்தான் . தன்னுடன் எதிர்த்த ஆரிய இம்பூறல் - ஒரு பூண்டு . இதன் வேர் கடுக் அரசரை வென்றான் . யவன அரசரை காய் படிகாரஞ் சேர்த்துச் சிவப்புச்சாயம் வென்று அவர்களைக் கட்டியவரிடம் தனம் கிச்சிலிப்பழச்சாயம் ஊதாச்சாயம் போடு பெற்று அவற்றை வஞ்சியிலுள்ளார்க்கு கிறதற்கு உபயோகப்படுகின்றது . இது அளித்தான் . கடலிடையிருந்த பகைவரை ராமேச்சுரத்தில் விஸ்தாரமாக விளைகிர வென்று அவரது காவன் மரமாகிய படியால் இராமேச்சுர வேரென்று சொல் கடம்பை வெட்டி யெறிந்தான் . இவனைக் லப்படுகின்றது . இந்தச் செடிக்குச் சிறிய குமட்டூர் கண்ணனார் பாடி உம்பற்காட்டில் வெளுப்பான பல இலைகள் உண்டாயிருக் ( 500 ) ஊர் பிரமதாயமும் தென்னாட்டு கின்றன . இது சிறு கசப்பாகவும் பருப்ப 21 |