அபிதான சிந்தாமணி

அஙபந்தம் 1632 பழய தேசங்கள் 112. III. கலிங்ககுமாரியை மணந்தவன். சேநன் VI. 113. மிகுந்து IV. இவன் ஆரியர்காலத்துத் தேசங்கள் சோழனாற் சிறையாக்கப்பட்டான். (கி-பி. முதலியவும் அவற்றிற்குத் தற்காலப் 1023). 114. விசயவாகு (1071) இவன் பெயர்களும் சோழரைச் செயித்தவன். 115. கயவாகு, 116. விக்கிரமவாகு, 117. பராக்ரமவாகு கீகடம் கங்கைக்குக் கீழ்ப்பாகத்தி இவன் கி.பி 1153-இல் காம்போஜராசன், லிருந்த தேசம். சோழபாண்டியர் முதலியவர்களைச் செயித்து உத்தாகுருதேசம் - இமாலயத்திலுள்ள இராமேசுவரம் முதலியவைகளைக் கட்டியாண் பெஷாவருக் கருகிலுள்ள மடுக்களுக்கும் யமு டான். 118. விசயவாகு 11. 119. மிகுந்து காந்திக்கு மிடையிலுள்ளவைகளாம். V. 120. கீர்த்திநிசாங்கன், இவன் துலாபுருஷ உத்தாமாத்ரதேசம் - சிந்துந்தியின் உப தானஞ்செய்தவன். 121. வீரவாகு. 122. நதிகளுக்கும் சரஸ்வதிந்திகளும் பாயுமிடங் விக்ரமவாகு II. 123. சொந்தகங்கன். 124. களி லிருப்பதாம். இது எழுநதிகள் பாயுந் லீலாவதி. 125. சாகசமழவன். 126. கல் தேசமா தலால் சப்த சிந்துதேசமெனப்பெயர், யாணவதி. 127. தர்மவாகு, 128. நாயங்கள், 129. லோகேச்வரன். 130. பராக்ரமவாகு, கலந்து சிறிது தூரம் ஒரு பெருநதியாக ஓடிச் விதஸ்தா, அவிக்னி இவை இரண்டும் 131. மாகன் இவன் கலிங்கனால் வெல்லப் சிந்துநதியில் கலக்கின்றன. இதை மருத் பட்டான். 132. விசயவாகு III, இவன் தமிழ விருதாயனி எனவும், பின் சந்திரபாகை என ரைத் துரத்தினவன். 133. பண்டித பராக்ரம வும் பெயரிட்டனர். பிரம்மாவர்த்தம்-ஸாஸ் விரண்டனுக்கு வாகு III, இவன் சாவகர் படையைச் சோழ வதி, திருஷத்வதி இவ் மிடையிலுள்ள தேசம். குருபாஞ்சாலதேசம் பாண்டியர் படைகொண்டு துரத்தினவன்; மகாவம்ச அனுபந்தஞ்செய்தவன். 134. போச கோசல விதேஹங்கள் கங்கைக்குக் கிழக்கி இது கங்கைக்கு மேற்கிலுள்ள தேசம். காசி, த்வவிசயவாகு IV. வைப்பாட்டியால்கொல்லுள்ளவை. ஹஸ்தினபுரம் - குருநாட்டிற்கு லப்பட்டான். 135. புவனேகவாகு III.140. இராஜதானி. இது தற்காலமுள்ள டில்லி லிசயவாகு IV. 141. புவனேகவாகு IV. நகரத்தைச் சுற்றியிருந்திருக்கலாம். 142. பராக்ரமவாகு V, 143. விக்ரமவாகு சருக்ஷேத்திரம். இது குருவம்சத்தவர் III. 144. புவனேகவாகு V, இவன் கி.பி யுத்தபூமி . இது வடக்கில் திருஷத்வதியும், 1378-ல் தமிழரைத் துரத்தினவன். 145. தெற்கில் சாஸ்வதி நதியும் பெற்ற இடம். விசயவாகு V, இவன் சீனரைப் பிடித்தவன். வாரம் டில்லிக்கு வாயுமூலையி லுள்ளது. பாஞ் இதைப் பிரம்மாவர்த்தமென்பர். ஸ்தானேச் 146. பராக்ரமவாகு VI, 147. சயவாகு II, சாலம் வங்காள வடமேற்குப் பாகங்கள் . 