அபிதான சிந்தாமணி

இந்திரேசுவரர் 160 | இமயமலை சமவேத சமவாயம், சமவாயம், சமவேத கிழக்குத் தொடர்ச்சிமலை - தக்ஷிணத் சமவாயம், விசேடணவிசேடியபாவம். 'தில் தொடர்மலை. இதில் முக்கியமானது என அறுவகை. (சிவ-சித்.) சேர்வராயமலை. இந்திரேசுவார் - இந்திரன் பெயரால் ஐரா பழனிமலை - கிழக்குத்தொடரின் ஒரு வதம் ஸ்தாபித்துப் பூசித்த சிவலிங்கப் கிளை. வேறு சிறு மலைகளும் உள. பெருமானுடைய திருநாமம். (திருவிளை இந்துமதி- அகன்தேவி, தசா தன் தாய், விதர் யாடல்) | ப்பதேயத் தாசனாகிய போஜன் பெண். இந்திரோதர்- ஒருவேதியர் ஜாமேசயனுக்கு | அரினியைக் காண்க ஆபத் தருமம் கூறியவர். சௌநகன் எனும் இப்பர் - செட்டிகளின் பேதம். பெயருள்ள ரிஷ'. (பார-சாங்.) | இமயமலை - இது உலகத்திலுள்ள எல்லா இந்தீவராக்ஷன் - நளநாபன் எனுங் காந்தரு மலைகளிலும் உயர்ந்தது. இது நீளத்தில் வன் குமான். இவன் கபடமா யொருகுரு '1500 மைல், இதன் அகலம் (200) மைல், வினிடத்து வில்வித்தை கற்றுப் பின் குரு இது செங்குத்தாக உயர்ந்திருக்கிறது. கம் வைப் பரிகசித்த காரணத்தால் வேடனாக பீரமான தோற்றமுடையது. உலகத்தி வும் அரக்கனாகவும் அவராற் சபிக்கப்பட்டு லுள்ள எல்லா சீதோஷ்ண சமநிலைகளையும் ஸ்வரோசி ருஷியால் நீங்கப் பெற்றவன். தன்னிடம் பெற்றது. இதிலுள்ள சீ பிரமமித்திரர் எனும் மௌரி, தம்சீட தோஷ்ணநிலையால் இதனை (3) நிலையாகப் ருடன் உபதேசித்த மந்திரத்தை மறைந்து பிரித்திருக்கின்றனர். இதன் சிகரங்க கேட்டு அரக்கனானவன். குமரிமனோரமை. ளென்றும் நிலையாகப் பனியால் மூடப் இந்து - சந்திரனைக் காண்க. பட்டிருக்கின்றன. காலை வேளையிலிதை இந்துசேனன் - பகையாசரா லரசுதுறந்து அண்ணாந்து நோக்கின் பனி படர்ந்திருப் அகத்தியர் மகேசுரவிர தம், அநுஷ்டிக்கக் பது தெரியுமன்றிச் சிகரம் தோற்றது. கூறியபடி அதை அநுஷ்டித்துக் குபேர இதை நோக்குவோர் மண்ணுலகினின் னாற் செல்வம் பெற்றவன். றும் விண்ணுலகத்திற்குச் செல்லும் ஏணி இந்துதேசத்திலுள்ள மலைகள் - இமயம் யென்பர். இம் மலைத்தொடர். ஒரே அள அட்டகுலாசலங்களில் ஒன்று. இதிற் வாக உயர்ந்திருக்க வில்லை. ஒன்றின் மே கங்கை முதலிய மகாநதிகள் உற்பத்தியா லொன்றாகப் படிப்படியாக உயர்ந்து இரு கின்றன. தென்கடலி லிருந்து (500) க்கிறது. இதில் அநேக கொடுமுடிகள் யோசனையிலுள்ளது. இதன் விஸ்தாரம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உயர்ந்திருக்கின்றன. (உ) யோசனை. தனியே காண்க. இம் மலையின் பின்புறமாக உயர்ந்த சிகரங் சுவாலிக்மலை - இது, கங்கை, பீயஸ் கள் இருக்கின்றன. அவைகள் : நங்கை எனும் நதிகளுக்கிடையில் உள்ள மலை. பர்வத், நந்திதேவி, தவளகிரி, யவாஸ்த், அரவாலிமலை - ஹிந்து, கங்கைகளுக் கின் சின் சிங்கா. இவற்றுள், யவரஸ்ட் இடையிலுள்ளது. இதில் பெரிது ஆபுமலை. கடல் மட்டத்திற்குமேல் (29,000) அடி விந்தியபர்வதம் - இது அரவாலி உயர்ந்திருக்கிறது. கின் சின்சிகா மலையிலிருந்து மாஹி மலையால் பிரிக்கப் 28,000 அடி, தவளகிரி 26,000 அடிகள் பட்டது. உயர்ந்திருக்கின்றன. இதின் அமைப்பு ஓ கைழர்மலை - இது விந்திய பர்வதத் ரிடத்தில் உள்ளது போல் ஓரிடம் இல்லை. தின் ஒரு கிளை. இதன்மேலுண்டாம் நதிகள், கீழ்புரண் சாத்பூராமலை-இது, நருமதை தபதி டோடி அடியில் சதுப்புண் டிருக்கிறது. களுக்கு இடையிலுள்ளது. அந்த இடங்கள் காட்டு விருக்ஷங்களடர்ந்து ' வடக்குத் தொடர்ச்சிமலை-இது, தக்ஷி போக்குவரவில்லாம விருக்கின்றன. அடி ணத்திற்கு வடக்கிலுள்ள தொடர்ச்சி தொடங்கி (5010) அடிவரையில் முதற் 'மேற்தத் தொடர்ச்சிமலை - இது, தப பாசம், இதில் உஷ்ணதேச விருக்ஷங்கள் தியிலிருந்து தொடர்ச்சி, கன்னியாகுமரி மிருகங்களுண்டு. அதன்மேல் (9000) அடி வரையில் இரண்டாம் பிரிவு இதில் சமசீ வரையில் கீழ்க்கரை யோரமானது. இதில் தோஷ்ணபிரிவிலுள்ள விருக்ஷங்களும் பிரா சையாத்ரி, மகாபலேச்வாம், நீலகிரி ணிகளும் உண்டு. ஐரோப்பிய செடி பற முக்யமானவை. தொடபெட்டா - நீலகிரி வில் முக்யமானது. வை மிருகங்களிருக்கின்றன. அதன் மேல்
இந்திரேசுவரர் 160 | இமயமலை சமவேத சமவாயம் சமவாயம் சமவேத கிழக்குத் தொடர்ச்சிமலை - தக்ஷிணத் சமவாயம் விசேடணவிசேடியபாவம் . ' தில் தொடர்மலை . இதில் முக்கியமானது என அறுவகை . ( சிவ - சித் . ) சேர்வராயமலை . இந்திரேசுவார் - இந்திரன் பெயரால் ஐரா பழனிமலை - கிழக்குத்தொடரின் ஒரு வதம் ஸ்தாபித்துப் பூசித்த சிவலிங்கப் கிளை . வேறு சிறு மலைகளும் உள . பெருமானுடைய திருநாமம் . ( திருவிளை இந்துமதி - அகன்தேவி தசா தன் தாய் விதர் யாடல் ) | ப்பதேயத் தாசனாகிய போஜன் பெண் . இந்திரோதர் - ஒருவேதியர் ஜாமேசயனுக்கு | அரினியைக் காண்க ஆபத் தருமம் கூறியவர் . சௌநகன் எனும் இப்பர் - செட்டிகளின் பேதம் . பெயருள்ள ரிஷ ' . ( பார - சாங் . ) | இமயமலை - இது உலகத்திலுள்ள எல்லா இந்தீவராக்ஷன் - நளநாபன் எனுங் காந்தரு மலைகளிலும் உயர்ந்தது . இது நீளத்தில் வன் குமான் . இவன் கபடமா யொருகுரு ' 1500 மைல் இதன் அகலம் ( 200 ) மைல் வினிடத்து வில்வித்தை கற்றுப் பின் குரு இது செங்குத்தாக உயர்ந்திருக்கிறது . கம் வைப் பரிகசித்த காரணத்தால் வேடனாக பீரமான தோற்றமுடையது . உலகத்தி வும் அரக்கனாகவும் அவராற் சபிக்கப்பட்டு லுள்ள எல்லா சீதோஷ்ண சமநிலைகளையும் ஸ்வரோசி ருஷியால் நீங்கப் பெற்றவன் . தன்னிடம் பெற்றது . இதிலுள்ள சீ பிரமமித்திரர் எனும் மௌரி தம்சீட