அபிதான சிந்தாமணி

அநுபந்தம் 1634 பழய தேசங்கள் சீனம்-சீனா. பாரியாத்ரம் - இமயமலைக்கு தருகிலிருப்பது. ஏமகூடம் - இமயத்திற்கு நேர் சமதூரத்தில் ஒடும் மலை. பிரதிஷ்டான வடக்கிலுள்ள மலை. கீரிவிரசத்தில் உள்ள பும் - (புரூரவன் அரசு) அலகபாத்திற் ஐந்துமலைகள் - விபுலகிரி, ரத்னகிரி, உதய கருகிலுள்ளது. லாடம் - நருமதைக்கு மேற் கிரி, சோணகிரி, வியாளகிரி. மத்சியதேசம்- கிலுள்ள தேசம். பேரோச், பரோடா ஆமதா (விராடம்). இது டோலாபூருக்கு மேற்கு பாத் சேர்ந்தவை. வங்கம் (கௌடதேசம்) யமுனைக்கருகி லுள்ளது. ஜயபூருக்கு வடக் கீழ்வங்காளம். வலபி ஸௌராஷ்டிரம். கில் (40) மைலில் இருக்கிறது. மகேந்திர விதர்ப்பம்--கிருஷ்ணா முதல் நருமதைவரை மலை- இது கஞ்சத்தை மகாநதியிலிருந்து யில் எட்டியநாடு (பேரார்). விராடம் - (மத் பிரிப்பது. மகா நதிக்கும் கோதாவிரிக்கும் சியதேசம்). பிருந்தாவனம் யமுனைக்கு இடையிலுள்ளது. மகோதயம் - (கன்யா மேற்குக்கரையில் மதுரைக்கருகாமையினுள் குப்சம்) (காதிநகரம்) இது தற்காலம் கனேஜ், ளது. சிராவஸ்தி- வடகோசலம். லவன் மானஸசாசு - ஹரிவருஷத்திற்கு வடக்கி ஆண்டது. சஹ்யபர்வதம் - நீலகிரியும் மலை லுள்ளது. ஹரி வருஷம் இது குருமக்களி யமலையும் கூடுமிடம். சிந்து- சிந்துநதி. இம ருந்தநாடு. மாஹிஷ்மதி-சேதிதேசம். மாள யத்திலுதிப்பது. கங்கை-யழனை - இமயத் தேசம் - கேரளம். மேகலை - நருமதையின் திலுதிக்கும் புண்யாதிகள். சௌராஷ்டி பிறப்பிடத்துள்ள மலை, சோம் - சேரநாடு ரம்-(ஆனர்த்தம்) கத்தியாவார் தீபகற்பத் காண்க. சிம்மளம் - இலங்கை. அபிதான சிந்தாமணி முற்றுப்பெற்றது சுபம்.
அநுபந்தம் 1634 பழய தேசங்கள் சீனம் - சீனா . பாரியாத்ரம் - இமயமலைக்கு தருகிலிருப்பது . ஏமகூடம் - இமயத்திற்கு நேர் சமதூரத்தில் ஒடும் மலை . பிரதிஷ்டான வடக்கிலுள்ள மலை . கீரிவிரசத்தில் உள்ள பும் - ( புரூரவன் அரசு ) அலகபாத்திற் ஐந்துமலைகள் - விபுலகிரி ரத்னகிரி உதய கருகிலுள்ளது . லாடம் - நருமதைக்கு மேற் கிரி சோணகிரி வியாளகிரி . மத்சியதேசம் கிலுள்ள தேசம் . பேரோச் பரோடா ஆமதா ( விராடம் ) . இது டோலாபூருக்கு மேற்கு பாத் சேர்ந்தவை . வங்கம் ( கௌடதேசம் ) யமுனைக்கருகி லுள்ளது . ஜயபூருக்கு வடக் கீழ்வங்காளம் . வலபி ஸௌராஷ்டிரம் . கில் ( 40 ) மைலில் இருக்கிறது . மகேந்திர விதர்ப்பம் -- கிருஷ்ணா முதல் நருமதைவரை மலை- இது கஞ்சத்தை மகாநதியிலிருந்து யில் எட்டியநாடு ( பேரார் ) . விராடம் - ( மத் பிரிப்பது . மகா நதிக்கும் கோதாவிரிக்கும் சியதேசம் ) . பிருந்தாவனம் யமுனைக்கு இடையிலுள்ளது . மகோதயம் - ( கன்யா மேற்குக்கரையில் மதுரைக்கருகாமையினுள் குப்சம் ) ( காதிநகரம் ) இது தற்காலம் கனேஜ் ளது . சிராவஸ்தி- வடகோசலம் . லவன் மானஸசாசு - ஹரிவருஷத்திற்கு வடக்கி ஆண்டது . சஹ்யபர்வதம் - நீலகிரியும் மலை லுள்ளது . ஹரி வருஷம் இது குருமக்களி யமலையும் கூடுமிடம் . சிந்து- சிந்துநதி . இம ருந்தநாடு . மாஹிஷ்மதி - சேதிதேசம் . மாள யத்திலுதிப்பது . கங்கை - யழனை - இமயத் தேசம் - கேரளம் . மேகலை - நருமதையின் திலுதிக்கும் புண்யாதிகள் . சௌராஷ்டி பிறப்பிடத்துள்ள மலை சோம் - சேரநாடு ரம்- ( ஆனர்த்தம் ) கத்தியாவார் தீபகற்பத் காண்க . சிம்மளம் - இலங்கை . அபிதான சிந்தாமணி முற்றுப்பெற்றது சுபம் .