148. புவனேகவாகு VI, 149. பராக்ரமவாகு கன்யாகுப்ஜம் தற்கால கனோஜ் பட்டணம், VII, 150. வீரபராக்ரமவாகு VIII, 151. இதனுள் கௌசாம்பி, உத்தாமதுரை அடல் தர்மபராக்ரமவாகு IX, 152. விசயவாகு கினவை. விதேஹம்-வட பேஹார். சீதை பிறப்பிடம், தற்காலம் அயோத்தி யெனப் VII, 153. புவனே கவாகு VII, 154. தாம் பட்டதே கோசலநாடு. பாவதொன் சுவான், 155. இராசசிங்கன் விதஸ்தா-(ஜீலம்) அஸிக்னி (சீனாப்) 156. செயசூரியன், 157. விமலதர்மன், 158. பருஷ்ணி (சாவி) ஆர்ஜியா (பீயாஸ்) சதத்ரு செனரெத்து, 159. இராஜசிங்கன் II. 160. (ஸட்லேஜ்). பருஷ்ணியே பின் ஐராவதி விமலதர்மசூரியன் II, 161. நசேந்திரசிங்கன், யெனப்பட்டது. பீயாஸ்ந தியே முற்காலத்து விபாசை எனப்பட்டது. இவன் மதுரை அரசகுமரியை மணந்தவன். 162. ஸ்ரீவிசயன், 163. கீர்த்தி ஸ்ரீராஜசிங் மகதராஜ்யம் தென்பேஹார், சேதி 164. இராஜாதிராஜசிங்கன், 165. ஸ்ரீ இடையி லிருந்ததாம். நீஷதம்-நருமதைக்கு கன், தேசம்-பிலாஸ்பூர், ஜப்பல்பூர் ஜில்லாக்களுக் விக்ரம ராஜசிங்கன். இவன் ஆங்கிலேயருடன் வடக்கில் தக்ஷணமாளவ தேச பிராந்தியத்தி யுத்தஞ் செய்து அவர் நாடுகளை அக்னிக்கிரை லிருப்பது. ஆர்யாவர்த்தம் - இமாலயத்திற் யாக்கினவன். (இலங்கைச்சரித்திரம்.) கும் விந்தியமலைக்கும் இடையிலுள்ள பாகம்.
அஙபந்தம் 1632 பழய தேசங்கள் 112 . III . கலிங்ககுமாரியை மணந்தவன் . சேநன் VI . 113. மிகுந்து IV . இவன் ஆரியர்காலத்துத் தேசங்கள் சோழனாற் சிறையாக்கப்பட்டான் . ( கி - பி . முதலியவும் அவற்றிற்குத் தற்காலப் 1023 ) . 114. விசயவாகு ( 1071 ) இவன் பெயர்களும் சோழரைச் செயித்தவன் . 115. கயவாகு 116. விக்கிரமவாகு 117. பராக்ரமவாகு கீகடம் கங்கைக்குக் கீழ்ப்பாகத்தி இவன் கி.பி 1153 - இல் காம்போஜராசன் லிருந்த தேசம் . சோழபாண்டியர் முதலியவர்களைச் செயித்து உத்தாகுருதேசம் - இமாலயத்திலுள்ள இராமேசுவரம் முதலியவைகளைக் கட்டியாண் பெஷாவருக் கருகிலுள்ள மடுக்களுக்கும் யமு டான் . 118. விசயவாகு 11. 119. மிகுந்து காந்திக்கு மிடையிலுள்ளவைகளாம் . V. 120. கீர்த்திநிசாங்கன் இவன் துலாபுருஷ உத்தாமாத்ரதேசம் - சிந்துந்தியின் உப தானஞ்செய்தவன் . 121. வீரவாகு . 122. நதிகளுக்கும் சரஸ்வதிந்திகளும் பாயுமிடங் விக்ரமவாகு II . 123. சொந்தகங்கன் . 124 . களி லிருப்பதாம் . இது எழுநதிகள் பாயுந் லீலாவதி . 125. சாகசமழவன் . 126. கல் தேசமா தலால் சப்த சிந்துதேசமெனப்பெயர் யாணவதி . 127. தர்மவாகு 128. நாயங்கள் 129. லோகேச்வரன் . 130. பராக்ரமவாகு கலந்து சிறிது தூரம் ஒரு பெருநதியாக ஓடிச் விதஸ்தா அவிக்னி இவை இரண்டும் 131. மாகன் இவன் கலிங்கனால் வெல்லப் சிந்துநதியில் கலக்கின்றன . இதை மருத் பட்டான் . 