தோஷ்ணநிலையால் இதனை ( 3 ) நிலையாகப் ருடன் உபதேசித்த மந்திரத்தை மறைந்து பிரித்திருக்கின்றனர் . இதன் சிகரங்க கேட்டு அரக்கனானவன் . குமரிமனோரமை . ளென்றும் நிலையாகப் பனியால் மூடப் இந்து - சந்திரனைக் காண்க . பட்டிருக்கின்றன . காலை வேளையிலிதை இந்துசேனன் - பகையாசரா லரசுதுறந்து அண்ணாந்து நோக்கின் பனி படர்ந்திருப் அகத்தியர் மகேசுரவிர தம் அநுஷ்டிக்கக் பது தெரியுமன்றிச் சிகரம் தோற்றது . கூறியபடி அதை அநுஷ்டித்துக் குபேர இதை நோக்குவோர் மண்ணுலகினின் னாற் செல்வம் பெற்றவன் . றும் விண்ணுலகத்திற்குச் செல்லும் ஏணி இந்துதேசத்திலுள்ள மலைகள் - இமயம் யென்பர் . இம் மலைத்தொடர் . ஒரே அள அட்டகுலாசலங்களில் ஒன்று . இதிற் வாக உயர்ந்திருக்க வில்லை . ஒன்றின் மே கங்கை முதலிய மகாநதிகள் உற்பத்தியா லொன்றாகப் படிப்படியாக உயர்ந்து இரு கின்றன . தென்கடலி லிருந்து ( 500 ) க்கிறது . இதில் அநேக கொடுமுடிகள் யோசனையிலுள்ளது . இதன் விஸ்தாரம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக உயர்ந்திருக்கின்றன . ( ) யோசனை . தனியே காண்க . இம் மலையின் பின்புறமாக உயர்ந்த சிகரங் சுவாலிக்மலை - இது கங்கை பீயஸ் கள் இருக்கின்றன . அவைகள் : நங்கை எனும் நதிகளுக்கிடையில் உள்ள மலை . பர்வத் நந்திதேவி தவளகிரி யவாஸ்த் அரவாலிமலை - ஹிந்து கங்கைகளுக் கின் சின் சிங்கா . இவற்றுள் யவரஸ்ட் இடையிலுள்ளது . இதில் பெரிது ஆபுமலை . கடல் மட்டத்திற்குமேல் ( 29 000 ) அடி விந்தியபர்வதம் - இது அரவாலி உயர்ந்திருக்கிறது . கின் சின்சிகா மலையிலிருந்து மாஹி மலையால் பிரிக்கப் 28 000 அடி தவளகிரி 26 000 அடிகள் பட்டது . உயர்ந்திருக்கின்றன . இதின் அமைப்பு கைழர்மலை - இது விந்திய பர்வதத் ரிடத்தில் உள்ளது போல் ஓரிடம் இல்லை . தின் ஒரு கிளை . இதன்மேலுண்டாம் நதிகள் கீழ்புரண் சாத்பூராமலை - இது நருமதை தபதி டோடி அடியில் சதுப்புண் டிருக்கிறது . களுக்கு இடையிலுள்ளது . அந்த இடங்கள் காட்டு விருக்ஷங்களடர்ந்து ' வடக்குத் தொடர்ச்சிமலை - இது தக்ஷி போக்குவரவில்லாம விருக்கின்றன . அடி ணத்திற்கு வடக்கிலுள்ள தொடர்ச்சி தொடங்கி ( 5010 ) அடிவரையில் முதற் ' மேற்தத் தொடர்ச்சிமலை - இது தப பாசம் இதில் உஷ்ணதேச விருக்ஷங்கள் தியிலிருந்து தொடர்ச்சி கன்னியாகுமரி மிருகங்களுண்டு . அதன்மேல் ( 9000 ) அடி வரையில் இரண்டாம் பிரிவு இதில் சமசீ வரையில் கீழ்க்கரை யோரமானது . இதில் தோஷ்ணபிரிவிலுள்ள விருக்ஷங்களும் பிரா சையாத்ரி மகாபலேச்வாம் நீலகிரி ணிகளும் உண்டு . ஐரோப்பிய செடி பற முக்யமானவை . தொடபெட்டா - நீலகிரி வில் முக்யமானது . வை மிருகங்களிருக்கின்றன . அதன் மேல்