132. விசயவாகு III இவன் தமிழ விருதாயனி எனவும் பின் சந்திரபாகை என ரைத் துரத்தினவன் . 133. பண்டித பராக்ரம வும் பெயரிட்டனர் . பிரம்மாவர்த்தம் - ஸாஸ் விரண்டனுக்கு வாகு III இவன் சாவகர் படையைச் சோழ வதி திருஷத்வதி இவ் மிடையிலுள்ள தேசம் . குருபாஞ்சாலதேசம் பாண்டியர் படைகொண்டு துரத்தினவன் ; மகாவம்ச அனுபந்தஞ்செய்தவன் . 134. போச கோசல விதேஹங்கள் கங்கைக்குக் கிழக்கி இது கங்கைக்கு மேற்கிலுள்ள தேசம் . காசி த்வவிசயவாகு IV . வைப்பாட்டியால்கொல்லுள்ளவை . ஹஸ்தினபுரம் - குருநாட்டிற்கு லப்பட்டான் . 135. புவனேகவாகு III.140 . இராஜதானி . இது தற்காலமுள்ள டில்லி லிசயவாகு IV . 141. புவனேகவாகு IV . நகரத்தைச் சுற்றியிருந்திருக்கலாம் . 142. பராக்ரமவாகு V 143. விக்ரமவாகு சருக்ஷேத்திரம் . இது குருவம்சத்தவர் III . 144. புவனேகவாகு V இவன் கி.பி யுத்தபூமி . இது வடக்கில் திருஷத்வதியும் 1378 - ல் தமிழரைத் துரத்தினவன் . 145. தெற்கில் சாஸ்வதி நதியும் பெற்ற இடம் . விசயவாகு V இவன் சீனரைப் பிடித்தவன் . வாரம் டில்லிக்கு வாயுமூலையி லுள்ளது . பாஞ் இதைப் பிரம்மாவர்த்தமென்பர் . ஸ்தானேச் 146. பராக்ரமவாகு VI 147. சயவாகு II சாலம் வங்காள வடமேற்குப் பாகங்கள் . 148. புவனேகவாகு VI 149. பராக்ரமவாகு கன்யாகுப்ஜம் தற்கால கனோஜ் பட்டணம் VII 150. வீரபராக்ரமவாகு VIII 151. இதனுள் கௌசாம்பி உத்தாமதுரை அடல் தர்மபராக்ரமவாகு IX 152. விசயவாகு கினவை . விதேஹம் - வட பேஹார் . சீதை பிறப்பிடம் தற்காலம் அயோத்தி யெனப் VII 153. புவனே கவாகு VII 154. தாம் பட்டதே கோசலநாடு . பாவதொன் சுவான் 155. இராசசிங்கன் விதஸ்தா- ( ஜீலம் ) அஸிக்னி ( சீனாப் ) 156. செயசூரியன் 157. விமலதர்மன் 158. பருஷ்ணி ( சாவி ) ஆர்ஜியா ( பீயாஸ் ) சதத்ரு செனரெத்து 159. இராஜசிங்கன் II . 160. ( ஸட்லேஜ் ) . பருஷ்ணியே பின் ஐராவதி விமலதர்மசூரியன் II 161. நசேந்திரசிங்கன் யெனப்பட்டது . பீயாஸ்ந தியே முற்காலத்து விபாசை எனப்பட்டது . இவன் மதுரை அரசகுமரியை மணந்தவன் . 162. ஸ்ரீவிசயன் 163. கீர்த்தி ஸ்ரீராஜசிங் மகதராஜ்யம் தென்பேஹார் சேதி 164. இராஜாதிராஜசிங்கன் 165. ஸ்ரீ இடையி லிருந்ததாம் . நீஷதம் - நருமதைக்கு கன் தேசம் - பிலாஸ்பூர் ஜப்பல்பூர் ஜில்லாக்களுக் விக்ரம ராஜசிங்கன் . இவன் ஆங்கிலேயருடன் வடக்கில் தக்ஷணமாளவ தேச பிராந்தியத்தி யுத்தஞ் செய்து அவர் நாடுகளை அக்னிக்கிரை லிருப்பது . ஆர்யாவர்த்தம் - இமாலயத்திற் யாக்கினவன் . ( இலங்கைச்சரித்திரம் . ) கும் விந்தியமலைக்கும் இடையிலுள்ள பாகம் .